Uitvoeringsregeling automatische incasso BsGW 2021

Geldend van 08-06-2021 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsregeling automatische incasso BsGW 2021

BESLUIT

Het Dagelijks bestuur van BsGW

Onderwerp: Vaststellen uitvoeringsregeling automatische incasso BsGW 2021

Roermond,

Het Dagelijks Bestuur van BsGW;

Overwegende dat het wenselijk is om een uitvoeringsregeling vast te stellen met betrekking tot automatische incasso bij belastingaanslagen;

Gelet op:

het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht, het Burgerlijke Wetboek, de invorderingswet 1990, de Gemeentewet, de Waterschapswet, Waterwet en de belastingverordeningen die BsGW voor haar deelnemers uitvoert;

hoofdstuk 1 en hoofdstuk 3 van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking gemeenten en waterschappen, waarin de waterschapsbelastingen en de gemeentelijke belastingen staan omschreven waarvan de heffing en invordering (deels) is overgedragen aan BsGW;

artikel 5, lid 1, onder f van de Gemeenschappelijke regeling waarin de bevoegdheid tot vaststellen van uitvoeringsregels is overgedragen aan het Dagelijks Bestuur;

BESLUIT

vast te stellen de Uitvoeringsregeling automatische incasso BsGW 2021.

Algemeen

Een belastingaanslag dient in beginsel te worden voldaan door het gehele aanslagbedrag voor de ver-valdatum te betalen. Voor alle heffingen m.u.v. parkeerbelasting is bij belastingverordening de moge-lijkheid gegeven de aanslag te voldoen door middel van automatische incasso. Hierbij dienen de hier-onder neergelegde richtlijnen in acht te worden genomen.

Artikel 1 Definities

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  Belastingschuldige : natuurlijke- of rechtspersoon, die is aangeslagen voor voor één of meerdere belastingen van BsGW;

 • b.

  Formele belastingschuld : het totaalbedrag aan gemeentelijke- en waterschapsbelasting dat op het (gecombineerde) aanslagbiljet staat en daadwer-kelijk moet worden betaald;

 • c.

  Automatische incasso : het automatisch incasseren van een termijnbedrag, ten laste van de rekening van de belastingbetaler, ten gunste van de rekening van de BsGW.

 • d.

  Belastingjaar : het tijdvak van 1 januari tot en met 31 december, waarover de belastingen worden geheven;

 • e.

  Belastingen : gemeentelijke- en waterschapsbelastingen die door BsGW worden geïncasseerd;

 • f.

  Storno : een niet gelukte of teruggeboekte incassotermijn;

Artikel 2 Doel van de automatische incasso

De automatische incasso heeft tot doel de formele belastingschuld van de belastingschuldige te sprei-den en door middel van maandelijkse termijnen automatisch te incasseren.

Artikel 3 Toepassingsbereik

De automatische incasso geldt alleen voor de belastingen, die op grond van de geldende belastingverordening, automatisch kunnen worden geïncasseerd, voor zover voldaan wordt aan de in de navolgende artikelen gestelde voorwaarden.

Artikel 4 Deelname aan automatische incasso

 • 1.

  Deelname aan de automatische incasso is mogelijk door of ten behoeve van de belastingschuldigen en geldt ook voor aanslagen die worden opgelegd in een later jaar dan het jaar waarop zij betrekking hebben.

 • 2.

  BsGW kan de deelname aan de automatische incasso weigeren, indien er omstandigheden wor-den geconstateerd of vermoedt die het regelmatig verloop van de termijnbetalingen belemmeren of zouden kunnen belemmeren.

 • 3.

  Deelname aan de automatische incasso voor de combi-aanslag is mogelijk als het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat daarvan, minder is dan € 20.000 tot 10 maanden na dagtekening van het aanslagbiljet mits er voor de aanslag nog geen executoriale maatregelen zijn getroffen. Het minimaal aantal termijnen is vier.

