Nadere regel tegemoetkoming schade als gevolg van COVID 19 bij culturele instellingen 2021

Geldend van 01-07-2021 t/m 31-10-2021

Intitulé

Nadere regel tegemoetkoming schade als gevolg van COVID 19 bij culturele instellingen 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld,

Gelet op het bepaalde in artikel 149 van de gemeentewet en artikel 2 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening Noordenveld 2011,

Besluit:

Vast te stellen de nadere regel tegemoetkoming schade als gevolg van COVID 19 bij culturele instellingen 2021.

Doel

De subsidieregeling heeft tot doel:

 • In 2021 tegemoet te komen aan de exploitatieschade van culturele instellingen, opgelopen in het eerste half jaar van 2021, als gevolg van COVID 19 maatregelen in de gemeente Noordenveld.

 • Culturele instellingen te helpen aanpassen aan de veranderende omstandigheden als gevolg van COVID 19 in 2021.

Begrippen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • Accommodatie: voorziening, bestemd en in gebruik voor activiteiten op het gebied van cultuur;

 • Culturele activiteiten: activiteiten die gericht zijn op de kunsten, cultureel erfgoed en media.

 • Culturele instellingen: culturele instellingen gevestigd en actief in de gemeente Noordenveld, zonder winstoogmerk.

 • Grote culturele instellingen: culturele instellingen gevestigd en actief in de gemeente Noordenveld, zonder winstoogmerk, die meer dan € 50.000,- gemeentelijk subsidie per jaar ontvangen op structurele basis.

 • Exploitatieschade COVID 19: het exploitatietekort dat is ontstaan op de exploitatierekening van een culturele instelling, gedurende de eerste zes maanden van 2021 en dat aantoonbaar is ontstaan als gevolg van de COVID 19 maatregelen. Dit, in vergelijking met de exploitatie over de eerste zes maanden 2019.

 • Investeringen: financiële investeringen die bedoeld zijn om een culturele instelling te helpen aanpassen aan de veranderende omstandigheden in verband met de COVID 19 epidemie, die aantoonbaar zijn ontstaan als gevolg van de COVID 19 maatregelen.

 • Algemene Reserve: het cumulatieve financiële resultaat uit het verleden en dat vrij besteedbaar is (geen voorziening of bestemmingsreserve).

 • RIVM-richtlijnen: Richtlijnen van het RIVM zoals vermeld op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

 • COVID 19 maatregelen: Maatregelen die de rijksoverheid treft en getroffen heeft in verband met de aanpak en bestrijding van COVID 19, overgenomen door de Veiligheidsregio Drenthe, zoals vermeld op de website van de rijksoverheid en de Veiligheidsregio Drenthe.

 • Subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidie op grond van deze regeling.

Artikel 1 Instellingen die in aanmerking komen voor subsidie

Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend door een culturele instelling die voldoet aan alle onderstaande kenmerken en voorwaarden.

 • 1.

  De instelling is een rechtspersoon zonder winstoogmerk, bijvoorbeeld een stichting of een vereniging.

 • 2.

  De instelling is geen zangkoor, toneelvereniging of historische vereniging gevestigd en actief in de gemeente Noordenveld.

 • 3.

  De instelling organiseert activiteiten gericht op de kunsten, cultureel erfgoed en media die openbaar toegankelijk zijn en niet gericht zijn op politiek, vakbondsactiviteiten en religie.

Artikel 2 Aanvraag

 • 1.

  Subsidieaanvragen worden aangevraagd via een door burgemeester en wethouders vastgesteld aanvraagformulier.

 • De aanvrager voegt de volgende bijlagen toe aan het aanvraagformulier:

  • a.

   een overzicht van de eerste zes maanden van de exploitatie van de culturele instelling van 2021, waaruit blijkt dat deze een tekort heeft geleden ten opzichte van de eerste zes maanden van de exploitatie 2019, van de betreffende instelling

  • b.

   een toelichting waarin wordt aangetoond dat het tekort uit lid a is ontstaan als gevolg van de COVID 19 maatregelen.

  • c.

   een overzicht van de algemene reserve van de instelling op 31-12-2020.

  • d.

   een berekening van het gevraagde subsidiebedrag op grond van deze nadere regeling.

   Indien van toepassing; een begroting van de investering die een instelling wil doen om de instelling te helpen aanpassen aan de veranderende omstandigheden als gevolg van COVID 19.

 • 2.

  Een aanvraag voor subsidie kan gedurende de looptijd van de regel worden ingediend.

 • 3.

  Per instelling kan maximaal één aanvraag worden ingediend, waarbij een combinatie van exploitatieaanvraag en investeringsaanvraag mogelijk is.

