Regeling vervallen per 01-07-2023

Mandaatregeling Leidschendam-Voorburg 2021

Geldend van 19-06-2021 t/m 31-08-2022

Intitulé

Mandaatregeling Leidschendam-Voorburg 2021

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Leidschendam-Voorburg, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

overwegende dat het wenselijk is gebruik te maken van de mandaatfiguur waardoor de besluitvormingsprocedures korter zullen zijn, zodat er slagvaardiger besloten en gehandeld kan worden;

dat het tevens wenselijk is algemene regels te stellen, die in acht worden genomen bij het verlenen en uitoefenen van mandaat;

gelet op Afdeling 10.1.1. en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 160 en 171 van de Gemeentewet;

besluiten:

vast te stellen de volgende ‘Mandaatregeling Leidschendam-Voorburg 2021’.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze mandaatregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  bestuursorgaan: het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester van de gemeente Leidschendam-Voorburg;

 • b.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • c.

  gemandateerde of mandataris: de functionaris aan wie een bestuursorgaan de uitoefening van een bevoegdheid heeft gemandateerd.

 • d.

  volmacht: de bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten.

Artikel 2 Reikwijdte

Deze regeling strekt zich uit tot alle mandaten verleend aan functionarissen werkzaam voor de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Artikel 3 Mandaatbesluit en mandaatlijsten

 • 1.

  Een bestuursorgaan mandateert zijn bevoegdheden door de uitoefening daarvan op te dragen aan functionarissen. Deze mandaten worden vastgelegd in mandaatlijsten behorende bij deze regeling.

 • 2.

  Een mandaatlijst bestaat uit een overzicht van gemandateerde bevoegdheden. Per gemandateerde bevoegdheid worden tenminste de volgende gegevens vermeld:

  • -

   een duidelijke en concrete omschrijving van de bevoegdheid die wordt gemandateerd;

  • -

   het artikel en de wet, verordening of andere regelgeving waar de bevoegdheid is geregeld (juridische grondslag);

  • -

   de naam van het bevoegde bestuursorgaan;

  • -

   de HR-21 functieaanduiding van de gemandateerde;

  • -

   eventueel de door de gemandateerde in acht te nemen voorwaarden, beperkingen en voorschriften.

Artikel 4 Bevoegde functionarissen bij mandaat -en volmachtverlening

Indien een mandaat of volmacht aan een bepaalde functionaris is opgedragen, wordt daarmee het mandaat of volmacht eveneens geacht te zijn opgedragen aan de hiërarchisch hogere functionarissen in de lijn. Hierbij wordt de volgende rangorde gehanteerd:

 • -

  college/burgemeester

 • -

  algemeen directeur/gemeentesecretaris

 • -

  directeuren I (concerndirecteuren)

 • -

  strategisch managers I (afdelingshoofden)

 • -

  tactisch/operationeel leidinggevenden (teamleiders)

 • -

  medewerkers.

Deze regel geldt niet voor mandaten of volmachten opgedragen aan de Functionaris Gegevensbescherming (FG), vanwege diens zelfstandige en onafhankelijke positie.

Artikel 5 Voorschriften voor de uitoefening

Bij de uitoefening van gemandateerde bevoegdheden houdt de gemandateerde in ieder geval rekening met:

 • a.

  de van toepassing zijnde regelgeving;

 • b.

  het door het bevoegde bestuursorgaan vastgestelde beleid;

 • c.

  voorschriften en beperkingen in deze mandaatregeling en mandaatlijsten.

Artikel 6 Gebruik mandaat bij politiek/bestuurlijk, beleidsmatig, financieel of publicitair gevoelige besluiten

Indien een voorgenomen besluit voorzienbaar belangrijke politieke, bestuurlijke, beleidsmatige, financiële of publicitaire gevolgen heeft of zou kunnen hebben, heeft de gemandateerde twee mogelijkheden:

 • a.

  de gemandateerde consulteert de portefeuillehouder in kwestie alvorens hij het besluit namens het college neemt, of

 • b.

  de gemandateerde maakt geen gebruik van de gemandateerde bevoegdheid en legt het voorgenomen besluit (na afstemming met de portefeuillehouder) aan het college voor ter besluitvorming.

Artikel 7 Geen gebruik mandaatbevoegdheid

Naast het geval in het vorig artikel onderdeel b maakt een gemandateerde ook in de volgende gevallen geen gebruik van de aan hem gemandateerde bevoegdheid:

 • a.

  indien het bestuursorgaan in een individuele zaak kenbaar heeft gemaakt zelf de gemandateerde bevoegdheid te willen uitoefenen;

 • b.

  indien het voorgenomen besluit afwijkt van een voorgeschreven ingewonnen advies;

 • c.

  indien het voorgenomen besluit leidt tot overschrijding van budgettaire bevoegdheden en begrotingsrichtlijnen.

Artikel 8 Vervangingsregeling

Bij langdurige afwezigheid van een gemandateerde wordt het mandaat in voorkomende gevallen uitgeoefend door diens aangewezen plaatsvervanger, dan wel bij diens afwezigheid, door de leidinggevende van de gemandateerde.

Artikel 9 Geen ondermandaat

Ondermandaat is slechts toegestaan als dit uitdrukkelijk bij een bevoegdheid in de mandaatlijst is geregeld.

Artikel 10 Ondertekening

 • 1.

  Indien een bevoegdheid krachtens mandaat wordt uitgeoefend, worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

 • Namens burgemeester en wethouders / de burgemeester van Leidschendam-Voorburg

 • .............................functieaanduiding

 • .............................handtekening gemandateerde

 • .............................naam gemandateerde

 • 2.

  Indien een bestuursorgaan ten aanzien van bepaalde bevoegdheden slechts de ondertekening heeft gemandateerd is de ondertekening als volgt:

 • Overeenkomstig het besluit van (aanduiding bevoegde bestuursorgaan + datum)

 • ............................functieaanduiding

 • ............................handtekening

 • ............................naam gemandateerde.

Artikel 11 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Mandaatregeling Leidschendam-Voorburg 2021’.

Artikel 12 Inwerkingtreding

1. Het ‘Mandaatstatuut Leidschendam-Voorburg 2017’ wordt ingetrokken.

2. Het Mandaatbesluit en mandaatlijsten 2019, vastgesteld op 21 mei 2019, worden ingetrokken.

3. Het Mandaatbesluit ten behoeve van de griffie, vastgesteld op 15 maart 2005, wordt ingetrokken.

4. Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 15 juni 2021

Burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg

A. van Mazijk, K. Tigelaar

secretaris, burgemeester

Aldus vastgesteld door de burgemeester op 15 juni 2021

K. Tigelaar

Burgemeester van Leidschendam-Voorburg

Toelichting

Bijlage: Mandaatlijsten

Mandaatlijst Organisatiebrede aangelegenheden

Bevoegdhedenlijst Personele aangelegenheden

Mandaatlijst BV

Mandaatlijst CC

Mandaatlijst FZ

Mandaatlijst KCC

Mandaatlijst MRO

Mandaatlijst PMA

Mandaatlijst SB

Mandaatlijst VTH

Mandaatlijst WIJZ

TOELICHTING MANDAATREGELING

Algemeen

Deze mandaatregeling heeft een tweeledig karakter. Op de eerste plaats bevat de regeling een aantal mandaatlijsten waarin concreet is vastgelegd welke bevoegdheden aan de ambtelijke organisatie zijn gemandateerd. Daarnaast bevat de regeling – in aanvulling op de mandaatregels in de Algemene wet bestuursrecht - een aantal algemene regels die de gemandateerden in acht moeten nemen bij het gebruik maken van hun gemandateerde bevoegdheden.

Bij mandaat is er geen sprake van een bevoegdheidsverschuiving in juridische zin: gehandeld wordt namens het betrokken bestuursorgaan. Mandaatbesluiten worden dan ook toegerekend aan het bestuursorgaan. Het blijven juridisch gesproken besluiten van het orgaan zelf.

Het verlenen van mandaat vereist wederzijds vertrouwen tussen het bestuur en het ambtelijk apparaat. Het bestuur zal bereid moeten zijn bevoegdheden toe te kennen aan de ambtenaren. De mandataris moet zich er van bewust zijn dat de bevoegdheid namens het gemeentebestuur en in de geest van dat bestuur wordt uitgeoefend binnen de door het bestuur uitgevoerde beleidskaders.

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester hebben altijd de bevoegdheid over de gemandateerde bevoegdheden nadere instructies te geven, zowel in incidentele gevallen als in het algemeen.

Artikelsgewijs

Artikel 2

Dit artikel geeft het kader aan waarbinnen de regeling van toepassing is. Voor de zinsnede “functionarissen werkzaam voor de gemeente” is gekozen om het statuut zich ook te laten uitstrekken tot functionarissen die niet in dienst zijn van de gemeente, maar die bijvoorbeeld gedetacheerd of ingeleend zijn.

Artikel 3

Dit artikel regelt hoe mandatering in de praktijk praktisch vorm krijgt. Het is de bedoeling om de gemandateerde aan te duiden door middel van zijn (HR 21-)functie en niet zijn of haar naam. Bij personeelsmutaties hoeven dan niet telkens nieuwe mandaatbesluiten of mandaatlijsten genomen te worden.

Artikel 6

Dit artikel gaat over voorgenomen besluiten die politiek, bestuurlijk, beleidsmatige of financieel gevoelig liggen en die voorzienbaar grote gevolgen (zouden kunnen) hebben. Het bevat een instructie aan de gemandateerde hoe bij gevoelige besluiten om te gaan met de aan hem gemandateerde bevoegdheid.

Bij dergelijke besluiten is het van groot belang dat de gemandateerde medewerker die het voornemen heeft om gebruik te gaan maken van zijn gemandateerde bevoegdheid, vaker dan in het verleden het geval was, vooraf en zo tijdig mogelijk de betreffende portefeuillehouder raadpleegt over dat voorgenomen gebruik. Door een dergelijke ‘proactieve terugkoppeling’ van de medewerker kan een portefeuillehouder in voorkomende gevallen vooraf een sturende rol vervullen in plaats van achteraf verantwoording te vragen. De gemandateerde zal moeten investeren in de relatie met de portefeuillehouder. Op die manier weet hij hoe de portefeuillehouder ‘er in zit’.

De portefeuillehouder kan ook beslissen dat het voorgenomen gevoelige besluit in kwestie door het college zélf genomen moet worden. Het aantal “verrassingen” voor college en portefeuillehouder kan daardoor zo beperkt mogelijk worden gehouden. Bijvoorbeeld: bij een gevoelige zaak is het noodzakelijk dat de portefeuillehouder op de hoogte wordt gesteld door de vakafdeling dat er bezwaarschriften zijn binnengekomen tegen het betreffende besluit.

Artikel 7

Het is van belang dat de gemandateerde weet wanneer hij van zijn bevoegdheden geen gebruik kan maken. In dit artikel staan een drietal belangrijke gevallen. Het is niet mogelijk om in een algemeen document als deze mandaatregeling een op elke situatie toegesneden bepaling op te nemen. Een gemandateerde dient daarom over een gevoelige politiek-bestuurlijke antenne te beschikken, teneinde goed te kunnen inschatten wanneer hij wel en wanneer niet van een gemandateerde bevoegdheid gebruik moet maken.

Bij de begrenzing onder b wordt gesproken over een ‘voorgeschreven ingewonnen advies’. Bij de uitoefening van mandaat kan derhalve wel worden afgeweken van niet voorgeschreven, maar wel ingewonnen adviezen. Uiteraard dient het afwijken van adviezen gemotiveerd te geschieden. Een voorbeeld van een voorgeschreven advies is het welstandsadvies in het kader van een bouwaanvraag.

Artikel 8

In dit artikel wordt met ‘langdurige afwezigheid' gedoeld op afwezigheid van de gemandateerde langer dan voor de uitvoering van zijn taken is gewenst, zoals bij ziekte, verlof of om een andere reden. Indien de aangewezen vervanger niet de gemandateerde HR21-functie heeft, kan van vervanging alleen sprake zijn indien een formeel besluit ter zake van vervanging is genomen.

Artikel 10

Beslissingsmandaat en ondertekeningsmandaat kennen ieder een eigen vorm van ondertekening. Deze vormen zijn in dit artikel vastgelegd.

BIJLAGE MANDAATLIJSTEN

behorende bij de Mandaatregeling Leidschendam-Voorburg 2021

O : Mandaatlijst Organisatiebrede aangelegenheden

P : Bevoegdhedenlijst Personele aangelegenheden

BV: Mandaatlijst BV

CC: Mandaatlijst CC

FZ: Mandaatlijst FZ

KCC: Mandaatlijst KCC

MRO: Mandaatlijst MRO

PMA: Mandaatlijst PMA

SB: Mandaatlijst SB

VTH: Mandaatlijst VTH

WIJZ: Mandaatlijst WIJZ

MANDAATLIJST ORGANISATIEBREDE AANGELEGENHEDEN

 

NR.

OMSCHRIJVING BEVOEGDHEID

JURIDISCHE GRONDSLAG

OORSPRONKELIJK BEVOEGD ORGAAN

MANDATARIS

BEPERKINGEN / VOORSCHRIFTEN

 

 

 

 

 

 

O-1

Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten tot levering van goederen, aanneming van werk of verlening van diensten (waaronder verwerkers-overeenkomsten).

Het besluiten (op basis van een gunningsadvies) tot voorgenomen gunning van een opdracht en/of afwijzing van een inschrijving en het ondertekenen van de berichtgeving daarvan aan de/alle inschrijver(s).

Het besluiten tot uitsluiten van een inschrijver bij een aanbesteding en het ondertekenen van de berichtgeving daarvan.

Artikelen 160 lid 1 sub a en d en 171 Gemeentewet

College / Burgemeester

BV:

Tactisch leidinggevende I, Strategisch Manager II

CC:

Strategisch Manager I

Adviseur I

FZ:

Medewerker ontwikkeling II, Adviseurs I (bestuurssecretaris) en III, Medewerker toezicht III, Medewerker facilitair I, medewerker locatie I,

Tactisch leidinggevende II, Operationeel leidinggevende I, Projectleider II

Griffie:

Griffier

KCC:

Tactisch leidinggevenden I en II, Operationeel leidinggevende I, Medewerkers systemen I en II (Team Basisregistraties)

MRO:

alle medewerkers (Teams Ruimte en LO) / Tactisch leidinggevende I (Team MO)

PMA:

Projectleider I en II,

Programmamanager I

SB:

Strategisch manager I, Tactisch leidinggevende I

VTH:

Operationeel leidinggevende I, Tactisch leidinggevende II

WIJZ:

Operationeel leidinggevende I, Tactisch leidinggevende II, Medewerker ontwikkeling I

Het mandaat geldt voor zover het aangaan van de overeenkomst verband houdt met de uitvoering van de taken van de betreffende afdeling, en

voor zover de financiële verplichtingen zijn voorzien in de begroting en afgestemd met de budgethouder.

Dit mandaat geldt niet als sprake is van een overeenkomst van opdracht zoals onder 2 genoemd.

De bevoegdheid dient te worden uitgeoefend met inachtneming van het gemeentelijk inkoopbeleid.

Bij Europese aanbestedingen geldt dit mandaat uitsluitend voor de Strategisch Managers I.

Een meervoudige of Europese aanbesteding moet begeleid zijn door een inkoopadviseur van BV.

Voor het volgen van een enkelvoudige onderhandse procedure in plaats van een meervoudige is schriftelijke instemming vereist:

voor diensten en leveringen met een opdrachtwaarde tussen:

€ 50.000 – € 125.000: instemming algemeen directeur;

€ 125.000 – Europese aanbestedingsgrens: instemming college;

voor werken met een opdrachtwaarde tussen:

€ 100.000 – € 250.000: instemming algemeen directeur;

€ 250.000 – Europese aanbestedingsgrens: instemming college;

voor sociale en andere specifieke diensten met een opdrachtwaarde tussen:

€ 375.000 – € 500.000: instemming algemeen directeur;

€ 500.000 – Europese aanbestedingsgrens: instemming college.

CC:

De bevoegdheid van de Adviseur I is beperkt tot overeenkomsten over artikel 213a Gemeentewet onderzoeken.

FZ:

mits gedekt en financiële gevolgen tot maximaal

€ 50.000. Deze beperking geldt niet voor de Strategisch manager I.

MRO (Team LO en Ruimte):

-Mits gedekt en financiële gevolgen tot maximaal

€ 5.000. Deze beperking geldt niet voor de Strategisch manager I en de Tactisch en Operationeel leidinggevenden. -Voor Medewerker ontwikkeling 0 en I geldt de grens van

€ 50.000, mits aangewezen als subbudgethouder.

-Voor Medewerker ontwikkeling I en II van Team Ruimte geldt dit mandaat voor het verlenen van opdrachten inzake milieukundige onderzoeken in verband met nazorg, of als er sprake is van een potentieel humaan risico, het behoud en verdere ontwikkeling van de kennis over de bodem en ondergrond alsmede het bijhouden van een digitaal informatiebeheer. Basis voor deze overeenkomsten is het Uitvoeringsprogramma bodem 2016-2020 en het

Convenant bodem en ondergrond 2016-2020. De offerte en de opdracht moeten altijd door 2 bodem-medewerkers en eventueel door de afdelingen PMA en SB worden beoordeeld.

SB:

Het mandaat voor Tactisch leidinggevende I geldt alleen bij afwezigheid van Strategisch manager I.

O-2

Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten van opdracht (inhuren van diensten door middel van uitzendbureaus, ZZP-ers, payrollconstructies of detachering).

Artikelen 160 lid 1 sub a en d en 171 Gemeentewet

College / Burgemeester

Operationeel leidinggevenden I, Tactisch leidinggevenden I en II en tevens:

BV:

Strategisch Manager II

CC:

Strategisch manager I

FZ:

Adviseur I (bestuurssecretaris)

Het mandaat geldt voor zover het aangaan van de overeenkomst verband houdt met de uitvoering van de taken van de betreffende afdeling, en

voor zover de financiële verplichtingen zijn voorzien in de (salariskosten)begroting en afgestemd met de budgethouder.

De bevoegdheid dient te worden uitgeoefend met inachtneming van het gemeentelijk inkoopbeleid.

O-3

Het aangaan en ondertekenen van verwerkers-overeenkomsten anders dan onder mandaat nr. 1.

Artikelen 160 lid 1 sub d en 171 Gemeentewet

College / Burgemeester

Strategisch Managers I en tevens:

BV:

Strategisch Manager II

Het mandaat voor Strategisch Manager I geldt voor zover de bevoegdheden verband houden met de taken van de betreffende afdeling.

Voor het opstellen van een verwerkersovereenkomst kan advies worden gevraagd aan de Functionaris Gegevensbescherming.

O-4

De bevoegdheid om bij deelname aan een regionale aanbesteding:

- deze deelname te bevestigen aan de gemeente die namens de gemeente Leidschendam-Voorburg als penvoerder optreedt, en

- een functionaris van die gemeente aan te wijzen en deze mandaat, volmacht en machtiging te verlenen om namens de gemeente Leidschendam-Voorburg alle noodzakelijke (rechts)handelingen te verrichten, waaronder te besluiten tot:

a. een voorgenomen gunning van een opdracht aan de winnende partij en/of afwijzing van een inschrijving en het ondertekenen van de berichtgeving daarvan aan de/alle afgewezen inschrijver(s),

b. het uitsluiten van een inschrijver bij de aanbesteding en het ondertekenen van de berichtgeving daarvan

c. het namens de gemeente voeren van verweer in rechtsgedingen en het machtigen van een persoon die de gemeente bij het rechtsgeding zal vertegenwoordigen, en

d. het aangaan en ondertekenen van een overeenkomst met de partij die de opdracht definitief gegund krijgt.

Artikelen 160 lid 1, aanhef en onder a, d en e en 171 Gemeentewet, artikel 10:12 Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb)

College / Burgemeester

Strategisch Managers I en tevens:

BV:

Strategisch Manager II

Bij deelname aan een regionale aanbesteding dient een functionaris van onze gemeente deel uit te maken van het inkoopteam.

O-5

De bevoegdheid van het college te besluiten namens de gemeente, het college of de raad in rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures verweer te voeren.

Als een kwestie het bestuursorgaan de burgemeester aangaat, is het de burgemeester zelf die besluit om procedures of rechtsgedingen te starten of daarin verweer te voeren.

Verweer voeren houdt in dat de mandataris namens het college of de burgemeester bevoegd is om:

- stukken in te dienen;

- een verweerschrift op te stellen en te ondertekenen;

- ter zitting op te treden, mits daartoe gemachtigd (aangewezen op de procesmachtigingslijst of in het bezit van een incidentele procesmachtiging).

Artikelen 160 lid 1 sub e en 171 Gemeentewet

College / Burgemeester

BV:

Adviseurs II en III met taakveld Juridisch**

CC:

Strategisch mandager I**

FZ:

Medewerker ontwikkeling II met taakveld Juridisch**

KCC:

Medewerker beleidsuitvoering I**, Medewerkers ontwikkeling I en II**

MRO:

Medewerker beleidsuitvoering I (team Ruimte)

Medewerkers ontwikkeling 0, I en II**

PMA:

Projectleider I en II, Programmamanager I

SB:

Strategisch manager I**, Medewerker Ontwikkeling I

VTH:

Medewerkers ontwikkeling I, II en III**, Medewerkers beleidsuitvoering I, II en III**

WIJZ:

Medewerker beleidsuitvoering I (taakveld Werk & Inkomen, was de allround juridisch medewerker of de juridisch medewerker bezwaar en beroep)**, medewerker beleidsuitvoering II (taakveld Zorg, was de allround medewerker)**

Medewerker ontwikkeling II, Medewerker beleidsuitvoering IV

1. Het mandaat geldt voor zover de bevoegdheden verband houden met de taken van de betreffende afdeling.

2. Het mandaat geldt niet voor het besluiten tot het maken van bezwaar en het starten van rechtsgedingen, waaronder het instellen van (hoger) beroep en het verzoeken om een voorlopige voorziening of schorsing van een besluit.

3. Ondertekening van verweerschriften mag alleen door gemandateerden die zijn aangeduid met **.

O-6

De bevoegdheid van het college om namens de gemeente, het college of de raad rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te starten en te voeren.

Deze bevoegdheid houdt onder meer in dat de mandataris namens de gemeente, het college of de raad bevoegd is om:

-een (pro-forma) bezwaarschrift, administratief beroepschrift of verzoekschrift op te stellen en te ondertekenen;

-stukken in te dienen;

-ter zitting op te treden, mits daartoe gemachtigd (aangewezen op de procesmachtigingslijst of in het bezit van een incidentele procesmachtiging).

Artikelen 160 lid 1 sub e en 171 Gemeentewet

College /

Burgemeester

Strategisch manager I en II

Het mandaat geldt voor zover de bevoegdheden verband houden met de taken van de betreffende afdeling en na afstemming met de portefeuillehouder.

Het mandaat geldt niet voor het instellen van hoger beroep.

Als een kwestie het bestuursorgaan burgemeester aangaat, is het de burgemeester zelf die besluit om rechtsgedingen, of procedures te starten.

O-7

De ondertekening van routinematige correspondentie.

Artikel 160 lid 1 sub a Gemeentewet

College /

Burgemeester

BV / CC/ FZ / / KCC / MRO / PMA / VTH: alle medewerkers

SB:

Strategisch manager I, Tactisch leidinggevende I

WIJZ:

Medewerker ontwikkeling I,

Medewerkers beleidsuitvoering I, II en IV, Medewerker gegevens V, Adviseur IV, Medewerkers bedrijfsvoering II, III en IV, Medewerker ontwikkeling II, Medewerker systemen III

Hierbij gaat het om algemene correspondentie ter verkrijging en uitwisseling van feitelijke routinematige informatie, waarbij geen nieuwe rechtsgevolgen ontstaan.

SB:

Het mandaat voor Tactisch leidinggevende I geldt alleen bij afwezigheid van Strategisch manager I.

O-8

(Procedure)bevoegdheden m.b.t. het voorbereiden van besluiten en beschikkingen.

Het betreft de bevoegdheden met betrekking tot:

externe advisering (art. 3:5 e.v. Awb);

het volgen van de Uniforme openbare voorbereidingsprocedure (Afdeling 3.4 Awb);

Bekendmaking en mededeling van besluiten (Afdeling 3.6 Awb);

de Aanvraag (Afdeling 4.1.1 Awb);

Horen van aanvrager / voorbereiding (afdeling 4.1.2 Awb);

informatie omtrent beslistermijnen (afdeling 4.1.3 Awb)

College / Burgemeester

Strategisch Managers I en tevens:

BV:

Adviseurs II en III

FZ:

Medewerker ontwikkeling II met taakveld Juridisch

KCC:

Medewerkers beleidsuitvoering I en II, Medewerker ontwikkeling I

MRO:

Medewerker beleidsuitvoering I (team Ruimte)

Medewerkers ontwikkeling 0, I en II

PMA:

Projectleiders I en II, Programmamanager I

SB:

Tactisch leidinggevende I

VTH:

Operationeel leidinggevende I, Medewerkers ontwikkeling I, II en III, Medewerkers beleidsuitvoering I, II en III

WIJZ:

Medewerker beleidsuitvoering I en II

SB:

Het mandaat voor Tactisch leidinggevende I geldt alleen bij afwezigheid van Strategisch manager I.

O-9

Het beslissen op verzoeken om informatie op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur, en het verdagen en opschorten van de beslistermijn.

Artikelen 2, 5 en 6 Wet Openbaarheid van Bestuur

College / Burgemeester

Tactisch en Operationeel leidinggevenden I, en tevens:

BV:

Adviseur II en III met taakveld Juridisch

CC:

Strategisch manager I

FZ:

Adviseur I (bestuurssecretaris)

PMA:

Projectleiders I en II, Programmamanager I

SB:

Medewerker Ontwikkeling I

VTH:

Tactisch leidinggevende II

WIJZ:

Medewerkers beleidsuitvoering I en II

Het mandaat geldt voor zover de gevraagde gegevens verband houden met de uitvoering van de taken van de betreffende afdeling.

O-10

Het beslissen op verzoeken om informatie op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie.

Artikelen 3, 4, 5, 6 en 9 Wet hergebruik van overheidsinformatie

College / Burgemeester

Tactisch en Operationeel leidinggevenden I, en tevens:

BV:

Adviseurs II en III met taakveld Juridisch

CC:

Strategisch manager I

FZ:

Adviseur I (bestuurssecretaris)

PMA:

Projectleiders I en II, Programmamanager I

VTH:

Tactisch leidinggevende II

WIJZ:

Medewerkers beleidsuitvoering I en II

Het mandaat geldt voor zover de gevraagde gegevens verband houden met de uitvoering van de taken van de betreffende afdeling.

O-11

Het indienen van aanvragen, voeren van correspondentie, overleggen van nadere gegevens en het verrichten van overige handelingen welke nodig zijn voor het verkrijgen van subsidie(s).

Artikel 160 lid 1 sub a Gemeentewet, Titel 4.2 Awb

College

Strategisch Managers I en tevens:

BV:

Tactisch leidinggevende I

KCC:

Tactisch leidinggevenden I en II, Operationeel leidinggevende I

MRO:

Medewerker ontwikkeling 0, I en II

PMA:

Projectleiders I en II, Programmamanager I

SB:

Tactisch leidinggevende I

WIJZ:

Medewerker ontwikkeling I en II

Het mandaat geldt voor zover de subsidie verband houdt met de uitvoering van de taken van de betreffende afdeling.

Voor het aanvragen van een subsidie kan advies worden gevraagd aan de Coordinator Subsidies en de financieel adviseurs van BV.

O-12

Het aangaan en ondertekenen van bruikleenovereenkomsten met medewerkers in dienst van de gemeente en met medewerkers die werkzaam zijn middels een payrollcontructie.

Artikelen 160 lid 1 sub d en 171 Gemeentewet

College / Burgemeester

Operationeel leidinggevenden I, Tactisch leidinggevenden I en II en tevens:

BV:

Strategisch Manager II

CC:

Strategisch manager I

FZ:

Adviseur I (bestuurssecretaris)

Het mandaat voor bruikleenovereenkomsten voor inhuur, zzp-ers en medewerkers van Flextender geldt alleen met toestemming van de CIO.

O-13

Het besluiten tot het in gebreke stellen van de wederpartij bij niet-nakoming van de overeenkomst en het ondertekenen van de ingebrekestelling.

Artikelen 6: 81 tot en met 6:94 Burgerlijk Wetboek, artikelen 160 en 171 Gemeentewet

College /

Burgemeester

Tactisch en Operationeel leidinggevenden I en tevens

BV:

Strategisch Manager II

FZ:

Adviseur I (bestuurssecretaris)

PMA:

Projectleider I en II,

Programmamanager I

O-14

Beslissen of de gemeente wel of niet meewerkt aan een initiatief en de indiener daarover schriftelijk informeren.

Onder een initiatief wordt het volgende verstaan:

Een initiatief komt van inwoners (via een stichting of vereniging), ondernemer of van een (maatschappelijke) organisatie. De initiatiefnemer werkt zelf mee aan het initiatief.

Artikel 160 lid 1 sub a Gemeentewet

College /

Burgemeester

FZ / KCC / MRO / PMA / SB / VTH / WIJZ: alle medewerkers

Dit mandaat geldt alleen als het initiatief door een toegewezen integraal casemanager is behandeld volgens de vastgestelde initiatievenprocedure.

O-15

Wijziging van de organisatiestructuur van de afdeling.

Artikel 160 lid 1 sub c Gemeentewet

College

Strategisch Manager I

Dit mandaat geldt niet voor zover sprake is van een (op onderdelen) verzelfstandiging, privatisering of regionalisering.

Het mandaat geldt voor zover de wijziging verband houdt met de afdeling van de betreffende Strategisch Manager I en met inachtneming van artikel 1.2, zesde lid, van de Organisatieregeling Leidschendam-Voorburg 2020.

O-16

Bij een datalek: het in kennis stellen van de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: AP) en betrokkene(n).

Artikel 33 en artikel 4, lid 7 Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG)

College

CC:

Functionaris Gegevens bescherming (hierna: FG)

BV:

Adviseur II met taakveld Juridisch

Dit mandaat wordt door de FG uitgevoerd voor de gehele organisatie, en bij afwezigheid van de FG door Adviseur II met taakveld Juridisch van BV.

O-17

Alle beslissingen inzake rechten van betrokkenen.

Artikelen 15 tot en met 22 AVG en artikel 34 Uitvoeringswet AVG

College

CC:

FG

BV:

Adviseur II met taakveld Juridisch

Dit mandaat wordt door de FG uitgevoerd voor de gehele organisatie, en bij afwezigheid van de FG door Adviseur II met taakveld Juridisch van BV.

BEVOEGDHEDENLIJST PERSONELE AANGELEGENHEDEN

Algemeen

Voor de toepassing van de Mandaatregeling en deze lijst worden met mandaat gelijkgesteld de verlening van:

a. volmacht;

b. machtiging.

Toelichting

Op grond van artikel 2, onderdeel c, van de Ambtenarenwet 2017 is de gemeente overheidswerkgever. Ambtenaren hebben een arbeidsovereenkomst met de rechtspersoon gemeente. De bevoegdheid van de gemeente tot het besluiten van privaatrechtelijke handelingen ligt bij het college. De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente in en buiten rechte. Dit betekent dat het college besluit tot het aangaan, wijzigen en eindigen van een arbeidsovereenkomst en de burgemeester ondertekent de overeenkomst (artikel 160 lid 1 onder d en 171 lid 1 Gemeentewet). Er is dus zowel een mandaat van het college als volmacht van de burgemeester nodig.

NR.

OMSCHRIJVING BEVOEGDHEID

JURIDISCHE GRONDSLAG

OORSPRONKELIJK BEVOEGD ORGAAN

BEVOEGDE

BEPERKINGEN/ VOORSCHRIFTEN

P-1

Het aangaan, wijzigen en beëindigen van algemene personeelsregelingen.

Artikel 160, eerste lid, onderdeel d, Gemeentewet

College

Gem. secr. / Alg. directeur

Na afstemming met de griffier voor zover de regeling mede betrekking heeft op griffiemedewerkers.

P-2

Het aangaan, wijzigen en beëindigen van een arbeidsovereenkomst en het ondertekenen daarvan en het nemen van individuele beslissingen over personeelsaangelegenheden.

Artikel 160, eerste lid, onderdeel d, en artikel 171 Gemeentewet jo. Cao Gemeenten

College / Burgemeester

Strategisch Manager I en II

Dit betreft een mandaat van het College en een volmacht van de Burgemeester en geldt alleen indien hieronder niets anders is bepaald. Indien het de bevoegde zelf betreft, is zijn leidinggevende bevoegd. Indien het een politiek gevoelige kwestie betreft, blijft het College bevoegd.

Daar waar een besluit het afdelingsbudget overschrijdt of een teamleider of een strategische functie betreft, dient de Strategisch Manager I of II afstemming te zoeken met het Directieteam en overeenstemming te bereiken over het beleggen van de kosten. Het overhevelen van functies en formatie van de ene naar de andere afdeling is bij het Directieteam belegd. Een volmacht wordt niet verleend voor zover een besluit het overschrijden van de vastgestelde concernbegroting tot gevolg heeft. In dat geval blijft het College bevoegd tot het nemen van een besluit.

P-3

Openstellen reguliere vacature.

Artikel 2.2. Cao Gemeenten, Regeling Werving en selectie

College

Tactisch leidinggevende I en II / Operationeel leidinggevende I

 

P-4

Verruiming arbeidsduur boven de formele arbeidsduur van 36 uur per week.

Artikel 160, eerste lid, onderdeel d, en artikel 171 van de Gemeentewet

Artikel 5.1. Cao Gemeenten

College /

Burgemeester

Gem. secr. / Alg. directeur

Indien het de bevoegde zelf betreft, is het College bevoegd.

P-5

Afspraken in het kader van arbeidsduur en werktijden.

Artikel 160, eerste lid, onderdeel d, en artikel 171 van de Gemeentewet

Hoofdstuk 5 Cao Gemeenten

Wet flexibel werken

College /

Burgemeester

Tactisch leidinggevende I en II / Operationeel leidinggevende I

 

P-6

Besluiten rondom vakantie, verlof.

Hoofdstuk 6 Cao Gemeenten

College

Tactisch leidinggevende I en II / Operationeel leidinggevende I

 

P-7

Opzeggen (inclusief op staande voet) en ontbinden van de arbeidsovereenkomst

Artikel 160, eerste lid, onderdeel d, en artikel 171 van de Gemeentewet

Artikelen 7:669, lid 3, 671a, 671b, 671c en 7:677 Burgerlijk Wetboek

College /

Burgemeester

Directeur I

Van de bevoegdheid wordt slechts gebruik gemaakt na overleg in het Directieteam. Indien het de bevoegde zelf betreft, is zijn leidinggevende bevoegd. Van de bevoegdheid mag alleen gebruik gemaakt worden indien het ontslag geen politiek gevoelige kwestie betreft. Indien sprake is van ontslag op staande voet (7:677 BW) is enkel Gem. secr. / Alg. directeur bevoegd.

P-8

Aanwijzing als boventallige/

herplaatsingskandidaat.

Hoofdstuk 9, paragraaf 1 Cao Gemeenten

College

Directeur I

Van de bevoegdheid wordt slechts gebruik gemaakt na overleg in het Directieteam. Indien het de bevoegde zelf of een Strategisch manager I of II betreft, is de Gem. secr. / Alg. directeur bevoegd.

P-9

Inschakelen outplacementbureau.

Artikel 160 Gemeentewet

College

Tactisch leidinggevende I en II / Operationeel leidinggevende I

Indien het de bevoegde zelf betreft, is zijn leidinggevende bevoegd.

P-10

Het besluit tot aangaan van en ondertekening van een beëindigingsovereenkomst.

Artikel 160, eerste lid, onderdeel d, en artikel 171 van de Gemeentewet

Artikel 7:670b Burgerlijk Wetboek

College /

Burgemeester

Directeur I, domein Bedrijfsvoering

Indien het de bevoegde zelf of een Strategisch manager I of II betreft, is de Gem. secr. / Alg. directeur bevoegd. Van de bevoegdheid mag alleen gebruik gemaakt worden indien het ontslag of de aangeboden regeling niet politiek gevoelig is.

P-11

Afkoop na-wettelijke uitkering.

Artikel 10.10 Cao Gemeenten

College

Directeur I

Van de bevoegdheid mag alleen gebruik gemaakt worden indien het ontslag dat aan deze afkoop ten grondslag ligt, geen politiek gevoelige kwestie betreft.

Indien het de bevoegde zelf betreft, blijft het College bevoegd.

P-12

Opstellen beoordeling

Hoofdstuk 4 Procedureregeling HR gesprekscyclus gemeente Leidschendam-Voorburg

College

Tactisch leidinggevende I en II / Operationeel leidinggevende I

Indien het de bevoegde zelf betreft, is zijn leidinggevende bevoegd.

P-13

Toestemming nevenwerkzaamheden.

Artikel 5, lid 1, onder b Ambtenarenwet

Regeling melding nevenwerkzaamheden en financiële belangen Leidschendam-Voorburg

College

Tactisch leidinggevende I en II / Operationeel leidinggevende I

Indien het de bevoegde zelf betreft, is zijn leidinggevende bevoegd.

P-14

Toekenning vergoeding reis- en verblijfkosten.

Artikel 3:22 Cao Gemeenten juncto

Reisregeling Leidschendam-Voorburg

College

Tactisch leidinggevende I en II / Operationeel leidinggevende I

Indien het de bevoegde zelf betreft, is zijn leidinggevende bevoegd.

P-15

Bepaling wijze viering jubileum/ afscheid.

Artikel 160 Gemeentewet

Regeling jubileumviering en afscheid

College

Tactisch leidinggevende I en II / Operationeel leidinggevende I

Indien het de bevoegde zelf betreft, is zijn leidinggevende bevoegd.

P-16

Toekennen van studiefaciliteiten.

Artikel 8.4, 8.5, 8.6 en 8.7 Cao Gemeenten

College

Tactisch leidinggevende I en II / Operationeel leidinggevende I

Indien het de bevoegde zelf betreft, is zijn leidinggevende bevoegd. Van de bevoegdheid mag door de Strategisch manager I en II en Tactisch leidinggevende I en II en Operationeel leidinggevende I alleen gebruik worden gemaakt voor zover het past binnen het afdelingsopleidingsplan en door Gem. secr. / Alg. Directeur voor zover het past binnen de vastgestelde concernbegroting.

P-17

Bevoegdheden inzake de Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

Artikel 160, eerste lid, onderdeel d, en artikel 171 Gemeentewet jo. Cao Gemeenten

College /

Burgemeester

Tactisch leidinggevende I en II / Operationeel leidinggevende I afdeling KCC

 

P-18

Aangaan overeenkomst in het kader van banenafspraak, werkervaringsplaats of stage en vrijwilligersovereenkomst.

Artikel 2.7, 2.8 en 2.9 Cao Gemeenten

Tactisch leidinggevende I en II / Operationeel leidinggevende I

P-19

Verweer voeren in rechtsgedingen of bezwaarprocedures door de overheidswerkgever inzake personele aangelegenheden.

Hieronder wordt verstaan dat namens de overheidswerkgever de bevoegde:

- stukken indient;

- een verweerschrift (conclusie van antwoord) opstelt en

ondertekent;

- ter zitting op treedt,

mits daartoe gemachtigd

(aangewezen op de

procesmachtigingslijst of in

het bezit van een

incidentele

procesmachtiging).

Artikel 160, eerste lid, onderdeel e, en artikel 171 Gemeentewet

College /

Burgemeester

Adviseur II met taakveld juridisch HR

Na afstemming Directeur I en Strategisch Manager BV.

Indien het de bevoegde zelf betreft, blijft de Strategisch Manager BV bevoegd. Indien het de Strategisch Manager BV of Directeur I betreft, blijft de Gem. secr. / Alg. directeur bevoegd en indien het de Gem. secr. / Alg. directeur betreft, blijft het College / Burgemeester bevoegd.

P-20

Het starten van rechtsgedingen of bezwaarprocedures door de overheidswerkgever inzake personele aangelegenheden. Hieronder wordt verstaan dat namens de overheidswerkgever de bevoegde:

- een (pro-forma)

bezwaarschrift, verzoekschrift of dagvaarding opstelt en ondertekent;

- stukken indient;

- ter zitting optreedt,

mits daartoe gemachtigd

(aangewezen op de

procesmachtigingslijst of in

het bezit van een

incidentele

procesmachtiging).

Artikel 160, eerste lid, onderdeel e, en artikel 171 Gemeentewet

College /

Burgemeester

Adviseur II met taakveld juridisch HR

Na afstemming Directeur I en Strategisch Manager BV.

Indien het de bevoegde zelf betreft, blijft de Strategisch Manager BV bevoegd. Indien het de Strategisch Manager BV of Directeur I betreft, blijft de Gem. secr. / Alg directeur bevoegd en indien het de Gem. secr. / Alg. directeur betreft, blijft het College / Burgemeester bevoegd.

MANDAATLIJST BEDRIJFSVOERING

 

NR.

OMSCHRIJVING BEVOEGDHEID

JURIDISCHE GRONDSLAG

OORSPRONKELIJK BEVOEGD ORGAAN

MANDATARIS

BEPERKINGEN/ VOORSCHRIFTEN

 

 

 

 

 

 

BV-1

Het aansprakelijk stellen van derden aangaande gemeentelijke eigendommen m.u.v. het gemeentelijk wagenpark, inclusief de ondertekening van de aansprakelijkstelling.

Artikel 185 Wegenverkeerswet, artikelen 6:162, 6:169, 6:170 en 6:171 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW), artikel 171 Gemeentewet

College / Burgemeester

Adviseur II en III met taakveld Juridisch

BV-2

Het beslissen op aansprakelijkstellingen (schadeclaims) op grond van de artikelen 6:162, 6:169, 6:170, 6:171, en 6:174 BW.

Artikelen 6:162, 6;169, 6:170, 6:171 en 6:174 BW, artikel 171 Gemeentewet

College / Burgemeester

Adviseur II en III met taakveld Juridisch

De bevoegdheid dient te worden uitgeoefend met inachtneming van de polisvoorwaarden van de WA-verzekering (claims letselschade gaan ter behandeling naar de verzekeraar)

BV-3

Een beslissing op een bezwaarschrift en een besluit proceskostenvergoeding nemen.

Artikelen 6:6, 7:11 en 7:15 Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb)

College / Burgemeester

Adviseur II en III met taakveld Juridisch

1. Dit mandaat geldt niet in gevallen waar de vakafdeling aangeeft het advies van de commissie voor bezwaarschriften niet te volgen (contrair gaan) en voor bezwaarschriften die gericht zijn tegen besluiten op het gebied van gemeentelijke belastingen.

2. De mandataris die beslist op een bezwaarschrift mag niet betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van het advies van de bezwaarschriftencommissie.

3. Dit mandaat geldt ook niet indien het primaire besluit door het college of de burgemeester zelf is genomen, dan wel in mandaat is genomen door een hiërarchisch hogere functionaris.

4. Er is een separaat Mandaatbesluit Samenwerkings-overeenkomst Werk en Inkomen.

BV-4

Het nemen van verdagingbesluiten in bezwaarprocedures.

Artikel 7:10 lid 3 en 4 Awb, artikelen 21 en 27 Verordening behandeling van bezwaarschriften gemeente Leidschendam -Voorburg 2018

College / Burgemeester

Adviseur II en III met taakveld Juridisch

 

BV-5

Het nemen van opschortingsbesluiten in bezwaarprocedures.

Artikelen 4:15 en 7:14 Awb

College

Adviseur II en III met taakveld Juridisch

 

BV-6

Het informeel afdoen van klachten.

Artikel 9:5 Awb

College / Burgemeester

Adviseur II en III met taakveld Juridisch

Ingeval een klachtgesprek heeft plaatsgevonden, ondertekent de klachtbehandelaar of de leidinggevende die het klachtgesprek heeft gevoerd de brief naar de klager over het klachtgesprek en de afdoening van de klacht.

BV-7

Het beslissen om een klacht niet te behandelen in de gevallen genoemd in artikel 9:8 Awb.

Artikel 9:8 Awb

College / Burgemeester

Adviseur II en III met taakveld Juridisch

 

BV-8

Het nemen van verdagingsbesluiten in klachtprocedures.

Artikel 9:11 lid 2 en 3 Awb

College / Burgemeester

Adviseur II en III met taakveld Juridisch

 

BV-9

Het nemen van een beslissing op de klacht, na een behandeling in en advies van de Klachtencommissie.

Artikelen 9:11 lid 1 en 9:12 Awb

College / Burgemeester

Tactisch leidinggevende I

 

BV-10

Het incidenteel machtigen van medewerkers om de gemeente of haar bestuursorganen te vertegenwoordigen in bezwaar-, klachtprocedures, administratieve beroepsprocedures en rechtsgedingen.

Artikelen 10:1 en 10:11 Awb, artikelen 160 lid 1 sub e en 171 Gemeentewet

College / Burgemeester

Adviseur II met taakveld Juridisch

 

BV-11

Het vaststellen van een dwangsombeschikking.

Artikel 4:18 lid 1 en 7:14 Awb

College

Adviseur III met taakveld Juridisch

Voor de afdeling WIJZ geldt een separaat mandaat.

BV-12

Het beslissen op een verzoek om nadeelcompensatie.

Artikel 3:4 lid 2 Awb

College

Tactisch leidinggevende I

BV-13

Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen.

Artikelen 160, 171 en 212 Gemeentewet

College / Burgemeester

Medewerker bedrijfsvoering I en III

 

BV-14

Beslissen op de beroepen inzake kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen.

Artikel 231, lid 2, onder a Gemeentewet

College

Tactisch leidinggevende I

 

BV-15

Het aangaan, wijzigen en beëindigen van rekeningcourant overeenkomsten.

Artikelen 160 en 171 Gemeentewet, Financiële verordening gemeente Leidschendam-Voorburg 2021, Treasurystatuut 2020

College / burgemeester

Adviseur I met taakveld Treasury

BV-16

Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten tot het aangaan en verstrekken van langlopende geldleningen, en van overeenkomsten tot het voorzien in de behoefte aan vlottende middelen en het uitlenen van overtollige liquide middelen.

Artikelen 160 en 171 Gemeentewet, Financiële verordening gemeente Leidschendam-Voorburg 2021, Treasurystatuut 2020

College / burgemeester

Adviseur I met taakveld Treasury

Voor langlopende geldleningen en het uitlenen van overtollige liquide middelen wordt de bevoegdheid uitgeoefend met instemming van de Treasurycommissie, zoals beschreven in het Treasurystatuut.

BV-17

Het besluiten op een aanvraag voor een lening of garantie

Het aangaan en ondertekenen van garantieovereenkomsten

Artikel 7 lid 3 Treasurystatuut Leidschendam-Voorburg 2020 en de Bijlage ‘Voorwaarden en andere regels garanties en leningen’

College

College / burgemeester

Adviseur I met taakveld Treasury

Deze mandaten gelden voor leningen of garanties van minder dan € 300.000,-

Deze mandaten gelden niettemin ook indien de aanvraag niet past binnen de “Voorwaarden en andere regels garanties en leningen” of door verstrekking van de garantstelling het plafond in enig begrotingsjaar dreigt te worden overschreden, maar alleen nadat de gemeenteraad heeft ingestemd met de verstrekking in afwijking van de voorwaarden en andere regels, respectievelijk het plafond heeft opgehoogd,

MANDAATLIJST CONCERNCONTROL

 

NR.

OMSCHRIJVING BEVOEGDHEID

JURIDISCHE GRONDSLAG

OORSPRONKELIJK BEVOEGD ORGAAN

MANDATARIS

BEPERKINGEN/ VOORSCHRIFTEN

CC-1

Het vertegenwoordigen van het college en het voeren van verweer in klachtprocedures bij de AP, in bezwaar-procedures en rechtsgedingen naar aanleiding van een beslissing op een klacht door de AP.

Artikel 77 AVG en

artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet

College

Functionaris Gegevensbescherming

MANDAATLIJST FACILITAIRE ZAKEN

 

NR.

OMSCHRIJVING BEVOEGDHEID

JURIDISCHE GRONDSLAG

OORSPRONKELIJK BEVOEGD ORGAAN

MANDATARIS

BEPERKINGEN/ VOORSCHRIFTEN

 

 

 

 

 

 

FZ-1

Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten omtrent exploitatie, ingebruikgeving, bruikleen, huur en verhuur van gemeentelijke eigendommen.

Artikelen 160 lid 1 sub d en 171 Gemeentewet

College / Burgemeester

Strategisch Manager I

Privaatrechtelijke rechtshandelingen met betrekking tot zakelijke rechten (bv. erfpacht, recht van opstal, vervreemding) vallen onder de afdeling MRO.

FZ-2

Het voeren van correspondentie met verenigingen en instellingen over het gebruik en onderhoud van de gemeentelijke accommodaties.

Artikel 160 lid 1 sub a Gemeentewet

College

Medewerker ontwikkeling II, adviseur III, Medewerker beleidsuitvoering II en III, Medewerker bedrijfsvoering II, Medewerker facilitair I, Medewerker toezicht III, Projectleider II (Team Contractbeheer en Onderhoud)

Mits gedekt en financiële gevolgen tot maximaal

€ 50.000.

