Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda houdende regels omtrent de subsidie voor kleine initiatieven gericht op ontmoeting en recreatie (Tijdelijke subsidieregeling kleine initiatieven Breda Buiten 2021)

Geldend van 10-06-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda houdende regels omtrent de subsidie voor kleine initiatieven gericht op ontmoeting en recreatie (Tijdelijke subsidieregeling kleine initiatieven Breda Buiten 2021)

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat zij op 1 juni 2021 de Tijdelijke subsidieregeling kleine initiatieven Breda Buiten 2021 hebben vastgesteld.

Inwerkingtreding

De subsidieregeling wordt van kracht met ingang van de dag na die van deze bekendmaking.

Rechtsmiddelen

Tegen het besluit tot vaststelling van de subsidieregeling is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Tekst subsidieregeling

Burgemeester en wethouders van Breda,

Gelet op artikel 1:3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Breda 2017;

besluiten vast te stellen de:

Tijdelijke subsidieregeling kleine initiatieven Breda Buiten 2021

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

Breda Buiten:

Titel van de stadsprogrammering als onderdeel van de Corona-aanpak (2021), die op 28 januari 2021 door de raad is vastgesteld. Breda Buiten is een relevant, inspirerend en recreatief zomerprogramma, georganiseerd door Bredase initiatiefnemers, voor inwoners van Breda. Het programma is gericht op ontmoeting en recreatie, waarbij activiteiten in de publieke ruimte en op verrassende locaties het uitgangspunt is.

Projectteam Breda Buiten:

Projectteam dat in opdracht van gemeente Breda verantwoordelijk is voor ontwikkeling en organisatie van Breda Buiten 2021.

College:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda.

Artikel 2: Doel

Deze regeling is uitsluitend bedoeld voor projectactiviteiten die in het kader van Breda Buiten 2021 worden georganiseerd.

Artikel 3: Voor wie

Subsidie op grond van deze regeling kan worden aangevraagd door Bredase inwoners (groepen en/of individuele bewoners), ondernemers en (vrijwilligers)organisaties.

Artikel 4: Voor wat

 • 1. Een projectsubsidie kan worden verleend voor de uitvoering van een activiteit die een bijdrage levert aan Breda Buiten 2021.

 • 2. De activiteit dient duidelijk afgebakend te zijn in tijd en omvang en dient in de maanden juni, juli, augustus en september 2021 plaats te vinden.

Artikel 5: De aanvraag

 • 1. Subsidie kan worden aangevraagd in de periode van 1 juni 2021 tot en met 1 september 2021;

 • 2. Per initiatiefnemer kan slechts één aanvraag op grond van deze regeling worden ingediend;

 • 3. Het college beslist uiterlijk 4 weken na indiening, mits volledig ingediend en voorzien van alle vereiste bijlagen zoals bedoeld in artikel 10 van deze regeling;

 • 4. Complete aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

Artikel 6: Subsidiecriteria

Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende subsidiecriteria:

 • a.

  De aanvrager is in Breda woonachtig of gevestigd;

 • b.

  Het gaat om een eenmalige activiteit, die plaatsvindt in de maanden juni tot en met september 2021;

 • c.

  De activiteit heeft een vrij toegankelijk karakter voor inwoners van Breda, al dan niet op inschrijving en/of tegen betaling van een toegangsprijs.

 • d.

  Bij de uitvoering van het initiatief is samenwerking tussen verschillende inwoners, ondernemers of organisaties een pré.

Artikel 7: Beoordeling van de aanvragen

 • 1. Aanvragen voor subsidie als bedoeld in artikel 4 van deze subsidieregeling worden voor advies voorgelegd aan het Projectteam Breda Buiten;

 • 2. Het Projectteam Breda Buiten brengt haar advies aan het college uit binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag;

Artikel 8: Weigeringsgronden

De subsidie wordt in ieder geval geweigerd:

 • a.

  Als aanvrager niet in Breda gevestigd/woonachtig is;

 • b.

  Indien de activiteit op een andere wijze bekostigd kan worden;

 • c.

  Indien het initiatief niet openbaar toegankelijk is. Zoals een jubileum of barbecue dan wel vergelijkbare initiatieven.

 • d.

  Voor kostenposten als eten en drinken, met uitzondering van eventuele catering kosten voor de organisatie (crew) van de activiteit.

Artikel 9: Subsidiebedrag

 • 1. De maximale subsidie op grond van deze subsidieregeling is € 5.000, - per initiatief;

 • 2. Het subsidieplafond voor deze activiteiten bedraagt € 100.000, -;

 • 3. Artikel 1:6 Projectsubsidies lid 3 van de Nadere regels subsidieverstrekking gemeente Breda 2017 is niet van toepassing op deze projectsubsidies.

Artikel 10: Bij de aanvraag in te dienen stukken

 • 1. De subsidie wordt digitaal aangevraagd door middel van een volledig ingevuld en digitaal ondertekend aanvraagformulier.

 • 2. Bij de aanvraag moeten de volgende stukken gevoegd zijn:

  • a.

   Een projectplan, bestaande uit:

   • Een beschrijving van de activiteit

   • Een sluitende begroting/overzicht van inkomsten en uitgaven welke noodzakelijk worden geacht voor de realisatie van het initiatief;

  • b.

   Een zo recent mogelijk bankafschrift van de aanvrager.

Artikel 11: Algemene subsidieverordening Breda 2017

De Algemene subsidieverordening Breda 2017 is van toepassing voor zover daarvan in deze regeling niet uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 12: Hardheidsclausule

 • 1. Het college kan, in bijzondere gevallen, een of meerdere artikelen van deze subsidieregeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing, gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger, leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

 • 2. Toepassing van het vorige lid wordt gemotiveerd in het besluit.

Artikel 13: Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1. Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Tijdelijke subsidieregeling kleine initiatieven Breda Buiten 2021’;

 • 2. Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking;

 • 3. De regeling komt te vervallen op 1 oktober 2021.

Ondertekening

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Breda in de vergadering van 1 juni 2021,

, burgemeester

, gemeentesecretaris