 • 4.

  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

 • 5.

  Wanneer een subsidieaanvraag niet volledig is, geldt voor het in behandeling nemen van de aanvraag de datum waarop de aanvraag volledig is geworden.

 • 6.

  Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.

Artikel 3 Bijdrage exploitatieschade eerste helft 2021

 • 1.

  De subsidie exploitatieschade kan in combinatie met de subsidie investeringen aangevraagd worden.

 • 2.

  De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 3.000,- per (gecombineerde) aanvraag,

 • 3.

  De hoogte van de subsidie voor grote culturele instellingen bedraagt maximaal € 20.000,- per (gecombineerde) aanvraag.

 • 4.

  De subsidie exploitatieschade is bedoeld als tegemoetkoming van de exploitatieschade van culturele instellingen over de eerste zes maanden van 2021, als gevolg van de COVID 19 maatregelen, in vergelijking met de exploitatie van de instelling over de eerste zes maanden van 2019.

 • 5.

  De bijdrage heeft betrekking op het kalenderjaar 2021.

 • 6.

  De instelling levert een eigen bijdrage door de inzet van 10% van haar algemene reserve, stand 31 december 2020.

Artikel 4 Bijdrage investeringen

 • 1.

  De subsidie investeringen kan in combinatie met de subsidie exploitatieschade worden aangevraagd.

 • 2.

  De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 3.000,- per (gecombineerde) aanvraag,

 • 3.

  De hoogte van de subsidie voor grote culturele instellingen bedraagt maximaal € 20.000,- per (gecombineerde) aanvraag.

 • 4.

  De subsidie investeringen is bedoeld als ondersteuning in investeringen die een culturele instelling helpen zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden als gevolg van COVID 19.

 • 5.

  De bijdrage heeft betrekking op het kalenderjaar 2021, met een uitloop van het plegen van de investering naar 2022.

 • 6.

  De instelling levert een eigen bijdrage aan de investering van 10% van de kosten van de investering.

 • 7.

  Meerjarige lasten die ontstaan als gevolg van het plegen van een investering komen voor rekening van de instelling.

 • 8.

  De instelling is zelf verantwoordelijk voor een eventueel vergunningstraject, mocht deze noodzakelijk zijn in verband met de investering.

 • 9.

  De investering wordt gedaan na het volledig doorlopen en succesvol afronden van een eventueel vergunningstraject.

 • 10.

  Indien er een subsidie wordt aangevraagd voor een investering aan een gemeentelijk gebouw of gemeentelijk eigendom, dan wordt voorafgaand aan het plegen van deze investering schriftelijke toestemming gevraagd aan de gemeente. Zonder deze toestemming wordt de investering niet gepleegd of uitgevoerd.

 • 11.

  Er wordt een kort inhoudelijk en financieel verslag van de investering(en) overlegd aan de gemeente binnen 12 weken na gepleegde investering(en).

Artikel 5 Subsidieplafond

 • 1.

  Het college verleent de subsidie, in het kader van deze nadere regeling, tot maximaal het subsidieplafond van in totaal € 30.000,- is bereikt,

 • 2.

  Het college verleent de subsidie voor grote culturele instellingen, in het kader van deze nadere regeling, tot maximaal het subsidieplafond van in totaal € 80.000,- is bereikt.

Artikel 6 Weigeringsgronden

 • 1.

  De aanvraag voor subsidie wordt afgewezen als aannemelijk is dat de instelling niet behoort tot de doelgroep omschreven in de begrippendefinitie en artikel 1 van deze nadere regeling.

 • 2.

  Het college kan een besluit tot toekenning van een tegemoetkoming intrekken indien:

  • a.

   de instelling aan wie een subsidie is toegekend onjuiste of onvolledige informatie heeft verschaft, waardoor een subsidie ten onrechte is toegekend;

  • b.

   het besluit tot toekenning van een subsidie anderszins onjuist was en de aanvrager dit wist, dan wel behoorde te weten.

 • 3.

  Het college vordert een bedrag dat als gevolg van een besluit als bedoeld in lid 2 ten onrechte is uitbetaald, terug van degene aan wie is uitbetaald.

Artikel 7 Termijnen

 • 1.

  Aanvragen kunnen van 1 juli tot en met 31 oktober 2021 met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld.

 • 2.

  Een subsidieaanvraag wordt binnen 8 weken afgehandeld.

  De termijn voor afhandeling van een aanvraag kan maximaal één keer met 8 weken verlengd worden.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van het bepaalde in deze nadere regel.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze nadere regel treedt in werking op 1 juli 2021

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van burgemeesters en wethouders van 8 juni 2021.