 • 4.

  Deelname aan de automatische incasso voor de combi-aanslag is mogelijk als het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat daarvan, meer is dan € 20.000 tot 2 maanden na dagtekening van het aanslagbiljet mits er voor de aanslag nog geen executoriale maatregelen zijn getroffen.

 • 5.

  Deelname aan de automatische incasso is mogelijk voor heffingen waarvoor de vervaltermijn minimaal 1 maand betreft.

Artikel 5 Aanmelding

Een machtiging tot automatische incasso kan als volgt worden afgegeven:

a. Digitaal via Mijn BsGW op de website www.bsgw.nl.

b. Schriftelijk via een ondertekende machtigingskaart.

Artikel 6 Reikwijdte en verlenging van de machtiging

 • 1.

  De machtiging tot automatische incasso is ook van toepassing op die aanslagen die na registratie van de machtiging aan de belastingschuldige worden opgelegd.

 • 2.

  De machtiging tot automatische incasso wordt, zonder tegenbericht, ieder jaar stilzwijgend verlengd.

Artikel 7 Aantal termijnen automatische incasso

 • 1.

  Voor de combi-aanslag gemeentelijke en waterschapsbelastingen van BsGW geldt dat de aanslag wordt geïncasseerd in zoveel gelijke termijnen als er nog volle maanden (na dagtekening van het aanslagbiljet) overblijven van het kalenderjaar, waarin de aanslag is opgelegd. Het aantal termijnen is minimaal vier en maximaal tien. Voor aanslagen hoger dan € 20.000 is automatische incasso mogelijk maar er zijn slechts 2 betaaltermijnen mogelijk,

  a. De inningsdata worden op het aanslagbiljet vermeld.

  b. Indien de machtiging niet binnen 1 maand na dagtekening van de aanslag door BsGW is geaccepteerd, wordt het termijnbedrag berekend over de nog resterende incassotermijnen.

 • 2.

  Voor de kwartaalaanslagen toeristenbelasting of watertoeristenbelasting geldt dat de aanslag wordt geïncasseerd in twee gelijke termijnen.

 • 3.

  Het tweede lid is niet van toepassing als in de belastingverordening van de aan BsGW deelnemende gemeente andere termijnen voor automatische incasso zijn opgenomen.

 • 4.

  Voor andere dan de in de leden 1 en 2 bedoelde belastingaanslagen kunnen de termijnen voor automatische incasso afwijken op grond van de regeling in de belastingverordening.

 • 5.

  BsGW heeft het recht om gedurende het afschrijvingstijdvak het termijnbedrag te wijzigen onder mededeling daarvan aan de belastingschuldige.

 • 6.

  Met inachtneming van hetgeen is geregeld in het eerste lid, resulteren mislukte incassopogingen in een verhoging van het termijnbedrag.

 • 7.

  Met inachtneming van hetgeen is geregeld in het eerste lid, resulteren betalingen buiten de automatische incasso, verminderingen en ontheffingen in een verlaging van het termijnbedrag.

 • 8.

  Indien de laatste incassotermijn niet geïncasseerd kan worden, dient het resterende invorderbare bedrag per omgaande door de belastingschuldige te worden voldaan.

Artikel 8 Tijdstip van afschrijving

 • 1.

  De eerste termijnincasso vindt plaats een maand na dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt dat de incasso later plaatsvindt, als de machtiging niet binnen 1 maand na dagtekening door BsGW is geaccepteerd.

 • 3.

  BsGW incasseert het termijnbedrag automatisch in de laatste week van de maand.

Artikel 9 Ontbindende voorwaarden

 • 1.

  Indien een incassotermijn niet geïnd kan worden of er wordt door een belastingschuldige zelf ge-storneerd, dan stuurt BsGW een herinnering.

 • 2.

  Bij een 2e opeenvolgende storno wordt de automatische incasso beëindigd. Hierover wordt belas-tingschuldige geïnformeerd.

