Nadere regels sportsubsidies gemeente Hellendoorn 2021

Geldend van 12-06-2021 t/m heden

Intitulé

Nadere regels sportsubsidies gemeente Hellendoorn 2021

Nijverdal 20 april 2021 Nr. 2020-034651

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hellendoorn;

Gelet op de artikelen 2, tweede lid, 4, 5, vierde lid en 7, derde lid van de Algemene subsidieverordening samenleving gemeente Hellendoorn 2021 en de artikelen 1, eerste lid onderdeel f, en 2, eerste lid onderdeel e van het Instellingsbesluit voor de Bestuurscommissie voor de lichamelijke opvoeding en de sport;

besluiten:

vast te stellen de:

Nadere regels sportsubsidies gemeente Hellendoorn 2021

HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  sport: de activiteiten in amateurverband die zich richten op de sportbeoefening en op het scheppen en uitbouwen van mogelijkheden voor sportieve ontspanning en lichamelijke oefening;

 • b.

  sportvereniging: een statutair in de gemeente Hellendoorn gevestigde vereniging met volledige rechtspersoonlijkheid, die het aanbieden en organiseren van sportbeoefening tot doel heeft, aangesloten is bij een door het NOC*NSF aangesloten overkoepelende sportorganisatie en geen winstoogmerk heeft;

 • c.

  organisatie: een statutair in de gemeente Hellendoorn gevestigde organisatie met volledige rechtspersoonlijkheid, die het aanbieden en organiseren van sportbeoefening tot doel heeft;

 • d.

  instelling: een in de gemeente Hellendoorn of in een aangrenzende gemeente gevestigde instelling, die voor een belangrijk deel op de gemeente Hellendoorn is georiënteerd en die volgens haar statuten sportbeoefening door personen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking ten doel heeft;

 • e.

  jeugdleden: personen in de leeftijdscategorie tot en met 17 jaar, die lid zijn van een sportvereniging of organisatie;

 • f.

  de verordening: de Algemene subsidieverordening samenleving gemeente Hellendoorn 2021;

 • g.

  de BLOS: de Bestuurscommissie voor de lichamelijke opvoeding en de sport.

Artikel 2 Subsidievormen

De aan sportverenigingen en organisaties toe te kennen subsidies worden onderverdeeld in:

 • a.

  subsidie ten behoeve van jeugdsport;

 • b.

  subsidie in de meerkosten van het gebruik van niet-gemeentelijke binnensportaccommodaties voor sportbeoefening;

 • c.

  subsidie in de (vervoers)kosten van sport voor personen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking.

Artikel 3 Overige bepalingen

 • 1.

  Onder ‘over middelen van derden kunnen beschikken’ in de zin van artikel 10, onderdeel e van de verordening wordt in ieder geval verstaan de situatie dat op grond van een andere gemeentelijke regeling of regelingen van publiekrechtelijke lichamen subsidiëring of bekostiging van de in deze nadere regels vermelde subsidievormen mogelijk is.

 • 2.

  Onder de verplichting op grond van artikel 14, tweede lid van de verordening wordt mede verstaan het door de sportvereniging, organisatie of instelling, als daarom wordt verzocht, verplicht aan de BLOS of aan één of meer door hem aan te wijzen ambtenaren:

  • a.

   inzage geven in haar boekhouding en administratie;

  • b.

   alle inlichtingen verstrekken welke in het belang van een goede controle worden gevraagd.

HOOFDSTUK 2 Jeugdsport

Artikel 4 Omschrijving

Subsidie wordt verleend aan gemeentelijke sportverenigingen ten behoeve van jeugdleden. Aanvragers worden bij de beoordeling van de subsidieaanvraag in drie categorieën ingedeeld:

 • a.

  gebruikers van een gemeentelijke binnensportaccommodatie en het gemeentelijke zwembad;

 • b.

  gebruikers van een gemeentelijke buitensportaccommodatie;

 • c.

  gebruikers van een niet-gemeentelijke sportaccommodatie.

