Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas houdende regels omtrent financiële ondersteuning met als doel het opwaarderen van het centrum

Geldend van 18-06-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas houdende regels omtrent financiële ondersteuning met als doel het opwaarderen van het centrum

1.1 Inleiding

Door het succes van het Aanjaagfonds is een tweede tranche voor het Aanjaagfonds Winkelcentra Horst aan de Maas opgezet om nieuwe aanvragen tegemoet te komen.

In de Actualisatie Centrumvisie Horst, welke op 27 augustus 2019 is vastgesteld, is voorgesteld om ondernemers in het centrum van Horst financieel te ondersteunen en te stimuleren om zaken op te pakken, met als doel het opwaarderen van het centrum.

Door de coronacrisis is een stimuleringsfonds meer gewenst dan ooit.

In het verleden heeft Horst Centrum twee subsidies gekend voor de opwaardering van het centrum: De O.I.K. en de gevelsubsidie. Besloten is om de inhoud van beide subsidies om te dopen naar een nieuw stimuleringsfonds: Het Aanjaagfonds Winkelcentra Horst aan de Maas. De retailondernemers en daardoor ook de winkelcentra staan onder druk. Het is van belang nu juist deze ondernemers te stimuleren om te kunnen blijven ondernemen en zodoende de winkelcentra leefbaar te houden.

Vandaar dat dit Aanjaagfonds Winkelcentra Horst aan de Maas zich niet alleen richt op het centrum van Horst maar ook op de winkelcentra van Sevenum en Grubbenvorst (zie bijlage 1-3 afbakening gebied).

Indien zich initiatieven aandienen die voldoen aan de criteria maar niet door ondernemers (Centrummanager, particulier) worden aangevraagd, wordt hierover per geval door het college een besluit genomen.

1.2 Achtergrond en doelstelling

De Actualisatie Centrumvisie Horst is opgesteld met als doel dat het centrum in zijn geheel nog aantrekkelijker wordt, zich duurzaam ontwikkelt en de leegstand van winkels zo veel mogelijk wordt tegengegaan. Een belangrijk onderdeel van de aantrekkelijkheid van het centrum en het tegengaan van leegstand is de uitstraling van de gebouwen. In 2008 hebben de destijds ingevoerde O.I.K. en gevelsubsidie geleid tot een aantrekkelijker centrum, het stimuleren van ondernemerschap en het toevoegen van beleving in het centrum.

Zoals eerder vermeld is de vraag naar een Aanjaagfonds om nieuwe initiatieven te kunnen ontplooien voor centrumondernemers nu groter dan ooit. Veel ondernemers hebben door de coronacrisis hun reserves in moeten leveren om überhaupt te kunnen blijven ondernemen. Er zijn geen of nauwelijks middelen meer om bijvoorbeeld nieuwe activiteiten te ontplooien en structurele investeringen te verrichten aan het Onroerend Goed.

Het Aanjaagfonds Winkelcentra Horst aan de Maas moet bijdragen dat de kwaliteit van de centra behouden en versterkt worden, ook na de coronaperiode. Zodat ondernemers weer kunnen ondernemen en nieuwe initiatieven kunnen ontwikkelen om een leefbaar aantrekkelijk centrum te behouden en mogelijke leegstand tegen te gaan.

Het Aanjaagsfonds dient initiatieven te ondersteunen die een zichtbaar structuur- en infraversterkende bijdrage aan een compact en levendig centrum.

De hoofddoelstelling van de invoering van het Aanjaagfonds Winkelcentra Horst aan de Maas is: “het opwaarderen van het centrum, waarbij de economische bedrijvigheid, de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van het centrum voor de consument, toerist/bezoeker en inwoner zal toenemen en (winkel)leegstand zo veel als mogelijk kan worden voorkomen”.

Onderhavig beleids- en toetsingskader is uitsluitend van toepassing op projecten die aan deze hoofddoelstelling voldoen.

Initiatieven die aansluiten bij deze doelstellingen dienen een zichtbare structuur- en infraversterkende bijdrage te leveren aan het centrum.