 • 3.

  Bij beëindiging van de automatische incasso dient het resterende invorderbare bedrag direct door de belastingschuldige te worden voldaan.

Artikel 9 Overlijden

 • 1.

  Overlijden van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet.

 • 2.

  De erven of executeur(s) kunnen de machtiging tot automatische incasso schriftelijk intrekken.

Artikel 10 Echtscheiding

 • 1.

  De automatische incasso eindigt niet bij echtscheiding of beëindiging van samenwonen van de belastingschuldige. De belastingschuldige is zelf verantwoordelijk voor de betaling. De storno termijn als bedoeld in artikel 13, tweede lid is van toepassing.

 • 2.

  Indien als gevolg van de echtscheiding of beëindiging van samenwonen niet meer kan worden geïncasseerd op het bestaande rekeningnummer dan dient de belastingschuldige zo spoedig mogelijk een rekeningnummer door te geven waarop de automatische incasso kan plaatsvinden.

Artikel 11 Verhuizing

Verhuizing van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet.

Artikel 12 Wijziging rekeningnummer waarop wordt geïncasseerd

Een machtiging tot automatische incasso kan als volgt worden gewijzigd: 1. Digitaal via Mijn BsGW op de website www.bsgw.nl. 2. Schriftelijk via een ondertekende machtigingskaart.

Artikel 13 Storneren

 • 1.

  indien de belastingschuldige het niet eens is met een afgeschreven termijnbedrag, kan hij de betreffende bankinstelling opdracht geven het termijnbedrag terug te laten boeken (storneren).

 • 2.

  Het aantal dagen waarbinnen kan worden gestorneerd, is door de bank van de rekeninghouder bepaald.

Artikel 14 Verrekeningen of betalingen buiten de automatische incasso om

Verrekening door BsGW of betalingen buiten de automatische incasso om zijn van invloed op de resterende termijnbedragen.

Artikel 15 Beëindiging incasso-overeenkomst

1. 2.

 • 1.

  Een machtiging tot automatische incasso kan als volgt worden ingetrokken:

  a. Digitaal via Mijn BsGW op de website www.bsgw.nl.

  b. Schriftelijk per brief of via een ondertekende machtigingskaart.

 • 2.

  Hierbij geldt:

  a. Een intrekking van een machtiging na de 20e van de maand geldt vanaf de daaropvolgende maand.

  b. Bij beëindiging van de automatische incasso (door BsGW of belastingschuldige), is/zijn de algemene betaaltermijn(en) van toepassing. Indien deze is (zijn) verstreken, dient het openstaande saldo binnen 14 dagen te worden betaald. Bij niet-tijdige betaling vindt (dwang)invordering plaats.

Artikel 16 Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1.

  De Beleidsregel inzake automatische incasso waterschapsbelastingen BsGW van 31 december 2012 wordt ingetrokken met ingang van de dag dat dit besluit in werking treedt, met dien - 5 - verstande dat deze van kracht blijft op de feiten die zich voor de in lid 3 genoemde datum heb-ben voorgedaan;

 • 2.

  Het besluit van 1 april 2011 van het Dagelijks bestuur van BsGW waarbij de Regeling gemeente-lijke belastingen Venlo, onderdeel Beleidsregel inzake toepassing automatische incasso belas-tingaanslagen BsGW van toepassing werd verklaard op de heffing en invordering van gemeente-lijke belastingen door de BsGW wordt ingetrokken met ingang van de dag dat dit besluit in wer-king treedt, met dien verstande dat dit besluit van kracht blijft op de feiten die zich voor de in lid 3 genoemde datum hebben voorgedaan.

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking;

 • 4.

  Dit besluit wordt aangehaald als “Uitvoeringsregeling automatische incasso BsGW 2021”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 27 mei 2021.

N.M.J.G. Lebens, directeur

M.H.E. Pelzer, voorzitter