Besluit van de burgemeester van de gemeente Heemstede tot het verlenen van mandaat aan toezichthouders van de gemeente Haarlemmermeer voor het handhaven van de quarantaineplicht uit artikel 58nb, eerste lid, van de Wet publieke gezondheid

Geldend van 14-06-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van de burgemeester van de gemeente Heemstede tot het verlenen van mandaat aan toezichthouders van de gemeente Haarlemmermeer voor het handhaven van de quarantaineplicht uit artikel 58nb, eerste lid, van de Wet publieke gezondheid

De burgemeester van de gemeente Heemstede,

gelet op:

 • -

  artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna; Awb),

 • -

  artikel 10:4, eerste lid, van de Awb,

 • -

  artikel 58nb, eerste lid, van de Wet publieke gezondheid,

 • -

  artikel 58u, vierde lid, van de Wet publieke gezondheid,

 • -

  artikel 58v van de Wet publieke gezondheid,

 • -

  artikel 64a, eerste lid, van de Wet publieke gezondheid,

 • -

  artikel 1, aanhef en onder a, van het Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 december 2020, kenmerk 1793063-215168-WJZ, houdende aanwijzing van ambtenaren voor de uitoefening van het toezicht op de naleving van hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheid in verband met de bestrijding van de epidemie van covid-19,

overwegende dat:

 • -

  het gelet op de korte duur van de thuisquarantaine en het spoedeisende belang bij handhaving wenselijk is dat de toezichthouders die zijn aangewezen om toezicht te houden op de naleving van de regels die gesteld zijn bij of krachtens hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheid ook bevoegd zijn om direct handhavend op te kunnen treden bij overtreding van de quarantaineplicht,

 • -

  de bestuurlijke boete op grond van artikel 58v, tweede lid, € 339 bedraagt en er dus geen mandaatverbod geldt voor toezichthouders die ook toezicht houden op de naleving van de regels op grond van artikel 10:3, vierde lid, van de Awb, omdat artikel 5:53 van de Awb niet van toepassing is,

 • -

  de burgemeester van de gemeente onder wiens verantwoordelijkheid de toezichthouders werken instemming als bedoeld in artikel 10:4, eerste lid, van de Awb heeft gegeven voor dit mandaat en de gemandateerden instemmen met het mandaat,

besluit

 • 1.

  de personen die als gemeentelijk ambtenaar zijn aangesteld en belast zijn met de toezicht op de naleving van in de gemeente Haarlemmermeer van toepassing zijnde algemeen verbindende voorschriften het mandaat te verlenen om te besluiten tot het opleggen van een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 58v van de Wet publieke gezondheid in geval van een overtreding van artikel 58nb, eerste lid, van de Wet publieke gezondheid in de gemeente Heemstede, en

 • 2.

  de personen die als gemeentelijk ambtenaar zijn aangesteld en belast zijn met de toezicht op de naleving van in de gemeente Haarlemmermeer van toepassing zijnde algemeen verbindende voorschriften het mandaat te verlenen om te besluiten tot het opleggen van een last onder dwangsom als bedoeld in artikel 58u, vierde lid, van de Wet publieke gezondheid in geval van een overtreding van artikel 58nb, eerste lid, van de Wet publieke gezondheid in de gemeente Heemstede.

Dit besluit treedt een dag na de bekendmaking in werking.

Ondertekening

Heemstede, 14 juni 2021

De burgemeester van de gemeente Heemstede

mevrouw mr. A.C. Nienhuis