FZ-3

Het incidenteel huren en verhuren van schoollokalen, gymzalen en sporthallen en het ondertekenen van overeenkomsten hieromtrent.

Artikelen 160 lid 1 sub e en 171 Gemeentewet

College / Burgemeester

Medewerker ontwikkeling II, Medewerkers beleidsuitvoering II en III en Medewerker bedrijfsvoering II (Team Contractbeheer en Onderhoud)

 

FZ-4

Het voeren van algemene correspondentie op de taakgebieden van onderwijshuisvesting.

Artikel 160 lid 1 sub a Gemeentewet, Titel 4.2 Algemene wet bestuursrecht, Algemene Subsidieverordening Leidschendam-Voorburg

College

Tactisch leidinggevende II en Operationeel leidinggevende I

 

FZ-5

Het voeren van correspondentie met betrekking tot de aanvraagprocedure programma voorzieningen onderwijshuisvesting met onderwijsinstellingen.

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Leidschendam-Voorburg

College

Tactisch leidinggevende II en Operationeel leidinggevende I, Medewerkers beleidsuitvoering II en III

 

FZ-6

Het vertegenwoordigen van het college in externe organen op het taakgebied van Onderwijshuisvesting.

Artikel 160 lid 1 sub a Gemeentewet

College

Tactisch leidinggevende II en Operationeel leidinggevende I

 

FZ-7

Het toekennen van klokuurvergoeding aan onderwijsinstellingen.

Artikel 117 Wet op het primair onderwijs

College

Medewerker beleidsuitvoering II

 

FZ-8

Het opvragen van een uittreksel uit de Justitiële Documentatie, het aanvragen van gegevens uit het politieregister en het opvragen van gegevens aan de regionale Inspecteur voor de Gezondheidszorg ten behoeve van de advise-rende taak, bedoeld in Reglement op de orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau in verband met een te verlenen Koninklijke onderscheiding, inclusief het aanvragen van een uittreksel uit het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging.

Artikelen 9 en 13 Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, artikelen 30 lid 1 sub d, lid 2 en 31 Besluit justitiële gegevens, artikel 4:3 lid 1 onder i Besluit Politieregisters, artikel 41 Gezondheidswet

Burgemeester

Adviseur III

FZ-9

Het vaststellen van de eindbeoordeling in het kader van het toepassen van Past Performance.

Artikel 160 lid 1 sub a Gemeentewet, artikel 10:12 Awb

College

Adviseur III, Medewerker ontwikkeling II

FZ-10

Het aangaan, wijzigen, ondertekenen en verlengen van overeenkomsten en akten van levering c.q. splitsing tot het verwerven en/of vervreemden van gemeentelijke eigendommen met een (beoogde) onderwijsbestemming of het onttrekken van de onderwijsbestemming, alsmede tot het (kadastraal) splitsen van die gemeentelijke eigendommen, en in het verlengde daarvan het oprichten van een Vereniging van Eigenaars.

Artikelen 160 lid 1 sub a en d en 171 Gemeentewet

College / Burgemeester

Tactische leidinggevende II

Dit mandaat geldt voor het verwerven van gemeentelijke eigendommen op basis van het economisch claimrecht (waarbij geen vergoeding verschuldigd is).

Het college besluit tot het aangaan van de overeenkomsten tot het vervreemden van gemeentelijke eigendommen en het verwerven tegen een vergoeding (koopprijs) en de Tactisch leidinggevende II ondertekent.

MANDAATLIJST KLANT CONTACT CENTRUM

 

NR.

OMSCHRIJVING BEVOEGDHEID

JURIDISCHE GRONDSLAG

OORSPRONKELIJK BEVOEGD ORGAAN

MANDATARIS

BEPERKINGEN/

VOORSCHRIFTEN

 

TEAM BASISREGISTRATIES

KCC

B-1

Het stellen van een andere termijn voor het begraven of het verbranden van lijken.

Artikel 17 Wet op de lijkbezorging

Burgemeester

(Team Basisregistraties) Medewerker beleidsuitvoering I / Medewerker publiek I

 

KCC

B-2

Houden en bijhouden van een gemeentelijk beperkingenregister en een gemeentelijke beperkingenadministratie, waaronder in ieder geval wordt verstaan:

- het toetsen van de brondocumenten aan vereisten voor inschrijving

- het uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers

- het inschrijven van documenten in het register en het opnemen van gegevens daarover in de registratie

- het plaatsen van aantekeningen op het brondocument

- het verwerken van kadastrale mutaties in de administratie

- het herstellen van fouten en doorvoeren van correcties

- het (doen) verstrekken van berichten aan de landelijke voorziening.

Paragraaf 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (hierna: WKPB), artikel 5 e.v.

College

(Team Basisregistraties) Medewerker gegevens II

KCC

B-3

Inzage verlenen in het gemeentelijke beperkingenregister en de gemeentelijke beperkingen-registratie.

Artikel 9 lid 1, aanhef WKPB

College

(Team Basisregistraties) Medewerker gegevens II

 

KCC

B-4

Verstrekken van een gewaarmerkt afschrift of uittreksel uit het gemeentelijke beperkingenregister en de gemeentelijke beperkingen-registratie.

Artikel 9 lid 1, aanhef en onder a en b WKPB

College

(Team Basisregistraties) Medewerker gegevens II

 

KCC

B-5

Verstrekken van een schriftelijke verklaring, dat uit het register blijkt, dat op het betreffende aangevraagde perceel geen publiekrechtelijke beperking van toepassing is.

Artikel 9 lid 1, aanhef en onder c WKPB

College

(Team Basisregistraties) Medewerker gegevens II

 

KCC

B-6

Het benoemen van een gasttrouwambtenaar voor één dag.

Artikel 16 lid 1 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW)

College

(Team basisregistraties) Medewerker publiek I

 

KCC

B-7

Het nemen van beslissingen in verband met de stemming.

Hoofdstuk J Kieswet

College

(Team basisregistraties) Medewerker beleidsuitvoering I Medewerker publiek I

 

KCC

B-8

Het nemen van beslissingen over het stemmen bij volmacht.

Hoofdstuk L Kieswet

College

(Team basisregistraties) Medewerker beleidsuitvoering I Medewerker publiek I

 

KCC

B-9

De bijhouding van de basisadministratie.

Artikelen 2.1 tot en met 2.81 Wet basisregistratie personen (hierna: Wet BRP)

College

(Team basisregistraties) Medewerker beleidsuitvoering I

 

KCC

B-10

Het opnemen van een verklaring onder eed of gelofte t.b.v. gegevens over de burgerlijke staat.

Artikel 2.8 Wet BRP

College

(Team basisregistraties) Medewerker beleidsuitvoering I

 

KCC

B-11

Het verstrekken van gegevens uit de basisadministratie. (zie ook EL-12)

Artikelen 3.4 tot en met 3.23 Wet BRP

College

(Team basisregistraties) Medewerker beleidsuitvoering I

KCC

B-12

Het nemen van een besluit over de verwijdering van gegevens van de persoonslijst.

Artikel 2.57 Wet BRP

College

(Team basisregistraties) Medewerker beleidsuitvoering I

 

KCC

B-13

Het nemen van een besluit om gegevens in de basisadministratie te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

Artikel 2.58 Wet BRP

College

(Team basisregistraties) Medewerker beleidsuitvoering I

 

KCC

B-14

Het besluiten om geen of ten dele gevolg te geven aan een aangifte, een burgerlijke staat op te nemen, een gegeven over een nationaliteit niet op te nemen.

Artikel 2.60 Wet BRP

College

(Team basisregistraties) Medewerker beleidsuitvoering I

 

KCC

B-15

Het aanvragen van uittreksels uit de strafregisters.

Artikel 9 Rijkswet op het Nederlanderschap

Burgemeester

(Team Basisregistraties) Medewerker beleidsuitvoering I / medewerkers publiek I, II en III

 

KCC

B-16

Het beslissen op verzoeken om het Nederlanderschap te verkrijgen door optie.

Artikel 6 Rijkswet op het Nederlanderschap

Burgemeester

(Team Basisregistraties) Medewerker beleidsuitvoering I / Medewerker publiek I

 

KCC

B-17

Het in ontvangst nemen van aanvragen voor nationale paspoorten, reisdocumenten voor vluchtelingen en reisdocumenten voor vluchtelingen.

Artikel 26 Paspoortwet

Burgemeester

(Team Basisregistraties) Medewerker beleidsuitvoering I / Medewerkers publiek I, II en III

 

KCC

B-18

Het in ontvangst nemen van en adviseren over verzoeken tot naturalisatie.

Artikel 7 Rijkswet op het Nederlanderschap

Burgemeester

(Team Basisregistraties) Medewerker beleidsuitvoering I / Medewerkers publiek I, II en III

 

KCC

B-19

Het nemen van een beslissing over de afgifte van een nationaal (internationaal) rijbewijs.

Artikelen 116 tot en met 121 Wegenverkeerswet

Burgemeester

(Team Basisregistraties) Medewerker beleidsuitvoering I / Medewerkers publiek I, II en III

 

KCC

B-20

Het ongeldig verklaren van een nationaal (internationaal) rijbewijs

Artikelen 124 lid 1sub c en 124 lid 2 sub d Wegenverkeerswet

Burgemeester

(Team Basisregistratie) Medewerker beleidsuitvoering I / Medewerker publiek I

KCC

B-21

Het verstrekken van een tweede paspoort.

Artikelen 1 lid 2 en 19 Paspoortuitvoeringsregeling

Burgemeester

(Team Basisregistraties) Medewerker beleidsuitvoering I / Medewerkers publiek I, II en III

 

KCC

B-22

Het verstrekken van nationale paspoorten, reisdocumenten voor vluchtelingen en vreemdelingen.

Artikel 40 Paspoortwet

Burgemeester

(Team Basisregistraties) Medewerker beleidsuitvoering I / Medewerkers publiek I, II en III

 

KCC

B-23

Het verstrekken van reisdocumenten voor vluchtelingen en vreemdelingen.

Artikelen 2 en 14 lid 2 Paspoortuitvoeringsregeling

Burgemeester

(Team Basisregistraties) Medewerker beleidsuitvoering I / Medewerkers publiek I, II en III

 

KCC

B-24

Het verstrekken van Nederlandse identiteitskaart.

Artikel 1 lid 2 Paspoortuitvoeringsregeling, artikel 2 lid 2 Paspoortwet

Burgemeester

(Team Basisregistraties) Medewerker beleidsuitvoering I / Medewerkers publiek I, II en III

 

TEAM EERSTELIJNS DIENSTVERLENING

KCC

EL-1

Het aangaan van overeenkomsten over archiefbescheiden

Artikel 1, onder c, onder 3e Archiefwet 1995, artikel 160 lid 1 Gemeentewet

College / Burgemeester

Gemeentearchivaris

 

KCC

EL-2

Het opheffen dan wel buitentoepassing laten van openbaarheidsbeperkingen.

Artikel 15 lid 3 Archiefwet 1995

College

Gemeentearchivaris

 

KCC

EL-3

Het opmaken van een verklaring van overbrenging van archiefbescheiden.

Artikel 9 lid 3 Archiefbesluit 1995

College

Gemeentearchivaris

 

KCC

EL-4

Het opmaken van een verklaring van vernietiging, vervanging of vervreemding van archiefbescheiden.

Artikel 8 Archiefbesluit 1995

College

Gemeentearchivaris

 

KCC

EL-5

Het overbrengen van archiefbescheiden die niet ouder zijn dan 20 jaar naar een archiefbewaarplaats.

Artikel 12 lid 1 Archiefwet 1995

College

Gemeentearchivaris

 

KCC

EL-6

Het stellen of weigeren te stellen van beperkingen aan de openbaarheid van archiefbescheiden.

Artikel 15 lid 1 en 2 Archiefwet 1995

College

Gemeentearchivaris

 

KCC

EL-7

Het zorgdragen voor de archiefbescheiden.

Artikel 30 lid 1 Archiefwet 1995

College

Gemeentearchivaris

 

KCC

EL-8

Het besluiten tot het vervangen van archiefbescheiden door reproducties en het bekendmaken daarvan.

Artikel 7 Archiefwet 1995 en artikel 6, lid 2 Archiefbesluit 1995

College

Gemeentearchivaris

KCC

EL-9

Het vervangen van (fysieke en/of digitale) archiefbescheiden door reproducties.

Artikelen 3, 7 en 30 lid 1 Archiefwet 1995

College

(Team Eerstelijns Dienstverlening) Medewerker gegevens I

Dit geldt met betrekking tot archiefbescheiden die niet naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats zijn overgebracht.

KCC

EL-10

Opmaken van een verklaring van overbrenging van (fysieke en/of digitale) archiefbescheiden.

Artikel 3 en 30 lid 1 Archiefwet, artikel 9 Archiefbesluit 1995

College

(Team Eerstelijns Dienstverlening) Tactisch leidinggevende II

KCC

EL-11

Opmaken van een verklaring van vernietiging, vervanging of vervreemding van (fysieke en/of digitale) archiefbescheiden.

Artikel 3 en 30 lid 1 Archiefwet 1995, artikel 8 Archiefbesluit 1995

College

(Team Eerstelijns Dienstverlening) Tactisch leidinggevende II

Dit geldt met betrekking tot archiefbescheiden die niet naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats zijn overgebracht.

KCC

EL-12

Stellen of weigeren te stellen van beperkingen aan de openbaarheid van (fysieke en/of digitale) archiefbescheiden.

Artikelen 3, 15 lid 1 en 30 lid 1 Archiefwet 1995

College

(Team Eerstelijns Dienstverlening) Tactisch leidinggevende II

Dit geldt met betrekking tot archiefbescheiden die niet naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats zijn overgebracht.

KCC

EL-13

Het verstrekken van gegevens uit de basisadministratie. (Zie ook B-11)

Artikelen 3.4 tot en met 3.23 Wet BRP

College

(Team Eerstelijns Dienstverlening) Medewerkers publiek I, II en III

KCC

EL-14

Het besluiten op een verzoek om een huisvestingsvergunning t.b.v. in gebruik te nemen woningen.

Artikel 8 Huisvestingsverordening juli 2015 gemeente Leidschendam-Voorburg

College

(Team Eerstelijns Dienstverlening) Medewerker beleidsuitvoering IV

Het verlenen van huisvestingsvergunningen is tevens gemandateerd aan de woningcorporaties Vidomes en WoonInvest (Verseon 670109).

KCC

EL-15

Het intrekken van een huisvestingsvergunning.

Artikel 9 Huisvestingsverordening juli 2015 gemeente Leidschendam-Voorburg

College

(Team Eerstelijns Dienstverlening) Medewerker beleidsuitvoering IV

 

STRATEGISCH MANAGER / BURGEMEESTER

KCC

S-1

Beslissing op het verzoek een te koop staande particuliere woning tijdelijk te mogen verhuren.

Artikel 15 Leegstandswet

College

Strategisch Manager I

 

KCC

S-2

Geven van een schriftelijke waarschuwing na (zeer) agressief gedrag, inzake mogelijke ontzegging van de toegang tot het gemeentehuis c.q. de gemeentelijke servicecentra.

Artikel 5:1 BW, artikel 3 Arbeidsomstandighedenwet, artikel 139 Wetboek van Strafrecht

College

Tactisch leidinggevenden I en II / Operationeel leidinggevenden I

 

KCC

S-3

Beslissen tot tijdelijke ontzegging van de toegang tot het gemeentehuis c.q. de gemeentelijke servicecentra

Artikel 5:1 BW, artikel 3 Arbeidsomstandighedenwet, artikel 139 Wetboek van Strafrecht

College

Tactisch leidinggevenden I en II / Operationeel leidinggevenden I

 

KCC

S-4

Het instellen van stembureaus in de gemeente en het benoemen van (plaatsvervangende) leden van elk stembureau.

Artikelen E3 lid 1 en E4 lid 1 Kieswet

College

Strategisch Manager I

KCC

S-5

De vaststelling van de periode van kandidaatstelling en het model kandidatenlijst.

Artikel 6 verordening Adviesraad Stompwijk

College

Burgemeester

KCC

S-6

Vaststellen stembiljet.

Artikel 8 lid 2 Verordening Adviesraad Stompwijk

College

Burgemeester

MANDAATLIJST KCC / TEAM VERGUNNINGEN

NR.

OMSCHRIJVING

BEVOEGDHEID

JURIDISCHE

GRONDSLAG

OORSPRONKELIJK BEVOEGD ORGAAN

MANDATARIS

BEPERKINGEN / VOORSCHRIFTEN

KCC

V-1

Aanwijzen van collectieve festiviteiten.

Artikel 4:2 Algemene plaatselijke verordening Leidschendam-Voorburg (hierna: Apv)

College

(Team Vergunningen) Medewerker ontwikkeling I

 

KCC

V-2

Afgeven van een ontvangstbewijs na kennisgeving van een betoging op openbare plaatsen.

Artikel 2:3 Apv

Burgemeester

(Team Vergunningen) Medewerker ontwikkeling I

 

KCC

V-3

Afwijken van de termijn en een mondeling kennisgeving voor een betoging in behandeling nemen.

Artikel 2:3 lid 5 Apv

Burgemeester

(Team Vergunningen) Medewerker ontwikkeling I

 

KCC

V-4

Beslissen op aanvraag ontheffing voor het zich bevinden met grote vaartuigen op de tot het recreatiegebied Vlietland behorende plassen.

Artikel 5:31 A Apv

College

(Team Vergunningen) Medewerker ontwikkeling I

 

KCC

V-5

Beslissen op aanvraag vergunning tot exploiteren van een escortbedrijf.

Artikel 3:3 Apv

College / Burgemeester

(Team Vergunningen) Medewerker ontwikkeling I

 

KCC

V-6

Beslissen op aanvraag vergunning voor het innemen van een standplaats.

Artikel 5:18 Apv

College

(Team Vergunningen) Medewerker ontwikkeling I

 

KCC

V-7

Kennisgeving op melding incidentele standplaats

Artikel 5:18a Apv

College

(Team Vergunningen)

Medewerker ontwikkeling I

KCC

V-8

Beslissen op aanvraag vergunning voor het plaatsen van voorwerpen op, aan of boven de weg in strijd met de publieke functie van de weg.

Artikel 2:10 Apv

College

(Team Vergunningen) Medewerker ontwikkeling I

 

KCC

V-9

Beslissen op aanvraag ontheffing van het verbod om het openbaar water als werkplaats te gebruiken

Artikel 5:24 A Apv

College

(Team Vergunningen) Medewerker ontwikkeling I

KCCV-10

Beslissen op aanvraag vergunning voor het plaatsen, aanbrengen of hebben van voorwerpen in of boven openbaar water.

Artikel 5:24 Apv

College

(Team Vergunningen) Medewerker ontwikkeling I

 

KCC

V-11

Beslissen op aanvraag om ontheffing van het verbod als straatartiest op te treden.

Artikel 2:9 Apv

Burgemeester

(Team Vergunningen) Medewerker ontwikkeling I / Medewerker beleidsuitvoering II

 

KCC

V-12

Beslissen op aanvraag ontheffing openingstijden openbare inrichting en terras.

Artikel 2:29 Apv

Burgemeester

(Team Vergunningen) Medewerker ontwikkeling I / medewerker beleidsuitvoering II

 

KCC

V-13

Beslissen op aanvraag ontheffing tot het verspreiden van gedrukte stukken.

Artikel 2:6 Apv

College

(Team Vergunningen) Medewerker ontwikkeling I / medewerker beleidsuitvoering II

 

KCC

V-14

Beslissen op aanvraag ontheffing verbod betreden van natuurgebieden.

Artikel 5:33 Apv

College

(Team Vergunningen) Medewerker ontwikkeling I

 

KCC

V-15

Beslissen op aanvraag ontheffing voor het in werking hebben van geluidhinder veroorzakende toestellen / geluidsapparatuur.

Artikel 4:6 Apv

College

(Team Vergunningen) Medewerker ontwikkeling I

 

KCC

V-16

Beslissen op aanvraag ontheffing voor incidentele as verstrooiing.

Artikel 5:36 Apv

College

(Team Vergunningen) Medewerker ontwikkeling I

 

KCC

V-17

Beslissen op aanvraag vergunning tot exploitatie van een speelgelegenheid.

Artikel 2:39 Apv

Burgemeester

(Team Vergunningen) Medewerker ontwikkeling I

 

KCC

V-18

Beslissen op aanvraag vergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van de weg.

Artikel 2:11 Apv

College

(Team Vergunningen) Medewerker ontwikkeling I

 

KCC

V-19

Beslissen op aanvraag vergunning voor het exploiteren van een horecabedrijf.

Artikel 2:28 Apv

Burgemeester

(Team Vergunningen) Medewerker ontwikkeling I

 

KCC

V-20

Beslissen op aanvraag vergunning voor het inzamelen van geld of goederen.

Artikel 5:13 Apv

College

(Team Vergunningen) Medewerker ontwikkeling I

 

KCC

V-21

Beslissen op aanvraag vergunning voor het kappen of laten kappen van houtopstanden.

Artikel 4:10 B Apv

College

(Team Vergunningen) Medewerker ontwikkeling I

 

KCC

V-22

Beslissen op aanvraag vergunning voor het organiseren van een evenement.

Artikel 2:25 Apv

Burgemeester

(Team Vergunningen) Medewerker ontwikkeling I

 

KCC

V-23

Beslissen op verzoeken om ontheffing van bepalingen uit het RVV 1990 alsmede op verzoeken om ontheffing van bepaalde verkeerstekens.

Artikel 87 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

College

(Team Vergunningen) Medewerker ontwikkeling I / Medewerker beleidsuitvoering II

 

KCC

V-24

De vaststelling van hogere waarden Wet Geluidshinder, gekoppeld aan de ontheffingsprocedure Wro.

Artikelen 83, 85, 100a en 110 Wet Geluidshinder

College

(Team Vergunningen) Tactisch leidinggevende I

 

KCC

V-25

Het nemen van een m.e.r.-beoordelingsbesluit als reactie op het schriftelijke voornemen van een initiatiefnemer van een activiteit waarvoor een vormvrije  m.e.r.-beoordeling verplicht is, gekoppeld aan een omgevingsvergunning.

Artikel 7.17 Wet milieubeheer

College

(Team Vergunningen)

Tactisch leidinggevende I

Dit mandaat geldt alleen als er een schriftelijk advies van een m.e.r.-deskundige is.

KCC

V-26

Het nemen van een m.e.r.-beoordelingsbesluit als reactie op het voornemen van de gemeente van een activiteit waarvoor een vormvrije  m.e.r.-beoordeling verplicht is, gekoppeld aan een omgevingsvergunning.

Artikel 7.19 Wet milieubeheer

College

(Team vergunningen)Tactisch leidinggevende I

Dit mandaat geldt alleen als er een schriftelijk advies van een m.e.r.-deskundige is.

KCC

V-27

Doorzenden van zienswijzen m.b.t. vergunningen tot wijziging, afbraak of verwijdering van een monument.

Artikelen 2.1 en 2.2. Wabo, artikel 11 Erfgoedverordening

College

(Team Vergunningen) Medewerker ontwikkeling I / Medewerker beleidsuitvoering I

 

KCC

V-28

Het aanhouden van een beslissing vanwege coördinatie milieu, monumenten en andere gronden.

Artikelen 3.3 lid 1 en 4, 3.4 lid 1 en 3.5 lid 1 Wabo

College

(Team Vergunningen) Medewerker ontwikkeling I / Medewerker beleidsuitvoering I

 

KCC

V-29

Het behandelen van een aanvraag, het beslissen op een aanvraag, het vaststellen van het subsidiebedrag en het vaststellen van de financiële eindverantwoording.

Artikelen 6 en 7 Subsidie-verordening restauratie gemeentelijke monumentale panden Leidschendam-Voorburg 2008

College

(Team Vergunningen) Tactisch leidinggevende I

 

KCC

V-30

Het bepalen dat een vergunning wordt aangevraagd m.b.t. een verandering en het inwerking hebben van de betrokken inrichting, indien een of meerdere vergunningen zijn verleend (REVISIEVERGUNNING).

Artikel 2.6 Wabo

College

(Team Vergunningen) Medewerker ontwikkeling I

 

KCC

V-31

Het beslissen op aanvragen om een vergunning voor het uitoefenen van een horeca- of slijterbedrijf.

Artikel 3 Drank- en Horecawet

Burgemeester

(Team Vergunningen) Medewerker ontwikkeling I

 

KCC

V-32

Het beslissen op een aanvraag om ontheffing zich te bevinden op een afgesloten weg of weggedeelten.

Artikel 2:1 Apv

Burgemeester

(Team Vergunningen) Medewerker ontwikkeling I

 

KCC

V-33

Het beslissen op een melding of aanvraag brandveilig gebruik.

Artikel 1.18 Bouwbesluit

College

(Team Vergunningen) Medewerker ontwikkeling I

 

KCC

V-34

Het beslissen op een sloopmelding.

Artikel 1.26 Bouwbesluit

College

(Team Vergunningen) Medewerker ontwikkeling I

 

KCC

V-35

Het beslissen op een verzoek van de Provincie om een verklaring van geen bezwaar.

Artikel 3B.3a Vuurwerkbesluit

College

(Team Vergunningen) Medewerker ontwikkeling I

 

KCC

V-36

Het beslissen op verzoeken om loterijvergunningen.

Artikel 3 Wet op de kansspelen

College

(Team Vergunningen) Medewerker ontwikkeling I

 

KCC

V-37

Het beslissen op verzoeken om plaatsing van speelautomaten.

Artikel 30 c Wet op de kansspelen

Burgemeester

(Team Vergunningen) Medewerker ontwikkeling I

 

KCC

V-38

Het beslissen op verzoeken om verklaringen van geen bezwaar in verband met vrijstellingen voor vrije ballonnen, zeilvliegtuigen en schermzweeftoestellen.

Artikel 18 lid 2 Regeling burgerluchthavens

Burgemeester

(Team Vergunningen) Medewerker ontwikkeling I / Medewerker beleidsuitvoering II

 

KCC

V-39

Het besluiten op een aanvraag om een gebruiksvergunning.

Artikel 2 Brandbeveiligingsverordening Leidschendam-Voorburg 2012

College

(Team Vergunningen) Medewerker ontwikkeling I

 

KCC

V-40

Het doorbreken van de aanhoudingsplicht bij een aanvraag om omgevingsvergunning.

Artikelen 3.3 lid 3 6 en 3.5 lid 3 Wabo

College

(Team Vergunningen) Medewerker ontwikkeling I / Medewerker beleidsuitvoering I

 

KCC

V-41

Het doorzenden van een afschrift van de aanvraag voor vergunning voor beschermd rijksmonument met de zienswijzen aan de monumentencommissie.

Artikel 23 Erfgoedverordening

College

(Team Vergunningen) Medewerker ontwikkeling I / Medewerker beleidsuitvoering I

 

KCC

V-42

Het geheel of gedeeltelijk intrekken van een vergunning al dan niet onder voorwaarden en het mededelen daarvan.

Artikelen 2.33, 2.33a, 3.15 en 3.23 Wabo

College

(Team Vergunningen) Medewerker ontwikkeling I

 

KCC

V-43

Het intrekken van het besluit waarbij een eerste of tweede fase omgevingsvergunning is verleend.

Artikel 2.5 lid 5 Wabo

College

(Team Vergunningen) Medewerker ontwikkeling I

 

KCC

V-44

Het nemen van aanwijzingsbesluiten voor huis-aan-huisinzamelingen van textiel.

Artikel 2 lid 3 Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Leidschendam-Voorburg

College

(Team Vergunningen) Medewerker ontwikkeling I

 

KCC

V-45

Het opstellen van een verklaring om bouw- of omgevingsvergunning te verlenen als ontheffing is verkregen van de Minister.

Artikel 7 lid 2 Woningwet

College

(Team Vergunningen) Medewerker ontwikkeling I

 

KCC

V-46

Het opvragen van inlichtingen uit het algemene documentatieregister in verband met de uitvoering van de Drank- en Horecawet en de Wet op de Kansspelen.

Artikelen 5 en 7 Besluit inlichtingen justitiële documentatie en op de verklaring omtrent het gedrag

Burgemeester

(Team Vergunningen) Medewerker ontwikkeling I / Medewerker beleidsuitvoering II

 

KCC

V-47

Het ter inzage leggen voor een ieder van een aanvraag om een vergunning tot wijziging, afbraak of verwijdering van een monument.

Artikelen 2.1. en 2.2. Wabo, artikel 11 Erfgoedverordening

College

(Team Vergunningen) Medewerker ontwikkeling I / Medewerker beleidsuitvoering I

 

KCC

V-48

Het toekennen van huisnummers.

Verordening naamgeving en nummering (adressen) Leidschendam-Voorburg 2010

College

(Team Vergunningen) Tactisch leidinggevende I

 

KCC

V-49

Het verbinden van voorschriften aan een vergunning voor het horecabedrijf als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en horecawet en de vergunningen beperken tot het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank.

Artikel 2:34c Apv

Burgemeester

(Team Vergunningen) Medewerker ontwikkeling I

 

KCC

V-50

Het verlenen van ontheffing voor ten hoogste zes dagen van schenktijden paracommerciële bedrijven.

Artikel 2:34b, tweede lid Apv

burgemeester

(Team Vergunningen) Medewerker ontwikkeling I

 

KCC

V-51

Het verbinden van voorwaarden in verband met geschiktheid van de bodem.

Artikel 2.4.2. Bouwverordening Leidschendam-Voorburg

College

(Team Vergunningen) Medewerker ontwikkeling I

 

KCC

V-52

Het verlenen van een afwijking van de voorschriften van het bestemmingsplan met een projectafwijkingsbesluit.

Artikel 2.12 lid 1, onder a, sub 3, Wabo

College

(Team Vergunningen) Tactisch leidinggevende I

 

KCC

V-53

Het verlenen van een binnenplanse afwijking van de voorschriften van het bestemmingsplan.

Artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 1, Wabo

College

(Team Vergunningen) Medewerker ontwikkeling I

 

KCC

V-54

Het verlenen van een buitenplanse ontheffing van de voorschriften van het bestemmingsplan op basis van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen.

Artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 2, Wabo

College

(Team Vergunningen) Medewerker ontwikkeling I

 

KCCV-55

Het verlenen van een omgevingsvergunning, al dan niet onder voorwaarden en het bekendmaken ervan.

Artikelen 2.4 lid 1 en 3.9 lid 1 Wabo

College

(Team Vergunningen) Medewerker ontwikkeling I

 

KCC

V-56

Het verlenen van ontheffing om op zondag open te zijn in plaats van bijvoorbeeld op vrijdag, vanwege religie.

Artikel 6 Winkeltijdenwet

College

(Team Vergunningen) Medewerker ontwikkeling I

 

KCC

V-57

Het verlenen, wijzigen en intrekken van een ontheffing van de verboden van artikel 2 van de Winkeltijdenwet voor zover deze betrekking heeft op zon- en feestdagen en werkdagen. Het verdagen van een beschikking.

Artikelen 3, 4 en 5 Verordening winkeltijden Leidschendam-Voorburg 2014

College

(Team Vergunningen) Medewerker ontwikkeling I

 

KCC

V-58

Het verlengen van de beslistermijn van een aanvraag om omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken en het mededelen daarvan.

Artikelen 3.9 lid 2en 3.12 lid 8 Wabo

College

(Team Vergunningen) Medewerker ontwikkeling I / Medewerker beleidsuitvoering I

 

KCC

V-59

Het voorleggen van de aanvraag om omgevingsvergunning aan de welstandscommissie.

Artikel 2.10 lid 1 sub d Wabo

College

(Team Vergunningen) Medewerker ontwikkeling I / Medewerker beleidsuitvoering I

 

KCC

V-60

Het vragen van advies aan de monumentencommissie.

Artikel 12 Erfgoedverordening

College

(Team Vergunningen) Medewerker ontwikkeling I / Medewerker beleidsuitvoering I

 

KCC

V-61

Het weigeren van een aanvraag om omgevingsvergunning en het bekendmaken ervan.

Artikelen 2.4 lid 1 en 3.9 lid 1 Wabo

College

(Team Vergunningen) Tactisch leidinggevende I

 

KCC

V-62

Het weigeren van een vergunning in het kader van splitsing.

Artikel 22 Huisvestingswet

College

(Team Vergunningen) Tactisch leidinggevende I

 

KCC

V-63

Het wijzigen, aanvullen of intrekken van beperkingen en voorschriften, danwel alsnog aanbrengen van wijzigingen of verbinden van voorschriften aan een vergunning en het mededelen daarvan.

Artikelen 2.30, 2.31 en 3.15 Wabo

College

(Team Vergunningen) Medewerker ontwikkeling I

 

KCC

V-64

In afwijking van artikel 6.1 Wabo het onverwijld in werking laten treden van een omgevingsvergunning.

Artikel 6.2 Wabo

College

(Team Vergunningen) Medewerker Ontwikkeling I

 

KCC

V-65

Mededeling doen aan aanvrager dat de aanvraag geen aanvraag is wegens het ontbreken van rechtstreeks belang.

