Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Hellendoorn 2021

Geldend van 25-06-2021 t/m heden

Intitulé

Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Hellendoorn 2021

Nijverdal, 15 juni 2021 Nr. 2021-014839

De raad van de gemeente Hellendoorn;

gezien het initiatiefvoorstel van de raadsleden vertegenwoordigd in de vertrouwenscommissie in oprichting van 2 juni 2021;

gelet op de artikelen 61, 61c, 84, 86, 147 en 149 van de Gemeentewet, artikel 15 en 31 van de Archiefwet 1995 en artikel 9 van het Archiefbesluit 1995;

gelezen de ‘Circulaire benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester’ van de Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 29 september 2017;

b e s l u i t:

vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Hellendoorn 2021

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  de minister: de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • b.

  de commissaris: de commissaris van de Koning in de provincie Overijssel;

 • c.

  de burgemeester: de burgemeester van de gemeente Hellendoorn;

 • d.

  de commissie: de vertrouwenscommissie die belast is met de voorbereiding van de aanbeveling tot vervulling van de vacature burgemeester;

 • e.

  de secretaris: de griffier van de raad.

Artikel 2 Taak van de commissie

De commissie heeft tot taak de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voor te bereiden.

Artikel 3 Samenstelling commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit de volgende raadsleden uit de gemeenteraad, zijnde (in alfabetische volgorde):

  De heer E.D. (Edo) op den Dries;

  Mevrouw A.F. (Annemarie) Dubbink;

  De heer G.C. (Geert) Geujen;

  Mevrouw A. (Anja) ter Harmsel;

  De heer J.J. (Joost) ter Horst;

  Mevrouw A.C.M. (Anchela) Mak-van Petersen;

  alsmede een technisch voorzitter, het raadslid de heer M.A. (Matthijs) Knobben.

  De technisch voorzitter heeft geen stemrecht.

 • 2.

  Mevrouw A. (Anja) ter Harmsel is plaatsvervangend voorzitter van de commissie.

 • 3.

  De commissie kent geen plaatsvervangende leden, tussentijdse vervanging is uitgesloten.

 • 4.

  Het lidmaatschap van de commissie eindigt indien het raadslidmaatschap wordt beëindigd of als het raadslid niet meer voldoet aan de vereisten voor het raadslidmaatschap als bedoeld in artikel 13 van de Gemeentewet.

 • 5.

  De griffier is secretaris van de commissie en geeft ambtelijke ondersteuning en advies aan de commissie. De raadsadviseur/plaatsvervangend griffier is plaatsvervangend secretaris van de commissie. De secretaris en plaatsvervangend secretaris hebben geen stemrecht in de commissie. De gemeentesecretaris geeft waar gewenst door de commissie aanvullende ambtelijke ondersteuning en advies, de gemeentesecretaris heeft eveneens geen stemrecht in de commissie.

 • 6.

  Wethouder G.J. (Margreet) Overmeen-Bakhuis is als vertegenwoordiger van het college van burgemeester en wethouders als adviseur toegevoegd aan de commissie. De wethouder is geen lid van de commissie en heeft geen stemrecht.

Artikel 4 Geheimhouding

 • 1.

  Op alle informatie van de commissie rust ingevolge de Gemeentewet de verplichting tot geheimhouding, welke zich uitstrekt tot een ieder die van de informatie kennis draagt.

 • 2.

  De vergaderingen van de commissie zijn ingevolge artikel 61c van de Gemeentewet besloten. De voorzitter wijst elke vergadering op deze geheimhoudingsplicht en ziet er op toe dat dit ook in de verslagen tot uitdrukking komt.

 • 3.

  De commissie en haar leden verstrekken geen inzage in de stukken noch informatie over de stukken en over het behandelde in haar vergadering aan raadsleden die geen zitting hebben in de commissie, noch aan anderen, behoudens het bepaalde in artikel 6, eerste lid.

 • 4.

  De geheimhoudingsplicht blijft na ontbinding van de commissie van kracht.

Artikel 5 Vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de commissie zijn besloten.

 • 2.

  De commissie vergadert zo vaak als de voorzitter of ten minste twee leden dit noodzakelijk acht(en).

