Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Huizen houdende regels omtrent de subsidie voor eenvoudige energiemaatregelen (Subsidieregeling eenvoudige energiemaatregelen 2021-2022)

Geldend van 15-06-2021 t/m heden

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Huizen houdende regels omtrent de subsidie voor eenvoudige energiemaatregelen (Subsidieregeling eenvoudige energiemaatregelen 2021-2022)

De raad van de gemeente Huizen;

in vergadering bijeen op [Vul datum in],

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. [Dit vult agendering in]; agendapunt [Dit vult agendering in]

gelet op:

 • -

  artikel 149 van de Gemeentewet,

 • -

  de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en

 • -

  de bepalingen van de Algemene subsidieverordening van de gemeente Huizen,

b e s l u i t :

de ‘Subsidieregeling eenvoudige energiemaatregelen 2021-2022’ als deelverordening vast te stellen per 15 juni 2021.

Artikel 1 Algemene bepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  aanschaf: eigendomsverkrijging krachtens een met een leverancier gesloten koopovereenkomst;

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen;

 • c.

  (energie)maatregel: maatregel die is opgenomen in de bij deze regeling behorende subsidielijst;

 • d.

  (energie)voucher: een financiële bijdrage voor energiebesparende maatregelen die onder deze regeling vallen;

 • e.

  huurder: een natuurlijk persoon die als hoofdhuurder en bewoner van een als woning gebruikte onroerende zaak waaraan energie wordt geleverd, een huurcontract is aangegaan;

 • f.

  huurwoning: woning die als zelfstandige of onzelfstandige woning is verhuurd;

 • g.

  (subsidie)aanvraag: verzoek aan het college van burgemeester en wethouders om subsidie;

 • h.

  subsidiebesluit: beslissing van het college op een subsidieaanvraag;

 • i.

  subsidielijst: lijst met voor subsidie in aanmerking komende maatregelen;

 • j.

  woningeigenaar: natuurlijk persoon die (mede)eigenaar en hoofdbewoner is van de woning;

 • k.

  woning: een binnen de gemeente Huizen gelegen woonruimte die bestemd is om permanent als zelfstandige woongelegenheid te worden bewoond.

Artikel 2 Doelstelling en doelgroep

Het Klimaatakkoord gaat uit van een CO2-neutrale en aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050. De landelijke overheid heeft de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) ingesteld, gericht op het treffen van kleinere energiebesparende maatregelen in woningen. De verstrekking van de subsidies in het kader van deze RREW verloopt via de gemeente. Deze ‘Subsidieregeling eenvoudige energiemaatregelen 2021-2022’ stimuleert huurders en woningeigenaren in Huizen om deze kleinere energiemaatregelen in de woning te treffen. Daarmee worden de woningen energiezuiniger en comfortabeler. De regeling levert eveneens een bijdrage aan de eerste stappen richting een CO2-neutrale en aardgasvrije woningvoorraad.

De huurder of woningeigenaar kan op twee manieren subsidie aanvragen:

 • Voucher-regeling (webshop): de aanvrager bestelt via een online aanvraagsysteem energiebesparende maatregelen direct in een webshop tot een maximumbedrag van € 80,-.

 • Cashback-regeling: de aanvrager vraagt via een online aanvraagsysteem € 80,- terug op de investering in de energiebesparende maatregelen.

Artikel 3 Subsidieperiode en subsidieplafond

 • a. Het aanvragen van subsidie is mogelijk vanaf 15 juni 2021.

 • b. De uiterste aanvraagdatum is 15 juni 2022 of eerder, te weten op de dag dat het subsidieplafond wordt bereikt. Het college kan deze datum met inachtneming van het subsidieplafond aanpassen (verlengen).

