Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende instellingsbesluit Adviescommissie Samen in zee; versterking cultuur in Zeeland

Geldend van 11-06-2021 t/m 06-10-2022

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende instellingsbesluit Adviescommissie Samen in zee; versterking cultuur in Zeeland

Gedeputeerde Staten van Zeeland;

 • gelet op artikel 82 van de Provinciewet en Hoofdstuk 23 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013: Bijzondere bepalingen Samen in Zee: versterking cultuur in Zeeland;

besluiten vast te stellen het volgende instellingsbesluit Adviescommissie Samen in Zee: versterking cultuur in Zeeland:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • Adviescommissie: Adviescommissie Samen in Zee: versterking cultuur in Zeeland;

 • Gedeputeerde Staten: college van Gedeputeerde Staten van Zeeland.

Artikel 2 Instelling Adviescommissie

Er is een Adviescommissie voor de beoordeling en rangschikking van subsidieaanvragen op grond van de Bijzondere bepalingen Samen in zee: versterking cultuur in Zeeland.

Artikel 3 Taken en bevoegdheden

 • 1.

  De Adviescommissie heeft tot taak de subsidieaanvragen die voldoen aan de voorwaarden van de Bijzondere bepalingen Samen in zee: versterking cultuur in Zeeland:

  • a.

   inhoudelijk te beoordelen op basis van de beoordelingscriteria en punten toe te kennen;

  • b.

   te rangschikken in de volgorde waarop de aanvragen worden toegekend totdat het subsidieplafond is bereikt;

  • c.

   te adviseren welke aanvragen vanwege het bereiken van het subsidieplafond niet toegekend kunnen worden;

  • d.

   te beoordelen of de aan een aanvraag toegekende punten reden zijn de aanvraag te weigeren.

 • 2.

  De Adviescommissie brengt binnen zes weken na ontvangst van de stukken een gemotiveerd schriftelijk advies uit aan Gedeputeerde staten, over de beoordeling, rangschikking en eventuele weigering van de aanvragen.

Artikel 4 Samenstelling en benoeming

 • 1.

  De Adviescommissie bestaat uit maximaal vijf leden, waaronder een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

 • 2.

  Gedeputeerde staten benoemen de leden, waaronder een voorzitter en plaatsvervangend voorzitter, voor een periode van één jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming voor een periode van twee jaar.

 • 3.

  De leden:

  • a.

   werken niet in dienst of onder verantwoordelijkheid van een Zeeuwse overheid;

  • b.

   zijn niet in dienst van of actief in een politieke partij;

  • c.

   hebben affiniteit met het culturele veld.

 • 4.

  Bij de selectie van de leden streven Gedeputeerde Staten naar een evenwichtige samenstelling in die zin dat de benodigde kennis en ervaring voor het beoordelen van de aanvragen in de commissie vertegenwoordigd is.

 • 5.

  Het vierde lid betekent niet dat kennis van of ervaring met alle disciplines binnen de culturele sector beschikbaar moet zijn binnen de Adviescommissie.

Artikel 5 Einde lidmaatschap

Het lidmaatschap van de Adviescommissie eindigt door:

 • a.

  het intrekken van de subsidieregeling;

 • b.

  het nemen van ontslag als lid;

 • c.

  het overlijden van het lid;

 • d.

  een daartoe strekkend besluit van Gedeputeerde Staten;

 • e.

  het verstrijken van de benoemingsperiode.

Artikel 6 Secretariaat

 • 1.

  Gedeputeerde Staten voorzien in het secretariaat van de commissie en wijzen daartoe een secretaris aan.

 • 2.

  De secretaris is in ieder geval belast met de voorbereiding en coördinatie van de werkzaamheden van de commissie, waaronder de verslaglegging en het opstellen van het conceptadvies.

 • 3.

  De secretaris voert het contact met de subsidieaanvragers indien dit voor de advisering noodzakelijk is.

Artikel 7 Vergaderingen

 • 1.

  De Adviescommissie vergadert zo dikwijls als noodzakelijk om haar taak naar behoren te kunnen vervullen, tenminste twee keer.

 • 2.

  De vergaderingen kunnen digitaal plaatsvinden.

 • 3.

  Ter vergadering zijn minimaal 3 leden waaronder de voorzitter of diens plaatsvervanger, aanwezig.

 • 4.

  De vergaderingen van de Adviescommissie vinden in beslotenheid plaats.

Artikel 8 Besluitvorming

 • 1.

  Elk lid van de commissie heeft een stem.

 • 2.

  De commissie komt tot een advies op basis van meerderheid van stemmen.

 • 3.

  De leden dienen zich bij hun advies over een aanvraag te baseren op de door de aanvrager bij de aanvraag verstrekte gegevens en documenten en onthouden zich van contact met de aanvragers.

 • 4.

  Een lid onthoudt zich van deelname aan alle besprekingen, advisering en stemmingen over alle subsidieaanvragen in geval van directe of indirecte betrokkenheid bij een of meer van de aanvragen die in aanmerking komen voor een subsidie en moeten worden gerangschikt.

 • 5.

  Bij staking van de stemmen beslist de voorzitter.

Artikel 9 Het verslag en de adviezen

 • 1.

  De adviezen van de Adviescommissie gaan vergezeld van een deugdelijke motivering, aan de hand van het vastgestelde beoordelingskader.

 • 2.

  De Adviescommissie verstrekt desgevraagd aan Gedeputeerde Staten voor de uitoefening van hun taak benodigde - aanvullende - inlichtingen.

 • 3.

  Het verslag en de adviezen worden namens de commissie ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Artikel 10 Onafhankelijkheid en geheimhouding

 • 1.

  De leden adviseren onafhankelijk en zonder last of ruggespraak.

 • 2.

  Voor zover de leden bij de uitvoering van hun taken de beschikking krijgen over vertrouwelijke gegevens, zijn zij verplicht tot geheimhouding hiervan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht.

Artikel 11 Archivering

De archiefbescheiden van de commissie worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven zoveel eerder, overgedragen aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland

Artikel 12 Werkwijze

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de commissie over de te volgen werkwijze, op voorstel van de voorzitter.

Artikel 13 Vergoeding

 • 1.

  De leden ontvangen een vergoeding overeenkomstig artikel 2.4.1 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

 • 2.

  De leden ontvangen een reiskostenvergoeding conform artikel 2.4.3 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

Artikel 14 Slotbepaling

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking in het provinciaal blad.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Zeeland van 8 juni 2021.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris