Subsidieverordening afkoppelen hemelwater

Geldend van 08-06-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 26-05-2021

Intitulé

Subsidieverordening afkoppelen hemelwater

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 30 maart 2021, nummer 1229;

overwegende dat het wenselijk is om bedrijven en particulieren te stimuleren om op eigen initiatief en op vrijwillige basis reeds bestaand dakoppervlak af te koppelen van het gemengde rioleringsstelsel;

dat de huidige verordening, vastgesteld op 21 april 2008, als gevolg van ervaringen uit de praktijk om aanpassingen vraagt;

dat de regeling zelf voldoet aan een behoefte en tot nu toe als zeer succesvol kan worden beschouwd;

dat herziening van de verordening en voortzetten van de regeling past bij de beleidsdoelen uit het Klimaatadaptatieplan, door de raad vastgesteld op 14 december 2020;

gelet op Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

 • 1.

  De herziene Subsidieverordening afkoppelen hemelwater (ingangsdatum 26-05-2021) vast te stellen

 • 2.

  De Subsidieverordening afkoppelen hemelwater (ingangsdatum 30-04-2008) per 26 mei 2021 in te trekken

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  schoon afvoerend oppervlak: het oppervlak van daken, waarvan het hemelwater, dat tot afstroming komt, als schoon kan worden aangemerkt;

 • b.

  dakoppervlak: de horizontale projectie van een dak;

 • c.

  gemengd stelsel: een riolering die bestemd is voor de gezamenlijke afvoer van afvalwater en hemelwater;

 • d.

  afkoppelen: het definitief ongedaan maken van een situatie waarin hemelwater dat op een schoon afvoerend oppervlak valt is aangesloten op een gemengd stelsel en wordt afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie;

 • e.

  infiltratie: hemelwater dat van schoon afvoerend oppervlak afstroomt om in de bodem te infiltreren;

 • f.

  waterberging: voorziening voor de opvang en infiltratie van hemelwater;

 • g.

  college: het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Dalfsen.

Artikel 2 Subsidievoorwaarden algemeen

 • 1.

  Subsidie kan worden verleend aan natuurlijke personen en rechtspersonen.

 • 2.

  Subsidie wordt verleend voor het afkoppelen van bestaand schoon afvoerend oppervlak van de riolering in de bestaande woonkernen met een gemengd stelsel.

 • 3.

  Subsidie wordt verleend voor het afkoppelen van bestaand dakoppervlak, aangelegd voor 2011.

 • 4.

  Subsidie wordt verleend als de waterberging op eigen terrein wordt gerealiseerd en een statische capaciteit heeft om een bui van 20 mm te bergen en te infiltreren, die op het af te koppelen oppervlak valt.

 • 5.

  Het minimale oppervlak dat per aanvraag moet worden afgekoppeld is 40 m2.

 • 6.

  Opsplitsing van een af te koppelen object over meerdere subsidieaanvragen is niet toegestaan.

Artikel 3 Subsidieplafond

 • 1.

  Het college stelt jaarlijks de hoogte van het subsidieplafond vast.

 • 2.

  Volledig ingediende aanvragen om subsidie worden op volgorde van ontvangst beschikt.

 • 3.

  Een subsidie wordt geweigerd voor zover door verlening van de subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden.

Artikel 4 Hoogte van de subsidie

 • 1.

  Het afkoppelen wordt gesubsidieerd met een bedrag per m2 afgekoppeld schoon afvoerend oppervlak conform de getrapte regeling en afhankelijk van het totale afgekoppelde oppervlak.

 • 2.

  Het college stelt de hoogte van de in lid 1 bedoelde bedragen per m2 vast.

HOOFDSTUK 2 Subsidieverlening

Artikel 5 Indiening aanvraag

 • 1.

  Het college stelt een aanvraagformulier vast waarop staat aangegeven welke stukken ingediend moeten worden.

 • 2.

  De aanvraag wordt in 2-voud ingediend.

 • 3.

  Het college kan aanvullende stukken verlangen, indien dit redelijkerwijs noodzakelijk blijkt voor het beoordelen van de aanvraag.

Artikel 6 Beslistermijn

 • 1.

  Het college beslist binnen 8 weken nadat de aanvraag volledig is ingediend.

 • 2.

  Het college kan besluiten tot een verdaging van de beschikking van 4 weken.

Artikel 7 Weigeringsgronden

Het college kan de subsidie weigeren:

 • 1.

  Indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden gesteld in artikel 2.

 • 2.

  Indien het afkoppelen vanuit milieu hygiënisch of hydrologisch oogpunt ongewenst is.

 • 3.

  Wanneer voorafgaande aan de beschikking reeds met het afkoppelen een begin is gemaakt.

 • 4.

  Indien het afkoppelen naar het oordeel van het college op enigerlei wijze hinder of overlast veroorzaakt.

 • 5.

  Indien de (grond)waterbeheerder negatief heeft geadviseerd over de aanvraag.

Artikel 8 Verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1.

  De werkzaamheden waarvoor subsidie is verleend moet binnen 6 maanden na subsidieverlening in uitvoering zijn genomen.

 • 2.

  De werkzaamheden waarvoor subsidie is verleend moet binnen 2 jaar na subsidieverlening gereed zijn.

 • 3.

  In de beschikking tot subsidieverlening kan het college andere verplichtingen of nadere uitvoeringsvoorschriften geven die strekken tot verwezenlijking van het doel van de subsidie.

HOOFDSTUK 3 De subsidievaststelling en Betaling

Artikel 9 Subsidievaststelling

 • 1.

  De subsidie-ontvanger dient binnen 6 maanden na het gereedkomen van de werkzaamheden waarvoor een subsidie is verleend, een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in.

 • 2.

  Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst op de aanvraag.

Artikel 10 Betaling

De betaling vindt plaats binnen 6 weken na de subsidievaststelling.

HOOFDSTUK 4 Intrekking

Artikel 11 Intrekking

 • 1.

  Het college kan de beschikking tot subsidieverlening intrekken indien met de werkzaamheden waarvoor de subsidie verleend is, geen begin is gemaakt uiterlijk 6 maanden na verlening van de subsidie, dan wel de werkzaamheden niet zijn afgerond binnen 2 jaar na de subsidieverlening.

 • 2.

  Het college kan op verzoek ontheffing verlenen van de in het eerste lid genoemde termijnen.

HOOFDSTUK 5 Hardheidsclausule en slotbepaling

Artikel 12 Hardheidsclausule

In bijzondere gevallen kan het college besluiten om van de bepalingen in deze verordening af te wijken.

Artikel 13 Slotbepaling

 • 1. Deze regeling wordt aangehaald als ‘Subsidieverordening afkoppelen hemelwater’.

 • 2. De ‘Subsidieverordening afkoppelen hemelwater’, in werking getreden op 30-04-2008, wordt bij de inwerkingtreding van deze regeling ingetrokken.

 • 3. Deze regeling treedt daags na publicatie in werking.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn (openbare) vergadering van 25 mei 2021.

De raad voornoemd

de voorzitter, de griffier,

drs. E. van Lente drs. J. Leegwater