Besluit van de ambtenaar belast met de invordering van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht houdende regels omtrent mogelijkheid om waterschapsbelastingen te betalen door middel van automatische incasso (Incassoreglement Amstel, Gooi en Vecht 2021)

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van de ambtenaar belast met de invordering van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht houdende regels omtrent mogelijkheid om waterschapsbelastingen te betalen door middel van automatische incasso (Incassoreglement Amstel, Gooi en Vecht 2021)

De ambtenaar belast met de invordering van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

(AI 21/03)

gelet op

hetgeen bepaald is in de Algemene wet bestuursrecht, de Invorderingswet 1990 en de van toepassing zijnde belastingverordeningen;

overwegende

dat het wenselijk is om de mogelijkheid te bieden om waterschapsbelastingen te betalen door middel van automatische incasso en daarvoor nadere regels op te stellen;

dat het wenselijk is om de beleidsregels aan te passen en te actualiseren;

besluit:

vast te stellen het volgende Incassoreglement Amstel, Gooi en Vecht 2021.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  Belastingjaar: tijdvak van 1 januari tot en met 31 december waarover de waterschapsbelastingen worden geheven.

 • b.

  Belastingschuldige: de natuurlijke persoon of rechtspersoon op naam van wie de belastingaanslag is gesteld.

 • c.

  Belastingen: de in artikel 3 bedoelde belastingsoorten.

 • d.

  Formele belastingschuld: het totale bedrag dat verschuldigd is aan belastingen, die op één of meerdere aanslagbiljet(ten) vermeld zijn.

 • e.

  Incassant: de door het dagelijks bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) op de voet van artikel 123, derde lid, onderdeel c, van de Waterschapswet als ambtenaar belast met de invordering aangewezen functionaris.

Artikel 2 Doel van automatische incasso

Automatische incasso heeft tot doel om zowel het betaalgemak voor de belastingschuldige als de zekerheid van betaling voor AGV te vergroten. Daarbij wordt de mogelijkheid geboden om de formele belastingschuld gedurende het belastingjaar te spreiden en door middel van maandelijkse termijnen automatisch te incasseren.

Artikel 3 Toepassingsbereik

De verschillende belastingsoorten zijn vastgelegd in de:

 • Verordening Watersysteemheffing

 • Verordening Zuiveringsheffing

 • Verordening Verontreinigingsheffing

Artikel 4 Deelname aan automatische incasso

 • 1. Deelname aan automatische incasso is mogelijk door of ten behoeve van belastingschuldigen, mits het bedrag van het aanslagbiljet minder is dan € 2.500,--.

 • 2. De incassant kan deelname aan automatische incasso weigeren, als er omstandigheden worden geconstateerd die het regelmatig verloop van de termijnbetalingen belemmeren of zouden kunnen belemmeren.

Artikel 5 Aanmelding

 • 1. Aanmelding voor automatische incasso vindt plaats door de bij de belastingaanslag meegezonden machtigingskaart toe te zenden aan de incassant of dit op een andere manier schriftelijk aan te melden. In afwijking hiervan kan aanmelding voor automatische incasso ook plaatsvinden via een door incassant opengesteld en veilig digitaal kanaal.

 • 2. De machtiging tot automatische incasso kan vooraf worden verleend of moet uiterlijk binnen vier weken na dagtekening van het aanslagbiljet bij de incassant zijn ingekomen om gebruik te kunnen maken van het maximale aantal incassotermijnen voor de betreffende aanslag.

Artikel 6 Reikwijdte van de machtiging

De machtiging tot automatische incasso is ook van toepassing op toekomstige aanslagen.

Artikel 7 Stilzwijgende verlenging

De machtiging tot automatische incasso wordt zonder schriftelijk tegenbericht ieder jaar geacht stilzwijgend te zijn verlengd.

Artikel 8 Berekening termijnbedrag bij incasso in meer dan één termijn

 • 1. De formele belastingschuld wordt verdeeld in termijnen. Het termijnbedrag wordt berekend door de formele belastingschuld te delen over het aantal incassotermijnen dat nog resteert voor het aanslagbiljet.

 • 2. De incassant heeft het recht om automatische incasso gedurende de incassoperiode te wijzigen als de grootte van de belastingschuld daar aanleiding toe geeft of als één of meer termijnbedragen niet geïncasseerd konden worden.

Artikel 9 Tijdstip van afschrijving

 • 1. De automatische incasso begint in de maand volgend op de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2. De incassant zal het termijnbedrag automatisch afschrijven omstreeks de 28e van elke maand.

Artikel 10 Vertraging en beëindiging automatische incasso

 • 1. Als er geen automatische incasso van een termijnbedrag kan plaatsvinden – met inbegrip van het geval dat dit een gevolg is van een opdracht tot terugstorting door de belastingschuldige – zal dit termijnbedrag worden opgeteld bij het eerstvolgende termijnbedrag.

 • 2. Als twee - al dan niet opeenvolgende - termijnen niet automatisch geïncasseerd kunnen worden, geeft de incassant de belastingschuldige schriftelijk te kennen dat de automatische incasso per direct zal worden beëindigd. De resterende formele belastingschuld moet dan binnen 10 dagen na dagtekening worden betaald. Dit geldt niet voor situaties waarin de verstrekte machtiging betrekking heeft op een niet-bestaand, een geblokkeerd of een beëindigd rekeningnummer. In deze gevallen wordt de automatische incasso na één mislukte incassopoging ingetrokken.