Alle aanvragen worden getoetst aan de hoofddoelstelling als mede aan de formele indieningscriteria.

1.3 Opzet

De katalyserende werking kan bereikt worden door een stimulerings- of aanjaagsubsidie te verlenen aan ondernemers in de drie genoemde Winkelcentra. De verantwoordelijkheid voor deze projecten ligt nadrukkelijk bij de ondernemer.

Ondernemers die in aanmerking komen voor middelen uit het Aanjaagfonds Winkelcentra Horst aan de Maas zijn zelfstandige ondernemers of vastgoedeigenaren die gevestigd zijn of zich willen vestigen in het centrum van Horst, Sevenum en Grubbenvorst (zie bijlagen afbakening centrum). Zelfstandige ondernemers hebben een eigen bedrijf waarmee ze in hun onderhoud voorzien, dit kan ook een franchisenemer zijn. Het gaat om het doen van incidentele uitgaven waarmee een positief effect ten aanzien van de hoofddoelstelling wordt beoogd.

In het Aanjaagfonds wordt een tweedeling gemaakt tussen de fysieke zichtbare en structuurversterkende initiatieven en anderzijds de initiatieven die de werkgelegenheid stimuleren en behouden in de drie centra. Op de website kan daarom gekozen worden tussen twee doelen.

Voorbeelden van de twee Aanjaagopties zijn:

 • A.

  Fysiek zichtbare en structuurversterkende initiatieven:

  • Upgrading winkelpanden, gevel pui;

  • Het maken van schetsen bij verbouwingen/herontwikkelingen;

  • Ondersteuning bij verhuizing en verbouwing winkelpanden, waarbij invulling wordt gegeven aan tegengaan van leegstand.

 • B.

  Initiatieven ter stimulering en behoud van de werkgelegenheid in de drie centra:

  • Haalbaarheidsstudies ten behoeve van (startende) ondernemers die zich in het centrum willen vestigen;

  • Nieuwe activiteiten die zorgen voor behoud of uitbreiding van werkgelegenheid.

1.4 Budget

Het maximale voor de tweede tranche van het Aanjaagfonds Winkelcentra Horst aan de Maas beschikbare budget bedraagt € 75.000,- voor een periode tot 12 juli 2021;

In geen geval kan dit budget worden overschreden. In het geval honorering van een aanvraag leidt tot overschrijding van het maximaal beschikbare budget, dan wordt de uitvoering van dit beleids- en toetsingskader opgeschort, totdat het college eventueel nieuw budget beschikbaar heeft gesteld.

1.5 Bevoegdheid

Het Aanjaagfonds Winkelcentra Horst aan de Maas is een instrument om ondernemers te ondersteunen, maar ook om ze te stimuleren zaken op te pakken en snel in te springen op ontwikkelingen en trends. De gemeente denkt met de ondernemers mee; snelle besluitvorming is om die reden gewenst.

Het college stelt onderhavig beleids- en toetsingskader voor het Aanjaagfonds Winkelcentra Horst aan de Maas vast en is belast met de uitvoering ervan

Inkomende aanvragen voor de fysieke structuurversterkende initiatieven worden getoetst door een commissie (hierna: toetscommissie), bestaande de projectcoördinatoren van de gemeenten aangevuld met afgevaardigden van de ondernemersverenigingen O.C.S. (Sevenum), O.C.G. (Grubbenvorst) en het centrummanagement Horst.

Mandaat

Voor de aanwending van middelen uit het Aanjaagfonds Winkelcentra Horst aan de Maas heeft het Teamhoofd Economie en Gebiedsontwikkeling beslismandaat voor bedragen tot € 2.500,-. Boven de € 2.500,- vindt vooraf overleg plaats met de verantwoordelijke wethouder. In december 2021 wordt aan het college gerapporteerd over de projecten die een bijdrage op grond van dit beleids- en toetsingskader hebben ontvangen.