Artikel 5 Hoogte subsidie

De hoogte van de subsidie wordt bepaald op basis van de verhouding van het aantal jeugdleden en per categorie bepaald door:

 • a.

  een jaarlijks door de BLOS vast te stellen kortingspercentage op de huur van gemeentelijke binnensportaccommodaties en het gemeentelijke zwembad ten behoeve van jeugdgebruik;

 • b.

  een jaarlijks door de BLOS vast te stellen kortingspercentage op de huurtarieven van de gemeentelijke sportparken ten behoeve van jeugdgebruik;

 • c.

  een jaarlijks door de BLOS vast te stellen bedrag per jeugdlid.

Artikel 6 Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag moet, in afwijking van artikel 7 van de verordening, vóór 31 januari van het jaar, waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, worden ingediend.

 • 2.

  Bij de aanvraag moet, naast de gegevens die moeten worden overgelegd op grond van artikel 5 van de verordening, ook het aantal jeugdleden worden opgegeven.

Artikel 7 Vaststelling

 • 1.

  De subsidie voor sportverenigingen die vallen in de categorie vermeld onder artikel 4, onderdeel a, die een jeugdsportsubsidie ontvangen via een korting op de huurtarieven, wordt na afloop van het subsidiejaar vastgesteld.

 • 2.

  Sportverenigingen die vallen in de categorieën vermeld onder artikel 4, onderdelen b en c ontvangen de jeugdsportsubsidie via een beschikking in het subsidiejaar.

HOOFDSTUK 3 Subsidie in meerkosten voor het noodzakelijke gebruik niet-gemeentelijke binnensportaccommodatie

Artikel 8 Omschrijving

 • 1.

  Aan een sportvereniging of organisatie kan door de BLOS subsidie worden verstrekt voor de meerkosten die ontstaan door het noodzakelijke gebruik van een niet-gemeentelijke binnensportaccommodatie gelegen in de gemeente Hellendoorn.

 • 2.

  Onder niet-gemeentelijke binnensportaccommodaties voor sportbeoefening worden verstaan de in de gemeente aanwezige niet-gemeentelijke gymnastieklokalen, sportlokalen en sporthallen. Andere niet-gemeentelijke sportaccommodaties voor sportbeoefening kunnen hieraan worden gelijkgesteld. De BLOS zal van geval tot geval beoordelen of niet-gemeentelijke sportaccommodaties aan de te stellen criteria voldoen.

 • 3.

  Onder de meerkosten voor het gebruik van niet-gemeentelijke binnensportaccommodaties voor sportbeoefening wordt verstaan het verschil tussen het tarief voor het gebruik van de niet-gemeentelijke binnensportaccommodatie en het tarief voor het gebruik van een vergelijkbare gemeentelijke binnensportaccommodatie.

 • 4.

  Er is sprake van noodzakelijk gebruik indien naar het oordeel van de BLOS blijkt dat in de gemeentelijke binnensportaccommodaties niet voldoende uren beschikbaar zijn en dat hierdoor het gebruik van een niet-gemeentelijke binnensportaccommodatie noodzakelijk is. Buitensportverenigingen komen niet voor subsidie in aanmerking, tenzij het noodzakelijke huur ten behoeve van zaalcompetitie betreft.

Artikel 9 Hoogte subsidie

De subsidie bedraagt 100% van de meerkosten conform artikel 8, derde lid.

Artikel 10 Vaststelling

De subsidie wordt per beschikking vastgesteld nadat een betalingsbewijs van de huur van de niet-gemeentelijke binnensportaccommodatie is ingediend.

HOOFDSTUK 4 Sport voor personen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking

Artikel 11 Omschrijving

Om de actieve sportbeoefening door personen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking te stimuleren, kan subsidie aan een sportvereniging, organisatie of instelling worden verstrekt in de noodzakelijke vervoerskosten of de kosten voor het organiseren van sportactiviteiten.

Onder noodzakelijke vervoerskosten wordt verstaan: (extra) vervoerskosten die een organisatie noodzakelijkerwijs dient te maken als gevolg van het feit dat de desbetreffende persoon/personen door zijn/haar/hun geestelijke en/of lichamelijke beperking(en) niet in staat is/zijn om zelfstandig de locatie te bereiken die, logischerwijs, nodig is om sport te beoefenen.

