Reglement van orde voor de inspraakbijeenkomsten van de raad

Geldend van 07-06-2021 t/m 02-07-2023

Intitulé

Reglement van orde voor de inspraakbijeenkomsten van de raad

De raad van de gemeente Roosendaal;

gelet op artikel 16 van de Gemeentewet;

BESLUIT

vast te stellen het Reglement van orde voor de inspraakbijeenkomsten van de raad.

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  publiek: raadsleden en overige geïnteresseerden;

 • b.

  raadslid: lid van de gemeenteraad van Roosendaal;

 • c.

  burgerraadslid: persoon die daartoe aangewezen door de gemeenteraad, een raadslid vervangt tijdens commissievergaderingen

 • d.

  voorzitter: de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad;

 • e.

  secretaris: secretaris van de beeldvormende raadsbijeenkomst of diens vervanger;

 • f.

  griffier: griffier van de raad of diens vervanger;

 • g.

  inspraakbijeenkomst: bijeenkomst van de raad waarin men door middel van inspraak en vragen een beeld vormt over een bespreekstuk.

 • h.

  zeepkist: pitch over een niet geagendeerd onderwerp

Hoofdstuk 2 Doel en samenstelling

Artikel 2 Doel

Een inspraakbijeenkomst heeft tot doel insprekers de mogelijkheid te geven hun zienswijze te geven op voorliggende raadsvoorstellen, raadsmededelingen, eigenstandige moties en initiatiefvoorstellen.

Artikel 3 Samenstelling

 • 1. De bijeenkomst kan door een ieder worden bijgewoond.

 • 2. De vertegenwoordiging vanuit de raadfracties wordt door henzelf geregeld.

Artikel 4 Voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter

 • 1. De plaatsvervangend voorzitter van de raad is de voorzitter van de inspraakbijeenkomst.

 • 2. De voorzitter van de inspraakbijeenkomst kan zich bij verhindering laten vervangen door één van de leden van de agendacommissie als bedoeld in artikel 5 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad.

 • 3. De voorzitter is belast met:

  • a.

   het leiden van de vergadering;

  • b.

   het handhaven van de orde;

  • c.

   het doen naleven van deze verordening;

  • d.

   hetgeen deze verordening hem verder opdraagt.

Artikel 5 Griffier en secretaris

 • 1. De griffier wijst ter ondersteuning van de inspraakbijeenkomst een medewerker van de griffie aan als secretaris.

 • 2. Er is een secretaris bij iedere bijeenkomst aanwezig.

Hoofdstuk 3 Inspraakbijeenkomsten

Artikel 6 Vergaderdiscipline

 • 1. De inspraakbijeenkomst is in beginsel openbaar.

 • 2. De datum en het aanvangstijdstip van de inspraakbijeenkomst worden gepubliceerd op de website van de gemeenteraad.

 • 3. De inspraakbijeenkomsten vinden plaats op een donderdagavond in het Oude Raadhuis, Markt 1 in Roosendaal.

 • 4. De Agendacommissie kan in bijzondere gevallen een andere vergaderplaats aanwijzen of een deel van de agenda gelijktijdig in een andere ruimte laten behandelen.

Artikel 7 Oproep

 • 1. De voorzitter zendt ten minste 6 dagen voor de inspraakbijeenkomst de leden een digitale oproep onder vermelding van de dag, het tijdstip en de plaats.

 • 2. De agenda en de daarbij behorende stukken, met uitzondering van de in artikel 25, eerste en tweede lid, van de Gemeentewet en/of artikel 86, eerste en tweede lid, van de Gemeentewet bedoelde stukken, worden tegelijkertijd met de digitale oproep aan de leden verzonden.

 • 3. Indien een aanvullende agenda wordt opgesteld als bedoel in artikel 8, vierde lid, wordt deze agenda en de daarop vermelde bespreekstukken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden verzonden.

Artikel 8 De agenda

 • 1. Op basis van de verzoeken tot inspraak op raadsvoorstellen, raadsmededelingen, eigenstandige moties en initiatiefvoorstellen stelt de Agendacommissie de agenda op. Een uitzondering hierop zijn onderwerpen genoemd in artikel 11, lid 6.

 • 2. De raadsmededeling waarin wordt aangekondigd dat een (voor)ontwerp bestemmingsplan in procedure gaat, kan niet worden geagendeerd voor inspraak.

 • 3. Eigenstandige moties en initiatiefvoorstellen worden bij de griffie ingediend en bij de eerstvolgende mogelijkheid voor inspraak gepubliceerd.

 • 4. In spoedeisende gevallen kan de voorzitter na het verzenden van de digitale oproep tot uiterlijk drie dagen voor de aanvang van een vergadering een aanvullende agenda opstellen en verzenden.

Artikel 9 Ter inzage leggen van stukken

 • 1. Stukken, die ter toelichting van de onderwerpen of voorstellen op de agenda dienen, worden gelijktijdig met het verzenden van de digitale oproep voor de raadsleden ter inzage gelegd in het Stadskantoor. Indien na het verzenden van de oproep stukken ter inzage worden gelegd, wordt hiervan mededeling gedaan aan de leden en zo mogelijk in een openbare kennisgeving.

 • 2. Een origineel van een ter inzage gelegd stuk wordt niet buiten het Stadskantoor gebracht.

 • 3. Indien voor stukken op grond van artikel 25, eerste en tweede lid, van de Gemeentewet en/of artikel 86, eerste en tweede lid, van de Gemeentewet geheimhouding is opgelegd, blijven deze stukken in afwijking van het eerste lid, onder berusting van de griffier in het geheimenkastje op het Stadskantoor. De griffier verstrekt een lid inzage indien hiervoor een afspraak is gemaakt.

Artikel 10 Openbare kennisgeving

 • 1. De onderwerpen waarover kan worden ingesproken worden aangekondigd door plaatsing op de website van de gemeenteraad.

 • 2. De aankondiging vermeldt:

  • a.

   de wijze waarop en de plaats waar een ieder de agenda en de daarbij behorende stukken kan inzien;

  • b.

   de mogelijkheid tot het uitoefenen van het spreekrecht als bedoeld in artikel 11;

  • c.

   De termijn waarbinnen insprekers zich kunnen aanmelden.

 • 3. Wanneer de termijn voor aanmelding voor inspraak ongebruikt is verstreken kunnen de betreffende raadsvoorstellen, raadsmededelingen, eigenstandige moties en initiatiefvoorstellen geagendeerd worden voor bespreking in een commissievergadering.

Artikel 11 Spreekrecht

 • 1. Op de website van de gemeenteraad wordt een lijst met raadsvoorstellen, raadsmededelingen, initiatiefvoorstellen en eigenstandige moties gepubliceerd, waar inspraak op mogelijk is. In de publicatie is aangegeven wanneer een inspreker zich moet hebben aangemeld. Bij de aanmelding vermeldt hij zijn naam, adres en telefoonnummer, e-mailadres en het onderwerp, waarover hij het woord wil voeren.

 • 2. Insprekers kunnen gezamenlijk maximaal 30 minuten het woord voeren per bespreekstuk dat voor de vergadering geagendeerd staat.

 • 3. De voorzitter geeft het woord per bespreekstuk op volgorde van aanmelding.

 • 4. Elke spreker krijgt maximaal 5 minuten het woord. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de sprekers als er meer dan 6 sprekers zijn over een onderwerp. De voorzitter kan tevens in bijzondere gevallen afwijken van de maximale lengte van de spreektijd.

 • 5. De voorzitter kan besluiten eerst alle insprekers het woord te laten voeren over één onderwerp en daarna (burger)raadsleden de gelegenheid te geven vragen te stellen aan de insprekers.

 • 6. Het woord kan niet gevoerd worden over:

  • a.

   een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep openstaat of heeft opengestaan;

  • b.

   benoemingen, keuzes, voordrachten of aanbevelingen van personen;

  • c.

   een gedraging waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht kan of kon worden ingediend;

  • d.

   een raadsmededeling waarin wordt aangekondigd dat een (voor)ontwerp bestemmingsplan in procedure gaat.

 • 7. Van een indiener van een burgerinitiatiefvoorstel of zijn plaatsvervanger wordt verwacht dat hij het voorstel inleidt en antwoord geeft op vragen van de raadsleden die het voorliggende initiatief betreffen.

 • 8. Na overleg met het presidium kan de voorzitter besluiten om het inspreekrecht op een alternatieve manier vorm te geven.

Artikel 12 Zeepkist

 • 1. Tijdens de ‘zeepkist’ kunnen inwoners en belanghebbenden in een bijdrage van maximaal twee minuten de raad toespreken over een onderwerp dat hen bezighoudt en niet tot de voor inspraak opengestelde onderwerpen behoort.

