Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent publieksgerichte activiteiten van culturele aard die openbaar toegankelijk zijn en plaatsvinden in de gemeente Zoetermeer (Subsidieregeling Culturele jaarprogramma’s gemeente Zoetermeer 2021)

Geldend van 11-06-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent publieksgerichte activiteiten van culturele aard die openbaar toegankelijk zijn en plaatsvinden in de gemeente Zoetermeer (Subsidieregeling Culturele jaarprogramma’s gemeente Zoetermeer 2021)

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Zoetermeer;

gelet op de Algemene Subsidieverordening Zoetermeer 2016,

besluit vast te stellen de Subsidieregeling Culturele jaarprogramma’s, gemeente Zoetermeer, 2021

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • Afwegingskader: het kader dat als bijlage bij de subsidieregeling is opgenomen.

 • College: het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer;

 • Cultuurvisie: ‘De stad leeft, leve de stad. Zoetermeerse Cultuurvisie 2030’

 • Culturele activiteiten: publieksgerichte activiteiten van culturele aard die openbaar toegankelijk zijn en plaatsvinden in de gemeente Zoetermeer;

 • Cultureel jaarprogramma: programma van tenminste drie culturele activiteiten, welke alle drie plaatsvinden binnen één kalenderjaar;

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor het in artikel 3 genoemde doel.

De Algemene Subsidieverordening Zoetermeer 2016 is van toepassing, tenzij daarvan in deze regeling uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 3. Doel subsidieregeling

Deze subsidieregeling heeft tot doel culturele jaarprogramma’s mogelijk te maken in de gemeente Zoetermeer. De jaarprogramma’s dragen bij aan het versterken van het cultureel vermogen van Zoetermeer, zoals verwoord in de Cultuurvisie en uitgewerkt in het beoordelingsformulier dat als bijlage bij deze regeling is gevoegd.

Artikel 4 Subsidieontvanger

Subsidie kan slechts worden verstrekt aan een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven rechtspersoon zonder winstoogmerk die culturele activiteiten uitvoert, niet zijnde een Culturele Basisinstelling als bedoeld in artikel 1 van de Subsidieregeling Culturele basisinstellingen gemeente Zoetermeer, 2021.

Artikel 5. Drempelcriteria voor aanvraag

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 3 en rangschikking als bedoeld in artikel 12 in aanmerking te komen, dient de subsidieaanvrager tenminste te voldoen aan de volgende drempelcriteria:

 • a.

  de aanvrager is een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven rechtspersoon zonder winstoogmerk die culturele activiteiten uitvoert, niet zijnde een Culturele Basisinstelling;

 • b.

  de aanvraag is compleet, op tijd, op juiste plaats ingediend; middels het daarvoor bedoelde aanvraagformulier;

 • c.

  de aanvraag betreft een cultureel jaarprogramma;

 • d.

  het gevraagde subsidiebedrag niet lager is dan € 2.000;

 • e.

  de aanvrager heeft niet meer dan één aanvraag voor subsidiëring van een jaarprogramma ingediend.

Artikel 6. Weigeringsgrond

De weigeringsgronden als bedoeld in artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening Zoetermeer 2016 zijn van toepassing.

Artikel 7 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Voor subsidie komen uitsluitend kosten in aanmerking die in rechtstreeks verband staan tot het realiseren van het Cultureel jaarprogramma en waarvan in redelijkheid mag worden aangenomen, dat deze noodzakelijk zijn om het programma te kunnen uitvoeren.

 • 2. Kosten zijn uitsluitend subsidiabel indien deze na het indienen van de aanvraag door de culturele instelling zijn gemaakt en betaald.

 • 3. Het college kan besluiten dat andere kosten dan genoemd in lid 1 subsidiabel zijn.

Artikel 8 Hoogte van de subsidie

 • 1. De hoogte van het subsidiebedrag wordt door het college vastgesteld op basis van het bij deze regeling gevoegde Afwegingskader. Het college onderbouwt de wijze van verdeling binnen het door de raad beschikbaar gestelde budget.

 • 2. Het college kan besluiten om de hoogte van de subsidie tussentijds te wijzigen, indien het beschikbare budget dan wel de tussentijdse evaluaties hiertoe aanleiding geven.

 • 3. De bepaling over het begrotingsvoorbehoud als genoemd in artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Zoetermeer 2016 is van toepassing.

 • 4. De subsidie bedraagt maximaal 70% van de begroting.

 • 5. Bij het bepalen van de hoogte van de subsidie kan het college rekening houden met het eigen vermogen van de subsidieaanvrager. Het aanwezige weerstandsvermogen wordt bij de beoordeling van de hoogte van het te verlenen subsidiebedrag buiten beschouwing gelaten.

