Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum houdende regels omtrent subsidie voor speeltuinwerk (Subsidieregeling 8: Speeltuinwerk Brunssum 2022)

Geldend van 17-06-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum houdende regels omtrent subsidie voor speeltuinwerk (Subsidieregeling 8: Speeltuinwerk Brunssum 2022)

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Speeltuin: een door het college erkende, omheinde en afgebakende speelvoorziening in de gemeente Brunssum, waarvan een vereniging of stichting verantwoordelijk is voor het beheer en de exploitatie. Een speeltuin dient tenminste 100 kinderen (tot 12 jaar) te tellen, waarvoor de ouders of verzorgers contributie betalen.

Artikel 2. Doelstelling

Kinderen op een verantwoorde wijze laten spelen en recreëren.

Artikel 3. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan de doelstelling als bedoeld in artikel 2.

Artikel 4. Doelgroep

 • 1. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan erkende speeltuinen in de gemeente Brunssum.

 • 2. Het college erkent Speeltuinvereniging Klaver 4, Speeltuinvereniging Buschkesberg en Speeltuinvereniging Treebeek-Hoensbroek.

Artikel 5. Hoogte van de subsidie

Het subsidiebedrag wordt als volgt opgebouwd:

 • a.

  toezichtkosten: € 2.000,- per jaar.

 • b.

  gas, water, elektra en afval: 50% op basis van de (jaar)afrekeningen van de leverancier.

 • c.

  klein onderhoud gebouw en machines: € 1.000,- per jaar.

 • d.

  klein onderhoud speeltoestellen: € 75,- per jaar per geregistreerd toestel.

 • e.

  een extra onderhoudsbijdrage voor speeltuinvereniging Buschkesberg i.v.m. de moeilijk te onderhouden locatie: € 750,- per jaar.

 • f.

  een extra bijdrage voor kindervakantiewerk: 2x de deelnemersbijdrage, met een maximum van € 2.500,- per jaar.

Artikel 6. Verplichtingen

 • 1. Het zorgdragen voor voldoende toezicht en leiding in de speeltuin.

 • 2. Het afsluiten van een deugdelijke verzekering tegen ongevallen en wettelijke aansprakelijkheid.

Artikel 7. Aanvraagtermijn

 • 1. Subsidieverlening op basis van deze regeling betreft een structurele subsidieverlening.

 • 2. De subsidie wordt per kalenderjaar verleend.

 • 3. Op grond van artikel 9 lid 1 van de Algemene subsidieverordening gemeente Brunssum 2018 dient de aanvraag uiterlijk 31 augustus voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft te worden ingediend.

Artikel 8. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en is van toepassing op subsidieaanvragen die betrekking hebben op de jaren 2022 en verder.

 • 2. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling 8: Speeltuinwerk Brunssum 2022’.

Ondertekening