 • c. Het beschikbare budget van € 80,- per woning is voor 2.000 inwoners beschikbaar, verdeeld over (minimaal) 1.500 huurwoningen en (maximaal) 500 koopwoningen. Daarmee bedraagt het totale subsidiebedrag (subsidieplafond) € 160.000,-. Het college kan besluiten om de verdeling van het totale subsidiebedrag over huur- en koopwoningen te wijzigen, als daartoe aanleiding is. Echter, in alle gevallen geldt vanwege Rijksregels dat minimaal 1.000 huurwoningen (50% van het totaal) in aanmerking komen voor subsidie.

 • d. Het bereiken van het subsidieplafond wordt bekendgemaakt op www.huizen.nl. Aanvragen die na deze bekendmaking worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Artikel 4 Subsidiecriteria

 • a. Subsidie kan worden aangevraagd door een huurder of woningeigenaar.

 • b. Subsidie kan worden aangevraagd voor bestaande woningen, dat wil zeggen woningen die zijn opgeleverd voor 1 januari 2021.

 • c. Subsidie kan worden aangevraagd voor maatregelen die op of na 1 april 2021 zijn aangeschaft en/of uitgevoerd.

 • d. Per woning kan maar eenmaal subsidie worden aangevraagd binnen de looptijd van deze verordening.

 • e. Subsidie kan alleen worden aangevraagd indien de aanvrager voor de woning geen subsidie heeft ontvangen in het kader van de Subsidieregeling eenvoudige energiemaatregelen Huizen (de vorige regeling uit 2020).

Artikel 5 Weigeringsgronden

Subsidie wordt in ieder geval geweigerd, indien:

 • a.

  de maatregel voor 1 april 2021 is aangeschaft en/of uitgevoerd;

 • b.

  er geen gebruik wordt gemaakt van de door het college vastgestelde wijze van aanvragen;

 • c.

  er voor dezelfde woning al eerder subsidie is verleend in het kader van deze verordening;

 • d.

  er voor dezelfde woning al eerder subsidie is verleend in het kader de Subsidieregeling eenvoudige energiemaatregelen Huizen (de vorige regeling uit 2020);

 • e.

  de totale kosten voor de maatregelen die onder de subsidielijst vallen lager zijn dan € 80,- (uitsluitend van toepassing bij de cashback-regeling);

 • f.

  het subsidieplafond is bereikt of door toekenning van de subsidie zou worden overschreden;

 • g.

  in het kader van de aanvraag de aanvrager onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt en de verstrekking van deze gegevens tot een onjuiste beschikking op de aanvraag zou hebben of heeft geleid.

Artikel 6 Subsidiabele maatregelen en subsidiebedragen

 • a. De subsidiabele maatregelen zijn opgenomen in de subsidielijst. De bevoegdheid om de subsidielijst vast te stellen en te wijzigen ligt bij het college. De subsidielijst wordt bekendgemaakt op www.huizen.nl.

 • b. Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet de maatregel voldoen aan voorwaarden die zijn opgenomen in de subsidielijst.

 • c. De subsidie per woning bedraagt maximaal € 80,-. Indien subsidie wordt aangevraagd via de cashback-regeling bedraagt de subsidie, die nooit meer is dan de werkelijke kosten van de maatregel(en), exact € 80,-. Indien subsidie wordt aangevraagd via de voucher-regeling bedraagt de subsidie het bedrag waarvoor energiebesparende maatregelen zijn aangeschaft, tot een maximumbedrag van € 80,-.

Artikel 7 Aanvraag

 • a. Een subsidieaanvraag kan op twee manieren worden ingediend:

  • Door inzet van een voucher in een webshop, die is geselecteerd door het Duurzaam Bouwloket en waar toegang toe wordt geboden via www.duurzaambouwloket.nl, waarbij de aanvrager energiebesparende maatregelen direct in de webshop bestelt tot een maximumbedrag van € 80,-.