Artikel 11 Overlijden

 • 1. Het overlijden van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet vanzelf. Dit is afhankelijk van het beleid van de bank van de overleden belastingschuldige.

 • 2. De erven kunnen de automatische incasso stopzetten door middel van het insturen van de zogenaamde rode kaart of door middel van een schriftelijke opzegging.

Artikel 12 Echtscheiding

 • 1. Echtscheiding, beëindiging van een geregistreerd partnerschap of ontbinding van de samenlevingsovereenkomst van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet.

 • 2. In het geval dat, als gevolg van de echtscheiding, beëindiging van een geregistreerd partnerschap of ontbinding van de samenlevingsovereenkomst, niet meer kan worden geïncasseerd op het bij de machtiging opgegeven rekeningnummer dan moet de belastingschuldige zo spoedig mogelijk schriftelijk een rekeningnummer meedelen aan de incassant waarop de automatische incasso kan plaatsvinden.

Artikel 13 Wijziging rekeningnummer

Wijzigingen in het bankrekeningnummer waarop de automatische incasso betrekking heeft, moeten direct en schriftelijk gemeld worden aan de afdeling Klantenservice en Betalingen, unit Betalen. In afwijking van het bovenstaande kan de wijziging ook worden doorgegeven via een door incassant opengesteld en veilig digitaal kanaal.

Artikel 14 Terugstorting

 • 1. Als de belastingschuldige het niet eens is met een afgeschreven termijnbedrag, dan kan deze de bankinstelling opdracht geven het termijnbedrag op zijn rekening terug te storten.

 • 2. De opdracht tot terugstorting wordt gegeven door binnen 56 dagen na incasso de gele terugboekingskaart aan de eigen bankinstelling te zenden, of - in het geval van internetbankieren, op de door de betreffende bankinstelling aangegeven wijze van stornering.

Artikel 15 Intrekking machtiging automatische incasso

 • 1. Automatische incasso kan door de belastingschuldige altijd worden beëindigd door een intrekkingskaart van de bank of door middel van een schriftelijke en ondertekende mededeling aan AGV/Waternet, afdeling Klantenservice en Betalingen, unit Betalen. De intrekking treedt in werking met ingang van de eerstvolgende voorgenomen datum van automatische incasso, mits die intrekking ten minste 14 dagen voor die datum is ontvangen door incassant. In afwijking van het bovenstaande kan het beëindigen van automatische incasso ook plaatsvinden via een door incassant opengesteld en veilig digitaal kanaal.

 • 2. Na intrekking van de automatische incasso door de belastingschuldige moet de resterende formele belastingschuld binnen 10 dagen worden voldaan. AGV verzendt uit eigen beweging geen schriftelijke opgave van de intrekking of van de openstaande belastingschuld.

 • 3. Als er gedurende een periode van drie jaar ten behoeve van een belastingschuldige geen automatische incasso heeft plaatsgevonden, dan beëindigt de incassant de incasso-overeenkomst.

Artikel 16 Betalingsregeling

Als de belastingschuldige na beëindiging van de automatische incasso alsnog voor een resterende belastingschuld een betalingsregeling wenst, moet hij daarvoor direct na die beëindiging contact opnemen met AGV.

Artikel 17 Automatische incasso bij indiening van bezwaar

In de periode dat een bezwaarschrift in behandeling is wordt er geen automatische incasso uitgevoerd. Als blijkt dat het bezwaarschrift (gedeeltelijk) gegrond is, wordt het teveel geïncasseerde bedrag terugbetaald. Wanneer blijkt dat het bezwaarschrift ongegrond is, dan worden de resterende termijnen alsnog afgeschreven. Als het aanslagbedrag verminderd wordt, dan zal het aantal resterende termijnen ook verminderd worden voor zover dat van toepassing is.

Artikel 18 Kwijtschelding

De automatische incasso wordt stopgezet wanneer een ingevuld aanvraagformulier voor kwijtschelding is ingediend. Als blijkt dat er geen of gedeeltelijke kwijtschelding wordt verleend, wordt de automatische incasso hervat in de maand volgend op de maand waarin uitspraak is gedaan op het verzoek om kwijtschelding. De resterende termijnen worden dan alsnog afgeschreven. Bij gedeeltelijk kwijtschelding zal het aantal resterende termijnen ook verminderd worden voor zover dat van toepassing is.

Artikel 19

 • 1. Dit besluit wordt aangehaald als: Incassoreglement Amstel, Gooi en Vecht 2021.

 • 2. Dit besluit treedt in werking per 1 juli 2021.

 • 3. Bij het in werking treden van dit besluit wordt het Incassoreglement Waternet/AGV 2017, vastgesteld op 15 december 2016, ingetrokken. Dit besluit blijft echter van kracht voor de invordering van aanslagen die zijn vastgesteld vóór inwerkingtreding van dit besluit.

Ondertekening

Amsterdam, 10 juni 2021,

de ambtenaar belast met de invordering,

I.M. de Boer – de Wolf.