Mandaat- en aanwijzingsbesluit handhaven van de quarantaineplicht uit artikel 58nb lid 1 Wet publieke gezondheid

Geldend van 15-06-2021 t/m heden

Intitulé

Mandaat- en aanwijzingsbesluit handhaven van de quarantaineplicht uit artikel 58nb lid 1 Wet publieke gezondheid

De burgemeester van de gemeente Druten;

gelet op:

 • -

  artikel 10:3 Algemene wet bestuursrecht,

 • -

  artikel 58nb lid 1 Wet publieke gezondheid,

 • -

  artikel 58u lid 4 Wet publieke gezondheid,

 • -

  artikel 58v Wet publieke gezondheid,

 • -

  artikel 64a lid 1 Wet publieke gezondheid,

 • -

  artikel 1 aanhef en onder a Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 december 2020, kenmerk 1793063-215168-WJZ, houdende aanwijzing van ambtenaren voor de uitoefening van het toezicht op de naleving van hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheid in verband met de bestrijding van de epidemie van covid-19;

overwegende dat:

 • -

  het gelet op de korte duur van de thuisquarantaine en het spoedeisende belang bij handhaving wenselijk is dat de toezichthouders die zijn aangewezen om toezicht te houden op de naleving van de regels die gesteld zijn bij of krachtens hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheid ook bevoegd zijn om direct handhavend op te kunnen treden bij overtreding van de quarantaineplicht,

 • -

  de bestuurlijke boete op grond van artikel 58v lid 2 €339 bedraagt en er dus geen mandaatverbod geldt voor toezichthouders die ook toezicht houden op de naleving van de regels op grond van artikel 10:3 lid 4 Awb, omdat artikel 5:53 Awb niet van toepassing is,

 • -

  de burgemeester van de gemeente Nijmegen instemming als bedoeld in artikel 10:4 lid 1 Algemene wet bestuursrecht heeft gegeven voor dit mandaat en de gemandateerden instemmen met het mandaat,

BESLUIT

Artikel 1

 • 1. de personen die als gemeentelijk ambtenaar zijn aangesteld en belast zijn met de toezicht op de naleving van in de gemeente Nijmegen van toepassing zijnde algemeen verbindende voorschriften het mandaat te verlenen om te besluiten tot het opleggen van een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 58v Wet publieke gezondheid in geval van een overtreding van artikel 58nb lid 1 Wet publieke gezondheid in de gemeente Druten, en

 • 2. de personen die als gemeentelijk ambtenaar zijn aangesteld en belast zijn met de toezicht op de naleving van in de gemeente Nijmegen van toepassing zijnde algemeen verbindende voorschriften het mandaat te verlenen om te besluiten tot het opleggen van een last onder dwangsom als bedoeld in artikel 58u lid 4 Wet publieke gezondheid in geval van een overtreding van artikel 58nb lid 1 Wet publieke gezondheid in de gemeente Druten,

 • 3. de personen die als gemeentelijk ambtenaar zijn aangesteld en belast zijn met de toezicht op de naleving van in de gemeente Nijmegen van toepassing zijnde algemeen verbindende voorschriften, aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheid met uitzondering van de artikelen 58q en 58r van deze wet in de gemeente Druten.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking een dag na bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld d.d. 8 juni 2021

De burgemeester,

C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld