Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum houdende regels omtrent subsidie voor buurtnetwerken (Subsidieregeling 14: Buurtnetwerken Brunssum 2022)

Geldend van 17-06-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum houdende regels omtrent subsidie voor buurtnetwerken (Subsidieregeling 14: Buurtnetwerken Brunssum 2022)

Artikel 1. Begripsomschrijving

Buurtnetwerk: Een buurtnetwerk is een zichtbaar en zelfstandig orgaan in de gemeente Brunssum dat bestaat uit een groep gedreven en actieve burgers. Samen met professionals behartigen ze de algemene belangen van een wijk. De buurtnetwerken zijn de ogen en oren van de wijk en zijn een spreekbuis voor bewoners. Buurtnetwerken zijn gemakkelijk benaderbaar en vormen een verbindende schakel in de wijk. Daarnaast stimuleren en faciliteren buurtnetwerken activiteiten in de wijk.

Artikel 2. Doelstelling

Het bevorderen van de sociale samenhang, de betrokkenheid, de participatie, de leefbaarheid, de veiligheid, de gezondheid, de openbare ruimte en de duurzaamheid in de wijk.

Artikel 3. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan de doelstelling als bedoeld in artikel 2.

Artikel 4. Doelgroep

 • 1. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan de vijf erkende buurtnetwerken in de gemeente Brunssum.

 • 2. De gemeente Brunssum erkent als zodanig Buurtnetwerk Brunssum centrum, Buurtnetwerk Brunssum west, Buurtnetwerk Brunssum noord, Buurtnetwerk Brunssum oost en Buurtnetwerk Brunssum zuid.

Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 3. Dit betreft onder meer de redelijk gemaakte kosten voor administratie, communicatie, deskundigheidsbevordering en huisvesting.

 • 2. Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten van sponsoring van activiteiten door derden, indien deze activiteiten:

  • a.

   onvoldoende bijdragen aan de doelstelling als bedoeld in artikel 2.

  • b.

   al worden gesubsidieerd door de gemeente Brunssum.

  • c.

   door een commerciële organisatie worden georganiseerd.

 • 3. De kosten, zoals bedoeld in het vorige lid, mogen maximaal € 750,- per activiteit bedragen. Hier kan alleen gemotiveerd en met schriftelijke toestemming van een wijkmanager van worden afgeweken.

 • 4. Representatiekosten mogen maximaal € 25,- per gelegenheid bedragen.

Artikel 6. Reserveplafond

 • 1. De reserve van een buurtnetwerk mag in beginsel maximaal € 6.600,- bedragen.

 • 2. Van hetgeen in lid 1 wordt gesteld, kan alleen gemotiveerd en met schriftelijke toestemming van een wijkmanager worden afgeweken.

 • 3. De wijkmanager geeft de in lid 2 genoemde toestemming alleen wanneer een reserve met een duidelijk omschreven doel wordt opgebouwd. Dit doel dient binnen drie kalenderjaren na het jaar waarin het reserveplafond van € 6.600,- wordt overschreden te worden bereikt. Indien het doel niet of niet tijdig wordt gerealiseerd, vervalt de toestemming van de wijkmanager automatisch. In zijn toestemming geeft de wijkmanager expliciet aan hoe hoog de reserve voor het betreffende doel mag worden. De reserve mag, ook met toestemming van de wijkmanager, in elk geval nooit meer dan € 19.800,- bedragen.

 • 4. Indien het reserveplafond wordt overschreden wordt het volledige bedrag van de overschrijding op de nieuw te verlenen subsidie in mindering gebracht.

Artikel 7. Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt maximaal € 6.600,- per buurtnetwerk per jaar.

Artikel 8. Verplichtingen

 • 1. Een buurtnetwerk is een autonoom (advies)orgaan met rechtspersoonlijkheid.

 • 2. De vergaderingen van de buurtnetwerken zijn in principe openbaar. Datum, tijdstip en agenda van de buurtnetwerkvergaderingen worden gepubliceerd in de lokale media.

 • 3. In het buurtnetwerk dient in principe iedere buurt van een wijk vertegenwoordigd te zijn. Het buurtnetwerk heeft een inspanningsverplichting om actief een optimale representativiteit na te streven.

Artikel 9. Aanvraagtermijn

 • 1. Subsidieverlening op basis van deze regeling betreft een structurele subsidieverlening.

 • 2. De subsidie wordt per kalenderjaar verleend.

 • 3. Op grond van artikel 9 lid 1 van de Algemene subsidieverordening gemeente Brunssum 2018 dient de aanvraag uiterlijk 31 augustus voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft te worden ingediend.

Artikel 10. Verantwoording

 • 1. Een buurtnetwerk dient een aanvraag tot subsidievaststelling in voor 31 maart van het jaar volgend op het kalenderjaar waarover subsidie werd verleend in.

 • 2. De aanvraag bevat:

  • a.

   een inhoudelijk verslag waaruit blijkt welke activiteiten zijn verricht, welke resultaten zijn behaald en in hoeverre aan de verplichtingen is voldaan.

  • b.

   een overzicht van de uitgaven en inkomsten over het betreffende kalenderjaar.

  • c.

   een overzicht van de reserves op 31 december van het betreffende kalenderjaar.

Artikel 11. Subsidievaststelling

Een subsidie wordt vastgesteld binnen 12 weken na ontvangst van een aanvraag tot subsidievaststelling.

Artikel 12. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en is van toepassing op subsidieaanvragen die betrekking hebben op de jaren 2022 en verder.

 • 2. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling 14: Buurtnetwerken Brunssum 2022’.

Ondertekening