Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum houdende regels omtrent subsidie voor lotgenotenorganisaties (Subsidieregeling 12: Lotgenotenorganisaties 2022)

Geldend van 17-06-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum houdende regels omtrent subsidie voor lotgenotenorganisaties (Subsidieregeling 12: Lotgenotenorganisaties 2022)

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1. Lotgenotenorganisatie: een stichting of vereniging, zonder winstoogmerk, die zich ten doel stelt om de zelfredzaamheid en het welbevinden van inwoners met een beperking, traumatische ervaring of chronische ziekte te vergroten.

 • 2. Lid: persoon woonachtig in Brunssum, die structureel deelneemt aan de activiteiten van een lotgenotenorganisatie.

Artikel 2. Doelstelling

Het vergroten van de zelfredzaamheid en het welbevinden van inwoners met een beperking of chronische ziekte en het ondersteunen van inwoners na een traumatische ervaring.

Artikel 3. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor:

 • a.

  lotgenotencontact voor zowel mensen met beperking of chronische ziekte als voor de mantelzorger.

 • b.

  informatievoorziening- of uitwisseling met betrekking tot een specifieke beperking of ziekte.

 • c.

  activiteiten gericht op de versterking van de zelfredzaamheid en het welbevinden van mensen met een beperking of een chronische ziekte.

 • d.

  activiteiten, gericht op ondersteuning bij het verwerken van een traumatische ervaring.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan lotgenotenorganisaties die activiteiten organiseren voor inwoners van de gemeente Brunssum met een beperking of een chronische ziekte, of die ondersteuning nodig hebben na een traumatische ervaring.

Artikel 5. Hoogte van de subsidie

 • 1. De subsidie bedraagt € 12,50 per lid.

 • 2. Indien de organisatie minder dan 26 leden heeft én per jaar ten minste 10 activiteiten in de gemeente Brunssum verricht, waarbij de leden worden aangemoedigd om samen met andere leden actief deel te nemen, wordt dit bedrag verhoogd met een bedrag van € 55,- per lid. Vergaderingen worden niet tot de periodieke activiteiten gerekend.

 • 3. De maximale subsidie bedraagt € 2.500,- per organisatie per jaar.

Artikel 6. Aanvullende voorwaarden

Onverminderd artikel 9 van de Algemene subsidieverordening gemeente Brunssum 2018, wordt de subsidie geweigerd indien:

 • a.

  de activiteiten in onvoldoende mate structureel plaatsvinden.

 • b.

  de activiteiten niet in de gemeente Brunssum of in de regio Parkstad plaatsvinden.

 • c.

  de organisatie op basis van een andere subsidieregeling van de gemeente Brunssum een structurele subsidie ontvangt.

Artikel 7. Aanvraagtermijn

 • 1. Subsidieverlening op basis van deze regeling betreft een structurele subsidieverlening.

 • 2. De subsidie wordt per kalenderjaar verleend.

 • 3. Op grond van artikel 9 lid 1 van de Algemene subsidieverordening gemeente Brunssum 2018 dient de aanvraag uiterlijk 31 augustus voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft te worden ingediend.

Artikel 8. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en is van toepassing op subsidieaanvragen die betrekking hebben op de jaren 2022 en verder.

 • 2. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling 12: Lotgenotenorganisaties Brunssum 2022’.

Ondertekening