Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Ommen 2021

Geldend van 03-06-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Intitulé

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Ommen 2021

Intitulé

De raad van de gemeente Ommen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20-04-2021 ;

gelet op:

 • *

  artikel 47 van de Participatiewet;

 • *

  artikel 2, lid 3, van de Wet sociale werkvoorziening;

 • *

  artikel 2.1.3, lid 3, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

 • *

  artikel 2.10 Jeugdwet;

Besluit:

1. in te stemmen met de koerswijziging van de Participatieraad, zoals beschreven in de notitie "Notitie inzake bemensing en functioneren van de Participatieraad Sociaal Domein Ommen";

2. in te stemmen met de daaruit voortvloeiende wijzigingen in de Verordening Participatieraad Sociaal Domein gemeente Ommen 2016;

3. De Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Ommen 2021 met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van de Verordening “Verordening Participatieraad Sociaal Domein 2016”.

Verordening adviesraad Sociaal Domein gemeente Ommen 2021

 

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze verordening word verstaan onder:

a. Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

b. Wsw: Wet sociale werkvoorziening;

c. College: college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Ommen.

Artikel 2. Doel, taken en positie van de Adviesraad

1. De Adviesraad heeft tot taak het college gevraagd en ongevraagd te adviseren en te informeren over alle zaken die van belang zijn voor de zelfredzaamheid en de participatie van de ingezetenen van de gemeente Ommen.

2. De Adviesraad stelt zich tot doel om met zijn adviezen een bijdrage te leveren aan:

a. Het bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie van ingezetenen van de gemeente Ommen;

b. Het verbeteren van de kwaliteit van het gemeentelijk beleid en de uitvoering op het terrein van de Wmo, de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wsw.

3. Doel en taken van de Adviesraad sluiten aan op de volgende onderwerpen uit de Visie op het Sociaal Domein van de gemeente Ommen:

-werk en inkomen;

-zorg, welzijn en wonen;

-jeugd;

-sociale cohesie en leefbaarheid.

4. De Adviesraad zorgt daarnaast voor de wettelijk voorgeschreven cliëntenparticipatie zoals onder meer vermeld in de Participatiewet, de Wsw, de Jeugdwet en in de Wmo.

Waar mogelijk volstaat hierbij een toets op de wijze waarop cliëntenparticipatie al in eerdere stadia heeft plaatsgevonden.

5. De Adviesraad functioneert onafhankelijk van de gemeente.

6. De Adviesraad is niet bevoegd te adviseren over klachten, bezwaarschriften en andere zaken, voor zover die op individuele burgers betrekking hebben.

Artikel 3. Advisering en adviestermijnen

1. Wanneer het college de Adviesraad om advies vraagt wordt hierbij een adviestermijn van vier weken gehanteerd.

2. Indien mogelijk betrekt het college de Adviesraad al in een vroegtijdiger stadium bij de besluitvorming over verordeningen en beleidsvoorstellen.

3. Het college geeft binnen zes weken een schriftelijke reactie op een advies van de Adviesraad.

Artikel 4. Door het college te verstrekken informatie

1. De Adviesraad krijgt van het college ongevraagd en gevraagd alle stukken die hij voor de uitoefening van zijn taken zoals in deze verordening omschreven nodig heeft, tenzij wettelijke voorschriften dit in de weg staan. Zo nodig zullen ter zake kundige ambtenaren mondeling toelichting geven over lopend beleid, de invloed van nieuw (rijks-)beleid en/of over ideeën en plannen van het college over de in artikel 2 lid 3 genoemde onderwerpen.

2. Het college verstrekt geen informatie aan de Adviesraad over individuele personen.

3. De voorzitter, secretaris en de leden van de Adviesraad hebben een geheimhoudingsplicht met betrekking tot de informatie die hen door het college is verstrekt, voor zover het college heeft aangegeven dat deze informatie (nog) niet openbaar is.

Artikel 5. Samenstelling Adviesraad

1. De Adviesraad telt, naast een voorzitter en secretaris, ten hoogste 12 leden.

2. De Adviesraad bestaat in ieder geval uit (een vertegenwoordiging van) cliënten van de Wmo, de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wsw.

3. De leden van de Adviesraad beschikken over aantoonbare ervaring en/of deskundigheid met betrekking tot één of meer van de hieronder vermelde onderwerpen:

a. Werk en inkomen;

b. Zorg, welzijn en wonen;

c. Jeugd;

d. Sociale cohesie en leefbaarheid.