  • Een aanvraag voor € 80,- aan cashback op aangeschafte energiebesparende maatregelen bij een (lokaal) bedrijf naar keuze. De aanvraag is daarbij tegelijkertijd een verzoek tot vaststelling en uitbetaling van de subsidie, inclusief verantwoording over de uitgevoerde maatregelen.

 • b. Voor de aanvraag als genoemd in artikel 7, lid a wordt gebruik gemaakt van het door het college vastgestelde (digitale) formulier. Het digitale aanvraagformulier is beschikbaar op www.duurzaambouwloket.nl. Via www.huizen.nl wordt verwezen naar het aanvraagformulier.

 • c. De volledig ingediende online aanvraag bevat ten minste:

  • vouchercode;

  • naam en het adres van de aanvrager;

  • het e-mailadres van de aanvrager;

  • het telefoonnummer van de aanvrager;

  • de omschrijving van de maatregelen waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

  • ondertekening door de aanvrager (sms- of e-mailverificatie);

  • datum van de aanvraag.

 • d. Indien door middel van cashback subsidie wordt gevraagd, dient de aanvraag bovendien te bevatten:

  • factuur van de aangevraagde duurzaamheidsmaatregel(en);

  • kopie van het betaalbewijs (bankafschrift of bon) waaruit blijkt dat de maatregel is aangekocht;

  • het bankrekeningnummer van de aanvrager;

  • eventuele overige bewijsstukken.

Artikel 8 Behandeling van en besluiten op aanvragen

 • a. Subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst van ingediende aanvragen.

 • b. Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag.

 • c. Bij onvolledig of onjuist ingediende aanvragen wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld de aanvraag te corrigeren of aan te vullen. De beslissingstermijn wordt in die gevallen opgeschort tot de dag dat de aanvraag is gecorrigeerd en aangevuld.

 • d. De beslissingstermijn wordt in gevallen als bedoeld in lid c met maximaal vier weken opgeschort. Indien de aanvraag niet binnen deze termijn van vier weken is gecorrigeerd of aangevuld tot een juiste en volledige aanvraag, stelt het college deze als gevolg daarvan buiten behandeling en doet daarvan mededeling aan de aanvrager.

 • e. Het college neemt een besluit tot toekenning van de subsidie indien uit de bij de aanvraag ingediende informatie en eventuele aanvullende informatie blijkt dat voldaan wordt aan de voorwaarden en bepalingen van deze regeling. Het besluit tot vaststelling van de subsidie wordt kenbaar gemaakt aan de aanvrager. Daarbij wordt in elk geval het bedrag van de subsidie en de maatregelen waarvoor subsidie is toegekend vermeld.

Artikel 9 Uitbetaling van subsidie

Wanneer door middel van cashback subsidie wordt gevraagd (artikel 7, lid d), wordt de toegekende subsidie uiterlijk binnen zes weken na verzending van het subsidiebesluit uitbetaald. Uit overschrijding van deze termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd. Overschrijding van deze termijn leidt evenmin tot toekenning van rechtswege.

Artikel 10 Slotbepalingen

 • a. Het college kan, bijvoorbeeld op basis van een controle, het besluit tot toekenning van de subsidie intrekken of wijzigen overeenkomstig het bepaalde in artikel 4:48, eerste lid, en artikel 4:49, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

 • b. Het college kan afwijken van deze verordening indien strikte toepassing van de regels zou leiden tot niet gerechtvaardigde hardheid.

 • c. In gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist het college.

 • d. Deze deelverordening treedt in werking op 15 juni 2021 en geldt tot en met 31 juli 2022. Het college kan de looptijd van deze verordening met inachtneming van het subsidieplafond verlengen.

 • e. Deze deelverordening kan worden aangehaald als “Subsidieregeling eenvoudige energiemaatregelen 2021-2022”.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de griffier,

de voorzitter,

Bijlage 1 Subsidielijst

Behorende bij de Subsidieregeling eenvoudige energiemaatregelen 2021-2022

De volgende maatregelen komen in aanmerking voor subsidie. Combinaties van maatregelen zijn

Maatregel

Omschrijving en eventuele voorwaarden

Energiebespaarbox

De energiebespaarbox die als product is opgenomen in de webshop, beschikbaar via www.duurzaambouwloket.nl.