Artikel 12 Hoogte subsidie

 • 1.

  De subsidie voor vervoerskosten bedraagt maximaal 65% van de noodzakelijke vervoerskosten.

 • 2.

  De subsidie voor sportactiviteiten bedraagt € 50,00 per jaar per deelnemer aan een sportactiviteit.

Artikel 13 Vaststelling

 • 1.

  Vaststelling van de subsidie in de vervoerskosten geschiedt enkele keren per kalenderjaar, zo spoedig mogelijk nadat een bewijs van betaling van de vervoerskosten is ingediend.

 • 2.

  De subsidie wordt vastgesteld na afloop van de sportactiviteiten op basis van ingediende deelnemerslijsten.

HOOFDSTUK 5 Slotbepalingen

Artikel 14 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze nadere regels niet voorzien, treft de BLOS de nodige maatregelen en/of neemt hij de nodige beslissingen.

Artikel 15 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag, volgende op die van zijn bekendmaking.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Nadere regels sportsubsidies gemeente Hellendoorn 2021.

Burgemeester en wethouders van Hellendoorn,

de secretaris, de burgemeester,

Algemene toelichting

Bestuurscommissie voor de lichamelijke opvoeding en de sport

Op grond van artikel 2, eerste lid onderdeel e van het Instellingsbesluit voor de Bestuurscommissie voor de lichamelijke opvoeding en de sport heeft het college de bevoegdheid tot het subsidiëren van sportverenigingen overgedragen aan de BLOS.

Hoofdstuk 2 Jeugdsport

Het doel van de subsidie is om de actieve sportbeoefening door jeugdigen onder deskundige begeleiding te stimuleren en het organiseren van nevenactiviteiten voor jeugdigen te bevorderen.

Hiermee wordt aansluiting gezocht bij de centrale doelstelling in de Sport- en beweegnota 2016-2019 ‘Samen in beweging’. De raad heeft op 2 juni 2020 ingestemd met verlenging van de Sport- en Beweegnota 2016-2019 ‘Samen in beweging’ tot 1 januari 2023.

De raad stelt jaarlijks het subsidiebudget beschikbaar stelt jaarlijks ook het subsidieplafond vast. De BLOS verdeelt het subsidiebudget voor de jeugdsport op basis van de verhouding van het aantal jeugdleden over drie categorieën, overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 en 5.

Na afloop van het subsidiejaar stelt de BLOS een overzicht op met de verstrekte jeugdsportsubsidies. Sportverenigingen vallend in categorie a. kunnen op deze manier na afloop van het subsidiejaar zien hoeveel jeugdsportsubsidie indirect als korting op de huur is verstrekt.

Hoofdstuk 3 Subsidie in meerkosten voor het noodzakelijke gebruik niet-gemeentelijke binnensportaccommodatie

Het doel van de subsidie is vraag naar en aanbod van gemeentelijke binnensportaccommodaties op elkaar af te stemmen door tegemoet te komen in de meerkosten van het gebruik van niet-gemeentelijke binnensportaccommodaties door gemeentelijke sportverenigingen of organisaties.

Andere niet-gemeentelijke sportaccommodaties die buiten de definitie van een niet-gemeentelijke binnensportaccommodatie vallen, zoals een voetbalveld, kunnen worden gelijkgesteld aan een niet-gemeentelijke binnensportaccommodatie, zulks ter beoordeling van de BLOS.

Hoofdstuk 4 Sport voor personen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking

Het doel is om de actieve sportbeoefening door personen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking te stimuleren door het verstrekken van subsidie aan een sportvereniging, organisatie of instelling in de noodzakelijke vervoerskosten of de kosten voor het organiseren van sportactiviteiten.

Indien het niet mogelijk is een bepaalde tak van sport te beoefenen in de gemeente Hellendoorn, kan een niet-plaatselijke sportvereniging een beroep doen op deze regeling voor een persoon met een geestelijke en/of lichamelijke beperking, die woonachtig is in de gemeente Hellendoorn en in de Basisregistratie personen staat ingeschreven in Hellendoorn.