Hoofdstuk 2 Subsidieplafond en wijze van verdeling

Artikel 9. Subsidieplafond

 • 1. Het college stelt jaarlijks een subsidieplafond vast.

Artikel 10. Wijze van verdeling

 • 1. Het voor subsidie beschikbare bedrag wordt verdeeld op basis van een rangschikking van de aanvragen.

 • 2. Voor rangschikking komen uitsluitend de aanvragen in aanmerking die voor behandeling in aanmerking komen en voldoen aan de drempelcriteria als bedoeld in artikel 5.

 • 3. Een ambtelijke commissie beoordeelt de aanvragen inhoudelijk via een puntensysteem en adviseert het college over de beoordeling. De ambtelijke commissie zal de aanvragen als bedoeld in artikel 5 beoordelen aan de hand van het Afwegingskader. De rangschikking wordt bepaald door het totaal aantal punten dat wordt gehaald. Niet voor rangschikking in aanmerking komen aanvragen die na de beoordeling minder dan 70 van de 100 punten hebben gehaald. Die aanvragen zullen worden afgewezen.

 • 4. Voor de in het Afwegingskader genoemde criteria kan maximaal het volgende aantal punten worden gehaald:

  • a.

   hoe wordt vormgegeven aan de vier elementen van cultureel vermogen? (totaal 20p.)

  • b.

   hoe profiteert het publiek/deelnemers daarvan? (totaal 20p.)

  • c.

   hoe wordt samengewerkt met anderen en hoe draagt het programma bij aan pluriformiteit van het cultuurlandschap? (totaal 20p.)

  • d.

   welke innovatieve kracht laat het plan zien? (totaal 20p.)

  • e.

   wat is kans van slagen en doelmatigheid? (totaal 20 p.)

 • 5. Indien het totaalbedrag van de in aanmerking komende aanvragen het subsidieplafond als bedoeld in artikel 9 overschrijdt, wordt het budget als volgt verdeeld:

  • a.

   de aanvraag die de meeste punten scoort volgens de rangschikking als genoemd in het tweede en derde lid, wordt als eerste gehonoreerd;

  • b.

   telkens wordt de daaropvolgende aanvraag die de meeste punten scoort, als eerste gehonoreerd;

  • c.

   indien meerdere aanvragen dezelfde score hebben gehaald en honorering van deze aanvragen tot overschrijding van het subsidieplafond zou leiden, worden deze naar rato gehonoreerd.

Hoofdstuk 3 Subsidieaanvraag en subsidieverlening

Artikel 11. De aanvraag

 • 1. De aanvraagvereisten als bedoeld in artikel 4 van de Algemene Subsidieverordening Zoetermeer 2016 zijn van toepassing.

 • 2. In aanvulling op artikel 4, tweede lid, van de Algemene Subsidieverordening Zoetermeer 2016 legt de aanvrager bij de aanvraag de volgende gegevens over: een plan voor het te subsidiëren culturele jaarprogramma, dat voldoet aan de eisen zoals die in het bij deze subsidieregeling horende aanvraagformulier en de aanvraaginstructie beschreven zijn.

Artikel 12. Aanvraagtermijn

De aanvraagtermijn als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Algemene Subsidieverordening Zoetermeer 2016 is van toepassing.

Artikel 13. Beslistermijn

De beslistermijn als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Algemene Subsidieverordening Zoetermeer 2016 is van toepassing.

Artikel 14. Indexering

Het college kan in de subsidiebeschikking bepalingen opnemen over indexering van het subsidiebedrag.

Hoofdstuk 4 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Artikel 15. Verplichtingen

De verplichtingen als bedoeld in artikel 9 van de Algemene Subsidieverordening

Zoetermeer 2016 zijn van toepassing.

Hoofdstuk 5 Betaling en verantwoording

Artikel 16. Voorschot

Het college kan de subsidieontvanger een voorschot van maximaal 100% van het bedrag, genoemd in de subsidiebeschikking verstrekken.

Artikel 17. Betaling, verantwoording en vaststelling

De bepalingen over betaling, verantwoording en vaststelling als bedoeld in de artikelen 8, 11, 12. en 14 van de Algemene Subsidieverordening Zoetermeer 2016 zijn van toepassing.

Artikel 18. Intrekkings- en terugvorderingsgronden

De bepalingen over intrekking en terugvordering van de subsidie als bedoeld in artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening Zoetermeer 2016 zijn van toepassing.

Artikel 19. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 juni 2021.

 • 2. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Culturele jaarprogramma’s gemeente Zoetermeer 2021.

Ondertekening

Vastgesteld op 1 juni 2021 door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer.