Besluit mandaat, volmacht en machtiging commissaris van de Koning van Noord-Holland

Geldend van 30-06-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 21-06-2022

Intitulé

Besluit mandaat, volmacht en machtiging commissaris van de Koning van Noord-Holland

De commissaris van de Koning van Noord-Holland;

Overwegende dat naar aanleiding van het directiebesluit d.d. 28 april 2021 een nieuw sturingskader is vastgesteld;

gelet op de artikelen 59a en 176 van de Provinciewet;

besluit vast te stellen:

Besluit mandaat, volmacht en machtiging commissaris van de Koning van Noord-Holland

Artikel 1

De commissaris van de Koning verleent volmacht en machtiging tot vertegenwoordiging van de provincie buiten rechte aan:

 • 1.

  een gedeputeerde voor zover de aangelegenheid behoort tot zijn portefeuille omschreven in de bij dit besluit behorende bijlage I en diens plaatsvervanger;

 • 2.

  de provinciesecretaris, voor zover de aangelegenheid behoort tot zijn werkterrein en zijn plaatsvervanger;

 • 3.

  een directeur, voor zover de aangelegenheid behoort tot zijn werkterrein en zijn plaatsvervanger.

Artikel 2

 • 1. De commissaris van de Koning verleent volmacht en machtiging om namens de provincie transportaktes te tekenen in verband met het aangaan van grondtransacties aan:

  • a

   de sectormanager Grond en zijn plaatsvervanger en;

  • b

   een medewerker van de sector Grond voor zover het aangaan van grondtransacties tot zijn werkterrein behoort.

 • 2. De in het eerste lid genoemde functionarissen kunnen schriftelijk ondervolmacht en -machtiging verlenen aan notarissen en medewerkers van notariskantoren voor de in het eerste lid bedoelde bevoegdheid.

 • 3. Een ondervolmacht of –machtiging als bedoeld in het tweede lid wordt ter kennis gebracht van de commissaris van de Koning.

Artikel 3

 • 1. De provinciesecretaris en een directeur kunnen schriftelijk ondervolmacht of –machtiging verlenen aan een sectormanager en zijn plaatsvervanger, een unitmanager, of een medewerker, tenzij de aard van de volmacht of machtiging zich daartegen verzet.

 • 2. Bij het verlenen van ondervolmacht of -machtiging kan de provinciesecretaris en een directeur de desbetreffende functionaris de bevoegdheid verlenen om op zijn beurt schriftelijk ondervolmacht- of machtiging te verlenen aan een functionaris die onder hem ressorteert.

 • 3. Het verlenen van ondervolmacht of –machtiging geschiedt voor zover nodig onder het stellen van voorwaarden en beperkingen.

 • 4. Een ondervolmacht of -machtiging wordt bekendgemaakt door plaatsing in het provinciaal blad.

Artikel 4

Een directeur en zijn plaatsvervanger kunnen schriftelijk een machtiging verlenen aan een medewerker om namens de provincie aangifte te doen van een strafbaar feit.

Artikel 5

 • 1. De commissaris van de Koning verleent aan de sectormanager Juridische Zaken en zijn plaatsvervanger, machtiging en volmacht om de provincie in rechte te vertegenwoordigen.

 • 2. De sectormanager Juridische Zaken en zijn plaatsvervanger kunnen ondermachtiging en ondervolmacht verlenen voor de in het eerste lid bedoelde bevoegdheid.

Artikel 6

De commissaris van de Koning draagt de ondertekening van stukken die van Gedeputeerde Staten uitgaan op aan de provinciesecretaris en diens plaatsvervanger in gevallen waarin:

 • a

  de commissaris van de Koning en zijn plaatsvervanger afwezig zijn, en

 • b

  ondertekening van het besluit geen uitstel duldt.

Artikel 7

De commissaris van de Koning kan aan het hoofd Kabinet en zijn plaatsvervanger mandaat, volmacht en machtiging verlenen voor het namens de commissaris van de Koning optreden in rechtsgedingen.

