Tijdelijke beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders houdende regels ter incidentele financiële ondersteuning van sociaal-maatschappelijke activiteiten in coronatijd als specifieke aanvulling op de bestaande mogelijkheden van de projectsubsidieregeling en het Naoberfonds.

Geldend van 01-01-2021 t/m 11-05-2022

Intitulé

Tijdelijke beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders houdende regels ter incidentele financiële ondersteuning van sociaal-maatschappelijke activiteiten in coronatijd als specifieke aanvulling op de bestaande mogelijkheden van de projectsubsidieregeling en het Naoberfonds.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten;

overwegende dat;

door de aanhoudende (gedeeltelijke) lockdown vanwege de uitbraak van het coronavirus en de daarbij behorende beperkende maatregelen, het sociale leven al langere tijd ernstig wordt beperkt.

dit inmiddels een duidelijk negatief effect heeft op het algemeen (fysieke en mentale) welzijn van alle burgers, in het bijzonder van de meest kwetsbaren daaronder.

sociaal maatschappelijke organisaties financieel onder druk staan, waardoor activiteiten noodgedwongen stilvallen of slechts in een beperkte mate, op afgeslankte of aangepaste wijze plaats kunnen vinden.

het beleid van het rijk, de provincie en de gemeenten er onder meer op is gericht de bestaande sociaal maatschappelijke infrastructuur zoveel mogelijk in stand te houden en initiatieven en activiteiten, specifiek gericht op het voorkomen en herstellen van verdere sociale schade door de pandemie, te stimuleren.

de inmiddels in gang gezette versoepelingen van de coronamaatregelen geleidelijk ook weer mogelijkheden bieden tot een (her)start van dergelijke stimulerende activiteiten en initiatieven.

rekening houdende met het gegeven:

dat op 26 mei 2020 het college een specifiek kader heeft vastgesteld voor de beoordeling van verzoeken om gemeentelijke financiële steun van sociaal maatschappelijke, sportieve en culturele organisaties, die in financiële problemen komen vanwege de beperkende coronamaatregelen. Die maatwerkregeling met name is bedoeld om de continuïteit van deze relevante organisaties, en daarmee de gewenste sociaal-maatschappelijke infrastructuur, te kunnen garanderen op het moment dat deze door de gevolgen van de coronacrisis nadrukkelijk in hun voortbestaan worden bedreigt.

het college tevens wil stimuleren dat de maatschappelijk noodzakelijke geachte dienstverlening zoveel mogelijk op het niveau blijft van voor de coronacrisis. Dit bijvoorbeeld door de structurele jaarlijkse subsidies, ook bij een noodgedwongen beperkte realisatie van het gesubsidieerde activiteitenpakket, gewoon volledig uit te blijven betalen en achteraf niet af te rekenen, lees terug te vorderen. Zij deze organisaties zo ook in staat stelt alternatieve activiteiten coronaproof te organiseren, waarmee het oorspronkelijk beoogde (gemeentelijke) beleidsdoel alsnog (zo veel mogelijk) kan worden gerealiseerd.

het college daarnaast bij de toepassing van de twee bestaande subsidieregelingen ter stimulering van vernieuwende sociaal maatschappelijke activiteiten, te weten de projectsubsidieregeling en het Naoberfonds, ook zoveel mogelijk rekening wil houden met de huidige omstandigheden rondom de uitbraak van het coronavirus. Bedoeling is deze subsidieregelingen zo flexibel mogelijk toe te passen voor de realisatie van een alternatief activiteitenaanbod, om de inwoners ondanks de beperkende coronamaatregelen toch te blijven bereiken. Bij de formulering van de huidige subsidiecriteria en -voorwaarden van deze twee subsidieregelingen vanzelfsprekend geen rekening is gehouden met de huidige uitzonderlijke situatie. Zij het daarom dus (alsnog) wenselijk acht specifiek hiervoor een tijdelijke coronaparagraaf vast te stellen.

