Regeling privaatrechtelijke tarieven openbare ruimte

Geldend van 11-06-2021 t/m heden

Intitulé

Regeling privaatrechtelijke tarieven openbare ruimte

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas,

Gelet op artikel 160, eerste lid Gemeentewet,

BESLUIT

Vast te stellen de navolgende Regeling privaatrechtelijke tarieven openbare ruimte:

Artikel 1.: Privaatrechtelijke tarieven openbare ruimte:

Omschrijving

Product

Tarief 2021

Bestrating

Inrit (3,00m breed)

€ 363,00

Extra breedte per meter

€ 90,75

Verharden plantsoen per vierkante meter

€ 60,50

Verplaatsten trottoirkolk per stuk

€ 302,50

Vervanging trottoirkolk door straatkolk per stuk

€ 302,50

Verplaatsen lichtmast per stuk

€ 544,50

Riolering

Standaard rioolaansluiting woning (min.)

€ 2.202,20

Artikel 2 Indexering

De tarieven 2021 als genoemd in artikel 1 worden jaarlijks per 1 januari geïndexeerd , met het indexeringspercentage zoals opgenomen is in de desbetreffende begroting

Artikel 3 Overgangsbepaling, inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

    De privaatrechtelijke tarieven gehanteerd in 2020 blijven van toepassing op overeenkomsten, die voor inwerkingtreding van dit besluit gesloten zijn.

  • 2.

    Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking.

  • 3.

    Dit besluit kan worden aangehaald als “Regeling privaatrechtelijke tarieven openbare ruimte”.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders van 22 februari 2021.

de gemeentesecretaris/directeur, de burgemeester,

L.P.H. Breukers W.J.G. Delissen-van Tongerlo