Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk houdende regels omtrent de heffing en invordering van parkeergelden (Wijziging nadere regels parkeren 2021)

Geldend van 01-07-2021 t/m 31-12-2021

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk houdende regels omtrent de heffing en invordering van parkeergelden (Wijziging nadere regels parkeren 2021)

Het college van burgemeester en wethouders van Katwijk;

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet, artikel 2 van de Parkeerverordening Katwijk en artikelen 2 en 13 van de Verordening Parkeerbelastingen 2021;

besluit tot nadere regels met betrekking tot de heffing en invordering van parkeergelden (Wijziging nadere regels parkeren 2021);

Artikel 1 Definities

 • a. woning: een onroerende zaak met een woonadres en dat als zelfstandig object in zin van de Wet WOZ is afgebakend;

 • b. woonadres: het adres zoals dat met een woonfunctie in de Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) is opgenomen;

 • c. bedrijfsruimte: een onroerende zaak of deel van een onroerende zaak dat als zelfstandig object in de zin van de Wet WOZ is afgebakend en wordt aangemerkt als niet-woning;

 • d. vestigingsadres: het adres van een zelfstandige bedrijfsruimte zoals dat in de Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) is opgenomen;

 • e. lijst parkeren op eigen terrein (POET): een lijst van alle zelfstandige woningen en bedrijfsruimten die een op eigen terrein een stallingplaats hebben;

 • f. bewoner: een natuurlijk persoon die volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven op een woonadres;

 • g. bedrijf: natuurlijke persoon of rechtspersoon, niet zijnde bewoner, dat is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

 • Voorwaarden stallingsplaats indien er sprake is van parkeren op eigen terrein (POET)

 • a. Ruimte aangemerkt als garage in de objectkenmerken van de taxatie ingevolge de Wet onroerende zaken van een object dan wel als zodanig is aangemerkt in een bouwvergunning, een erfpachts- of splitsingsakte, een huur- of koopovereenkomst of ander besluit, akte of overeenkomst aangaande het object;

 • b. een al dan niet dan wel deels overdekte en/of al dan niet dan wel deels ommuurde ruimte c.q. plaats die (mede) geschikt is dan wel (mede) bedoeld is of redelijkerwijs (mede) te gebruiken is voor het parkeren van een of meer motorvoertuigen, een en ander met een minimale afmeting van:

  • -

   2.30 meter bij 5.00 meter in geval van een ruimte of plaats waarbij de betreffende ruimte of plaats zelf niet of slechts aan één of twee zijden door een muur, hekwerk, deur of andersoortige harde afscheiding is afgescheiden;

  • -

   2.65 meter bij 5.00 meter in geval van een ruimte of plaats waarbij de betreffende ruimte of plaats zelf aan drie of vier zijden door een muur, hekwerk, deur of andersoortige harde afscheiding is afgescheiden.

Artikel 2 Soorten vergunningen

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van de Parkeerverordening Katwijk worden de volgende vergunningen onderscheiden:

 • a.

  bewonersvergunning

 • b.

  bezoekersvergunning

 • c.

  bedrijvenvergunning

 • d.

  deelautovergunning

 • e.

  zorgverlenersvergunning

 • f.

  ledenvergunning

 • g.

  tijdelijke vergunning

 • h.

  bijzondere vergunning.

Artikel 3 Bewonersvergunning

 • 1. Soorten

  • a.

   Katwijk aan Zee centrumzone

  • b.

   Katwijk aan Zee ringzone

 • 2. Voorwaarden

  • De bewoner moet ingeschreven staan in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) als bewoner van het betaald parkeergebied. Er wordt alleen vergunning verstrekt voor de zone waar de aanvrager woont en ingeschreven staat.

  • Of de aanvrager (eigenaar) woont niet in het gereguleerde gebied, maar bezit wel een woning in het gereguleerde gebied en gebruikt deze zelf als privé-vakantiewoning. Op het adres van bedoelde woning is geen huurder of bewoner ingeschreven.