gelet op het bepaalde in;

titel 4.3, artikel 4:81 e.v. Algemene wet bestuursrecht;

art. 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Aalten 2015;

Besluit:

vast te stellen de tijdelijke subsidiebeleidsregel financiële ondersteuning ter stimulering van sociaal maatschappelijke activiteiten in de coronaperiode gemeente Aalten 2021/2022

Expliciet gericht op de huidige coronacrisis stelt het college de subsidiecriteria voor deze tijdelijke subsidiebeleidsregel als volgt vast:

Artikel 1 Definiëring sociaal maatschappelijke activiteiten:

Gericht op inperking of verbetering van de sociale schade door de beperkende maatregelen vanwege de uitbraak van het coronavirus, kan er een beroep gedaan worden op financiële gemeentelijke steun voor:

 • 1.

  bestaande activiteiten, die vanwege de beperkende maatregelen op een alternatieve wijze georganiseerd worden of vanwege de versoepelingen juist weer herstart kunnen worden, en waarvoor, ten opzichte van de situatie voor de coronacrisis, aantoonbaar meerkosten gemaakt moeten worden;

 • 2.

  nieuwe/vernieuwende activiteiten en/of initiatieven, die juist door de omstandigheden door de coronacrisis zijn geïnspireerd, en er op gericht zijn op een creatieve manier maar binnen de richtlijnen van het RIVM, de negatieve gevolgen van de lockdown voor het sociale leven zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te verbeteren;

De activiteit/het initiatief moet qua opzet gericht zijn op (een grotere groep van) inwoners van de gemeente Aalten en dus niet slechts een individueel belang dienen.

Artikel 2: Bepaling subsidiebedrag/subsidieplafond:

 • a. Het te verstrekken subsidiebedrag op basis van deze coronaparagraaf kent een maximum van € 3.000,00 per aanvraag;

 • b. Het subsidie bedraagt nooit meer dan 75% van de begrote kosten.

  Van de aanvragende organisatie/initiatief wordt door middel van inzet van eigen middelen en/of aanvullende financiële inbreng van derden (anders dan de gevraagde bijdrage van de gemeente) derhalve gevraagd een sluitende begroting van activiteit(en)/initiatief te overleggen;

 • c. Eenzelfde organisatie kan gedurende de looptijd van deze regeling meerdere aanvragen indienen. Voor het gezamenlijk op deze aanvragen toe te kennen subsidie op basis van deze regeling geldt echter per organisatie een maximum van € 6.000,00;

 • d. Het college kan hiervan bij bijzondere omstandigheden beargumenteerd afwijken;

 • e. Op het moment dat er voor de uitvoering van deze paragraaf een subsidieplafond wordt vastgesteld, worden aanvragen op volgorde van binnenkomst behandeld, waarbij als datum geldt het moment waarop een aanvraag als volledig beschouwd kan worden.

Artikel 3: Specifieke voorschriften/subsidierandvoorwaarden:

 • a. Een subsidie kan worden aangevraagd door in de gemeente Aalten actieve sociaal maatschappelijke, sportieve en cultureleorganisaties, dan wel door lokale vrijwilligersinitiatieven.

 • b. De activiteit/het initiatief voldoet aan de doelstelling van deze specifieke subsidieregeling en is passend binnen de gemeentelijk beleidsdoelen met name op het terrein van het algemeen welzijn (ouderen, jeugd, sport en cultuur) c.q. het voorliggend veld van het sociaal domein;

 • c. De nieuwe activiteit/het initiatief (onder onderdeel 1b. van de omschrijving activiteiten) waarvoor subsidie wordt aangevraagd moet aantoonbaar van toegevoegde waarde zijn ten aanzien van het binnen de gemeente Aalten reeds aangeboden activiteitenpakket.

 • d. De activiteit/het initiatief heeft bij voorkeur een structureel karakter en/of effect;

 • e. De activiteit/het initiatief wordt bij voorkeur in samenwerking met andere sociaal maatschappelijke organisaties opgezet en/of uitgevoerd.