1.6 Inhoudelijk toetsingskader voor financiële ondersteuning: de hoofddoelstelling

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Aanjaagfonds Winkelcentra Horst aan de Maas dient het project een bijdrage te leveren aan de hoofddoelstelling:

“het opwaarderen van het centrum, waarbij de economische bedrijvigheid, de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van het centrum voor de consument, toerist/bezoeker en inwoner zal toenemen en (winkel)leegstand zo veel als mogelijk kan worden voorkomen.”

Initiatieven dienen een fysieke zichtbare structuur- en infraversterkende bijdrage te leveren aan het centrum of een bijdrage te leveren aan (het behoud van) de werkgelegenheid in de genoemde centra.

Ondernemers worden hierdoor gestimuleerd om zelf projecten en acties aan te dragen, die een bijdrage leveren aan de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de Winkelcentra van Horst, Sevenum, Grubbenvorst en/of de economische bedrijvigheid stimuleren.

Initiatieven die niet onder het Aanjaagfonds vallen zijn bijvoorbeeld: nieuwe kerstverlichting, muziekinstallaties, evenementen, seizoensfeesten zoals kerst of sinterklaas of een bijdrage voor lokale bingo- en muziekavonden. Tevens mogen initiatieven niet leiden tot het aanwakkeren van meerkleurigheid (neon- en ledverlichtingen etc) en een wirwar van reclame-uitingen.

1.6.1De aanvraag: formele indieningscriteria

Voordat de projectaanvraag in behandeling wordt genomen, dient deze te voldoen aan een aantal minimale indieningscriteria.

 • Digitaal aanvragen op basis van model. Een aanvraag voor financiële ondersteuning van een project moet digitaal worden ingediend. De aanvraag moet gebaseerd zijn op het model zoals bijgevoegd (zie 1.8).

 • Aanvragen die niet alle gevraagde informatie bevatten worden niet in behandeling genomen.

 • Een aanvraag moet worden voorzien van een begroting van de geraamde kosten van de werkzaamheden.

 • In de aanvraag zijn de verwachte outputeffecten van het project omschreven.

 • Geen herhalingsaanvragen. Aanvragen van eenzelfde aanvrager voor in hoofdzaak dezelfde of soortgelijke activiteiten, die in het kader van het Aanjaagfonds Winkelcentra Horst aan de Maas eerder financieel zijn ondersteund, worden niet in behandeling genomen.

 • Het Aanjaagfonds is nadrukkelijk niet bedoeld voor het herfinancieren van bestaande leningen. Tevens mag het Aanjaagfonds niet gebruikt worden als stapelfinanciering op andere stimuleringsmaatregelen of instanties die reeds door gemeente (financieel) zijn ondersteund. Aan de hand van facturen en o.b.v. beoordeling van de toetscommissie zal hier ook op worden toegezien.

 • Maximale omvang van projecten. Er zit geen maximum aan de projectgrootte.

 • De aanvraag moet minimaal 2 weken voordat gestart wordt met de werkzaamheden/activiteiten zijn ingediend bij de gemeente via de gebruikelijke weg.

 • Ná toekenning dienen de werkzaamheden/activiteiten binnen 3 maanden te starten.

 • Een ingediend project/aanvraag dient binnen één jaar na toekenning te zijn gerealiseerd.

 • De toetscommissie kan aanvullende informatie van de aanvrager verlangen indien dit redelijkerwijze noodzakelijk is voor het beoordelen van een aanvraag.

Indien de aanvraag niet voldoet aan de hiervoor genoemde indieningscriteria, dan wordt de aanvrager een termijn van twee weken gegund, waarbinnen de aanvraag alsnog kan worden aangevuld. In dat geval geldt als datum van ontvangst de datum waarop de aanvraag naar het oordeel de toetscommissie volledig is aangevuld.

De aanvraag kan buiten behandeling worden gesteld indien deze, ook niet nadat de aanvrager daartoe in de gelegenheid is gesteld, niet voldoet aan de formele indieningscriteria.

1.6.2Hoogte financiële bijdrage

Aanvragen die aan alle formele indieningscriteria èn de hoofddoelstelling voldoen, komen (afhankelijk van beschikbaarheid budget) in aanmerking voor een bijdrage op grond van onderhavig beleids- en toetsingskader.

Ter bepaling van de hoogte van de financiële bijdrage, worden alleen aanvragen in behandeling genomen die voorzien zijn van een begroting.

De maximaal toe te kennen bijdrage per aanvraag bedraagt:

 • 50% van de projectkosten met een maximum bijdrage van € 5.000,-.

In voorkomend geval kan het college gemotiveerd afwijken van het voorgaande en een hogere bijdrage toekennen.

1.6.3Besluitvorming

Projecten die een bijdrage leveren aan de hoofddoelstelling (zie hiervoor) kunnen in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. Om daadwerkelijk in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage moet een aanvraag worden ingediend bij de gemeente Horst aan de Maas, team Economie en Gebiedsontwikkeling. De toetscommissies toetsen vervolgens of de aanvraag past binnen onderhavig beleids- en toetsingskader van het Aanjaagfonds Winkelcentra Horst aan de Maas.

Initiatiefnemers hebben tot 12 juli om hun aanvragen in te dienen. Daarna zal de onafhankelijke toetscommissie op basis van de aanvragen een advies opstellen welke initiatieven het eerste in aanmerking komen voor de tweede tranche en welke initiatieven op een (mogelijke voorlopige) reservelijst worden geplaatst. Dit wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de verantwoordelijke wethouder.

Aangezien het Aanjaagfonds met name middelen levert voor projecten van geringe financiële omvang is gekozen voor zo min mogelijk administratie voor- en achteraf. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de nadrukkelijke insteek van de gemeente, om door middel van een toegankelijk en praktisch proces van daadwerkelijke verstrekking van financiële bijdragen, een gerichte impuls te geven aan activiteiten van de aanvrager die de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het centrum bevorderen.

 • De aanvraag die aan alle formele indieningscriteria voldoet en waarvoor voldoende budget beschikbaar is (zie hiervoor 1.4) wordt in behandeling genomen.

 • Op aanvragen onder de € 2.500,- wordt binnen 4 weken besloten.

 • In overleg met de verantwoordelijke wethouder wordt er binnen 4 weken op aanvragen boven € 2.500,- besloten.

 • De gemeente kan voornoemde beslistermijnen eenmaal voor ten hoogste 4 weken verdagen. Indien aan de orde, doet het teamhoofd hiervan schriftelijk of per e-mail mededeling aan de aanvrager.

 • De gemeente kan aan verstrekking van de bijdrage voorschriften verbinden.

 • Bij de verdeling van het budget (zie 1.4), wordt rekening gehouden met de volgorde van ontvangst van ingediende aanvragen, waarbij een eerder ontvangen aanvraag voor een later ontvangen aanvraag gaat.

 • De aanvraag wordt door het teamhoofd geweigerd indien:

  • o

   de werkzaamheden waarvoor de bijdrage is aangevraagd niet of niet volledig zullen plaatsvinden.

  • o

   de werkzaamheden waarvoor de bijdrage is aangevraagd niet of niet in belangrijke mate ten goede komen aan de doelstelling van dit beleids- en toetsingskader.

  • o

   er geen sprake is van een zichtbare structuurversterkende bijdrage aan het centrum of geen bijdrage levert aan de werkgelegenheid.

  • o

   er sprake is van eerder verkregen andere stimuleringsfondsen of bijdrage van instanties die door gemeente (financieel) ondersteund worden.

  • o

   de werkzaamheden waarvoor de subsidie is aangevraagd in strijd zijn met de wet, het algemeen belang, of de openbare orde, zulks ter beoordeling van het teamhoofd, na voorafgaand overleg daarover met de verantwoordelijke wethouder.

  • o

   de werkzaamheden waarvoor de bijdrage is aangevraagd anderszins niet voldoen aan de in dit beleids- en toetsingskader opgenomen voorwaarden.

