Besluit van de commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland d.d. 9 juni 2021, nr. 1638587/1651315 houdende regels omtrent ondermandaat-, volmacht en -machtiging (Besluit ondermandaat-, volmacht en machtiging Noord-Holland van de commissaris van de Koning aan de sector Kabinet)

Geldend van 24-06-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van de commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland d.d. 9 juni 2021, nr. 1638587/1651315 houdende regels omtrent ondermandaat-, volmacht en -machtiging (Besluit ondermandaat-, volmacht en machtiging Noord-Holland van de commissaris van de Koning aan de sector Kabinet)

De commissaris van de Koning van Noord-Holland;

Overwegende dat dat de directie een nieuw sturingsmodel heeft vastgesteld bij besluit van 28 april 2021;

Gelet op het Besluit mandaat, volmacht en machtiging gedeputeerde staten van Noord-Holland en het Besluit mandaat, volmacht en machtiging commissaris van de Koning;

Besluit vast te stellen:

Besluit ondermandaat-, volmacht en machtiging Noord-Holland van de commissaris van de Koning aan de sector Kabinet

Artikel 1

De commissaris van de Koning verleent ondermandaat en geeft de aan hem verstrekte volmacht en machtiging door overeenkomstig bijlage I die onderdeel vormt van dit besluit, aan de functionarissen die de daarin vermelde functies uitoefenen voor de daarin vermelde bevoegdheden onder de daarin vermelde voorwaarden.

Artikel 2

Ten aanzien van de een in bijlage I genoemde bevoegdheid is de daarachter genoemde functie het laagste niveau waarop die bevoegdheid wordt uitgeoefend.

Artikel 3

Indien de uitoefening van een bevoegdheid betrekking heeft op een aangelegenheid waarbij de gemandateerde een direct of indirect persoonlijk belang heeft, wordt de bevoegdheid uitgeoefend op het naastgelegen hogere niveau.

Artikel 4

Het besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Noord-Holland, provinciaal blad 2017, 144, van de commissaris van de Koning aan de sector Kabinet wordt ingetrokken.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat-, volmacht en machtiging Noord-Holland van de commissaris van de Koning aan de sector Kabinet.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking één dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal blad wordt geplaatst.

Ondertekening

Haarlem, 9 juni 2021

De commissaris van de Koning

A. Th. H. van Dijk

Bijlage I als genoemd in artikel 1 van het Besluit Ondermandaat, volmacht en machtiging Noord-Holland van de commissaris van de Koning aan de sector Kabinet

 

De hieronder vermelde bevoegdheid tot:

wordt namens de commissaris van de Koning uitgeoefend door:

Onder de volgende voorwaarde:

1

Het verstrekken en inwinnen van inlichtingen op grond van de artikelen

41 tot en met 43 van de Wet Veiligheidsregio

Medewerker kabinetszaken vanaf schaal 8

 

2

Het verstrekken en inwinnen van informatie voor de Rijkstaken op basis van de ambtsinstructie van de

commissaris van de Koning

Medewerker kabinetszaken vanaf schaal 8

 

Uitgegeven op 23 juni 2021

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

R.M. Bergkamp