Artikel 1:3 lid 3 Awb

College

(Team Vergunningen) Medewerker ontwikkeling I / Medewerker beleidsuitvoering I en II

 

KCC

V-66

Mededeling doen aan aanvrager om omgevingsvergunning over de procedure, beslistermijn en rechtsmiddelen.

Artikel 3.1 lid 3 sub a Wabo

College

(Team Vergunningen) Medewerker ontwikkeling I / Medewerker beleidsuitvoering I

Betreft ontvangstbevestiging.

KCC

V-67

Ontheffing te verlenen van het verbod in de openlucht vuur te stoken.

Artikel 5:34 lid 3 Apv

College

(Team Vergunningen) Medewerker ontwikkeling I

 

KCC

V-68

Het verlenen van een tijdelijke omgevingsvergunning.

Artikel 2.23 lid 1 Wabo

College

(Team Vergunningen) Medewerker ontwikkeling I

 

KCC

V-69

Het verbinden van herstelplicht / voorschriften aan een tijdelijke omgevingsvergunning.

Artikelen 2.23a en 2.23b Wabo

College

(Team Vergunningen) Medewerker ontwikkeling I

 

KCC

V-70

Vergunningverlening voor de markt.

Marktverordening 2019

Leidschendam-Voorburg en inrichtingsplannen

College

(Team Vergunningen) Medewerker ontwikkeling I

De bevoegdheid tot het stellen van nadere regels is niet gemandateerd.

KCC

V-71

Weigeren van of voorschriften stellen aan het maken of veranderen van een uitrit.

Artikel 2:12 Apv

College

(Team Vergunningen) Tactisch leidinggevende I

 

KCC

V-72

Het verlenen van een omgevingsvergunning voor een seizoensgebonden bouwwerk.

Artikel 2.24 Wabo

College

(Team Vergunningen) Medewerker ontwikkeling I

 

KCC

V-73

Het beslissen op een verzoek om subsidie of een gemeentelijke stimuleringslening.

Artikel 2 Verordening Kwaliteitsverbetering bestaande bebouwing Damlaan, Sluisgebied en Venestraat Leidschendam

College

(Team Vergunningen) Tactisch leidinggevende I 

Dit mandaat geldt alleen als het binnen het vastgestelde subsidie- en leningenplafond valt.

KCC

V-74

Beslissen op verzoek om ontheffing voor het verstrekken van zwak-alcholhoudende drank

Artikel 35 Drank- en horecawet

Burgemeester

(Team Vergunningen) Medewerker ontwikkeling I

KCC

V-75

Verstrekken van een gewijzigde vergunning waarin de ingevolge artikel 29 van de Drank- en horecawet vereiste omschrijving is aangepast aan de nieuwe situatie

Artikel 30 Drank- en horecawet

Burgemeester

(Team Vergunningen) Medewerker ontwikkeling I

KCC

V-76

Beslissen op een aanvraag tot wijziging van het aanhangsel

Artikel 30a Drank- en horecawet

Burgemeester

(Team Vergunningen) Medewerker ontwikkeling I

MANDAATLIJST MAATSCHAPPELIJKE EN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

 

NR.

OMSCHRIJVING BEVOEGDHEID

JURIDISCHE GRONDSLAG

OORSPRONKELIJK BEVOEGD ORGAAN

GEMANDATEERDE

BEPERKINGEN/ VOORSCHRIFTEN

 

 

 

 

 

 

MRO-1

De vaststelling van hogere waarden Wet Geluidshinder, gekoppeld aan bestemmingsplannen.

Artikelen 83, 85, 100a en 110a Wet Geluidhinder

College

Tactisch leidinggevende I

 

MRO-2

Het nemen van een m.e.r.-beoordelingsbesluit als reactie op het schriftelijke voornemen van een initiatiefnemer van een activiteit waarvoor een vormvrije m.e.r.-beoordeling verplicht is, gekoppeld aan bestemmingsplannen.

Artikel 7.17 Wet milieubeheer

College

Tactisch leidinggevende I

Dit mandaat geldt alleen als er een schriftelijk advies van een m.e.r.-deskundige is.

MRO-3

Het nemen van een m.e.r.-beoordelingsbesluit als reactie op het schriftelijke voornemen van de gemeente van een activiteit waarvoor een vormvrije m.e.r.-beoordeling verplicht is, gekoppeld aan bestemmingsplannen.

Artikel 7.19 Wet milieubeheer

College

Tactisch leidinggevende I

Dit mandaat geldt alleen als er een schriftelijk advies van een m.e.r.-deskundige is.

MRO-4

Digitaal waarmerken en publiceren van ruimtelijke plannen en besluiten.

Artikel 1.2.1 Besluit ruimtelijke ordening (hierna: Bro)

College

Medewerkers ontwikkeling 0, I en II, Medewerker beleidsuitvoering I (Team LO)

 

MRO-5

Het ten behoeve van de voorbereiding van een bestemmingsplan voeren van (voor)overleg met andere overheden, instanties en overige belangenbehartigers.

Artikel 3.1.1 Bro

College

Medewerkers ontwikkeling 0, I en II (Team LO)

MRO-6

Het ten behoeve van het publiceren van een besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan voeren van overleg met instanties over het inkorten van de wachttermijn als bedoeld in artikel 3.8 lid 4 Wro.

Artikel 3.8 lid 3 en 4 Wet ruimtelijke ordening

College

Medewerkers ontwikkeling 0, I en II (Team LO)

MRO-7

Alle bevoegdheden met betrekking tot het verstrekken en weigeren van subsidies.

Nadere regels Subsidieverstrekking Leidschendam-Voorburg 2019, Hoofdstuk 7 Duurzaamheid en Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2019-2022

College

Medewerkers ontwikkeling 0, I en II, Medewerkers beleidsuitvoering I en II (Team Ruimte)

De bevoegdheid tot het vaststellen van een subsidieplafond is niet gemandateerd.

MRO-8

Het aangaan, wijzigen, ondertekenen en verlengen van overeenkomsten en akten van levering tot het verwerven en/of vervreemden van gemeentelijke eigendommen en in het verlengde daarvan het geven van een volmacht voor de notaris.

Artikelen 160 lid 1 sub a en d en 171 Gemeentewet

College / Burgemeester

Tactisch leidinggevende I

Dit mandaat geldt voor overeenkomsten en akten met een koopsom tot € 50.000. Bij een koopsom hoger dan € 50.000 geldt dat het college besluit tot het aangaan van de overeenkomst en de Tactische leidinggevende I ondertekent.

De bevoegdheid dient te worden uitgeoefend met inachtneming van het beleid over gronduitgifte.

MRO-9

Het aangaan, wijzigen, ondertekenen en verlengen van overeenkomsten en notariële akten tot het vestigen van een zakelijk recht (bijv. erfpacht, recht van opstal), alsmede het vervallen van zakelijke rechten en in het verlengde daarvan het geven van een volmacht voor de notaris.

Artikelen 160 lid 1 sub a en d en 171 Gemeentewet

College / Burgemeester

Tactisch leidinggevende I

Dit mandaat geldt voor zakelijke rechten tot een canon of retributie tot € 2.000 per jaar. Bij een canon of retributie hoger dan € 2.000 geldt dat het college besluit tot het aangaan van het zakelijke recht en de Tactisch leidinggevende I ondertekent.

MRO-10

Het aangaan, wijzigen, ondertekenen en verlengen van overeenkomsten en akten van splitsing tot het (kadastraal) splitsen van gemeentelijke eigendommen en in het verlengde daarvan het oprichten van een Vereniging van Eigenaars en het geven van een volmacht voor de notaris.

Artikelen 160 lid 1 sub a en d en 171 Gemeentewet

College / Burgemeester

Tactisch leidinggevende I

Het mandaat geldt voor zover de financiële verplichtingen zijn voorzien in de begroting en afgestemd met de budgethouder.

MRO-11

Besluiten tot het doen van afstand en het vervallen laten verklaren van opstalrechten, erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en kettingbedingen, al dan niet door verjaring, en het uitvoeren van daartoe strekkende privaatrechtelijke (rechts-) handelingen.

Artikelen 160 lid 1 sub a en d en 171 Gemeentewet

College / Burgemeester

Tactisch leidinggevende I

 

MRO-12

Het besluiten tot het stuiten en erkennen van verlies van grondeigendom (of hiervan afgeleide zakelijke rechten) door verjaring en het nemen van daartoe strekkende privaatrechtelijke (rechts-) handelingen.

Artikelen 160 lid 1 sub a en d en 171 Gemeentewet

College / Burgemeester

Tactisch leidinggevende I

Voor het opstarten van een gerechtelijke procedure is een procesbesluit van het college vereist.

De bevoegdheid dient te worden uitgeoefend in overeenstemming met de beleidslijn schadevergoeding bij erkenning verjaring.

MRO-13

Fiatteren voor het passeren van de akte door de notaris en de daarbij behorende nota.

Artikelen 160 lid 1 sub a en d en 171 Gemeentewet

Burgemeester

Medewerkers Ontwikkeling 0, I en II

(Team LO)

Dit ondertekeningsmandaat mag pas worden gebruikt, nadat de overeenkomst of het besluit zoals vermeld onder 8, 9 en 10, 11 en 12 is ondertekend.

MRO-14

Ontheffing verlenen en/of het niet van toepassing verklaren van de (voormalige) algemene verkoopvoorwaarden van de gemeente Leidschendam-Voorburg of diens rechtsvoorganger.

Artikelen 160 lid 1 sub a en d en 171 Gemeentewet

College /

Burgemeester

Tactisch leidinggevende I

MRO-15

Intrekken van de aanwijzing conform artikel 8 lid 1 en 2 Wet voorkeursrecht gemeenten.

Artikel 8 lid 1 en 2 Wet voorkeursrecht gemeenten

College /

Burgemeester

Tactisch leidinggevende I

MRO-16

Het besluiten tot het aangaan, ondertekenen, wijzigen en verlengen van privaatrechtelijke overeenkomsten over grondexploitatie (anterieure en posterieure overeenkomsten) en gebieds- en vastgoedontwikkeling (intentieovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, koop-, ontwikkel- en realisatieovereenkomsten).

Artikel 171 Gemeentewet, artikel 6:24 Wro

College / Burgemeester

Strategisch Manager I

Dit mandaat geldt voor overeenkomsten waarvan de financiële bijdrage in totaal maximaal € 50.000 bedraagt.

Voor overeenkomsten met een financiële bijdrage hoger dan

€ 50.000:

1. besluit het college tot het aangaan van de overeenkomst

2. ondertekent de Strategisch Manager I de overeenkomst

3. besluit de Strategisch Manager I tot het verlengen van de overeenkomst.

MRO-17

Ter uitvoering gemeentelijke archeologie: het beoordelen of in het overlegde rapport de archeologische waarde van het te verstoren terrein in voldoende mate is vastgesteld en beoordelen of uit het rapport blijkt dat: a. het behoud van de archeologische waarden in voldoende mate kan worden geborgd; of b.de archeologische waarden door de verstoring niet onevenredig worden geschaad; of c.in het geheel geen archeologische waarden aanwezig zijn.

Artikel 19 lid b onder 8 Erfgoedverordening gemeente Leidschendam-Voorburg (hierna: Erfgoedverordening)

College

Medewerkers ontwikkeling I en II (archeoloog) (Team Ruimte)

MRO-18

Het stellen van nadere regels met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden die leiden tot een verstoring van een archeologisch monument, een archeologisch waardevol gebied of een archeologisch verwachtingsgebied als aangegeven op gemeentelijke archeologische beleidskaart.

Artikel 19 lid b onder 7 Erfgoedverordening

College

Medewerkers ontwikkeling I en II (archeoloog) (Team Ruimte)

MRO-19

Het vaststellen van het programma van eisen, waarin nadere regels worden gesteld ten aanzien van de uitvoering en uitwerking van het onderzoek in het kader van het doen van opgravingen in de zin van artikel 1 sub h van de Monumentenwet 1988.

Artikel 20 lid a onder 1 Erfgoedverordening

College

Medewerkers ontwikkeling I en II (archeoloog) (Team Ruimte)

MRO-20

Goedkeuring van het door de initiatiefnemer (verstoorder) voorgelegde plan van aanpak voorafgaande aan het onderzoek in het kader van het doen van opgravingen in de zin van artikel 1 sub h van de Monumentenwet 1988.

Artikel 20 lid a onder 2 Erfgoedverordening

College

Medewerkers ontwikkeling I en II (archeoloog) (Team Ruimte)

MRO-21

Toezicht houden op de feitelijke uitvoering van het onderzoek en het geven van aanwijzingen.

Artikelen 20 lid b en 26 Erfgoedverordening

College

Medewerkers ontwikkeling I en II (archeoloog) (Team Ruimte)

Van de aanwijzingen wordt door de medewerker een verslag gemaakt.

MRO-22

Het geven van (milieu) informatie en adviezen aan derden (burgers, makelaars, nutsbedrijven, bedrijven, etc.).

Betreft o.a. informatie over milieu hygiënische kwaliteit van de grond, of de grond geschikt is voor de huidige en toekomstige functie, of er (humane) risico's zijn en of er sanerende maatregelen noodzakelijk zijn.

Artikel 3 van de AWB

Wet uitvoering Verdrag van Aarhus,

artikelen 3 en 8 Wet openbaarheid van bestuur, artikel 19 Wet Milieubeheer

College

Medewerkers ontwikkeling 0, I en II

(Team Ruimte)

MRO-23

Het beoordelen en afhandelingen van meldingen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit.

Nota Bodembeheer en de bodemkwaliteits-

kaart (vastgesteld door de raad in 2013), artikelen 2 en 4 Besluit Bodemkwaliteit

College

Medewerkers ontwikkeling I en II

(Team Ruimte)

Dit mandaat geldt voor het controleren van de melding en niet voor het handhaven op een positieve of negatieve beslissing, dat is een taak van de Omgevingsdienst Haaglanden.

MRO-24

Advies uitbrengen aan Gedeputeerde staten van de provincie en/of de omgevingsdienst Haaglanden over ingediende vergunningaanvragen voor opsporen aardwarmte.

Artikel 16 lid 2 Mijnbouwwet

College

Tactisch leidinggevende I (Team Ruimte)

Dit mandaat geldt niet bij opsporingen aardwarmte waarbij risico’s voor onze gemeente verwacht worden.

MRO-25

Aanschrijvingen aangaande de inschrijving en doorhalingen van inschrijvingen in het register van standplaatszoekenden.

Artikelen 28 en 30 Huisvestingsverordening

College

Strategisch Manager I

MRO-26

Het initiëren van een overleg met de initiatiefnemer en de betreffende woningcorporatie voor de ontwikkeling van een haalbaar woningbouwprogramma, na indiening van een initiatief tot woningbouw.

Artikel 6 lid 2 Verordening sociale en middeldure woningbouw Leidschendam-Voorburg 2020

College

Medewerkers ontwikkeling I en II

(Team Ruimte)

MRO-27

Het toepassen van een jaarlijkse indexering op basis van het CPI van de door initiatiefnemers verschuldigde afkoopsom aan het Vereveningsfonds sociale woningbouw bij afwijking van de vastgestelde 30%-sociale woningbouwnorm.

Artikel 11 lid 1 Verordening sociale en middeldure woningbouw Leidschendam-Voorburg 2020

College

Medewerker ontwikkeling I (Team LO)

MRO-28

Het beoordelen of de subsidieaanvraag voldoet aan de voorwaarden en indieningsvereisten, het toekennen van een bijdrage uit het Vereveningsfonds sociale woningbouw aan een woningcorporatie voor de extra te realiseren sociale huurwoningen, het nemen van een subsidiebeschikking, het nemen van een beschikking tot vaststelling van de subsidie en het uitbetalen van de definitieve subsidie aan de woningcorporatie.

Artikel 16 lid 1, artikel 17 sub b en c en artikel 20 sub b, c en d Verordening sociale en middeldure woningbouw Leidschendam-Voorburg 2020

College

Strategisch Manager I

MRO-29

Het besluiten een voorschot op de subsidie uit het Vereveningsfonds sociale woningbouw uit te betalen aan de woningcorporatie die de subsidie heeft aangevraagd.

Artikel 18 lid 1 Verordening sociale en middeldure woningbouw Leidschendam-Voorburg 2020

College

Medewerkers ontwikkeling I en II

(Team Ruimte)

MRO-30

Het indienen van aanvragen om een bijdrage inzake de bijdrageregeling versterking vestigingsklimaat MRDH 2020.

Artikel 6 lid 2 sub a Bijdrageregeling versterking economisch vestigingsklimaat MRDH 2020

College

Tactisch leidinggevende I

MRO-31

Het voeren van algemene correspondentie op de taakgebieden van het team Maatschappelijke Ontwikkeling.