  • o

   de aanvrager niet zal (kunnen) voldoen aan de aan de bijdrage verbonden verplichtingen.

  • o

   projectkosten worden opgevoerd die in redelijkheid niet als noodzakelijk kunnen worden beschouwd, zulks ter beoordeling door het teamhoofd.

 • De aanvraag kan gedeeltelijk worden gehonoreerd indien slechts een deel van de subsidiabele kosten een bijdrage levert aan de doelstelling van dit beleids- en toetsingskader.

 • De aanvrager die middelen uit het Aanjaagfonds Winkelcentra Horst aan de Maas aanvraagt en ontvangt, is verplicht om na afronding van de werkzaamheden c.q. project (uiterlijk één jaar na toekenning subsidie), een eindrapportage in te dienen met overlegging van de betaalde facturen. De eindrapportage moet gebaseerd zijn op het model zoals bijgevoegd (zie 1.9)

In bepaalde gevallen kan (na goedkeuring van het teamhoofd en de portefeuillehouder) hiervan worden afgeweken.

1.7 Betaling

Na besluitvorming van het teamhoofd om een financiële bijdrage te verstrekken, wordt 50% daarvan binnen 14 dagen aan de aanvrager betaald.

Het restant, zijnde 50% van de financiële bijdrage, wordt aan de aanvrager betaald binnen 14 dagen nadat deze conform het daarvoor bestemde formulier (zie 1.9) een eindrapportage heeft ingediend (voorzien van alle bijbehorende bijlagen) én deze is goedgekeurd.

De gemeente kan een vastgestelde bijdrage intrekken of ten nadele van de ontvanger wijzigen in de gevallen als genoemd in artikel 4:49, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Hardheidsclausule

Na voorafgaande instemming van de verantwoordelijk portefeuillehouder kan, in bijzondere gevallen, waarin strikte toepassing van het onderhavige beleids- en toetsingskader tot onbillijkheden leidt, op een voor een aanvrager gunstige wijze afwijken van dit beleids- en toetsingskader.

1.8 Model voor projectaanvraag

Een aanvraag voor een financiële bijdrage in de projectkosten van een project wordt niet in behandeling genomen indien de projectaanvraag niet is opgesteld conform het hierna volgende model.

1. Projectnaam

 

2. Datum projectaanvraag

 

3.Projectindiener (aanvrager)

 • a.

  Naam,

 • b.

  Bezoekadres

 • c.

  Postadres

 • d.

  Telefoon- en faxnummer

 • e.

  Bank en bankrekeningnummer

 • f.

  Contactpersoon (naam, functie en bereikbaarheid)

 • g.

  E-mailadres

4. Projectpartner(s)

(indien van toepassing)

 • a.

  Naam partners (incl. bereikbaarheidsgegevens)

 • b.

  Rolverdeling

5. Projectomschrijving

Fysiek zichtbare en structuurversterkende initiatieven

 • a.

  Doelstelling project

 • b.

  Doelgroep

 • c.

  Inhoudelijke beschrijving van het project

 • d.

  Tijdpad (start, start afzonderlijke onderdelen, verwachte einddatum, moment dat uitgaven starten)

 • e.

  Verwachte projectresultaten en effecten (tekeningen, schetsen)

6. Projectomschrijving

Initiatieven ter stimulering en behoud van de werkgelegenheid in de drie centra

 • a.

  Naam partners (incl. bereikbaarheidsgegevens)

 • b.

  Rolverdeling

 • a.

  Doelstelling project

 • b.

  Doelgroep

 • c.

  Inhoudelijke beschrijving van het project

 • d.

  Tijdpad (start, verwachte einddatum)

 • e.

  Verwachte projectresultaten en effecten

7. Projectfinanciën

 • a.

  Overzicht projectbegroting

 • b.

