Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent het lager vaststellen van subsidies voor evenementen wegens het coronavirus (Beleidsregel lagere vaststelling subsidies wegens het coronavirus Gouda)

Geldend van 15-06-2021 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent het lager vaststellen van subsidies voor evenementen wegens het coronavirus (Beleidsregel lagere vaststelling subsidies wegens het coronavirus Gouda)

Het college van burgemeester en wethouders van Gouda;

gelezen het voorstel van 20 april 2021;

gelet op de artikelen 1:3, vierde lid, 4:81, eerste lid, 4:83 en 4:46, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit tot vaststelling van de:

Beleidsregel lagere vaststelling subsidies evenementen 2022 wegens het coronavirus Gouda

artikel 1. Invulling gebruikmaking bevoegdheid

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda maakt geen gebruik van zijn bevoegdheid tot het lager vaststellen van subsidies verstrekt op grond van de subsidieregelingen Sterevenementen Gouda 2016, Volksfeesten Gouda 2016 en Gouda op de Kaart voor zover het niet of niet geheel plaatsvinden is veroorzaakt door de coronavirusepidemie en de uitgaven onvermijdbaar of onontkoombaar waren.

Artikel 2. Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1. Deze beleidsregel treedt in één dag na bekendmaking.

  • 2. Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel lagere vaststelling subsidies wegens het coronavirus Gouda

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 11 mei 2021

Burgemeester en wethouders van Gouda,

de secretaris,

B. van Spréw

de burgemeester,

mr. drs. P. Verhoeve