Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum houdende regels omtrent subsidie voor seniorenverenigingen (Subsidieregeling 11: Seniorenverenigingen Brunssum 2022)

Geldend van 17-06-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum houdende regels omtrent subsidie voor seniorenverenigingen (Subsidieregeling 11: Seniorenverenigingen Brunssum 2022)

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

  • 1. Seniorenvereniging: een vereniging of stichting die structureel activiteiten organiseert voor haar leden.

  • 2. Lid: een persoon van 55 jaar en ouder, woonachtig in de gemeente Brunssum, en contributie betaalt aan de desbetreffende seniorenvereniging.

Artikel 2. Doelstelling

Een positieve bijdrage leveren aan de vrijetijdsbesteding, de sociale samenhang, het welzijn, de gezondheid en de zelfredzaamheid van senioren in Brunssum.

Artikel 3. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan de doelstelling zoals bedoeld in artikel 2.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan seniorenverenigingen die gevestigd zijn in Brunssum en tenminste 15 leden hebben.

Artikel 5. Hoogte van de subsidie

  • 1. De subsidie bedraagt € 12,50 per lid.

  • 2. De maximale subsidie bedraagt € 2.500,- per organisatie per jaar.

Artikel 6. Aanvraagtermijn

  • 1. Subsidieverlening op basis van deze regeling betreft een structurele subsidieverlening.

  • 2. De subsidie wordt per kalenderjaar verleend.

  • 3. Op grond van artikel 9 lid 1 van de Algemene subsidieverordening gemeente Brunssum 2018 dient de aanvraag uiterlijk 31 augustus voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft te worden ingediend.

Artikel 7. Slotbepalingen

  • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en is van toepassing op subsidieaanvragen die betrekking hebben op de jaren 2022 en verder.

  • 2. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling 11: Seniorenverenigingen Brunssum 2022’.

Ondertekening