Artikel 8

Het hoofd Kabinet en zijn plaatsvervanger kunnen ten aanzien van de in artikel 7 bedoelde aangelegenheid, zo nodig onder het stellen van voorwaarden en beperkingen, schriftelijk rechtstreeks ondermandaat en -machtiging verlenen aan een onder hem ressorterende medewerker.

Artikel 9

 • 1. Een ondermandaat, -volmacht of –machtigingsbesluit wordt door het hoofd Kabinet ter goedkeuring voorgelegd aan de commissaris van de Koning.

 • 2. Het hoofd Kabinet actualiseert het ondermandaat, -volmacht en -machtigingsbesluit voor het Kabinet ten minste eenmaal per drie kalenderjaren.

 • 3. Een ondermandaat, -volmacht en -machtigingsbesluit wordt, na goedkeuring als bedoeld in het eerste lid, bekendgemaakt door plaatsing in het provinciaal blad.

Artikel 10

De sectormanager Juridische Zaken houdt een mandaatregister bij, waarin dit besluit en de op grond van dit besluit genomen ondermandaat, -volmacht en -machtigingsbesluiten worden bijgehouden.

Artikel 11

 • 1. De functionarissen aan wie ondervolmacht, of volmacht, ondermandaat of mandaat, of ondermachtiging of machtiging is verleend, stellen de commissaris van de Koning in kennis van die krachtens ondervolmacht, of volmacht, ondermandaat of mandaat of ondermachtiging of machtiging verrichte handelingen waarvan zij moeten aannemen dat kennisneming door hem van belang is.

 • 2. De commissaris van de Koning kan zich door deze functionarissen laten informeren over de handelingen die op grond van ondervolmacht, of volmacht, ondermandaat of mandaat of ondermachtiging of machtiging zijn verricht.

Artikel 12

Het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Commissaris van de Koning Noord-Holland, Provinciaal blad 2020, 3069, wordt ingetrokken.

Artikel 13

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 14

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging commissaris van de Koning van Noord-Holland.

Ondertekening

Haarlem 8 juni 2021

commissaris van de Koning

A.Th. van Dijk

Bijlage 1 als genoemd in artikel 1 het van Besluit mandaat, volmacht en machtiging commissaris van de Koning van Noord-Holland

Portefeuilleverdeling GS van Noord-Holland 2019-2023

Per 21 juni 2022

 

Portefeuille

R.P.M. Kocken

 • Financiën

 • Circulaire economie

 • Noordzeekanaalgebied (NZKG) en zeehavens

 • Cultuur en erfgoed

 • Sport

 • Personeel en organisatie

 • Inkoop

C.J. Loggen

 • Ruimtelijke ordening (inclusief wonen)

 • Interbestuurlijk toezicht (huisvesting verblijfsgerechtigden en ruimtelijke ordening)

 • Water

 • Water als economische drager (WED)

 • Klimaatadaptatie

 • Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR)

I. Zaal

 • Economie

 • Arbeidsmarkt en onderwijs

 • Recreatie en toerisme

 • Landbouw en visserij

 • Dierenwelzijn

 • Bestuur

 • Interbestuurlijk toezicht (coördinatie, financieel en (extern) archief)

 • Europa

J. Olthof

 • Mobiliteit

 • Leefbaarheid, gezondheid en milieu

 • Interbestuurlijk toezicht (VTH-taken)

 • (Toezicht op) Omgevingsdiensten ODNZKG en ODIJ

 • Luchtvaart en Schiphol

E.P. Stigter

 • Klimaat en energie

 • (Toezicht op) Omgevingsdiensten OD NHN en OFGV

 • IPO-bestuur

 • ICT en data

 • Subsidies algemeen

E.A.S. Rommel

 • Natuur en landschap

 • Grond

 • Bodemdaling

 • Aanpak Stikstof

Commissaris van de Koning

 • Rijkstaken

 • Openbare orde en veiligheid (inclusief risicokaarten)

 • Integriteit

 • Internationale betrekkingen

 • Metropoolregio Amsterdam (MRA)

 • Public affairs

 • Communicatie

 • Paviljoen Welgelegen

 • Huisvesting provinciale organisatie

 • Concerncontrol

 • Juridische zaken

 • Intern archief

 • PS- en GS-zaken