Regeling vervallen per 31-12-2023

Openstellingsbesluit SKNL voor maatregelen Uitvoeringsprogramma Natuur Drenthe 2021-2023

Geldend van 13-03-2023 t/m 30-12-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2021

Intitulé

Openstellingsbesluit SKNL voor maatregelen Uitvoeringsprogramma Natuur Drenthe 2021-2023

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

gelet op artikel 2 van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap (onderdeel van de Subsidiegids Platteland hoofdstuk 7.1) (hierna SKNL);

overwegende:

 • -

  dat de provincie op grond van het Uitvoeringsprogramma Natuur Drenthe 2021-2023 de verantwoordelijkheid heeft voor de uitvoering van maatregelen ter realisatie of verhoging van de natuurkwaliteit van natuurterreinen;

 • -

  dat de SKNL een subsidiekader biedt voor de uitvoering van deze maatregelen;

BESLUITEN:

het Openstellingsbesluit SKNL voor maatregelen Uitvoeringsprogramma Natuur Drenthe 2021-2023 vast te stellen.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst en vervalt op 31 december 2023.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

Assen, 22 juni 2021

Kenmerk 5.2/2021001152

Uitgegeven: 24 juni 2021

Artikel 1 Begunstigde en subsidiabele activiteiten

Een subsidie als bedoeld in artikel 8, lid 4, van de SKNL (onderdeel van de Subsidiegids Platteland hoofdstuk 7.1) kan worden verstrekt aan de in artikel 2 van dit besluit bedoelde begunstigden, ten behoeve van de maatregelen die zijn opgenomen in het door Gedeputeerde Staten van Drenthe vastgestelde Uitvoeringsprogramma Natuur Drenthe 2021-2023.

Artikel 2 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor investeringen bedraagt voor het deelgebied en per begunstigde:

 • a.

  Bargerveen € 1.657.500,--: Staatsbosbeheer € 1.572.500,-- en Het Drentse Landschap € 85.000,--;

 • b.

  Drentsche Aa € 2.275.085,--: Staatsbosbeheer € 1.555.500,--, Het Drentse Landschap € 91.375,-- en Bosgroep Noord-Oost Nederland € 628.210,--;

 • c.

  Hunze € 2.311.763,--: Staatsbosbeheer € 497.250,--, Het Drentse Landschap € 1.479.000,-- en Bosgroep Noord-Oost Nederland € 335.513,--;

 • d.

  Nieuwe Drostendiep € 3.894.440,--: Staatsbosbeheer € 2.720.000,--, Het Drentse Landschap € 51.000,--, Natuurmonumenten € 454.750,-- en Bosgroep Noord-Oost Nederland € 668.690,--;

 • e.

  Noordwest Drenthe € 7.436.123,--: Staatsbosbeheer € 1.045.500,--, Natuurmonumenten € 6.103.375,-- en Bosgroep Noord-Oost Nederland € 287.248,--;

 • f.

  Oude Diep € 710.661,--: Het Drentse Landschap € 283.475,--, Natuurmonumenten € 108.800,-- en Bosgroep Noord-Oost Nederland € 318.386,--;

 • g.

  Reest € 379.950,--: Het Drentse Landschap € 379.950,--;

 • h.

  Zuidwest Drenthe € 5.057.503,--.: Staatsbosbeheer € 2.734.450,--, Het Drentse Landschap € 119.850,--, Natuurmonumenten 1.666.850,-- en Bosgroep Noord-Oost Nederland € 536.353,--;

Artikel 3 Uitwisselbaarheid subsidieplafonds

Indien er sprake is van onderbesteding van één of meerdere van de deelplafonds genoemd in artikel 2a tot en met 2h dan zijn de resterende bedragen onderling uitwisselbaar en kan een deelplafond met het resterende bedrag van het andere plafond opgehoogd worden.

Artikel 4 Aanvraagperiode en loket voor indiening

Een aanvraag tot subsidieverlening kan in de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021 ingediend worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, ter attentie van de SKNL, Postbus 40225, 8004 DE te Zwolle.

Artikel 5 Aanvullende informatie

Een aanvraag tot subsidieverlening dient in elk geval vergezeld te gaan van een programma van investeringen, bestaande uit:

 • 1.

  een projectenlijst per deelgebied met de natuurterreinen of landschapselementen ten behoeve waarvan de bedoelde investeringen worden verricht.

Deze projectenlijst bestaat in ieder geval uit:

  • a.

   een vermelding van de natuur- of landschapsbeheertypen waarop de investeringen betrekking hebben, bij voorkeur per natuurterrein of landschapselement;

  • b.

   een vermelding welk van de in SKNL-regeling artikel 8, eerste lid, bedoelde investeringsdoelen het betreft, bij voorkeur per natuurterrein of landschapselement;

  • c.

   een vermelding van de natuurterreinen waarop een investering als bedoeld in de SKNL-regeling artikel 8, derde lid, onderdeel a, betrekking heeft;

  • d.

   een vermelding per natuurterrein of landschapselement van de oppervlakte waarop de investeringen betrekking hebben;

  • e.

   een vermelding per natuurterrein of landschapselement van de hoogte van de investering;

  • f.

   een vermelding van de looptijd van het totale programma en per natuurterrein of landschapselement de spreiding van de verschillende investeringen binnen die looptijd;

 • 2.

  per project een toelichting op investeringen. Deze toelichting bestaat uit:

  • a.

   algemene gegevens van het project;

  • b.

   onderbouwing investeringsmaatregel(en);

  • c.

   uitvoering investeringsmaatregel(en);

 • 3.

  per project een gespecificeerde begroting van de investeringen;

 • 4.

  per project één of meerdere elektronische kaarten (GIS-bestanden) met daarin de buitengrenzen van het natuurterrein of het landschapselement waarvoor de investeringssubsidie wordt aangevraagd. GS kunnen nadere technische specificaties vaststellen waaraan de in de eerste volzin bedoelde kaarten moeten voldoen. Zie daarvoor met de aanvragers gedeeld document “SKNL-aanvraag Uitvoeringsprogramma Natuur Drenthe 2021”.

Artikel 6 Préadvies

Een aanvraag tot subsidieverlening dient vergezeld te gaan van een positief préadvies van Prolander. Een verzoek tot préadvies kan worden ingediend bij Prolander-SNL@Prolander.nl.

Artikel 7 Uitvoeringsovereenkomst

Binnen één maand na bekendmaking van de subsidieverlening dient er een uitvoeringsovereenkomst te worden gesloten. In deze uitvoeringsovereenkomst worden nadere afspraken met betrekking tot de jaarlijkse rapportage, eventueel wijzigingsverzoek investeringsplan én het opleverdossier vastgelegd.

Artikel 8 Inwerkingtreding en horizonbepaling

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

 • 2.

  Dit besluit vervalt op 31 december 2023.

Ondertekening