Artikel 160 lid 1 sub a Gemeentewet, Titel 4.2 Algemene wet bestuursrecht, Algemene subsidieverordening Leidschendam-Voorburg

College

Medewerkers ontwikkeling I en II (Team MO)

MRO-32

De ondertekening van besluiten van het college voor zover het betreft een bevoegdheid op grond van artikel 102 lid 4 Wet op het Primair Onderwijs.

Artikel 102 lid 4 Wet op het Primair Onderwijs

College

Tactisch leidinggevende I (Team MO)

MRO-33

Het voeren van correspondentie met betrekking tot de afwikkeling van het onderwijshuisvesting- programma.

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Leidschendam-Voorburg

College

Tactisch leidinggevende I (Team MO)

Correspondentie m.b.t. aanvraagprocedure programma voorzieningen onderwijshuisvesting met onderwijsinstellingen is geregeld bij mandaten Facilitaire Zaken.

MRO-34

Het indienen van aanvragen, het afrekenen en het voeren van de overige correspondentie inzake rijkssubsidies op het taakgebied van het team Maatschappelijke Ontwikkeling (onder meer het indienen van declaraties bij departementen en het indienen van formulieren inzake leerlingentellingen) etc.

Artikel 160 lid 1 sub a Gemeentewet

College

Medewerkers ontwikkeling I en II (Team MO)

MRO-35

Het vertegenwoordigen van het college in externe organen op het taakgebied van het team Maatschappelijke Ontwikkeling.

Artikel 160 lid 1 sub a Gemeentewet

College

Medewerkers ontwikkeling I en II (Team MO)

Het vertegenwoordigen van het college in externe organen op het taakgebied van onderwijshuisvesting is geregeld bij mandaten Facilitaire Zaken.

MRO-36

Geven van een schriftelijke waarschuwing na (zeer) agressief gedrag, inzake mogelijke ontzegging van de toegang tot het gemeentehuis c.q. het gemeentelijke servicecentrum.

Artikel 5:1 Burgerlijk Wetboek, artikel 3 Arbeidsomstandig-hedenwet, artikel 139 Wetboek van Strafrecht

College

Strategisch Manager I

MRO-37

Het verzorgen en ondertekenen van correspondentie betreffende de diverse administratieve stadia in het subsidieverleningsproces op grond van de vastgestelde subsidieprogramma´s en beleidsnota´s binnen de taakgebieden van het team Maatschappelijke Ontwikkeling.

Algemene Subsidieverordening Leidschendam-Voorburg

College

Medewerkers ontwikkeling I en II (Team MO)

MRO-38

Het verlenen, weigeren, vaststellen, afrekenen en beëindigen van subsidies.

Het verzoeken om nadere informatie ter uitvoering van de subsidieverordeningen.

Het nemen van verdagingsbesluiten.

Algemene Subsidieverordening Leidschendam-Voorburg

College

Strategisch Manager I

MRO-39

Het benoemen en intrekken van benoemingen van de leden van de Participatieraad.

Artikel 7 lid 1 Verordening Participatieraad werk, inkomen, jeugd en zorg Leidschendam-Voorburg

College

Strategisch Manager I

Het benoemen en intrekken van de benoeming van de voorzitter van de Participatieraad gebeurt door het college.

MRO-40

Het benoemen en intrekken van benoemingen van de drie vaste leden van de Werkgroep Vlietwensen.

Artikel 4:4 lid 1 Nadere regels subsidieverstrekking Leidschendam-Voorburg 2019

College

Strategisch Manager I

Het benoemen en intrekken van de benoeming van de voorzitter van de Werkgroep Vlietwensen gebeurt door het college.

MANDAATLIJST PROJECTMANAGEMENT EN ADVIES

 

NR.

OMSCHRIJVING BEVOEGDHEID

JURIDISCHE GRONDSLAG

OORSPRONKELIJK BEVOEGD ORGAAN

MANDATARIS

BEPERKINGEN/ VOORSCHRIFTEN

 

 

 

 

 

 

PMA-1

Het voor de gemeente aanvragen van diverse vergunningen die nodig zijn in verband met de uitvoering van werken, waaronder in ieder geval: omgevingsvergunningen en vergunningen om beschermde monumenten af te breken en te wijzigen.

Artikel 160 lid 1 sub a Gemeentewet, artikel 2.1 Wabo, artikel 9.1 Erfgoedwet en artikelen 11 en 12 Monumentenwet.

College

Projectleider I en II, Programmamanager I

Het mandaat geldt voor zover de vergunningen verband houden met de uitvoering van de taken van de betreffende afdeling.

MANDAATLIJST STADSBEHEER

 

NR.

OMSCHRIJVING BEVOEGDHEID

JURIDISCHE GRONDSLAG

OORSPRONKELIJK BEVOEGD ORGAAN

MANDATARIS

BEPERKINGEN/ VOORSCHRIFTEN

SB-1

Het verzoeken om informatie met betrekking tot een kabel of leiding.

Artikel 3.2 Algemene verordening ondergrondse infrastructuur 2017 (hierna: AVOI 2017)

College

Medewerker ontwikkeling I en II (Team Beheer)

SB-2

Het opdragen van onderzoek dan wel opschorten van aanleg of exploitatie van kabels en leidingen in geval van verontreiniging, gevaar of hinder.

Artikel 3.4 AVOI 2017

College

Medewerker ontwikkeling I en II (Team Beheer)

SB-3

Het nemen van besluiten en het voeren van correspondentie met betrekking tot een aanvraag vergunning of verzoek instemmings-besluit voor de uitvoering van werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding of opruiming van kabels en leidingen in of openbare gronden.

Artikelen 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 3.1 AVOI 2017

College

Medewerker ontwikkeling I en II

SB-4

Het nemen van besluiten en het voeren van correspondentie met betrekking tot een verzoek om nadeelcompensatie aan netbeheerders

Artikel 3.6 AVOI 2017, artikelen 3.1, 3.2 en 3.4 Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen gemeente Leidschendam-Voorburg

College

Strategisch manager I

SB-5

Het voor de gemeente aanvragen van diverse vergunningen die nodig zijn in verband met de uitvoering van werken waaronder in ieder geval omgevingsvergunningen voor het afbreken en wijzigingen van beschermde monumenten.

Artikel 160 lid 1 sub a Gemeentewet, artikelen 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

College

Medewerker ontwikkeling II, Medewerker ontwerp & voorbereiding IV (Team Beheer)

Het mandaat geldt voor zover de bevoegdheid verband houdt met de uitvoering van de taken van de afdeling.

SB-6

Het nemen van verkeersbesluiten en het beslissen op verzoeken om ontheffing van het bepaalde krachtens de Wegenverkeerswet.

Artikel 18 Wegenverkeerswet 1994 en Besluit administratieve bepalingen wegverkeer

College

Strategisch Manager I, Tactisch leidinggevende I

Het mandaat voor Tactisch leidinggevende I geldt alleen bij afwezigheid van Strategisch manager I.

SB-7

Alle bevoegdheden in het kader van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg 2021

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg 2021

College

Medewerker bedrijfsvoering II en III (Team Begraafplaatsen)

De bevoegdheden tot het stellen van nadere regels zijn niet gemandateerd.

De bevoegdheid tot het geven van voorschriften inzake opgravingen en ruimen als bedoeld in artikel 7 is niet gemandateerd.

De bevoegdheid tot het vaststellen van voorschriften voor het register als bedoeld in artikel 32 is niet gemandateerd.

SB-8

Het beslissen op een aanvraag om vergunning tot opgraving van een lijk op een van de gemeentelijke begraafplaatsen.

Artikel 29 Wet op de lijkbezorging

Burgemeester

Strategisch manager I

SB-9

Het toekennen of weigeren van subsidies in het kader van oud papier en karton

Verordening vergoeding inzamelen oud papier en karton bij instellingen 2006.

College

Adviseur IV, Medewerker bedrijfsvoering III (Team Coördinatie & Planning)

 

SB-10

Aansprakelijkstelling inzake het gemeentelijk wagenpark dat in beheer is bij de afdeling Stadsbeheer, mededeling verschuldigd schadebedrag en de wijze van betaling daarvan.

Artikel 160 Gemeentewet, artikel 6: 162 Burgerlijk Wetboek, artikel 185 Wegenverkeerswet

College

Operationeel leidinggevende I (Team Bijzondere taken)

Het treffen van een schikking erin resulterend dat het schadevergoedings-bedrag wordt verminderd, behoort niet tot de in het mandaat bedoelde taken. Het ´wagenpark´ behelst al het rollend materieel, zoals auto´s, aanhangers, maaimachines e.d.

SB-11

Alle bevoegdheden in het kader van het toepassen van bestuursdwang bij het zonder vergunning ingevolge artikel 2:10 A Apv plaatsen van inboedels op de weg bij huisontruimingen.

Artikel 2:10 A Algemene Plaatselijke Verordening Leidschendam-Voorburg, artikel 125 Gemeentewet, Hoofdstuk 5, afdeling 5.3 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb)

College

Operationeel leidinggevende I (Team Bijzondere taken)

 

SB-12

Het jaarlijks vaststellen van de afvalkalenders.

Artikel 9 Afvalstoffenverordening Leidschendam-Voorburg 2016 en artikel 6 lid 1 Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Leidschendam-Voorburg.

College

Strategisch manager I

 

SB-13

Het vaststellen van locaties voor ondergrondse containers en aanbiedplaatsen ten behoeve van huishoudelijk afval.

Artikel 7 lid 1 Afvalstoffenverordening Leidschendam-Voorburg 2016

College

Medewerker ontwikkeling II (Team Beheer)

SB-14

Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten met derden met betrekking tot het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, anders dan de overeenkomsten genoemd in de Organisatiebrede mandaatlijst, onder 1.

Artikelen 160, lid 1 sub d en 171 Gemeentewet

College / Burgemeester

Strategisch manager I, Tactisch leidinggevende I

Het mandaat voor Tactisch leidinggevende geldt alleen bij afwezigheid Strategisch manager I.

SB-15

Het vaststellen van de eindbeoordeling in het kader van het toepassen van Past Performance in de grond-, weg-, en waterbouwsector (GWW sector) en het beheren van de Past Performance systematiek.

Artikel 160 lid 1 sub a Gemeentewet, artikel 10:12 Awb

College

Medewerker Ontwikkeling II met taakveld coördinator Past Performance (Team Beheer)

MANDAATLIJST VEILIGHEID, TOEZICHT EN HANDHAVING

 

NR.

OMSCHRIJVING BEVOEGDHEID

JURIDISCHE GRONDSLAG

OORSPRONKELIJK BEVOEGD ORGAAN

MANDATARIS

BEPERKINGEN/ VOORSCHRIFTEN

 

 

 

 

 

 

VTH-1

Alle bevoegdheden in het kader van het toepassen van bestuursdwang, het opleggen van dwangsommen, het opleggen van een bestuurlijke boete en het innen van kosten bestuursdwang, verbeurde dwangsommen en bestuurlijke boetes.

Artikel 125 Gemeentewet, Hoofdstuk 5, titels 5.3 en 5.4 Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), artikel 44a Drank- en Horecawet

College / Burgemeester

Operationeel leidinggevende I en Tactisch leidinggevende II (Afdeling VTH)

De bevoegdheid moet voortvloeien uit de taken en verantwoordelijkheden, zoals deze voor het organisatieonderdeel tot stand zijn gekomen op grond van de organisatieverordening.

VTH-2

Alle bevoegdheden in het kader van voorgenomen aanschrijvingen en handelingen ter voorbereiding op het toepassen van bestuursdwang, het opleggen van dwangsommen, het opleggen van een bestuurlijke boete.

Artikel 125 Gemeentewet, Hoofdstuk 5, titels 5.3 en 5.4 Awb, artikel 44a Drank- en Horecawet

College / Burgemeester

Medewerkers ontwikkeling II en III

en alle overige medewerkers Afdeling VTH

De bevoegdheid moet voortvloeien uit de taken en verantwoordelijkheden, zoals deze voor het organisatieonderdeel tot stand zijn gekomen op grond van de organisatieverordening.

Het mandaat voor alle overige medewerkers van de Afdeling VTH geldt sec voor voorbereidingshandelingen toepassing bestuursdwang

VTH-3

Het geven van mondelinge en schriftelijke waarschuwingen in het kader van de Drank- en Horecawet, de Algemene plaatselijke verordening Leidschendam-Voorburg (hierna: Apv) en de Wet op de kansspelen.

Artikel 125 Gemeentewet, Hoofdstuk 5, titels 5.3 en 5.4 Awb, artikel 44a Drank- en Horecawet

College / Burgemeester

Alle medewerkers Afdeling VTH

De bevoegdheid moet voortvloeien uit de taken en verantwoordelijkheden, zoals deze voor het organisatieonderdeel tot stand zijn gekomen op grond van de organisatieverordening

De bevoegdheid voor het geven van schriftelijke waarschuwingen is voorbehouden aan Medewerkers ontwikkeling II en III.

VTH-4

Bevoegdheid tot het beslissen tot en uitvoering geven van spoedeisende bestuursdwang ingeval van stilleggen van bouw- en sloopactiviteiten.

Artikel 125 Gemeentewet, artikel 5:31 Awb, artikel 5:17 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo)

College

Medewerkers beleidsuitvoering I en II en alle overige medewerkers Afdeling VTH

Het mandaat voor alle overige medewerkers van de Afdeling VTH geldt sec voor het uitvoering geven aan spoedeisende bestuursdwang

VTH-5

Bevoegdheid tot het geheel of gedeeltelijk intrekken van een vergunning of ontheffing.

Artikel 5:19 Wabo

College

Tactisch leidinggevende II (Afdeling VTH)

 

VTH-6

Bevoegdheid tot het aanschrijven tot het treffen van voorzieningen ter zake van onder andere een gebouw, een ander bouwwerk, een open erf of terrein en het opleggen van verplichtingen.

Hoofdstuk III Woningwet

College

Tactisch leidinggevende II (Afdeling VTH)

VTH-7

Bevoegdheid tot het geven van een bestuurlijke waarschuwing.

Artikel 13b Opiumwet

Burgemeester

Tactisch leidinggevende II (Afdeling VTH)

Bij gebruikmaken van dit mandaat altijd de burgemeester informeren.

VTH-8

Bevoegdheid tot het nemen van een voorgenomen besluit tot een last onder bestuursdwang.

Artikel 13b Opiumwet

Burgemeester

Medewerkers ontwikkeling II en III (Afdeling VTH)

Bij gebruikmaken van dit mandaat altijd de burgemeester informeren.

VTH-9

Alle bevoegdheden in het kader van de Marktverordening gemeente Leidschendam-Voorburg 2010 en het Marktreglement gemeente Leidschendam-Voorburg 2010 inclusief de daarbij behorende bijlagen.

Marktverordening gemeente Leidschendam-Voorburg 2010 en Marktreglement gemeente Leidschendam-Voorburg

College

Medewerkers beleidsuitvoering II, III en IV (Afdeling VTH)

De bevoegdheid tot het stellen van nadere regels is niet gemandateerd.

De bevoegdheid tot het intrekken van vergunningen is voorbehouden aan Tactisch leidinggevende II.

VTH-10

Het opleggen van een herplantplicht na illegaal vellen van houtopstand en/of het opleggen van een instandhoudingsplicht van houtopstand.

Artikel 4:10 H Algemene plaatselijke verordening (hierna: Apv)

College

Tactisch leidinggevende II (Afdeling VTH)

 

VTH-11

Bevoegdheid om aanschrijvingen te doen tot het nemen van maatregelen ter bestrijding van de iepziekte en de bevoegdheid om ontheffing te verlenen van het verbod gevelde iepen in voorraad te hebben.

Artikel 4:10 J Apv

College

Tactisch leidinggevende II (Afdeling VTH)

 

VTH-12

Het voorbereiden en geven van een beschikking op aanvraag voor exploitatie van een kindercentrum, gastouderbureau of gastouder als bedoeld in artikel 1.45 lid 1 en 2 Wet kinderopvang.

Artikel 1.46 Wet kinderopvang (hierna: Wko)

College

Medewerker beleidsuitvoering III (Afdeling VTH)

De bevoegdheid tot het geven van een negatieve beschikking is voorbehouden aan Tactisch leidinggevende II.

VTH-13

Het inschrijven, bijhouden, wijzigen en verwijderen van gegevens van een kindercentrum, gastouderbureau of gastouder in het Landelijk register kinderopvang.

Artikelen 1.46 lid 2 en 1.47 Wko

College

Medewerker beleidsuitvoering III (Afdeling VTH)

 

VTH-14

Het geven van schriftelijke aanwijzingen aan kindercentra, gastouders en gastouder- bureaus wegens het niet of in onvoldoende mate naleven van voorschriften.

