Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum houdende regels omtrent subsidie voor buurtverenigingen (Subsidieregeling 15: Buurtverenigingen Brunssum 2022)

Geldend van 17-06-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum houdende regels omtrent subsidie voor buurtverenigingen (Subsidieregeling 15: Buurtverenigingen Brunssum 2022)

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

  • 1. Buurtvereniging: een groep buurtbewoners, die recreatieve, sportieve en/of culturele activiteiten organiseert en daarmee de onderlinge contacten en samenhang in de eigen buurt tracht te bevorderen.

  • 2. Buurt: een door het college als zodanig erkend, samenhangend deel van de gemeente Brunssum.

Artikel 2. Doelstelling

Het stimuleren van initiatieven ter bevordering van de onderlinge contacten, de samenhang en de betrokkenheid van bewoners in de buurt.

Artikel 3. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan de doelstelling als bedoeld in artikel 2.

Artikel 4. Doelgroep

  • 1. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan buurtverenigingen in de gemeente Brunssum.

  • 2. De buurtvereniging is actief en organiseert naar het oordeel van het college voldoende activiteiten.

Artikel 5. Hoogte van de subsidie

De subsidie voor buurtverenigingen is een basissubsidie van € 200,- per buurtvereniging per jaar.

Artikel 6. Wijze van verdeling

Per buurt wordt maximaal één buurtvereniging gesubsidieerd. Daarbij geeft het college voorrang aan de buurtvereniging, die naar het oordeel van het college, het grootste aantal buurtbewoners weet te bereiken.

Artikel 7. Aanvraagtermijn

  • 1. Subsidieverlening op basis van deze regeling betreft een structurele subsidieverlening.

  • 2. De subsidie wordt per kalenderjaar verleend.

  • 3. Op grond van artikel 9 lid 1 van de Algemene subsidieverordening gemeente Brunssum 2018 dient de aanvraag uiterlijk 31 augustus voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft te worden ingediend.

Artikel 8. Slotbepalingen

  • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en is van toepassing op subsidieaanvragen die betrekking hebben op de jaren 2022 en verder.

  • 2. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling 15: Buurtverenigingen Brunssum 2022’.

Ondertekening