Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum houdende regels omtrent subsidie voor sport (Subsidieregeling 6: Sport Brunssum 2022)

Geldend van 17-06-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum houdende regels omtrent subsidie voor sport (Subsidieregeling 6: Sport Brunssum 2022)

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1. Vereniging: een in de gemeente Brunssum gevestigde sportvereniging, die aangesloten is bij een overkoepelende sportbond en die leden in staat stelt om in georganiseerd verband wedstrijdsport te beoefenen.

 • 2. Een intergemeentelijke fusievereniging: een sportvereniging die is ontstaan uit de fusie van een eerder in Brunssum gevestigde sportvereniging met een of meer verenigingen uit andere gemeenten, die aangesloten is bij een overkoepelende sportbond en die leden in staat stelt om in georganiseerd verband wedstrijdsport te beoefenen.

 • 3. Lid: een contributie betalend lid, dat actief deelneemt aan de door de vereniging georganiseerde sport en ingeschreven staat bij de overkoepelende sportbond.

 • 4. Zaalsportvereniging: vereniging die gebruik maakt van een gemeentelijke binnensportaccommodatie in de gemeente Brunssum, waaronder ook begrepen het gemeentelijk zwembad.

Artikel 2. Doelstelling

Inwoners stimuleren om te sporten en het bevorderen van een actieve en gezonde leefstijl.

Artikel 3. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan de doelstelling zoals beschreven in artikel 2.

Artikel 4. Doelgroep

 • 1. De subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan sportverenigingen die gevestigd zijn in de gemeente Brunssum en aan intergemeentelijke fusieverenigingen.

 • 2. De vereniging of intergemeentelijke fusievereniging dient aangesloten te zijn bij een overkoepelende sportbond.

 • 3. Een vereniging of intergemeentelijke fusievereniging dient minimaal 25 leden te hebben.

 • 4. Van de leden dient tenminste 25% woonachtig te zijn in de gemeente Brunssum.

 • 5. Leden die niet in Brunssum wonen worden voor de berekening van de hoogte van de aanvullende subsidie slechts meegerekend voor zover het aantal van deze leden niet meer is dan 50% van het aantal Brunssumse leden.*

Artikel 5. Afwijkende bepalingen voor intergemeentelijke fusieverenigingen en hengelsportverenigingen

 • 1. De eis dat van de leden tenminste 25% woonachtig dient te zijn in de gemeente Brunssum geldt niet voor intergemeentelijke fusieverenigingen en hengelsportverenigingen.

 • 2. Intergemeentelijke fusieverenigingen en hengelsportverenigingen ontvangen, in afwijking van artikel 4 lid 5, in het geheel geen subsidie voor leden die niet in Brunssum wonen.

Artikel 6. Hoogte van de subsidie voor hengelsportverenigingen

Het subsidiebedrag wordt als volgt vastgesteld:

 • a.

  een basissubsidie van € 200,- per vereniging.

 • b.

  een aanvullende subsidie van € 10,- per jaarcontributie betalend lid van 14 jaar of ouder dat in de gemeente Brunssum woont.

Artikel 7. Hoogte van de subsidie voor overige sportverenigingen

Het subsidiebedrag wordt als volgt vastgesteld:

 • a.

  een basissubsidie van € 200,- per vereniging.

 • b.

  een aanvullende subsidie van € 10,- per lid.

 • c.

  zaalsportverenigingen kunnen aanspraak maken op een subsidie als bijdrage in de huurkosten van gemeentelijke accommodaties in Brunssum, ook wanneer de zaalsportvereniging een intergemeentelijke fusievereniging is. Deze subsidie bedraagt 10% van de werkelijk betaalde huurkosten van in de gemeente Brunssum gelegen gemeentelijke accommodaties.

Artikel 8. Aanvraagtermijn

 • 1. Subsidieverlening op basis van deze regeling betreft een structurele subsidieverlening.

 • 2. De subsidie wordt per kalenderjaar verleend.

 • 3. Op grond van artikel 9 lid 1 van de Algemene subsidieverordening gemeente Brunssum 2018 dient de aanvraag uiterlijk 31 augustus voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft te worden ingediend.

Artikel 9. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en is van toepassing op subsidieaanvragen die betrekking hebben op de jaren 2022 en verder.

 • 2. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling 6: Sport Brunssum 2022’.

Ondertekening


Noot
*

Bijvoorbeeld: Een vereniging heeft 18 leden. 10 van deze leden wonen in Brunssum en 8 niet. Deze vereniging krijgt dan voor 5 leden die niet in Brunssum wonen een aanvullende subsidie. Er zijn immers 10 leden die in Brunssum wonen. 50% van 10 is 5. Dus er wordt voor 5 leden die niet in Brunssum wonen subsidie verleend. Voor de overige 3 leden die niet in Brunssum wonen, wordt geen subsidie verleend.