Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum houdende regels omtrent subsidie voor overige maatschappelijke verenigingen en stichtingen (Subsidieregeling 16: Overige maatschappelijke verenigingen en stichtingen Brunssum 2022)

Geldend van 17-06-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum houdende regels omtrent subsidie voor overige maatschappelijke verenigingen en stichtingen (Subsidieregeling 16: Overige maatschappelijke verenigingen en stichtingen Brunssum 2022)

Artikel 1. Begripsomschrijving

Vereniging of stichting: een vereniging of stichting die, zonder winstoogmerk, maatschappelijke activiteiten organiseert in de gemeente Brunssum en niet onder de werking valt van een andere subsidieregeling.

Artikel 2. Doelstelling

Het stimuleren van activiteiten in Brunssum die bijdragen aan:

 • a.

  het behoud van lokale folklore, (cultuur-)historie en tradities in Brunssum;

 • b.

  natuurbehoud in Brunssum;

 • c.

  het bevorderen van de ontplooiing van Brunssumse vrouwen en ouderen;

 • d.

  het ondersteunen van veteranen in Brunssum;

 • e.

  hulp aan Brunssumse slachtoffers;

 • f.

  het bevorderen van fairtrade in Brunssum.

Artikel 3. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor openbaar toegankelijke activiteiten die bijdragen aan doelstelling zoals bedoeld in artikel 2 en die naar het oordeel van het college zinvol en waardevol worden geacht voor de Brunssumse samenleving.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan verenigingen en stichtingen die, zonder winstoogmerk, maatschappelijke activiteiten stimuleren of uitvoeren in de gemeente Brunssum.

Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn voor de uitvoering van activiteiten als bedoeld in artikel 3.

Artikel 6. Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie wordt per aanvrager individueel vastgesteld door het college. Bij het bepalen van de hoogte van de subsidie wordt rekening gehouden waarin de activiteiten van de aanvrager bijdragen aan het behalen van een of meer van de volgende doelen:

 • a.

  het bevorderen van burgerparticipatie en zelfredzaamheid van inwoners van Brunssum;

 • b.

  het bevorderen van de sociale cohesie in Brunssum;

 • c.

  het bevorderen van de leefbaarheid in Brunssum.

Artikel 7. Aanvullende voorwaarden

Onverminderd artikel 9 van de Algemene subsidieverordening gemeente Brunssum 2018, wordt de subsidie geweigerd indien:

 • a.

  een vereniging minder dan 10 leden heeft.

 • b.

  de activiteiten in onvoldoende mate structureel plaatsvinden.

 • c.

  de activiteiten niet in de gemeente Brunssum of in de regio Parkstad plaatsvinden.

 • d.

  de organisatie op basis van een andere subsidieregeling van de gemeente Brunssum een structurele subsidie ontvangt.

Artikel 8. Aanvraagtermijn

 • 1. Subsidieverlening op basis van deze regeling betreft een structurele subsidieverlening.

 • 2. De subsidie wordt per kalenderjaar verleend.

 • 3. Op grond van artikel 9 lid 1 van de Algemene subsidieverordening gemeente Brunssum 2018 dient de aanvraag uiterlijk 31 augustus voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft te worden ingediend.

Artikel 9. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en is van toepassing op subsidieaanvragen die betrekking hebben op de jaren 2022 en verder.

 • 2. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling 16: Overige maatschappelijke verenigingen en stichtingen Brunssum 2022’.

Ondertekening