 • 3.

  De voorzitter doet van elke vergadering tenminste vierentwintig uur tevoren aankondiging aan de leden van de commissie.

 • 4.

  De commissie vergadert niet als niet ten minste de helft plus één van het aantal leden aanwezig is.

Artikel 6 Verslag

 • 1.

  De commissie brengt over haar werkzaamheden ter voorbereiding op het doen van een aanbeveling schriftelijk een verslag van bevindingen uit aan de raad en aan de commissaris. Het verslag van bevindingen bevat ten minste:

  • a.

   een weergave van de wijze waarop de commissie haar werkzaamheden heeft verricht;

  • b.

   een gemotiveerde weergave van de bevindingen van de commissie;

  • c.

   een gemotiveerde concept aanbeveling van twee personen.

 • 2.

  De bevindingen, bedoeld in het eerste lid, worden vastgesteld bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

 • 3.

  Het gevoelen van de minderheid wordt, indien één of meer leden dat wensen, in het verslag vermeld.

 • 4.

  Bij het staken van de stemmen over de uit te brengen bevindingen, wordt het nemen van een beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering. Is uitstel van de beslissing niet mogelijk of staken de stemmen ook in die volgende vergadering, dan worden geen bevindingen van de commissie, maar de verschillende meningen binnen de commissie ter kennis van de raad en de commissaris gebracht.

Artikel 7 Gesprekken met de kandidaten

 • 1.

  De secretaris nodigt, namens de voorzitter, de sollicitanten uit voor een gesprek met de commissie.

 • 2.

  De commissie treft daarbij de voorzieningen die nodig zijn ter bescherming van de privacy van de sollicitant. Elk overleg met derden, in welke vorm dan ook, is uitgesloten.

Artikel 8 Ontbinding commissie

De commissie wordt geacht te zijn ontbonden met ingang van de dag volgend op die waarop door de minister aan de gemeenteraad schriftelijk is bekend gemaakt dat in de vacature van burgemeester is voorzien.

Artikel 9 Archivering van stukken

 • 1.

  De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er zorg voor dat op het tijdstip bedoeld in artikel 8 alle archiefbescheiden die de commissie zelf heeft opgemaakt onverwijld in een verzegelde envelop en gerubriceerd als "geheim" worden overgebracht naar een krachtens de wet door de raad aangewezen archiefbewaarplaats. Zij dragen er eveneens zorg voor dat uitvoering wordt gegeven aan het bepaalde in de volgende leden van dit artikel.

 • 2.

  Van de in het eerste lid bedoelde overbrenging wordt een verklaring van overbrenging als bedoeld in artikel 9 van het Archiefbesluit 1995 opgemaakt. In deze verklaring wordt melding gemaakt van de met toepassing van artikel 15, eerste lid sub a en c, van de Archiefwet 1995 gestelde beperkingen aan de openbaarheid.

 • 3.

  De originele bescheiden die de commissie heeft ontvangen van de commissaris of van de kandidaten worden onmiddellijk na het in het eerste lid bedoelde tijdstip aan betrokkenen teruggezonden.

 • 4.

  Alle overige aan de commissie verstrekte bescheiden en alle kopieën van de in dit artikel bedoelde bescheiden worden onmiddellijk na het in het eerste lid bedoelde tijdstip door de leden bij de secretaris ter vernietiging ingeleverd.

 • 5.

  De in het vierde lid bedoelde bescheiden worden door de secretaris terstond vernietigd.

Artikel 10 Contactpersoon

De voorzitter van de commissie vertegenwoordigt de commissie en treedt op als contactpersoon en woordvoerder.

Artikel 11 Onvoorziene omstandigheden

In alle gevallen waarin deze verordening dan wel de Circulaire benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester' niet voorziet, beslist de commissie.

Artikel 12 Inwerkingtreding en vervaldatum

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking de dag volgende op die van haar bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening vervalt met ingang van de dag volgend op die waarop door de minister aan de raad schriftelijk is bekend gemaakt dat in de vacature is voorzien.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening vertrouwenscommissie Hellendoorn 2021".

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter