Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wijdemeren houdende regels omtrent de werkgeverscommissie (Verordening op de werkgeverscommissie Wijdemeren, 2021)

Geldend van 23-06-2021 t/m heden

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wijdemeren houdende regels omtrent de werkgeverscommissie (Verordening op de werkgeverscommissie Wijdemeren, 2021)

De raad der gemeente Wijdemeren;

Gelezen het voorstel van de Werkgeverscommissie d.d. 16 februari 2021;

Gelet op artikel 83 en de artikelen 107 tot en met 107e van de Gemeentewet, en afdeling 10.1.2. van de Algemene wet bestuursrecht, en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren,

B E S L U I T

Vast te stellen de navolgende Verordening op de werkgeverscommissie Wijdemeren, 2021.

VERORDENING OP DE WERKGEVERSCOMMISIE WIJDEMEREN, 2021

Artikel 1. In- en samenstelling werkgeverscommissie

 • 1. De werkgeverscommissie bestaat uit drie of vijf leden;

 • 2. De leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd -bij voorkeur afkomstig uit de coalitie en de oppositie- voor de zitting van de raadsperiode;

 • 3. De werkgeverscommissie benoemt uit haar midden de voorzitter;

 • 4. Bij afwezigheid van de voorzitter benoemt de werkgeverscommissie uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter;

 • 5. De voorzitter van de raad kan in voorkomende gevallen worden uitgenodigd om in de vergadering van de werkgeverscommissie aanwezig te zijn en optreden als adviseur. Hij kan (on)gevraagd advies geven aan de werkgeverscommissie.

Artikel 2. Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

 • 1. De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige werknemers op de griffie, waaronder de bevoegdheid tot het nemen van een besluit tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van de arbeidsovereenkomst met het griffiepersoneel en het vaststellen van het Personeelshandboek. De artikelen 107, 107a, tweede lid, 107d, eerste lid, en 107e, eerste lid, van de Gemeentewet zijn uitgezonderd van de in dit lid bedoelde overgedragen bevoegdheden;

 • 2. Op de medewerkers van de Griffie is het Personeelshandboek (inclusief toekomstige wijzigingen) van toepassing dat (al dan niet bij mandaat) door het college voor de medewerkers van de organisatie is vastgesteld. Daarbij wordt college en secretaris gelezen als werkgeverscommissie en griffier;

 • 3. Indien toepassing van het Personeelshandboek naar het oordeel van de werkgeverscommissie tot een ongewenste en/of onredelijke situatie zou leiden, kan de werkgeverscommissie besluiten binnen de wettelijke kaders hiervan af te wijken;

 • 4. Voor de werving en selectie en de inhuur van medewerkers wordt het gemeentelijk beleid gevolgd;

 • 5. Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen.

 • 6. De werkgeverscommissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van de medewerkers van de Griffie mandateren aan de griffie;

 • 7. De werkgeverscommissie voert jaarlijks in ieder geval twee gesprekken met de griffier. In het eerste jaar vindt er elke drie maanden een voortgangsgesprek plaats; het laatste gesprek in het eerste jaar is een evaluatiegesprek.

Artikel 3. Taken voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

 • a.

  het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;

 • b.

  het leiden van de vergaderingen;

 • c.

  het doen naleven van deze verordening;

 • d.

  het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie;

 • e.

  het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de Griffie.

Artikel 4. Ondersteuning van de commissie

De griffier -of diens vervanger- staat de werkgeverscommissie terzijde, draagt zorg voor het secretariaat en maakt met de gemeentesecretaris afspraken over de ondersteuning van de werkgeverscommissie.

Artikel 5. Besluitvorming

 • 1. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden zoals bedoeld in artikel 1;

 • 2. Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

Artikel 6. Verslaglegging

De griffier – of diens vervanger- stelt een besluitenlijst op van elke vergadering. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie vastgesteld.

Artikel 7. Beslotenheid van vergaderingen

 • 1. De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10 tweede lid onder e. of f. van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden;

 • 2. Indien een raadslid agenda’s en afspraken- en besluitenlijsten wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als er sprake is van strijdigheid met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en het openbaar belang.

Artikel 8. Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht.

Artikel 9 Verantwoording

De werkgeverscommissie stelt met in achtneming van het bepaalde in artikel 7 de raad op de hoogte indien daar aanleiding voor is.

Artikel 10. Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 11. Slotbepalingen

 • 1. Deze verordening kan aangehaald worden als ‘Verordening op de werkgeverscommissie Wijdemeren, 2021;

 • 2. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 • 3. De Verordening op de werkgeverscommissie Wijdemeren, 2010 wordt ingetrokken.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 8 april 2021

De raad voornoemd,

de griffier,

Mw. drs. E.B. Hörchner

de voorzitter,

Mw. drs. C.R. Larson