Regeling vervallen per 20-01-2023

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent de aanwijzing van terreinen, weggedeelten en tijdstippen voor betaald parkeren als bedoeld in de geldende parkeerverordening en de geldende verordening parkeerbelastingen (parkeerrestrictiegebied)

Geldend van 04-06-2021 t/m 19-01-2023

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent de aanwijzing van terreinen, weggedeelten en tijdstippen voor betaald parkeren als bedoeld in de geldende parkeerverordening en de geldende verordening parkeerbelastingen (parkeerrestrictiegebied)

Burgemeester en wethouders, gelet op het bepaalde in artikel 2 van de vigerende Parkeerverordening en artikel 7 van de vigerende Verordening Parkeerbelastingen.

BESLUITEN:

Artikel 1

 • 1.

  Aan te wijzen als terreinen, wegen en weggedeelten waar parkeren slechts is toegestaan tegen betaling van parkeerbelasting, als bedoeld in artikel 2 van de vigerende Verordening Parkeerbelastingen: alle parkeerapparatuurplaatsen en vergunninghouderplaatsen in de tariefzones zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende kaart;

 • 2.

  Te bepalen dat tegen betaling van de belasting als vermeld in artikel 2 van de vigerende Verordening Parkeerbelastingen mag worden geparkeerd op parkeerapparatuurplaatsen en vergunninghouderplaatsen – met uitzondering van de parkeerplaatsen die uitsluitend bestemd zijn voor houders van een autodatevergunning (aangegeven door verkeersbord E9, RVV 1990, met onderbord waarop ‘autodate’ vermeld staat) – met inachtneming van het tijdstip en de wijze waarop een en ander in de voorschriften is aangegeven op of bij de parkeerapparatuur en de daarbij behorende bebording;

 • 3.

  Aan te wijzen als tariefzones, zoals bedoeld in de vigerende Verordening Parkeerbelastingen, tarieven- en kostentabel, onderdeel II, onder 1:

  • a.

   het op de, bij dit besluit behorende kaart in kleur aangegeven parkeerrestrictiegebied met tariefszone I;

  • b.

   het op de, bij dit besluit behorende kaart in kleur aangegeven parkeerrestrictiegebied met tariefszone II;

 • 4.

  Dit besluit inclusief bijbehorende kaart Z/21/13254699 in werking te laten treden op 03 juni 2021. Op dat moment vervalt het huidige ‘besluit tot aanwijzing van terreinen, weggedeelten en tijdstippen voor betaald parkeren als bedoeld in de vigerende Parkeerverordening en vigerende Verordening Parkeerbelastingen’, inclusief bijbehorende kaart Z/17/1189422/1272389, vastgesteld op 1 november 2017.

Ondertekening

Leiden,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,

de burgemeester,

Bezwaarmogelijkheid:

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit, een bezwaarschrift indienen. Dat kan via www.leiden.nl/contact of schriftelijk, ter attentie van burgemeester en wethouders, naar postbus 9100, 2300 PC Leiden. Het bezwaarschrift dient in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit te bevatten.

Bij een spoedeisend belang kan tevens bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan om het besluit te schorsen.

Bijlage 1

afbeelding binnen de regeling