  Specificatie van de verzochte gemeentelijke bijdrage (hoogte van het bedrag en aangeven ten behoeve van welk projectonderdeel)

A. Fysiek zichtbare en structuurversterkende initiatieven

 • Upgrading winkelpanden, gevel pui;

 • Het maken van schetsen bij verbouwingen/herontwikkelingen;

 • Ondersteuning bij verhuizing en verbouwing winkelpanden, waarbij invulling wordt gegeven aan tegengaan van leegstand.

Initiatieven ter stimulering en behoud van de werkgelegenheid in de drie centra

 • Haalbaarheidsstudies ten behoeve van (startende) ondernemers die zich in het centrum willen vestigen;

 • Nieuwe activiteiten die zorgen voor behoud of uitbreiding van werkgelegenheid.

1.9 Eindrapportage

1. Projectnaam

 

2. Datum beschikking

 

3. Subsidieaanvrager

 • a.

  Naam,

 • b.

  Bezoekadres

 • c.

  Postadres

 • d.

  Telefoon- en faxnummer

 • e.

  Bank en bankrekeningnummer

 • f.

  Contactpersoon (naam, functie en bereikbaarheid)

 • g.

  E-mailadres

4. Inhoudelijke aspecten van het project

 • a.

  Geef een beknopte weergave van de activiteiten die hebben plaatsgevonden.

 • b.

  Knelpunten: Geef eventuele knelpunten aan die zich hebben voorgedaan. Vermeld daarbij de oorzaken en de afwijkingen of aanpassingen.

5.Begroting/financiering

 • a.

  Geef in een bijlage de daadwerkelijke kosten en de financiering van het project weer (kopie facturen bijvoegen). Eventuele wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijk ingediende begrotingsopzet en financieringsopzet duidelijk vermelden en toelichten.

 • b.

  Mits mogelijk aan de hand van foto’s het zichtbare begin- en eindresultaat tonen.

6. Impact/ outputfactoren

 • a.

  Wat zijn de effecten/resultaten van de projectrealisatie?

Vragen/opmerkingen

 • a.

  Zijn er van uw kant nog vragen of opmerkingen die u met de gemeente Horst aan de Maas inzake deze subsidieaanvraag wilt overleggen?

1.10 Samenvatting financiële opzet

Onderstaand is de financiële opzet van het Aanjaagfonds Winkelcentra Horst aan de Maas samengevat:

 

Aanjaagfonds Winkelcentra Horst aan de Maas

Budget

€ 75.000,-

Minimale projectomvang

n.v.t.

Maximale projectomvang

n.v.t.

Subsidiepercentage

50% of afwijking door college

Maximale subsidie

max. € 5.000,- (of afwijking door college)

Toekennen subsidie

Afhankelijk van beschikbaarheid budget

Besluitvorming

Teamhoofd Economie en Gebiedsontwikkeling / Wethouder

1.11 Evaluatie

Onafhankelijk van het op dat moment totaal bestede budget, wordt op 13 juli 2021 de praktische uitvoering van de in deze notitie beschreven opzet, evenals de effecten daarvan in de praktijk, geëvalueerd. De toetscommissies rapporteren de behaalde effecten aan het college en de raad. Mogelijk dat naar aanleiding van de uitgevoerde evaluatie de criteria en de doelstelling als in dit beleids- en toetsingskader beschreven aangescherpt worden.

Ondertekening

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas op 7 juni 2021

Bijlage 1 Plangebied Centrum Horst

Ondernemers en activiteiten gelegen aan de blauw gearceerde straten en/of pleinen vallen binnen plangebied Aanjaagfonds Winkelcentra Horst aan de Maas

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 2: Plangebied Centrum Sevenum

Ondernemers en activiteiten gelegen aan de blauw gearceerde straten en/of pleinen vallen binnen plangebied Aanjaagfonds Winkelcentra Horst aan de Maas

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 3: Plangebied Grubbenvorst

Ondernemers en activiteiten gelegen aan de blauw gearceerde straten en/of pleinen vallen binnen plangebied Aanjaagfonds Winkelcentra Horst aan de Maas

afbeelding binnen de regeling