Ledverlichting

Het aanbrengen van ledlampen.

Dimschakelaar

Een dimschakelaar voor de verlichting.

Stand-byschakelaar

Een schakelaar om apparatuur volledig uit te schakelen.

Energieverbruiksmanager/slimme stekkers

Dit apparaat leest via een kabel of op afstand de energiemeter uit en geeft feedback over het energieverbruik. Slimme stekkers meten het energieverbruik en/of schakelen apparatuur uit.

CO2-meter

Deze meet de CO2-concentratie in huis.

Leidingisolatie

Het aanbrengen van leidingisolatie op ventilatiekanalen of distributieleidingen van het verwarmingssysteem.

Radiatorfolie

Het bevestigen van radiatorfolie op of achter de radiator.

Slimme thermostaat

Het op afstand benaderen en aansturen van de thermostaat.

Radiatorventilator

Een kleine ventilator onder de radiator die de luchtverplaatsing binnen en rondom de radiator verhoogt en daarmee het vermogen en de efficiency van het afgiftesysteem verbetert.

Deurdranger, deurveer

Voorziening die deuren sluit waardoor warmteverlies wordt beperkt.

Afdichtingsmaterialen en folies

Materialen die de naad- en kierdichting rondom aansluitingen in de woning of constructies bevorderen zoals tochtstrips, klimaat- of dampremmende folies en brievenbusborstels.

Vervangen radiatorkraan

Het aanbrengen of aanschaffen van een thermostatische radiatorkraan.

Waterbesparende douchekop

Het aanschaffen en/of laten plaatsen van een waterbesparende douchekop met een doorstroomklasse Z (4-7 liter/minuut) of klasse A (7-9 liter/minuut).

Waterstraalregelaar/perlator

Een volumestroombegrenzer voor een kraan.

Douchetimer

Timer die bespaart op het warmwaterverbruik via gedragsverandering.

Doorstroomverwarmer (ook wel doorstroomboiler genoemd)

In tegenstelling tot een elektrische boiler wordt hier geen water in een boiler op temperatuur gehouden, maar wordt het water alleen verwarmd als er vraag naar warm water is.

Waterzijdig inregelen

Het optimaal instellen van de verwarmingsinstallatie door het inregelen van de aanvoer- en retourtemperatuur en/of volumestromen en/of de waterkwaliteit (vuilafscheider aanbrengen).

Energiezuinig inregelen ventilatiesysteem

Het optimaal inregelen van een ventilatiesysteem.

Voor een toelichting op de maatregelen: zie bijvoorbeeldduurzaambouwloket.nl ofmilieucentraal.nl .

Er geldt (lees op www.huizen.nl alle voorwaarden):

 • Indien subsidie wordt aangevraagd via de voucherregeling (webshop) bedraagt de subsidie het bedrag waarvoor energiebesparende maatregelen zijn aangeschaft, tot een maximumbedrag van € 80,-.

 • Indien subsidie wordt aangevraagd via de cashbackregeling bedraagt de subsidie, die nooit meer is dan de werkelijke kosten van de maatregelen, exact € 80,-. Aanvragen voor een bedrag lager dan € 80,- worden bij de cashbackregeling niet in behandeling genomen.

 • De maatregelen moet zijn aangekocht en uitgevoerd op of na 1 april 2021.

 • Per woning kan maar eenmaal subsidie worden aangevraagd voor deze regeling.

 • Subsidie kan alleen worden aangevraagd indien de aanvrager voor de woning geen subsidie heeft ontvangen in het kader van de Subsidieregeling eenvoudige energiemaatregelen Huizen (dit is de vorige regeling uit 2020).