Artikel 1.65 lid 1 Wko

College

Tactisch leidinggevende II (Afdeling VTH)

 

VTH-15

Het voorbereiden en verbieden van (het voortzetten van) de exploitatie van kindercentra, gastouders en gastouderbureaus.

Artikel 1.66 Wko

College

Tactisch leidinggevende II (Afdeling VTH)

 

VTH-16

Het voorbereiden en opleggen van een bestuurlijke boete aan kindercentra, gastouders en gastouderbureaus.

Artikel 1.72 Wko

College

Tactisch leidinggevende II (Afdeling VTH)

 

VTH-17

Het opleggen van een aanlijn- of muilkorfgebod.

Artikel 2:59 lid 1 Apv

College

Tactisch leidinggevende II (Afdeling VTH)

 

VTH-18

Alle bevoegdheden in het kader van het toepassen van bestuursdwang bij het zonder vergunning plaatsen van inboedels op de weg bij huisontruimingen.

Artikel 2:10 A Apv, artikel 125 Gemeentewet, Hoofdstuk 5, afdeling 5.3.1 Awb

College

Operationeel leidinggevende I en Tactisch leidinggevende II (Afdeling VTH)

 

VTH-19

Het toepassen van bestuursdwang, specifiek en alleen voor het verwijderen van voertuigen als bedoeld in de artikelen 5:4, 5:5, 5:6 en 5:7 Apv.

Artikel 125 Gemeentewet, Hoofdstuk 5, afdeling 5.3.1 Awb, artikelen 5:4, 5:5, 5:6 en 5:7 Apv

College

Medewerkers beleidsuitvoering I, II, III en IV (Afdeling VTH)

Dit mandaat geldt alleen in de situatie waarbij de eigenaar van het voertuig onbekend en niet te achterhalen is.

VTH-20

Het toepassen van bestuursdwang, specifiek en alleen voor het verwijderen van (brom)fietsen als bedoeld in artikel 5:12 Apv

Artikel 125 Gemeentewet, Hoofdstuk 5, afdeling 5.3.1 Awb, artikel 5:12 Apv

College

Medewerkers beleidsuitvoering I, II, III en IV (Afdeling VTH)

Dit mandaat geldt alleen in de situatie waarbij de eigenaar van de (brom)fiets onbekend en niet te achterhalen is.

VTH-21

Het toepassen van bestuursdwang, specifiek en alleen voor het verwijderen van vaartuigen als bedoeld in artikel 5:25 Apv

Artikel 125 Gemeentewet, Hoofdstuk 5, afdeling 5.3.1 Awb, artikel 5:25 Apv

College

Medewerkers beleidsuitvoering I, II, III en IV (Afdeling VTH)

Dit mandaat geldt alleen in de situatie waarbij de eigenaar van het vaartuig onbekend en niet te achterhalen is.

MANDAATLIJST WERK, INKOMEN, JEUGD en ZORG

 

NR.

OMSCHRIJVING BEVOEGDHEID

JURIDISCHE GRONDSLAG

OORSPRONKELIJK BEVOEGD ORGAAN

MANDATARIS

BEPERKINGEN/ VOORSCHRIFTEN

 

Werk & Inkomen

 

 

 

 

 

WI-1

a) Het nemen en ondertekenen van besluiten inzake individuele aanspraken ingevolge de onder 1 tot en met 5 genoemde wetten (in de kolom juridische grondslag) en de op deze wetten gebaseerde nadere regelingen en

b) het verrichten van alle overige handelingen, waaronder begrepen rechtshandelingen, met betrekking tot de onder 1 tot en met 5 genoemde wetten (in de kolom juridische grondslag) en de op deze wetten gebaseerde regelingen.

1. Participatiewet

2. Wet inkomens-voorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.

3. Wet inkomens-voorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

4. Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004.

5. Wet inburgering.

College

Medewerker beleidsuitvoering I (medewerker bezwaar en beroep, medewerker verhaal – en onderhoudsplicht)

Medewerker beleidsuitvoering II (consulent inkomen, consulent werk, consulent Bbz, consulent inburgering)

Medewerker beleidsuitvoering III

(medewerker bijzondere bijstand)

De consulenten inkomen en consulenten werk zijn alleen bevoegd ten aanzien van de (nadere) wettelijke regelingen vermeld onder 1, 2 en 3.

De consulent Bbz is alleen bevoegd ten aanzien van de (nadere) wettelijke regelingen vermeld onder 4.

De consulent inburgering is alleen bevoegd ten aanzien van de (nadere) wettelijke regeling vermeld onder 5.

Het mandaat van de medewerker bijzondere bijstand is beperkt tot het besluiten op aanvragen bijzondere bijstand van cliënten die geen uitkering levensonderhoud ontvangen.

In de onder b. genoemde rechtshandelingen valt niet het besluiten tot het voeren van rechtsgedingen, het maken van bezwaar en het instellen van beroep. Zie ook Organisatiebrede aangelegenheden nr. 5.

WI-2

Het toepassen van de hardheidsclausule.

Beleidsregel 2, zevende lid Beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid Leidschendam-Voorburg juncto artikel 4:84 Algemene wet bestuursrecht;

Artikel 15 Afstemmings-verordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Leidschendam-Voorburg 2015;

Artikel 23 Re-integratie-verordening Participatiewet Leidschendam-Voorburg 2019;

Artikel 13 Verordening Wet kinderopvang Gemeente Leidschendam-Voorburg 2012.

College

Medewerker beleidsuitvoering II (consulent inkomen)

Voordat van dit mandaat gebruik gemaakt wordt, dient overleg plaats te vinden met de medewerker beleidsuitvoering I (kwaliteitsmedewerker, taakveld werk en Inkomen).

WI-3

Het doen van aangifte naar aanleiding van strafbare feiten met betrekking tot de wetten en regelingen 1 tot en met 6 hiernaast genoemd in de kolom Juridische grondslag.

1. Participatiewet

2. Wet inkomens-voorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.

3. Wet inkomens-voorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

4. Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004.

5. Wet inburgering.

6. Wet kinderopvang.

College

Medewerker beleidsuitvoering II (sociaal rechercheur)

WI-4

Het opleggen dan wel afzien van het opleggen van een bestuurlijke boete of het geven van een schriftelijke waarschuwing.

Artikel 18a Participatiewet;

artikel 20a Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

artikel 20a Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

College

Medewerker beleidsuitvoering II (sociaal rechercheur);

Medewerker gegevens V (adm. ondersteuner sociale recherche)

Het mandaat van de administratief ondersteuner sociale recherche is beperkt tot het opleggen van een bestuurlijke boete van de tweede categorie.

WI-5

Zorg voor lijkschouwing en lijkbezorging in niet voorziene gevallen.

Artikelen 21 en 22 Wet op de lijkbezorging

Burgemeester

Medewerkers beleidsuitvoering I, II, III en IV;

Medewerkers bedrijfsvoering II en III

WI-6

Geven van een schriftelijke waarschuwing na (zeer) agressief gedrag, inzake mogelijke ontzegging van de toegang tot het gemeentehuis c.q. de gemeentelijke servicecentra.

Artikel 5:1 Burgerlijk Wetboek, artikel 3 Arbeidsomstandig-hedenwet, artikel 139 Wetboek van Strafrecht

College

Strategisch Manager I

WI-7

Beslissen tot tijdelijke ontzegging van de toegang tot het gemeentehuis c.q. de gemeentelijke servicecentra.

Artikel 5:1 Burgerlijk Wetboek, artikel 3 Arbeidsomstandig-hedenwet, artikel 139 Wetboek van Strafrecht

College

Strategisch manager I

 

Jeugd

 

 

 

 

 

J-1

Het verlenen, weigeren, vaststellen van individuele voorzieningen (inclusief pgb).

Hoofdstukken 3 en 5 Verordening Jeugdhulp LV 2020

College

Medewerker beleidsuitvoering II

(consulent jeugd)

J-2

Het treffen van een passende tijdelijke maatregel in spoedeisende gevallen en het aanvragen van een machtiging gesloten jeugdhulp.

Artikel 2.2, vijfde lid, Verordening Jeugdhulp LV 2020

College

Medewerker ontwikkeling I (regisseur, taakveld jeugd)

J-3

Verzamelen of afzien van het verzamelen van alle relevante informatie voor het onderzoek.

Artikel 2.4 Verordening Jeugdhulp LV 2020

College

Medewerker beleidsuitvoering II (consulent jeugd)

J-4

Informeren van ouders over: rechten en plichten, vervolgprocedure, toestemming voor verwerken persoonsgegevens en de mogelijkheid een beroep te kunnen doen/te laten bijstaan door een onafhankelijk vertrouwenspersoon.

Artikel 2.2, derde lid en artikel 2.4, derde lid Verordening Jeugdhulp LV 2020

College

Medewerker beleidsuitvoering II

(consulent jeugd)

J-5

Het bevestigen van een schriftelijke of mondelinge aanvraag.

Artikel 2.6 Verordening Jeugdhulp LV 2020

College

Medewerker beleidsuitvoering II

(consulent jeugd)

J-6

Het herzien of intrekken van een individuele voorziening.

Artikel 8.2 Verordening Jeugdhulp LV 2020

College

Medewerker beleidsuitvoering II

(consulent jeugd)

J-7

Het terugvorderen van ten onrechte genoten individuele voorzieningen.

Artikel 8.3 Verordening Jeugdhulp LV 2020

College

Medewerker beleidsuitvoering I (taakveld jeugd)

J-8

Het toepassen van de hardheidsclausule.

Artikel 9.1 Verordening Jeugdhulp LV 2020

College

Medewerker beleidsuitvoering II (consulent jeugd)

Voordat van dit mandaat gebruik gemaakt wordt, dient overleg plaats te vinden met de medewerker beleidsuitvoering I (kwaliteitsmedewerker, taakveld jeugd).

J-9

a) Het voeren van correspondentie betreffende verzoeken voor informatie, inzage en correcties van signalen in de verwijsindex en

b) Het voeren van correspondentie betreffende beroep en bezwaar bij signalen in de verwijsindex.

Paragraaf 7.1 Jeugdwet en het hierop gebaseerde Samenwerkingsconvenant Regionale Verwijsindex Haaglanden (Version 944665), artikelen 18, 19 en 20

College

Medewerker beleidsuitvoering II (consulent jeugd)

J-10

a) Het nemen en ondertekenen van alle overige besluiten (niet genoemd onder J-1 tot en met J-9) over individuele aanspraken op grond van de Jeugdwet en de op deze wet gebaseerde (nadere) regelingen en

b) het verrichten van alle overige handelingen (niet genoemd onder J-1 tot en met J9), waaronder begrepen rechtshandelingen, op grond van de Jeugdwet en de op deze wet gebaseerde (nadere) regelingen.

Jeugdwet en de op deze wet gebaseerde (nadere) regelingen

College

Medewerker beleidsuitvoering II

(consulent jeugd)

 

Externe mandaten Jeugd

 

 

 

 

 

EJ-1

Het al dan niet besluiten tot gesloten jeugdhulp, na daartoe een verzoek te hebben ontvangen van de Raad voor de Kinderbescherming.

Artikelen 10:4 Algemene wet bestuursrecht; artikel 6.1.2, vijfde lid van de Jeugdwet

College

Voorzitter Jeugdbeschermingstafel

EJ-2

Het al dan niet besluiten tot uithuisplaatsing, na daartoe een verzoek te hebben ontvangen van de Raad voor de Kinderbescherming.

Artikelen 10:4 Algemene wet bestuursrecht; artikel 1:265b, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek juncto artikel 2.3, eerste lid van de Jeugdwet

College

Voorzitter Jeugdbeschermingstafel

EJ-3

Het indienen van een verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming.

Artikel 10:4 Algemene wet bestuursrecht; artikel 2.4, eerste lid van de Jeugdwet

College

Voorzitter Jeugdbeschermingstafel

 

Zorg

 

 

 

 

 

Z-1

a) Het nemen en ondertekenen van alle besluiten over aanspraken op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de op deze wet gebaseerde (nadere) regelingen en

b) het verrichten van alle overige handelingen, waaronder begrepen rechtshandelingen, op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de op deze wet gebaseerde (nadere) regelingen.

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de op deze wet gebaseerde (nadere) regelingen

College

Medewerker beleidsuitvoering I en II (taakveld zorg, inclusief de medewerker bezwaar en beroep);

Medewerker bedrijfsvoering IV (taakveld zorg)

Het mandaat van de medewerker bedrijfsvoering IV betreft uitsluitend de bevoegdheid om besluiten te nemen over HO-verlengingen, het beëindigen van Wmo-aanspraken, besluiten te nemen over aanspraak op de regiotaxi en besluiten te nemen over onderhoud- en reparatiekosten van toegekende middelen.

Z-2

Het toepassen van de hardheidsclausule.

Artikel 16.1 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Leidschendam-Voorburg 2016

College

Medewerker beleidsuitvoering II (consulent zorg)

Voordat van dit mandaat gebruik gemaakt wordt, dient overleg plaats te vinden met de medewerker beleidsuitvoering I (kwaliteitsmedewerker, taakveld zorg).

Z-3

De uitvoering van de Verordening Leerlingenvervoer Wet op het Primair Onderwijs, onder meer de bevoegdheden met betrekking tot het in behandeling nemen-, het verlenen-, en het afwijzen van aanvragen om een vervoers-voorziening, het uitbetalen van de bekostiging, het inwinnen van deskundigen advies ten aanzien van leerlingenvervoer.

Artikel 4 Wet op het Primair Onderwijs, Verordening leerlingenvervoer gemeente Leidschendam-Voorburg 2015, Wet op de expertisecentra en Wet op het voortgezet onderwijs

College

Medewerker beleidsuitvoering I en II (taakveld zorg)

 

Z-4

Het beslissen op verzoeken om een Europese gehandicapten-parkeerkaart.

Artikel 49 Besluit administratieve bepalingen wegverkeer

College

Medewerker beleidsuitvoering I en II (taakveld zorg);

Medewerker bedrijfsuitvoering IV (taakveld zorg)

 

Z-5

Het nemen van een beslissing op de afgifte van een gemeentelijke gehandicaptenparkeerkaart.

Artikel 2 Regeling gemeentelijke gehandicaptenparkeerkaart Leidschendam-Voorburg

College

Medewerker beleidsuitvoering I en II (taakveld zorg);

Medewerker bedrijfsuitvoering IV (taakveld zorg)

Z-6

Het nemen van verkeersbesluiten betreffende wegen die niet onder beheer van het Rijk, de provincie of het waterschap vallen, voor zover het betreft het reserveren van persoonsgebonden parkeerplaatsen voor gehandicapten.

Artikel 18 Wegenverkeerswet 1994

College

Medewerker beleidsuitvoering I en II (taakveld zorg);

Medewerker bedrijfsuitvoering IV (taakveld zorg)

Z-7

Beslissen op aanvraag om een urgentieverklaring door een woningzoekende.

Artikel 4:1 Huisvestingsverordening Leidschendam-Voorburg 2019

College

Medewerker beleidsuitvoering II (consulent urgente woonzaken)

Werk & Inkomen, Jeugd en Zorg

WIJZ-1

Het vaststellen van een dwangsombeschikking

Artikel 4:18 lid 1 Awb

College

Medewerker beleidsuitvoering I (kwaliteitsmedewerker, taakvelden werk & inkomen, jeugd en zorg)

WIJZ-2

Het toekennen of afwijzen van een tegemoetkoming in aanvulling op de kinderopvangtoeslag.

Artikel 1.13 Wet kinderopvang

College

Medewerker beleidsuitvoering II (consulent jeugd en consulent zorg)

Leerplicht

L-1

De uitoefening van alle bevoegdheden op grond van de Leerplichtwet 1969.

Artikel 160, lid 1, onderdeel a, Gemeentewet, en de Leerplichtwet 1969

College

Medewerker beleidsuitvoering II (Leerplicht RMC)

De oorspronkelijke bevoegdheid betreft onder meer de vervangende leerplicht, de vervangende leerplicht in het laatste schooljaar, het vaststellen van instructies over de naleving en de controle en de opgave aan de Minister van het schoolverzuim, alsmede het verlenen van dispensatie van de verplichting tot geregeld schoolbezoek (vrijstelling en dispensatie VAVO)

De mandataris is een zelfstandig bestuursorgaan en daarom zijn de leidinggevenden niet bevoegd.

L-2

Alle bevoegdheden voor zover die niet rechtstreeks zijn geattribueerd aan de leerplichtambtenaren.

Leerplichtwet 1969

College

Strategisch manager I