Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem houdende regels omtrent het ondersteunen van organisaties bij het bieden van een kwalitatief sport- en beweegaanbod in Haarlem (Subsidieregeling voor sportgoederen met levensduur van tenminste 10 jaar)

Geldend van 17-06-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem houdende regels omtrent het ondersteunen van organisaties bij het bieden van een kwalitatief sport- en beweegaanbod in Haarlem (Subsidieregeling voor sportgoederen met levensduur van tenminste 10 jaar)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem,

overwegende dat het gewenst is subsidie te verstrekken voor sportgoederen aan sportverenigingen in de gemeente Haarlem;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Haarlem 2021;

BESLUIT:

vast te stellen de ‘Subsidieregeling voor sportgoederen met levensduur van tenminste 10 jaar'

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze Subsidieregeling en de daarop berustende bepalingen wordt (mede) verstaan onder:

 • 1.

  Organisatie:

  • a.

   Een volledige rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie, niet zijnde een publiekrechtelijke instantie, die als statutaire doelstelling heeft het zonder winstoogmerk organiseren, initiëren en/of stimuleren van activiteiten op het terrein van sportbeoefening en haar activiteiten daadwerkelijk binnen de gemeente Haarlem en ten behoeve van de inwoners van Haarlem verricht;

  • b.

   Een organisatie die, met uitzondering van de locatie waar zij haar activiteiten daadwerkelijk verricht, voldoet aan het gestelde onder lid 1, sub a maar haar activiteiten in het verleden binnen de gemeente Haarlem heeft verricht en deze op aanwijzing van de gemeente Haarlem naar een locatie buiten de gemeente Haarlem heeft moeten verplaatsen;

  • c.

   Verenigingen die behoren tot een omni-vereniging of fusie-vereniging worden aangemerkt als zelfstandige organisatie zoals bedoeld in lid 1 sub a van artikel 1, mits de vereniging een zelfstandig bestuur bezit.

 • 2.

  Sportgoederen: Goederen, noodzakelijk voor een verantwoorde en volwaardige sportbeoefening en/of voorgeschreven door een sportbond, met een technische afschrijvingstermijn (= levensduur) van tenminste 10 jaar;

 • 3.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem dan wel de door het college gemandateerde;

 • 4.

  Subsidieregeling: Subsidieregeling voor sportgoederen met levensduur van tenminste 10 jaar;

 • 5.

  Sportbond: Overkoepelende organisatie van sportverenigingen/organisaties die rechtstreeks is aangesloten bij het Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF).

Artikel 2. Afstemming Algemene subsidieverordening Haarlem

Voor zover in deze Subsidieregeling daarvan niet wordt afgeweken, is de vigerende Algemene subsidieverordening van de gemeente Haarlem van toepassing.

Artikel 3. Doel Subsidieregeling

Doel van deze Subsidieregeling is het ondersteunen van organisaties zoals omschreven in artikel 1 bij het bieden van kwalitatief sport- en beweegaanbod in Haarlem.

Artikel 4. Subsidiabele activiteiten

 • 1. Het college kan subsidie verstrekken aan een organisatie voor de kosten die noodzakelijk zijn voor de aanschaf en ingebruikname en van sportgoederen met een levensduur van tenminste 10 jaar.

 • 2. Voor onderhoudskosten wordt geen subsidie verstrekt.

Artikel 5. Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond bedraagt gedurende de looptijd van de Subsidieregeling € 50.000 per jaar.

Artikel 6. Subsidieontvanger

 • 1. Subsidie op grond van deze Subsidieregeling wordt uitsluitend verstrekt aan organisaties als omschreven in artikel 1.

Artikel 7. Voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie

 • 1. Er wordt alleen subsidie verstrekt voor sportgoederen wanneer deze een verwachte levensduur hebben van tenminste 10 jaar.

 • 2. Er wordt alleen subsidie verstrekt voor sportgoederen wanneer een bewijs van aanschaf wordt overlegd. Dit kan een factuur of ander bewijs van betaling zijn.

