Nadere regel tegemoetkoming schade COVID 19 bij kleine culturele instellingen 2021

Geldend van 01-07-2021 t/m 31-10-2021

Intitulé

Nadere regel tegemoetkoming schade COVID 19 bij kleine culturele instellingen 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld,

Gelet op het bepaalde in artikel 149 van de gemeentewet en artikel 2 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening Noordenveld 2011,

Besluit:

Vast te stellen de nadere regel tegemoetkoming schade COVID 19 bij kleine culturele instellingen 2021.

Doel

De subsidieregeling heeft tot doel eenmalig tegemoet te komen aan de inkomstenschade van koren, toneelverenigingen en historische verenigingen in Noordenveld die het gevolg is van de COVID 19 maatregelen van de overheid in 2021

Begrippen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • Kleine culturele instellingen: Zangkoren, toneelverenigingen en historische verenigingen gevestigd en actief in de gemeente Noordenveld, zonder winstoogmerk;

 • RIVM-richtlijnen: Richtlijnen van het RIVM zoals vermeld op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

 • COVID 19 maatregelen: Maatregelen die de rijksoverheid treft en getroffen heeft in verband met de aanpak en bestrijding van COVID 19, overgenomen door de Veiligheidsregio Drenthe, zoals vermeld op de website van de rijksoverheid en de Veiligheidsregio Drenthe.

 • Subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidie op grond van deze regeling.

Artikel 1 Instellingen die in aanmerking komen voor subsidie

Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend door kleine culturele instellingen wanneer zij aan alle onderstaande kenmerken voldoen:

 • 1.

  De instelling is een rechtspersoon zonder winstoogmerk, bijvoorbeeld een stichting of een vereniging.

 • 2.

  De instelling is een zangkoor, toneelvereniging of historische vereniging gevestigd en actief in de gemeente Noordenveld.

 • 3.

  De instelling organiseert culturele en erfgoed activiteiten die openbaar toegankelijk zijn en niet gericht zijn op politiek, vakbondsactiviteiten en religie.

Artikel 2 Aanvraag

 • 1.

  Subsidieaanvragen worden aangevraagd via een door burgemeester en wethouders vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2.

  Een aanvraag voor subsidie kan gedurende de looptijd van de regel worden ingediend.

 • 3.

  Per instelling kan maximaal één aanvraag worden ingediend.

 • 4.

  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 5.

  Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.

Artikel 3 Bijdrage

 • 1.

  De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 300,- per aanvraag

 • 2.

  De subsidie is bedoeld als tegemoetkoming van de inkomstenschade van kleine culturele instellingen als gevolg van de COVID 19 maatregelen, conform de RIVM-richtlijnen.

 • 3.

  De bijdrage heeft betrekking op het kalenderjaar 2021.

Artikel 4 Subsidieplafond

Het college verleent de subsidie tot maximaal het subsidieplafond van € 10.000,- is bereikt.

Artikel 5 Weigeringsgronden

 • 1.

  De aanvraag voor subsidie kan worden afgewezen als aannemelijk is dat de instelling niet behoort tot de doelgroep omschreven in artikel 1 van deze nadere regeling.

Artikel 6 Termijnen

 • 1.

  Aanvragen kunnen van 1 juli tot en met 31 oktober 2021 met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld.

 • 2.

  Een subsidieaanvraag wordt binnen 8 weken afgehandeld.

 • 2.

  De termijn voor afhandeling van een aanvraag kan maximaal één keer met 8 weken verlengd worden.

Artikel 7 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van het bepaalde in deze nadere regel.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze nadere regel treedt in werking op 1 juli 2021.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van burgemeesters en wethouders van 8 juni 2021