  • De bewoner overlegt een kopie van het kentekenbewijs. Deze gegevens worden met de gegevens van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) gecontroleerd. Indien sprake is van een brommobiel moet de aanvrager een kopie verzekeringsbewijs overleggen. Als de bewoner een motorvoertuig van de werkgever in gebruik heeft, wordt deze gelijk gesteld met de eigenaar van het motorvoertuig. De bewoner legt een kopie van het leasecontract over.

 • 3. Geldigheid

  • De bewonersvergunning is geldig in de parkeerzone Katwijk aan Zee centrumzone en/of de parkeerzone Katwijk aan Zee ringzone, zoals gedefinieerd in bijlage 2 van het Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2021.

   Aanvrager woont in

   Vergunning geldig in

   Katwijk aan Zee centrumzone

   Katwijk aan Zee centrumzone en

   Katwijk aan Zee ringzone

   Katwijk aan Zee ringzone

   Katwijk aan Zee ringzone

  • Bewonersvergunningen gelden niet in de Voorstraat (gedeelte tussen Louwestraat en Dwarsstraat) op maandag t/m zaterdag tussen 10.00 uur en 17.00 uur en op donderdagen niet tussen 17.00 uur en 20.00 uur.

  • 2 jaar geldig (zodra er in de loop van 2021 digitale parkeervergunningen zijn minimaal 1 maand, maximaal 1 jaar 1/1 tot en met 31/12).

 • 4. Aantal

  • Maximaal 2 bewonersvergunningen per adres.

  • De verstrekte 3e bewonersvergunningen vervallen per 1-1-2022.

  • Bij woningsplitsing blijft het maximum 2 bewonersvergunningen, ook al heeft de gesplitste woning dan meerdere adressen. Alleen het bestaande adres behoudt het recht op parkeervergunningen.

  • Voor bewoners: als men kan parkeren op eigen terrein (POET), vervalt het recht op een 1e bewonersvergunning.

  • Voor bewoners: als men meerdere voertuigen op eigen terrein kan parkeren (POET), vervalt het recht op een bewonersvergunning.

  • Het recht op een eerste bewonersvergunning vervalt als op het adres ook een bedrijvenvergunning is verstrekt.

 • 5. Uitvoering

  • Op kenteken, niet meer dan 1 kenteken op een vergunning. Als het een brommobiel betreft: het kenteken, dan wel het nummer van het verzekeringsplaatje.

Artikel 4 Bezoekersvergunning

 • 1. Soorten

  • a.

   Katwijk aan Zee centrumzone

  • b.

   Katwijk aan Zee ringzone

 • 2. Voorwaarden

  • Type papieren bezoekerskaart

   • o

    Wordt verstrekt totdat in de loop van 2021 type digitale bezoekersvergunning (digitale parkeervergunning voor bezoekers) beschikbaar is.

   • o

    De aanvraag voor een bezoekersvergunning wordt gedaan door de bewoner. De bewoner moet ingeschreven staan in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) als bewoner van het betaald parkeergebied. Er wordt alleen vergunning verstrekt voor de zone waar de aanvrager woont en ingeschreven staat.

   • o

    De maximale parkeertijd met een bezoekersvergunning is 4 uur.

   • o

    De bezoekersvergunning wordt altijd in combinatie met de parkeerschijf gebruikt, waarop de parkeerder aangeeft vanaf hoe laat men parkeert.

   • o

    Het doordraaien van de blauwe schijf na het verlopen van de parkeertijd is wettelijk verboden.

   • o

    Verenigingen/kerkgenootschappen hebben recht op 5 bezoekersvergunningen. De aanvraag geschiedt door het bestuur van de vereniging / het kerkgenootschap. Bij verenigingen gaat het uitsluitend om sportverenigingen, musea, cultureel- en kunstverenigingen, jongerencentra en welzijnsverenigingen (niet zijnde zorg), allen met minimaal 10 leden en die gevestigd zijn in het gereguleerde gebied. Bij kerkgenootschappen gaat het om alle religieuze genootschappen, die ofwel gevestigd zijn ofwel diensten houden in het gereguleerd gebied. Er wordt alleen vergunning verstrekt voor de zone waar de vereniging / het kerkgenootschap gevestigd is en/of hun diensten houden.

