Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum houdende regels omtrent subsidie voor cultuur (Subsidieregeling 5: Cultuur Brunssum 2022)

Geldend van 17-06-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum houdende regels omtrent subsidie voor cultuur (Subsidieregeling 5: Cultuur Brunssum 2022)

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1. Cultuur beoefenen: niet-beroepsmatige en niet-commerciële beoefening van muziek, zang, dans, toneel, kunst of culturele tradities.

 • 2. Culturele vereniging: een vereniging in de gemeente Brunssum waar leden cultuur beoefenen.

 • 3. Lid: een contributie betalend lid, dat actief deelneemt aan de door de vereniging georganiseerde activiteiten.

Artikel 2. Doelstelling

Inwoners stimuleren om cultuur te beoefenen en culturele activiteiten te organiseren.

Artikel 3. Activiteiten

De subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan de doelstelling zoals beschreven in artikel 2.

Artikel 4. Doelgroep

 • 1. De subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan culturele verenigingen die gevestigd zijn in de gemeente Brunssum.

 • 2. Een vereniging dient een minimaal aantal leden te hebben, namelijk:

  • a.

   harmonie, fanfare, schutterij en dansvereniging: 25 leden.

  • b.

   overige verenigingen: 10 leden.

 • 3. Van de leden dient tenminste 25% woonachtig te zijn in de gemeente Brunssum.

 • 4. Leden die niet in Brunssum wonen worden voor de berekening van de hoogte van de aanvullende subsidie slechts meegerekend voor zover het aantal van deze leden niet meer is dan 50% van het aantal Brunssumse leden.*

Artikel 5. Hoogte van de subsidie voor harmonieën en fanfares

Het subsidiebedrag wordt als volgt vastgesteld:

 • 1.

  een basissubsidie van € 2.600,- per vereniging.

 • 2.

  een aanvullende subsidie van:

  • a.

   € 50,- per lid, woonachtig in Brunssum.

  • b.

   € 25,- per mee te rekenen lid dat niet in Brunssum woonachtig is.

 • 3.

  25% van de kosten voor de cursus HAFA bij de Stichting SMK voor maximaal 10 leden.

 • 4.

  kosten van een muziekopleiding die niet door de Stichting SMK wordt gegeven, komen niet in aanmerking voor subsidiëring.

Artikel 6. Hoogte van de subsidie voor overige instrumentale verenigingen

Het subsidiebedrag wordt als volgt vastgesteld:

 • 1.

  een basissubsidie van:

  • a.

   € 500,- voor een vereniging met meer dan 9 maar minder dan 15 leden, of

  • b.

   € 1.250,- voor een vereniging met 15 leden of meer.

 • 2.

  een aanvullende subsidie van:

  • a.

   € 50,- per lid, woonachtig in Brunssum.

  • b.

   € 25,- per mee te rekenen lid dat niet in Brunssum woonachtig is.

 • 3.

  25% van de kosten van een muziekopleiding bij de Stichting SMK voor maximaal 10 leden.

 • 4.

  kosten van een muziekopleiding die niet door de Stichting SMK wordt gegeven, komen niet in aanmerking voor subsidiëring.

Artikel 7. Hoogte van de subsidie voor schutterijen

Het subsidiebedrag wordt als volgt vastgesteld:

 • 1.

  een basissubsidie van € 1.000,- per vereniging.

 • 2.

  een aanvullende subsidie van:

  • a.

   € 50,- per lid, woonachtig in Brunssum

  • b.

   € 25,- per mee te rekenen lid dat niet in Brunssum woonachtig is.

Artikel 8. Hoogte van de subsidie voor zangverenigingen

Het subsidiebedrag wordt als volgt vastgesteld:

 • 1.

  een basissubsidie van € 1.000,- per vereniging.

 • 2.

  een aanvulllende subsidie van:

  • a.

   € 32,50 per lid, woonachtig in Brunssum.

  • b.

   € 15,- per mee te rekenen lid dat niet in Brunssum woonachtig is.

 • 3.

  25% van de kosten voor de koorscholing bij de Stichting SMK voor maximaal 10 leden.

 • 4.

  kosten van koorscholing die niet door de Stichting SMK wordt gegeven, komen niet in aanmerking voor subsidiëring.

Artikel 9. Hoogte van de subsidie voor dansverenigingen

Het subsidiebedrag wordt als volgt vastgesteld:

 • 1.

  een basissubsidie van € 500,- per vereniging.

 • 2.

  een aanvullende subsidie van € 12,50 per lid.

 • 3.

  25% van de kosten voor dansonderwijs bij de Stichting SMK voor maximaal 10 leden.

 • 4.

  kosten van dansonderwijs dat niet door de Stichting SMK wordt gegeven, komen niet in aanmerking voor subsidiëring.

Artikel 10. Hoogte van de subsidie voor overige culturele verenigingen

Het subsidiebedrag wordt als volgt vastgesteld:

 • 1.

  een basissubsidie van € 500,- per vereniging.

 • 2.

  een aanvullende subsidie van € 12,50 per lid.

Artikel 11. Fondsvorming

Voor de aanschaf van instrumenten en/of uniformen of concertkleding ontvangen de verenigingen jaarlijks een bedrag voor fondsvorming. De subsidie voor fondsvorming bedraagt het hierna vermelde percentage van de werkelijk betaalde contributie van dat jaar met het hierna vermelde, daaraan verbonden maximaal bedrag per werkend lid:

 • 1.

  Zangverenigingen: 25% tot een maximaal bedrag van € 13,50 per werkend lid per jaar.

 • 2.

  Harmonieën, fanfares, brassbands, drumfanfares, drumbands en schutterijen: 35% tot een maximaal bedrag van € 27,- per werkend lid per jaar.

 • 3.

  Overige instrumentele verenigingen: 30% tot een maximaal bedrag van € 16,- per werkend lid per jaar.

Artikel 12. Regeling leningen voor instrumenten uniformen en concertkleding

 • 1. Vereniging die op grond van artikel 11 van deze regeling een bedrag voor fondsvorming ontvangen, komen in aanmerking voor een renteloze lening van ten hoogste het bedrag gelijk aan tien maal de hoogte van het bedrag waarop op grond van artikel 11 aanspraak bestaat.

 • 2. Nadat tenminste 25% van het bedrag van de in het vorige lid bedoelde lening is afgelost, kan een nieuwe lening worden verstrekt, die tezamen met het nog niet afgeloste gedeelte van de lening, niet meer bedraagt dan tien maal het subsidiebedrag dat op grond van artikel 11 van deze regeling in het betreffende jaar wordt verleend.

 • 3. Indien een vereniging een renteloze lening heeft opgenomen, wordt het bedrag als bedoeld in artikel 11 van deze regeling niet uitbetaald, doch jaarlijks verrekend met de lening totdat deze geheel is afgelost.

 • 4. Wanneer de vereniging in een kalenderjaar niet of niet tijdig een subsidieaanvraag op grond van artikel 11 van deze regeling doet, wordt de volledige renteloze lening direct opeisbaar.

Artikel 13. Verplichtingen

Om voor subsidieverlening in aanmerking te komen dienen verenigingen:

 • 1.

  minimaal 4 openbaar toegankelijke culturele activiteiten per jaar te verrichten in de gemeente Brunssum, en

 • 2.

  op verzoek van de gemeente Brunssum medewerking te verlenen aan evenementen in de gemeente Brunssum.

Artikel 14. Aanvraagtermijn

 • 1. Subsidieverlening op basis van deze regeling betreft een structurele subsidieverlening.

 • 2. De subsidie wordt per kalenderjaar verleend.

 • 3. Op grond van artikel 9 lid 1 van de Algemene subsidieverordening gemeente Brunssum 2018 dient de aanvraag uiterlijk 31 augustus voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft te worden ingediend.

Artikel 15. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en is van toepassing op subsidieaanvragen die betrekking hebben op de jaren 2022 en verder.

 • 2. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling 5: Cultuur Brunssum 2022’.

Ondertekening


Noot
*

Bijvoorbeeld: Een vereniging heeft 18 leden. 10 van deze leden wonen in Brunssum en 8 niet. Deze vereniging krijgt dan voor 5 leden die niet in Brunssum wonen een aanvullende subsidie. Er zijn immers 10 leden die in Brunssum wonen. 50% van 10 is 5. Dus er wordt voor 5 leden die niet in Brunssum wonen subsidie verleend. Voor de overige 3 leden die niet in Brunssum wonen, wordt geen subsidie verleend.