MANDAATBESLUIT BEVOEGDHEDEN SUBSIDIEVERORDENING INVESTERINGEN REGIONAAL ONTWIKKELINGSFONDS WERKLOCATIES SGE 2021.

Geldend van 05-06-2021 t/m heden

Intitulé

MANDAATBESLUIT BEVOEGDHEDEN SUBSIDIEVERORDENING INVESTERINGEN REGIONAAL ONTWIKKELINGSFONDS WERKLOCATIES SGE 2021.

De gemeenteraad van de gemeente Veldhoven

Overwegende dat:

 • a.

  De gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven in een eerder stadium besloten hebben een Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties in te stellen;

 • b.

  Uit dat fonds subsidies in de vorm van leningen of garantstellingen worden verstrekt aan particuliere initiatieven met het oog op het herontwikkelen van bestaande werklocaties;

 • c.

  Uit dat fonds een eenmalige subsidie (niet zijnde lening of garantstelling) kan worden verstrekt voor de kosten van het onderzoek naar de haalbaarheid van een (her)ontwikkelingsproject om een kansrijke subsidieaanvraag te kunnen indienen;

 • d.

  Het omwille van uniforme besluitvorming gewenst is de bevoegdheid om te beslissen op aanvragen om subsidie bij één instantie neer te leggen waarin alle gemeenten van het SGE zijn vertegenwoordigd;

 • e.

  De bestaande stichting Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGE een instantie is die deze rol blijkens haar statuten kan en mag vervullen;

 • f.

  De raden van de SGE-gemeenten unaniem van mening zijn dat mandatering van de bewuste bevoegdheden aan de stichting Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGE een passende oplossing is om tegemoet te komen aan de wens om tot een doelmatige en effectieve wijze van subsidieverstrekking te komen, mits daarbij gehandeld wordt binnen de kaders van de Subsidieverordening Investeringen Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGE, 2021.

Gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

 • I.

  Het dagelijks bestuur van de stichting Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGE de bevoegdheid te verlenen alle primaire besluiten te nemen ter uitvoering van de Subsidieverordening Investeringen Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGE 2021, waaronder uitdrukkelijk is begrepen, het nemen van een beslissing op een aanvraag om subsidie, inclusief alle daarmee gepaard gaande voorbereidings- en uitvoeringshandelingen;

 • II.

  Het algemeen bestuur van de stichting Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGE de bevoegdheid te verlenen een beslissing op bezwaar te nemen, voor zover van toepassing, ter uitvoering van de Subsidieverordening Investeringen Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGE 2021, waaronder uitdrukkelijk is begrepen, het nemen van een beslissing op bezwaar op een aanvraag om subsidie.

 • III.

  Aan het mandaat de navolgende instructies en voorwaarden te verbinden:

  • a.

   De gemandateerde dient bij het uitoefenen van zijn bevoegdheden te handelen binnen de kaders van de Subsidieverordening Investeringen Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGE (2021), versie 1.2 en de door ons gestelde financiële kaders;

  • b.

   Het is het dagelijks bestuur toegestaan ondermandaat te verlenen aan de voozitter en afzonderlijke bestuursleden voor het uitoefenen van de aan haar opgedragen bevoegdheden;

  • c.

   Het is het algemeen bestuur toegestaan om in het kader van de bezwaarprocedure te volstaan met het horen van de bezwaarmaker(s) als bedoeld in artikel 7:2, van de Algemene wet bestuursrecht. Wel wordt de aanvraag in het kader van de heroverweging nog eens voorgelegd aan de adviescommissie ROW, als bedoeld in artikel 1, onder a, van de Subsidieverordening Investeringen Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGE (2021). De Gemandateerde vermeldt in de beslissing op bezwaar het standpunt van de adviescommissie en de afwegingen die zij daarover heeft gemaakt.

 • IV.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking.

Ondertekening

gemeente Veldhoven,

1 juni 2021