   • o

    Scholen die gevestigd zijn in het gereguleerde gebied hebben recht op 1 bezoekersvergunning. De aanvraag geschiedt door de directie van de school. Er wordt alleen vergunning verstrekt voor de zone waar de school gevestigd is.

  • Type digitale bezoekersvergunning

   • o

    Deze digitale parkeergunning voor bezoekers vervangt in de loop van 2021 het type papieren bezoekerskaarten.

   • o

    De aanvraag voor een digitale bezoekersvergunning wordt gedaan door de bewoner. De bewoner moet ingeschreven staan in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) als bewoner van het betaald parkeergebied. Er wordt alleen vergunning verstrekt voor het gebied waar de aanvrager woont en ingeschreven staat.

   • o

    De vergunninghouder kan digitaal de kentekens van de bezoekers aan- en afmelden.

   • o

    Voor het parkeertegoed kan de bewoner kiezen:

    • het parkeertegoed is 500 bezoekersuren per jaar, optioneel kan een bewoner eenmalig per jaar 50 bezoekersuren extra aanschaffen;

    • het parkeertegoed is 250 bezoekersuren per jaar (halve prijs), optioneel kan een bewoner eenmalig per jaar 300 bezoekersuren extra aanschaffen (250 halve prijs + 50 hele prijs).

   • o

    Openstaand saldo is niet mee te nemen naar het volgende kalenderjaar.

   • o

    Bij beëindiging na 1 juli wordt geen restitutie verleend. Bij beëindiging wordt er bij een tegoed van minder dan 250 uur ook geen restitutie verleend.

   • o

    Bewoners die mantelzorg ontvangen kunnen eenmalig per jaar 500 bezoekersuren extra aanschaffen. Deze bewoner ontvangt met regelmaat mantelzorg (niet-beroepsmatige zorg) van familieleden, vrienden of kennissen. Hiervan is de behoefte tot zorg recent en op objectieve wijze aangetoond (door een medische verklaring van bijvoorbeeld de huisarts van maximaal 2 maanden oud). De aanvrager dient aan te tonen dat de mantelzorg binnen het betaald parkeergebied in de gemeente Katwijk plaatsvindt en dat voor de uitoefening van de zorg de vergunning noodzakelijk is.

   • o

    Verenigingen/kerkgenootschappen hebben recht op 5 digitale bezoekersvergunningen. De aanvraag geschiedt door het bestuur van de vereniging / het kerkgenootschap. Bij verenigingen gaat het uitsluitend om sportverenigingen, musea, cultureel- en kunstverenigingen, jongerencentra en welzijnsverenigingen (niet zijnde zorg), allen met minimaal 10 leden en die gevestigd zijn in het gereguleerde gebied. Bij kerkgenootschappen gaat het om alle religieuze genootschappen, die ofwel gevestigd zijn ofwel diensten houden in het gereguleerd gebied. Er wordt alleen vergunning verstrekt voor de zone waar de vereniging / het kerkgenootschap gevestigd is en/of hun diensten houden.

   • o

    Scholen die gevestigd zijn in het gereguleerde gebied hebben recht op 1 digitale bezoekersvergunning. De aanvraag geschiedt door de directie van de school. Er wordt alleen vergunning verstrekt voor de zone waar de school gevestigd is.

   • o

    Toekomstige bewoners die in aanmerking komen voor een tijdelijke verhuisvergunning zoals bedoeld in artikel 8 hebben recht op 1 digitale bezoekersvergunning. De aanvraag geschiedt door de toekomstig bewoner, onder dezelfde voorwaarden als de tijdelijke verhuisvergunning. De bezoekersvergunning is alleen aan te vragen als de tijdelijke verhuisvergunning is toegekend.

 • 3. Geldigheid

  • De bezoekersvergunning is geldig in de parkeerzone Katwijk aan Zee centrumzone en/of de parkeerzone Katwijk aan Zee ringzone, zoals gedefinieerd in bijlage 2 van het Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2021.

   Aanvrager woont in

   Vergunning geldig in

   Katwijk aan Zee centrumzone

   Katwijk aan Zee centrumzone en Katwijk aan Zee ringzone

   Katwijk aan Zee ringzone

   Katwijk aan Zee ringzone

  • Bezoekersvergunningen gelden niet in de Voorstraat (gedeelte tussen Louwestraat en Dwarsstraat) op maandag t/m zaterdag tussen 10.00 uur en 17.00 uur en op donderdagen niet tussen 17.00 uur en 20.00 uur.

  • 2 jaar geldig (zodra er in de loop van 2021 digitale parkeervergunningen zijn minimaal 1 maand, maximaal 1 jaar 1/1 tot en met 31/12).

 • 4. Aantal

  • Maximaal 1 (digitale) bezoekersvergunning per adres als de aanvrager een bewoner is.

  • Maximaal 5 (digitale) bezoekersvergunningen per vereniging/kerkgenootschap.

  • Maximaal 1 (digitale) bezoekersvergunning per school.

  • Maximaal 1 digitale bezoekersvergunning per adres als de aanvrager een toekomstige bewoner is.

 • 5. Uitvoering

  • Type papieren bezoekersvergunning: op adres van de bewoner.

  • Type digitale bezoekersvergunning: op kenteken van de bezoekers: de vergunninghouder kan digitaal het kenteken van de bezoekers aan- en afmelden.

Artikel 5 Bedrijvenvergunning

 • 1. Soorten

  • a.

   Bedrijf Katwijk aan Zee

  • b.

   Leraren

  • c.

   Werkzaamheden

 • 2. Voorwaarden

  2.1 Voorwaarden a

  • De vergunning is via e-Herkenning aan te vragen (of aan de publieksbalie).

  • Onder een bedrijf wordt verstaan een organisatie die ingeschreven staat in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

  • Het bedrijf is gevestigd in het gereguleerde gebied.

  • Het bedrijf overlegt een kopie van het kentekenbewijs. Deze gegevens worden met de gegevens van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) gecontroleerd. Of het bedrijf legt een kopie van het leasecontract over. Als sprake is van een brommobiel moet een kopie van het verzekeringsbewijs van de werknemer worden overlegd.

 • 2.2 Voorwaarden b

  • Deze vergunning is via e-Herkenning aan te vragen (of aan de publieksbalie) zodra er in de loop van 2021 digitale parkeervergunningen zijn.

  • Onder leraren wordt verstaan onderwijzend personeel op basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs.

  • De school is gevestigd in het gereguleerd gebied.

  • De aanvraag van een vergunning voor een leraar kan uitsluitend door de werkgever/directie van de school plaatsvinden.

  • De leraar is niet woonachtig in de gemeente Katwijk.

  • De school overlegt een kopie van het kentekenbewijs. Deze gegevens worden met de gegevens van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) gecontroleerd. Of het bedrijf legt een kopie van het leasecontract over. Als sprake is van een brommobiel moet een kopie van het verzekeringsbewijs van de werknemer worden overlegd.

 • 2.3 Voorwaarden c

  • De vergunning is via e-Herkenning aan te vragen (of aan de publieksbalie).

  • Vergunning wordt alleen verstrekt aan bedrijven die beroepshalve tijdelijk werkzaamheden moeten verrichten binnen het gereguleerde gebied.

  • Onder een bedrijf wordt verstaan een organisatie die ingeschreven staat in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

 • 3. Geldigheid

 • 3.1 Geldigheid a

  • De bedrijvenvergunning is geldig in zowel Katwijk aan Zee centrumzone als Katwijk aan Zee ringzone, zoals gedefinieerd in bijlage 2 van het Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2021.