4. De in te brengen deskundigheid en praktische ervaring wordt evenwichtig verdeeld over bovengenoemde onderwerpen.

5. De leden zijn in staat om groepsbelangen te vertalen naar het gemeenschappelijk belang van de Adviesraad.

6. De leden van de Adviesraad hebben zitting zonder last of ruggespraak. De leden van de Adviesraad spreken op persoonlijke titel.

7. De leden en de voorzitter en de secretaris wonen in de gemeente Ommen, bekleden geen vertegenwoordigende functie namens een politieke partij in de gemeente Ommen, zijn geen lid van het college of de gemeenteraad en zijn niet in dienst van de gemeente Ommen. Ze hebben ook geen zakelijke binding met de gemeente Ommen voor zover deze van invloed kan zijn op hun onafhankelijke positie.

8. De voorzitter heeft daarnaast gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen, houdt overzicht, is procesgericht en is een bindende factor binnen de Adviesraad.

Artikel 6. Benoeming en zittingsduur van de voorzitter, secretaris en de leden

1. De leden en de plaatsvervangende leden van de Adviesraad worden benoemd door het

college op voordracht van een sollicitatiecommissie bestaande uit de voorzitter en twee leden van de Adviesraad.

2. De voorzitter en de secretaris van de Adviesraad worden benoemd door het college op voordracht van een sollicitatiecommissie bestaande uit twee leden van de Adviesraad, alsmede een vertegenwoordiger namens het college.

3. De werving van de voorzitter, secretaris en de leden van de Adviesraad vindt plaats door middel van een open sollicitatieprocedure op basis van een profielschets

4. De zittingsduur van de voorzitter, de secretaris en de leden van de Adviesraad bedraagt vier jaar.

5. Zowel de voorzitter, de secretaris als de leden kunnen eenmaal worden herbenoemd.

6. Het lidmaatschap van de voorzitter, de secretaris en de leden eindigt:

a. op eigen verzoek,

b. door overlijden,

c. door intrekking van de benoeming door het college, nadat de Adviesraad hierover een gemotiveerd voorstel heeft ingediend.

d. doordat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden voor benoeming

7. Adviesraad stelt een rooster van aftreden op, voor een goede balans tussen continuïteit en vernieuwing.

Artikel 7. Taken voorzitter en secretaris

1. De voorzitter zit de vergaderingen van de Adviesraad voor.

2. De voorzitter vertegenwoordigt de adviesraad.

3. Minimaal viermaal per jaar vindt er bestuurlijk overleg plaats tussen de Adviesraad en de betrokken wethouder van de gemeente Ommen. De agenda voor dit overleg wordt in samenspraak met de Adviesraad vastgesteld.

4. De secretaris is tezamen met de voorzitter verantwoordelijk voor de agendering en de verslaglegging van de vergaderingen van de Adviesraad.

Artikel 8. Vergoedingen en middelen

1. Aan elk lid van de Adviesraad wordt een vrijwilligersvergoeding verleend, waarvan de hoogte door het college wordt vastgesteld. De vrijwilligersvergoeding wordt aangemerkt als een onkostenvergoeding en een waardering voor de inzet.

2. Aan de voorzitter en de secretaris wordt een vrijwilligersvergoeding verleend zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, waarvan de hoogte door het college wordt vastgesteld.

3. Naast de in lid 1 en 2 genoemde vergoedingen stelt het college voor de Adviesraad een jaarlijks budget beschikbaar, bedoeld voor het functioneren van de Adviesraad . De Algemene Subsidieverordening gemeente Ommen 2021 is hierbij van toepassing.

4. Voor de vergaderingen van de Adviesraad stelt de gemeente een goed bereikbare en toegankelijke vergaderlocatie ter beschikking.

Artikel 9. Huishoudelijk Reglement

1. De Adviesraad stelt een huishoudelijk reglement vast, waarin de werkwijze van de Adviesraad nader wordt geregeld.

2. Het huishoudelijk reglement wordt ter informatie toegezonden aan het college.

Artikel 10. Verslaglegging

Jaarlijks vóór 1 mei brengt de Adviesraad verslag uit aan het College van de activiteiten en bevindingen over het voorgaande jaar. Daarbij wordt in een financieel verslag tevens verantwoording afgelegd over de besteding van het door het college beschikbaar gestelde budget.

Artikel 11. Slotbepalingen

1. In alle gevallen die de uitvoering van deze verordening betreffen en waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college;

2. Deze verordening kan worden aangehaald als :”Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Ommen 2021”;

3. Deze verordening treedt in werking de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2021. Met ingang van deze datum wordt de Verordeningen “Participatieraad sociaal domein gemeente Ommen 2016” ingetrokken.

Ondertekening