 • f. De activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd kan indirect een positieve bijdrage leveren aan de lokale economie, maar mag qua opzet in essentie geen specifiek commercieel doel hebben of commercieel belang dienen.

 • g. De activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd mag niet dienen ter uitdraging van politieke, wereldbeschouwelijke of religieuze denkbeelden.

 • h. De aanvrager moet aan kunnen tonen dat de subsidie van essentieel belang is voor het doorgaan van de boogde activiteit/initiatief.

 • i. De subsidie heeft uitsluitend betrekking op kosten die resteren na aftrek van (eventuele) bijdragen van derden en kosten, die naar ons oordeel strikt noodzakelijk zijn voor het realiseren van de activiteit/het initiatief. Niet subsidiabel zijn in ieder geval algemene kosten, zoals vergaderkosten, reiskosten, portokosten, catering-/consumptiekosten.

 • j. Indien de aanvraag ook subsidiëring van kosten van aanschaf van materialen of goederen betreft, dienen deze bij voorkeur ook in de toekomst inzetbaar te blijven.

 • k. Investeringen in onroerende goederen zijn niet subsidiabel.

 • l. Voor een (vergelijkbare) activiteit waarvoor al eerder een gemeentelijk subsidie is verstrekt kan niet opnieuw een aanvraag worden ingediend, mits het aantoonbaar meerkosten betreft vanwege het coronaproof aanpassen van een bestaande (regulier gesubsidieerde) activiteit (onderdeel 1a. onder omschrijving activiteiten);

 • m. De aanvrager zal desgevraagd aan moeten kunnen tonen dat de te subsidiëren activiteit daadwerkelijk doorgang heeft gevonden en dat de daarvoor verstrekte subsidie overeenkomstig de beoogde doelstelling is besteed.

Artikel 4: Aanvraag- en beslistermijn

 • a. Een aanvraag voor een subsidie op basis van deze beleidsregel wordt schriftelijk ingediend bij het college en bevat voldoende informatie om aan de subsidievoorwaarden te voldoen.

 • b. Indien het college voor deze subsidieaanvraag een standaard aanvraagformulier heeft vastgesteld wordt de subsidievrager gevraagd bij voorkeur hiervan gebruik te maken.

 • c. Een aanvraag voor een subsidie op basis van artikel 1 lid a. kan gedurende de looptijd van de regeling ingediend worden en kan ook van toepassing zijn op sinds 1 januari 2021 reeds uitgevoerde activiteiten.

 • d. Een aanvraag voor een subsidie op basis van artikel 1 lid b. dient minstens vier weken voordat met de activiteit een begin wordt gemaakt te worden ingediend.

 • e. Het college kan ontheffing verlenen van het bepaalde in lid d. van dit artikel.

 • f. Het college beslist binnen acht weken na ontvangst van een volledige aanvraag.

  Voor activiteiten vallend onder artikel 1 b. betekent dit dat indien het college meer dan vier weken nodig heeft om de aanvraag te beoordelen, de subsidievrager voorafgaande aan besluitvorming door het college op eigen risico met de uitvoering van de activiteit mag starten.

 • g. Dit handelen zal in dat geval niet als weigeringsgrond voor een eventuele subsidietoekenning gelden.

Artikel 5: Inwerkingtreding en looptijd van deze regeling

Deze tijdelijke subsidiebeleidsregel treedt in werking een dag na bekendmaking en beslaat de periode 1 januari 2021 tot 1 juli 2022.

Artikel 6: Citeertitel

Deze subsidiebeleidsregel wordt aangehaald als “Tijdelijke subsidieregeling stimulering sociaal maatschappelijke activiteiten in de coronaperiode gemeente Aalten 2021/2022”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten d.d. 21 december 2021,

de secretaris, drs A.J.M. Gildhuis

de burgemeester, mr A.B. Stapelkamp