  • De bedrijvenvergunning geldt niet in de Voorstraat (gedeelte tussen Louwestraat en Dwarsstraat) op maandag t/m zaterdag tussen 10.00 uur en 17.00 uur en op donderdagen niet tussen 17.00 uur en 20.00 uur.

  • Minimaal 1 maand, maximaal 1 jaar geldig (zodra er in de loop van 2021 digitale parkeervergunningen zijn minimaal 1 maand, maximaal 1 jaar 1/1 tot en met 31/12).

 • 3.2 Geldigheid b

  • De lerarenvergunning is geldig in de parkeerzone waar de school gevestigd is, zoals gedefinieerd in bijlage 2 van het Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2021.

  • De lerarenvergunning geldt niet in de Voorstraat (gedeelte tussen Louwestraat en Dwarsstraat) op maandag t/m zaterdag tussen 10.00 uur en 17.00 uur en op donderdagen niet tussen 17.00 uur en 20.00 uur.

  • Minimaal 1 maand, maximaal 1 jaar geldig 1/1 tot en met 31/12.

  • De vergunning is alleen geldig op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur.

 • 3.3 Geldigheid c

  • De werkzaamhedenvergunning is geldig in zowel Katwijk aan Zee centrumzone als Katwijk aan Zee ringzone, zoals gedefinieerd in bijlage 2 van het Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2021.

  • De vergunning is geldig voor minimaal 1 maand vanaf ingangsdatum, maximaal 1 jaar. Zodra er in de loop van 2021 digitale parkeervergunningen zijn is de vergunning geldig minimaal 1 maand vanaf ingangsdatum, maximaal 3 maanden, doch uiterlijk tot en met 31/12.

  • Voor kortstondige werkzaamheden is er een werkzaamhedenvergunning voor 1 dag. Deze vergunning is geldig van 9:00 tot 21:00 uur. Totdat er digitale vergunningen verstrekt worden, zijn dit papieren dagkraskaarten. De dagkraskaart is te valideren door middel van het aankrassen van de juiste weekdag en datum. De dagkraskaart is alleen geldig op de dag die aangekrast is.

 • 4. Aantal

 • 4.1 Aantal a

  • Maximaal 1 vergunning per adres (naast een eventuele bewonersvergunning).

 • 4.2 Aantal b en c

  • Onbeperkt.

 • 5. Uitvoering

 • 5.1 Uitvoering a

  • Op kenteken, niet meer dan 5 kentekens op een vergunning. Daarvan mag er slechts 1 kenteken tegelijk actief zijn. Als het een brommobiel betreft: het kenteken, dan wel het nummer van het verzekeringsplaatje.

 • 5.2 Uitvoering b en c

  • Op kenteken, niet meer dan 1 kenteken op een vergunning. Als het een brommobiel betreft: het kenteken, dan wel het nummer van het verzekeringsplaatje.

  • Papieren dagkraskaarten (soort c) zijn op naam van het bedrijf.

Artikel 6 Deelautovergunning

 • 1. Soorten

  • Deelautovergunning

 • 2. Voorwaarden

  • Vergunning is voor deelauto’s.

  • Vergunning wordt op aanvraag verstrekt aan professionele aanbieders van deelauto’s.

  • Vergunning wordt op aanvraag verstrekt aan bewoners uit meerdere huishoudens (minimaal 5) die gezamenlijk een deelauto gebruiken, en dit met een gezamenlijke overeenkomst hebben vastgelegd. Aanvrager en gebruikers moeten dan ook ingeschreven staan bij de Vereniging voor Gedeeld Autogebruik (www.deelauto.nl).

  • De aanvrager toont aan in het bezit te zijn van het motorvoertuig door overlegging van een kopie van het kentekenbewijs. Deze gegevens worden met de gegevens van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) gecontroleerd. Als sprake is van een brommobiel moet een kopie van het verzekeringsbewijs overlegd worden.

  • Als het motorvoertuig niet op naam staat van de aanvrager, wordt geen vergunning verleend, tenzij het voertuig op naam staat van het bedrijf dat deelauto’s aanbiedt, danwel op naam staat van één van de deelnemende huishoudens of gezamenlijk op naam staat, en/of een kopie van het leasecontract kan worden overlegd.

  • Afspraken over het gebruik van de deelautoplaats én een parkeervergunning voor de deelauto worden met een overeenkomst tussen gemeente en de aanbieder van de deelauto vastgelegd.

  • Deelautoplaatsen worden met een verkeersbesluit aangewezen.

 • 3. Geldigheid

  • De deelautovergunning is geldig voor het parkeren op de hiertoe met een verkeersbesluit aangewezen deelautoplaats.

  • Minimaal 1 maand, maximaal 1 jaar geldig 1/1 tot en met 31/12.

 • 4. Aantal

  • Maximaal 1 vergunning per deelautoplaats.

 • 5. Uitvoering

  • Op kenteken, niet meer dan 1 kenteken op een vergunning. Als het een brommobiel betreft: het kenteken, dan wel het nummer van het verzekeringsplaatje.

Artikel 7 Zorgverlenersvergunning

 • 1. Soorten

  • a.

   Zorgverlenersvergunning

 • 2. Voorwaarden

  • Vergunning wordt alleen verstrekt aan zorgverleners die beroepshalve met een grote regelmaat werkzaamheden moeten verrichten of bezoeken moeten afleggen binnen het gereguleerde gebied. Zij moeten dit aantonen of aannemelijk maken.

  • Vergunning wordt ook verstrekt voor een bedrijfsauto van een zorgverlenende instantie, die ten behoeve van professionele zorg gebruikt wordt (niet-zijnde kantoorpersoneel).

  • De aanvraag van een vergunning voor een professionele zorgverlener kan uitsluitend door de werkgever plaatsvinden.

  • De gebruiker valt conform de Standaard Bedrijfs Indeling (SBI) in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder hoofdgroep Q en verleent professionele medische of paramedische zorg. Te denken valt aan (para)medische beroepsuitoefenaars, zoals artsen, apothekers, fysiotherapeuten en zorginstellingen die zorg aan huis verlenen.

  • De aanvrager overlegt een kopie van het kentekenbewijs. Deze gegevens worden met de gegevens van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) gecontroleerd. Of de aanvrager legt een kopie van het leasecontract over. Als sprake is van een brommobiel moet een kopie van het verzekeringsbewijs van de werknemer worden overlegd.

 • 3. Geldigheid

  • De zorgverlenersvergunning is geldig in zowel Katwijk aan Zee centrumzone als Katwijk aan Zee ringzone, zoals gedefinieerd in bijlage 2 van het Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2021.

  • De zorgverlenersvergunning geldt niet in de Voorstraat (gedeelte tussen Louwestraat en Dwarsstraat) op maandag t/m zaterdag tussen 10.00 uur en 17.00 uur en op donderdagen niet tussen 17.00 uur en 20.00 uur.

  • 2 jaar geldig. Zodra er in de loop van 2021 digitale parkeervergunningen zijn minimaal 1 maand en maximaal 1 jaar 1/1 tot en met 31/12.

 • 4. Aantal

  • Maximaal 1 vergunning per zorgverlener.

  • Er kunnen meerdere vergunningen per zorgverleningsinstantie/werkgever verstrekt worden.

 • 5. Uitvoering

  • Op kenteken, niet meer dan 5 kentekens op een vergunning. Daarvan mag er slechts 1 kenteken tegelijk actief zijn. Als het een brommobiel betreft: het kenteken, dan wel het nummer van het verzekeringsplaatje.

Artikel 8 Ledenvergunning

 • 1. Soorten

  • a

   Vereniging-kerkgenootschap

 • 2. Voorwaarden

  • De ledenvergunning is voor verenigingen-kerkgenootschappen die gevestigd zijn het gereguleerde gebied.

  • Er worden geen nieuwe vergunningen verstrekt. Op 1 januari 2022 komen deze vergunningen te vervallen.

 • 3. Geldigheid

  • De ledenvergunning is geldig in de zone waar de vereniging/kerkgenootschap gevestigd is, zoals gedefinieerd in bijlage 2 van het Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2021.

  • De ledenvergunning geldt niet in de Voorstraat (gedeelte tussen Louwestraat en Dwarsstraat) op maandag t/m zaterdag tussen 10.00 uur en 17.00 uur en op donderdagen niet tussen 17.00 uur en 20.00 uur.

  • Maximaal geldig tot 1-1-2022.

 • 4. Aantal

  • Maximaal 20 vergunningen per vereniging-kerkgenootschap.

 • 5. Uitvoering

  • Op kenteken, niet meer dan 1 kenteken op een vergunning. Als het een brommobiel betreft: het kenteken, dan wel het nummer van het verzekeringsplaatje.

Artikel 9 Tijdelijke vergunning

 • 1. Soorten

  • a.

   Verhuisvergunning

 • 2. Voorwaarden

  • Deze vergunning kan aangevraagd worden zodra er in de loop van 2021 digitale parkeervergunningen zijn.

  • Vergunning wordt verstrekt aan toekomstige bewoners die gaan verhuizen naar het betaald parkeergebied, waarvan de aangifte van verhuizing nog niet verwerkt is in de gemeentelijke administratie.

  • De aanvrager wil het toekomstig woonadres voor bewoning geschikt maken, met het oogmerk om vervolgens het woonadres voor zichzelf te gebruiken als permanent woonadres. Op het adres van bedoelde woning is geen huurder of bewoner ingeschreven.

  • Aanvrager toont aan dat hij of zij in het betaald parkeergebied gaat wonen, door bij huur of koop het volledige huurcontract of de koopakte te overleggen, inclusief het gedeelte met de handtekening van de aanvrager en van de verhuurder of verkoper. Een concept huurcontract of concept koopakte wordt niet geaccepteerd.

  • De aanvrager overlegt een kopie van het kentekenbewijs. Deze gegevens worden met de gegevens van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) gecontroleerd. Indien sprake is van een brommobiel moet de aanvrager een kopie verzekeringsbewijs overleggen. Als de bewoner een motorvoertuig van de werkgever in gebruik heeft, wordt deze gelijk gesteld met de eigenaar van het motorvoertuig. De bewoner legt een kopie van het leasecontract over.

 • 3. Geldigheid

  • De verhuisvergunning is geldig in de parkeerzone Katwijk aan Zee centrumzone en/of de parkeerzone Katwijk aan Zee ringzone, zoals gedefinieerd in bijlage 2 van het Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2021.

   Aanvrager komt te wonen in

   Vergunning geldig in

   Katwijk aan Zee centrumzone

   Katwijk aan Zee centrumzone en ringzone

   Katwijk aan Zee ringzone

   Katwijk aan Zee ringzone

  • De tijdelijke vergunning geldt niet in de Voorstraat (gedeelte tussen Louwestraat en Dwarsstraat) op maandag t/m zaterdag tussen 10.00 uur en 17.00 uur en op donderdagen niet tussen 17.00 uur en 20.00 uur.

  • De parkeervergunning gaat in vanaf het moment dat de aanvrager beschikking krijgt over de woning, of op een latere datum naar keuze.

  • Minimaal 1 maand, maximaal 3 maanden per kalenderjaar.

 • 4. Aantal

  • Maximaal 1 vergunning per adres per kalenderjaar.

  • Als men kan parkeren op eigen terrein, vervalt het recht op een verhuisvergunning.

 • 5. Uitvoering

  • Op kenteken, niet meer dan 1 kenteken op een vergunning. Als het een brommobiel betreft: het kenteken, dan wel het nummer van het verzekeringsplaatje.