 • 3. Er wordt alleen subsidie verstrekt aan sportgoederen die maximaal 4 maanden vóór de subsidieaanvraag zijn aangekocht. Dit moet blijken uit de factuur of het betalingsbewijs.

 • 4. De aanvrager dient 2/3e deel van de kosten voor de sportgoederen zelf in te brengen.

Artikel 8. Aanvraagprocedure en beslistermijn

 • 1. De subsidieaanvraag dient na aanschaf en ingebruikname van de sportgoederen te worden ingediend met het daarvoor bedoelde aanvraagformulier.

 • 2. Zo snel mogelijk, doch uiterlijk zes weken na de datum van binnenkomst besluit het college over subsidietoekenning. Deze termijn gaat in op het moment dat een volledige aanvraag bij de gemeente is ingediend.

Artikel 9. Beoordelingscriteria / Verdeelregels

 • 1. Afhandeling van subsidieaanvragen vindt plaats in volgorde van indiening, waarbij de datum van indiening van de compleet ingevulde aanvraag met alle benodigde bijlagen bepalend is voor de vaststelling van de volgorde.

Artikel 10. Weigeringsgronden

In aanvulling op de weigeringsgronden genoemd in de artikelen 4:25, tweede lid en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en in de Algemene subsidieverordening weigert het college de subsidie wanneer:

 • 1.

  Niet voldaan is aan het bepaalde in deze regeling.

 • 2.

  Het subsidieplafond bereikt is of met voorliggende subsidieaanvragen bereikt zal worden.

Artikel 11. Hoogte subsidiebedrag

 • 1. De subsidie bedraagt 1/3e van de kosten die naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn voor de aanschaf en ingebruikname van de sportgoederen.

 • 2. Per organisatie zoals bedoeld in artikel 1 lid 1 wordt op grond van deze Subsidieregeling per jaar maximaal € 3.250 subsidie verstrekt.

Artikel 12. Verplichtingen

Onverminderd het bepaalde in artikel 4:37 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Haarlem is de ontvanger van een subsidie verplicht:

 • 1.

  De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat gesubsidieerde sportvoorzieningen gedurende 10 jaren na afloop van de subsidieperiode ter beschikking gesteld blijven voor de amateursport in Haarlem.

Artikel 13. Hardheidsclausule

 • 1. Het college kan één of meer bepalingen uit deze regeling in individuele gevallen buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover de toepassing van die bepalingen voor de aanvrager of -subsidieontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen.

 • 2. Aan groepen van personen die een subsidie verzoeken ten behoeve van de aanschaf van sportgoederen tot een bedrag van ten hoogste 1/3 deel van het maximumbedrag subsidie genoemd in artikel 8 kan het college ontheffing verlenen van het vereiste dat zij volledige rechtsbevoegdheid bezitten.

Artikel 14. Intrekking

De Uitvoeringsregeling Subsidieverstrekking Sportaccommodaties en Duurzame Sportvoorzieningen wordt ingetrokken.

Artikel 15. Overgangsbepaling

 • 1. De in artikel 14 genoemde uitvoeringsregeling blijft van toepassing op subsidies die op grond van deze uitvoeringsregeling zijn verleend, waaronder in ieder geval wordt begrepen het aanvragen van de subsidievaststelling, de eindverantwoording en het besluit tot vaststelling van de subsidie over dat jaar.

 • 2. Bezwaarschriften gericht tegen een beschikking op een aanvraag krachtens onder artikel 14 genoemde uitvoeringsregeling worden afgedaan met toepassing van de onder artikel 14 genoemde uitvoeringsregeling.

Artikel 16. Publicatie

Deze Subsidieregeling wordt na vaststelling door het college bekendgemaakt in de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties.

Artikel 17. Inwerkingtreding

 • 1. Deze Subsidieregeling treedt in werking op de dag na publicatie.

 • 2. Deze Subsidieregeling loopt voor onbepaalde tijd.

Artikel 18. Citeertitel

Deze Subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling voor sportgoederen met levensduur van tenminste 10 jaar.

Ondertekening