Regeling vervallen per 15-09-2021

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende openstelling en vaststelling subsidieplafond Provinciale Impuls Wonen

Geldend van 05-07-2021 t/m 14-09-2021

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende openstelling en vaststelling subsidieplafond Provinciale Impuls Wonen

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 15 juni 2021, kenmerk 59766, houdende het vaststellen van een subsidieplafond en het openstellen van de mogelijkheid tot het indienen van een aanvraag voor subsidie in het kader van hoofdstuk 8 ‘Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader van de Provinciale Impuls Wonen’ van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013.

Gedeputeerde staten van Zeeland,

  • overwegende dat voor verstrekking van subsidie in het kader van hoofdstuk 8 ‘Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader van de Provinciale Impuls Wonen’ van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 een subsidieplafond en een openstellingsperiode dient te worden vastgesteld;

  • gelet op artikel 8.5 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013;

besluiten:

Artikel I

Aanvragen voor het verstrekken van subsidies op basis van hoofdstuk 8 ‘Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader van de Provinciale Impuls Wonen’ van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013, kunnen worden ingediend met ingang van 5 juli 2021 tot en met 15 september 2021.

Artikel II

Het subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies op basis van hoofdstuk 8 ‘Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader van de Provinciale Impuls Wonen’ van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 voor de openstellingsperiode, bedoeld in artikel I, bedraagt € 1.050.000,--.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 15 juni 2021.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris