Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wijdemeren houdende regels omtrent de hoorcommissie ruimtelijke plannen (Verordening Hoorcommissie ruimtelijke plannen Wijdemeren, 2021)

Geldend van 19-06-2021 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wijdemeren houdende regels omtrent de hoorcommissie ruimtelijke plannen (Verordening Hoorcommissie ruimtelijke plannen Wijdemeren, 2021)

De raad der gemeente Wijdemeren;

Gelezen het voorstel d.d. 8 juni 2021;

Gelet op artikelen 84 en 149 Gemeentewet;

B E S L U I T

Vast te stellen de navolgende Verordening Hoorcommissie ruimtelijke plannen Wijdemeren, 2021

VERORDENING OP DE HOORCOMMISSIE RUIMTELIJKE PLANNEN WIJDEMEREN, 2021

Artikel 1. In- en samenstelling hoorcommissie ruimtelijke plannen

 • 1. Elke fractie kan één raadslid voordragen voor benoeming in de hoorcommissie;

 • 2. De leden van de hoorcommissie worden door de raad benoemd tot het moment waarop de Omgevingswet van kracht is;

 • 3. In aanvulling op lid 1 benoemt de raad voor elk lid ook een plaatsvervangend lid; dit mogen commissieleden niet-zijnde raadsleden zijn;

 • 4. De hoorcommissie wijst uit haar midden de voorzitter -zijnde een raadslid- aan;

 • 5. Bij afwezigheid van de voorzitter wijst de hoorcommissie uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter -zijnde een raadslid- aan;

 • 6. De hoorcommissie kan de ambtelijk adviseur belast met de zienswijzen uitnodigen voor een technische toelichting;

Artikel 2. Taken en werkwijzen hoorcommissie ruimtelijke plannen

 • 1. De hoorcommissie heeft als taak het horen van de indieners van de zienswijzen over vast te stellen bestemmingsplannen, het toetsen van de zienswijzen aan de wettelijke kaders voor de ruimtelijke ordening, en het adviseren van de gemeenteraad over de zienswijzen in relatie tot de reactienota zienswijzen;

 • 2. Eventuele stukken die na de termijn van zes weken als bedoeld in artikel 3:16 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ingediend, worden buiten behandeling gelaten/niet bij de advisering betrokken;

 • 3. De voorzitter of en lid van de hoorcommissie maakt naar eigen inzicht in de vergadering melding van contacten die een belanghebbende heeft gelegd met de voorzitter of het lid. Dit in het kader van de te bespreken zienswijzen en ten aanzien van de integriteit.

 • 4. Informatie waarover een lid van de hoorcommissie beschikt die niet afkomstig is uit gemeentelijke documenten of gegeven is in een zienswijze, wordt in de vergadering van de ingebracht en gedeeld met de andere leden;

 • 5. De voorzitter of het (plv.) lid welke betrokken is bij een ingediende zienswijze is uitgesloten van deelname aan de gehele hoorzitting over het bestemmingsplan en meldt dit vroegtijdig aan de secretaris zodat het inzien van stukken kan worden uitgesloten.

Artikel 3. Taken voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

 • a.

  het leiden van de hoorzittingen;

 • b.

  het doen naleven van deze verordening;

 • c.

  het namens de hoorcommissie ondertekenen van de adviezen aan de gemeenteraad.

Artikel 4. Ondersteuning van de Hoorcommissie ruimtelijke plannen

De ambtelijke organisatie is secretaris van de hoorcommissie en staat de commissie terzijde, voert het secretariaat (w.o. het organiseren van de hoorzittingen en uitnodigen van degene die een zienswijze hebben ingediend), en vervat de bevindingen van de hoorcommissie in een advies aan de raad.

Artikel 5. Zitting en procedure horen indieners zienswijzen

 • 1. De zittingen van de hoorcommissie zijn niet openbaar en er worden, naast het advies aan de raad, geen verslagen van de zittingen gemaakt;

 • 2. De zittingen worden tijdig ingepland

 • 3. Indieners mogen hun zienswijze bij de commissie toelichten in maximaal 5 minuten. Nieuwe zienswijzen mogen niet worden ingebracht;

 • 4. In het kader van de hoorzitting kan de commissie besluiten tot een bezoek ter plaatse (schouw). Indien het wenselijk is bij een schouw om eigendommen van derden te betreden wordt hiervoor vooraf toestemming gevraagd;

 • 5. Aan het eind van de zitting wordt het advies aan de raad geformuleerd op basis van het meerderheidstandpunt. De secretaris van de hoorcommissie stelt dit op schrift waarna de voorzitter het advies namens de hoorcommissie ondertekent;

 • 6. Het advies van de hoorcommissie wordt toegezonden aan het college en toegevoegd aan de stukken voor de raadscommissie R&E.

Artikel 6. Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan, beslist de hoorcommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 7. Slotbepalingen

 • 1. Deze verordening kan aangehaald worden als Verordening Hoorcommissie ruimtelijke plannen Wijdemeren, 2021;

 • 2. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking en vervalt op het moment dat de Omgevingswet van kracht is.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 10 juni 2021.

De raad voornoemd,

de griffier,

Mw. drs. E.B. Hörchner

de voorzitter,

Mw. drs. C.R. Larson