Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum houdende regels omtrent subsidie voor gehandicaptensport (Subsidieregeling 7: Gehandicaptensport Brunssum 2022)

Geldend van 17-06-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum houdende regels omtrent subsidie voor gehandicaptensport (Subsidieregeling 7: Gehandicaptensport Brunssum 2022)

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1. Gehandicapten en chronisch zieken: mensen met een beperking of een chronische ziekte die geen gebruik kunnen maken van het algemene sportaanbod.

 • 2. Lid: inwoner uit de gemeente Brunssum met een beperking of een chronische ziekte, die structureel deelneemt aan sport- en beweegactiviteiten.

Artikel 2. Doelstelling

Mensen met een beperking of een chronische ziekte in staat te stellen om deel te nemen aan sport- en beweegactiviteiten.

Artikel 3. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan de doelstelling als bedoeld in artikel 2.

Artikel 4. Doelgroep

 • 1. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan organisaties met een structureel aanbod van sport- en beweegactiviteiten voor mensen met een beperking of chronische ziekte uit de gemeente Brunssum.

 • 2. Het college erkent als zodanig Stichting Basissport Limburg, Brunssumse Gehandicapten Sport, SVG De Mijnstreek en Huis voor de Sport Limburg.

Artikel 5. Hoogte van de subsidie

Het subsidiebedrag wordt als volgt opgebouwd:

 • a.

  Stichting Bijzonder in Beweging (voorheen: Basissport Limburg en Brunssumse Gehandicapten Sport): € 70,- per lid.

 • b.

  SVG De Mijnstreek: € 35,- per lid.

 • c.

  Huis voor de Sport Limburg: € 0,05 per inwoner van Brunssum met een maximum van € 1.450,- per jaar als bijdrage in het kader van de Vervoersregeling Gehandicapte Sporters.

Artikel 6. Aanvraagtermijn

 • 1. Subsidieverlening op basis van deze regeling betreft een structurele subsidieverlening.

 • 2. De subsidie wordt per kalenderjaar verleend.

 • 3. Op grond van artikel 9 lid 1 van de Algemene subsidieverordening gemeente Brunssum 2018 dient de aanvraag uiterlijk 31 augustus voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft te worden ingediend.

Artikel 7. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en is van toepassing op subsidieaanvragen die betrekking hebben op de jaren 2022 en verder.

 • 2. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling 7: Gehandicaptensport Brunssum 2022’.

Ondertekening