Regeling vervallen per 31-12-2022

Besluit van het college van burgemeester en wethouders tot vaststelling van regels voor het aanvragen van een herstelsubsidie ter versterking of herstel van de lokale economie (Uitvoeringsregeling Corona herstelsubsidie winkelgebieden Heemstede 2021)

Geldend van 09-06-2021 t/m 30-12-2022 met terugwerkende kracht vanaf 01-06-2021

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders tot vaststelling van regels voor het aanvragen van een herstelsubsidie ter versterking of herstel van de lokale economie (Uitvoeringsregeling Corona herstelsubsidie winkelgebieden Heemstede 2021)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede;

gelet op de bestuurlijke wens om de ondernemers van de winkelgebieden in Heemstede te ondersteunen bij het herstel van de gevolgen van de coronacrisis;

besluit vast te stellen de:

Uitvoeringsregeling Corona herstelsubsidie winkelgebieden Heemstede 2021

Artikel 1 Doelstelling corona herstelsubsidie winkelgebieden

De Corona herstelsubsidie winkelgebieden is bedoeld voor activiteiten, producten of diensten die ontplooit worden in de gemeente Heemstede en de lokale winkelgebieden van de gemeente Heemstede structureel kunnen versterken of een bijdrage leveren aan het herstel van de lokale winkelgebieden.

Artikel 2 Voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie

 • 1.

  De activiteit heeft nog niet plaatsgevonden en diensten/producten zijn nog niet ingekocht/aangeschaft.

 • 2.

  De activiteit dient ondersteund te worden door meerdere ondernemers of partners in de directe omgeving (collectief).

 • 3.

  De activiteit draagt bij aan het versterken van de lokale winkelgebieden van gemeente Heemstede of aan het herstel van de winkelgebieden.

 • 4.

  Aanvrager draagt zorg voor eventueel benodigde vergunningen, ontheffingen en overige toestemmingen.

 • 5.

  Aanvrager draagt zorg voor het afsluiten van eventueel benodigde verzekeringen.

Artikel 3 Subsidieontvanger

Subsidie kan worden verstrekt aan ondernemers(collectieven), bewoners(collectieven), maatschappelijke organisaties en verenigingen die activiteiten, producten of diensten willen ontplooien ten behoeven van de lokale economie in de winkelgebieden van Heemstede

Artikel 4 Aanvraagprocedure en beslistermijn

 • 1.

  Aanvraag van de Corona herstelsubsidie winkelgebieden dient schriftelijk te worden gedaan bij de afdeling Ruimtelijk beleid.

 • 2.

  De aanvraag is minimaal voorzien van een beschrijving van de activiteiten en een begroting (van de kosten en inkomsten).

 • 3.

  Binnen uiterlijk vier weken na indiening wordt een besluit genomen, tenzij met aanvrager anders is afgesproken.

 • 4.

  Subsidie wordt verleend op volgorde van binnenkomst van volledig ingediende aanvragen.

Artikel 5 Beoordelingscriteria

 • 1.

  Een aanvraag moet voldoen aan de voorwaarden in deze regeling.

 • 2.

  Het initiatief moet door ondernemers, bewoners of maatschappelijke organisaties georganiseerd en uitgevoerd worden.

Artikel 6 Weigeringsgronden

In aanvulling op de weigeringsgronden genoemd in de artikelen 4:25, tweede lid, en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en in de Algemene subsidieverordening weigert het college de subsidie wanneer:

 • a.

  De activiteiten niet voldoen aan de voorwaarden, opgenomen in deze regeling;

 • b.

  De activiteit financieel niet haalbaar is;

 • c.

  De activiteit niet haalbaar of uitvoerbaar is binnen de in de aanvraag vermelde planning;

 • d.

  De uitvoering van de activiteit is gestart voordat de subsidie is aangevraagd dan wel verstrekt;

 • e.

  Indien de aanvraag gaat over kwijtscheldingen van lasten;

 • f.

  Indien de activiteit in strijd is met de dan geldende corona-maatregelen;

 • g.

  Het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 7 Subsidie plafond

Voor de Corona herstelsubsidie winkelgebieden is totaal € 50.000,- beschikbaar. Het totaal bedrag wordt verdeeld onder de volgende (winkel)gebieden:

• Jan van Goyenstraat: maximaal € 10.000,-;

• Zandvoortselaan: maximaal € 10.000,-;

• BIZ Heemstede centrum: maximaal € 30.000,-.

Artikel 8 Verplichtingen

Onverminderd het bepaalde in artikel 4:37 van de Algemene wet bestuursrecht is de ontvanger van een subsidie verplicht zich te houden aan de voorwaarden en verplichtingen uit deze regeling.

Artikel 9 Termijn inwerkingtreding

1. Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 juni 2021.

2. Deze regeling loopt tot en met 31 december 2022.

Artikel 10 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling Corona herstelsubsidie winkelgebieden Heemstede 2021.

Ondertekening

Vastgesteld bij collegebesluit van 1 juni 2021.