Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum houdende regels omtrent subsidie voor scouting (Subsidieregeling 9: Scouting Brunssum 2022)

Geldend van 17-06-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum houdende regels omtrent subsidie voor scouting (Subsidieregeling 9: Scouting Brunssum 2022)

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1. Scouting: een jongerenorganisatie die activiteiten aanbiedt waarbij jongeren zich persoonlijk kunnen ontwikkelen.

 • 2. Lid: een contributie betalend lid in de leeftijd tot 23 jaar, die actief deelneemt en/of bijdraagt aan de activiteiten van de scouting.

 • 3. Huisvesting: de gebouwen en eventuele buitenterreinen, die structureel worden gebruikt voor de subsidiabele activiteiten, met uitzondering van de speeltoestellen.

Artikel 2. Doelstelling

Het stimuleren van positieve, zinvolle en leerzame activiteiten voor jongeren. De activiteiten dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de jongeren.

Artikel 3. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan de doelstelling als bedoeld in artikel 2.

Artikel 4. Doelgroep

 • 1. De subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan scoutingorganisaties die gevestigd zijn in de gemeente

 • 2. Van de leden dient tenminste 25% woonachtig te zijn in de gemeente Brunssum.

 • 3. Leden die niet in Brunssum wonen worden voor de berekening van de hoogte van de subsidie slechts meegerekend voor zover het aantal van deze leden niet meer is dan 50% van het aantal Brunssumse leden.*

Artikel 5. Hoogte van de subsidie

Het subsidiebedrag wordt als volgt vastgesteld:

 • 1.
  • a.

   een bedrag van € 50,- per lid, woonachtig in Brunssum.

  • b.

   een bedrag van € 25,- per mee te rekenen lid dat niet in Brunssum woonachtig i2 Brunssum

 • 2.

  een bijdrage in de (goedgekeurde) huisvestingskosten:

  • a.

   75% van de huursom van de accommodatie, verminderd met 50% van de huurinkomsten.

  • b.

   75% van de rente en geldleningen ten behoeve van de financiering van investeringen voor huisvesting.

  • c.

   75% van de kosten voor verlichting, verwarming, water.

  • d.

   75% van de kosten van het onderhoud dat voor rekening komt van de scouting.

  • e.

   huisvestingskosten worden niet gesubsidieerd indien, naar het oordeel van het college, een goedkoper alternatief voorhanden is of wanneer de opgegeven kosten niet strikt noodzakelijk zijn.

Artikel 6. Verplichtingen

 • 1. De activiteiten worden mede georganiseerd door jongeren.

 • 2. De accommodatie wordt opgesteld voor jeugd- en jongerenactiviteiten.

 • 3. De scoutingorganisaties maken werk van kadervorming en het bevorderen van vrijwilligerswerk.

Artikel 7. Aanvraagtermijn

 • 1. Subsidieverlening op basis van deze regeling betreft een structurele subsidieverlening.

 • 2. De subsidie wordt per kalenderjaar verleend.

 • 3. Op grond van artikel 9 lid 1 van de Algemene subsidieverordening gemeente Brunssum 2018 dient de aanvraag uiterlijk 31 augustus voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft te worden ingediend.

Artikel 8. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en is van toepassing op subsidieaanvragen die betrekking hebben op de jaren 2022 en verder.

 • 2. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling 9: Scouting Brunssum 2022’.

Ondertekening


Noot
*

Bijvoorbeeld: Een vereniging heeft 18 leden. 10 van deze leden wonen in Brunssum en 8 niet. Deze vereniging krijgt dan voor 5 leden die niet in Brunssum wonen een aanvullende subsidie. Er zijn immers 10 leden die in Brunssum wonen. 50% van 10 is 5. Dus er wordt voor 5 leden die niet in Brunssum wonen subsidie verleend. Voor de overige 3 leden die niet in Brunssum wonen, wordt geen subsidie verleend.