Artikel 10 Bijzondere vergunning

 • 1. Soorten

  • a.

   Gemeente

  • b.

   Reddingsbrigade

 • 2. Voorwaarden

 • 2.1 Voorwaarden a

  • De parkeervergunning gemeente wordt alleen verstrekt aan gemeentepersoneel dat beroepshalve met grote regelmaat werkzaamheden moet verrichten binnen het gereguleerde gebied.

  • Onder gemeentepersoneel wordt verstaan iedereen die in dienst is bij of in opdracht werkt voor de gemeente Katwijk alsmede de leden van het college.

  • Het betreft tevens de vergunning voor de bedrijfsauto’s die op naam staan van de gemeente Katwijk of door de gemeente Katwijk geleased worden.

  • De werknemer overlegt een kopie van het kentekenbewijs. Deze gegevens worden met de gegevens van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) gecontroleerd. Indien sprake is van een brommobiel moet de aanvrager een kopie verzekeringsbewijs overleggen. Als de werknemer een motorvoertuig van de werkgever in gebruik heeft, wordt deze gelijk gesteld met de eigenaar van het motorvoertuig. De bewoner legt een kopie van het leasecontract over.

 • 2.2 Voorwaarden b

  • De parkeervergunning reddingsbrigade kan alleen gebruikt worden door personeel en vrijwilligers van de reddingsbrigade.

  • De gebruiker is niet woonachtig in het betaald parkeergebied van Katwijk.

  • De aanvraag van een vergunning voor een werknemer / vrijwilliger kan uitsluitend door het bestuur van de reddingsbrigade plaatsvinden.

  • De aanvrager overlegt een kopie van het kentekenbewijs. Deze gegevens worden met de gegevens van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) gecontroleerd. Indien sprake is van een brommobiel moet de aanvrager een kopie verzekeringsbewijs overleggen. Als de werknemer / vrijwilliger een motorvoertuig van de werkgever in gebruik heeft, wordt deze gelijk gesteld met de eigenaar van het motorvoertuig. De bewoner legt een kopie van het leasecontract over.

 • 3. Geldigheid

  • De bijzondere vergunning is geldig in zowel Katwijk aan Zee centrumzone als Katwijk aan Zee ringzone, zoals gedefinieerd in bijlage 2 van het Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2021.

  • De bijzondere vergunning geldt niet in de Voorstraat (gedeelte tussen Louwestraat en Dwarsstraat) op maandag t/m zaterdag tussen 10.00 uur en 17.00 uur en op donderdagen niet tussen 17.00 uur en 20.00 uur.

  • Minimaal 1 maand, maximaal 1 jaar geldig 1/1 tot en met 31/12.

 • 4. Aantal

 • 4.1 Aantal a

  • Onbeperkt.

 • 4.2 Aantal b

  • Maximaal 20 vergunningen.

 • 5. Uitvoering

 • 5.1 Uitvoering a

  • Op kenteken, niet meer dan 1 kenteken op een vergunning. Als het een brommobiel betreft: het kenteken, dan wel het nummer van het verzekeringsplaatje.

 • 5.2 Uitvoering b

  • Op kenteken, niet meer dan 5 kentekens op een vergunning. Daarvan mag er slechts 1 kenteken tegelijk actief zijn. Als het een brommobiel betreft: het kenteken, dan wel het nummer van het verzekeringsplaatje.

Artikel 11 Slotbepalingen

 • 1. Deze nadere regels treden in werking met ingang van 1 juli 2021;

 • 2. De Nadere regels 2021 (kenmerk 1786018) worden ingetrokken met ingang van 1 juli 2021;

 • 3. Deze nadere regels worden aangehaald als: Wijziging nadere regels parkeren 2021.

Ondertekening

Katwijk, 7 juni 2021,

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,

mr. drs. R.T. Jie Sam Foek

de burgemeester,

ir. C.L. Visser