 • 2. De ‘zeepkist’ bestaat uitsluitend uit een ononderbroken pitch. Er is geen gelegenheid voor het stellen en beantwoorden van vragen.

 • 3. Tijdens de ‘zeepkist’ kan niet het woord worden gevoerd over de onderdelen onder artikel 6 lid a t/m d.

 • 4. Aanmelden voor de ‘zeepkist’ kant tot maximaal 48 uur voor aanvang van de inspraakbijeenkomst bij de griffie.

Artikel 13 Videoverslag

 • 1. Van de inspraakbijeenkomst wordt een videoverslag gemaakt dat te raadplegen is via de website van de gemeenteraad.

 • 2. Er wordt geen schriftelijk verslag van de bijeenkomst gemaakt. Toezeggingen worden door de secretaris genoteerd.

Artikel 14 Geluid- en beeldregistraties

 • 1. Degenen die in de vergaderzaal tijdens de bijeenkomst geluid- dan wel beeldregistraties willen maken doen hiervan mededeling aan de voorzitter en gedragen zich naar zijn aanwijzingen. Deze aanwijzingen kunnen niet zover gaan dat zij de vrijheid van pers aantasten.

 • 2. Indien men hiervan geen mededeling doet bij de voorzitter of zich niet gedraagt naar zijn aanwijzingen, kan men door de voorzitter worden verzocht om de vergaderzaal te verlaten of indien nodig worden verwijderd.

Artikel 15 Vragenrecht

 • 1. De voorzitter geeft (burger)raadsleden de gelegenheid verhelderende vragen aan insprekers te stellen.

 • 2. De voorzitter geeft (burger)raadsleden de gelegenheid aan de indiener van een burgerinitiatief verhelderende informatieve vragen te stellen.

 • 3. Men mag niet meer dan eenmaal het woord voeren over hetzelfde bespreekstuk. Meerdere vragen dienen geclusterd te worden gesteld.

 • 4. De voorzitter kan de spreektijd limiteren op basis van het aantal aangemelde vragenstellers en beschikbare tijd.

Artikel 16 Schriftelijke vragen voorafgaand aan inspraakbijeenkomsten

Raadsleden kunnen voorafgaand aan de inspraakbijeenkomst over raadsvoorstellen, raadsmededelingen, initiatiefvoorstellen en eigenstandige moties schriftelijk vragen stellen. Deze vragen kunnen eveneens na de inspraakbijenkomst en gedurende de gehele cyclus ingediend worden.

Artikel 17 Voorstellen van orde

 • 1. De voorzitter en (burger)raadsleden kunnen tijdens de bijeenkomst mondeling een voorstel van orde doen, dat kort kan worden toegelicht.

 • 2. Een voorstel van orde kan uitsluitend de orde van de bijeenkomst betreffen.

 • 3. Over een voorstel van orde beslist de voorzitter terstond.

Artikel 18 Handhaving orde en schorsing

 • 1. Een spreker mag in zijn betoog niet worden gestoord, tenzij de voorzitter het nodig oordeelt hem aan het opvolgen van dit reglement te herinneren.

 • 2. De voorzitter kan ter handhaving van de orde de bijeenkomst voor een door hem te bepalen tijd schorsen en – indien na de heropening de orde opnieuw wordt verstoord – de bijeenkomst sluiten.

 • 3. Het is niet toegestaan negatieve uitlatingen te doen over individuele gemeenteambtenaren of andere functionarissen.

 • 4. Indien een spreker zich beledigende of onbetamelijke uitdrukkingen veroorlooft, afwijkt van het in behandeling zijnde onderwerp, een andere spreker herhaaldelijk interrumpeert, dan wel anderszins de orde verstoort, kan hij door de voorzitter tot de orde worden geroepen. Indien de spreker hieraan geen gevolg geeft, kan de voorzitter hem gedurende de vergadering over het aanhangige onderwerp het woord ontzeggen.

 • 5. Het geven van tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstoren van de orde is verboden.

 • 6. In de vergaderzaal, met inbegrip van de publieke tribune, is tijdens de vergadering telefoneren niet toegestaan. Ander gebruik van mobiele telefoons of andere communicatiemiddelen is toegestaan, voor zover dit gebruik naar het oordeel van de voorzitter geen verstoring van de orde van de vergadering oplevert.

 • 7. De voorzitter kan beslissen om een ieder die door zijn gedragingen de geregelde gang van zaken belemmert, het verdere verblijf in de vergadering te ontzeggen. Zo nodig doet de voorzitter hem verwijderen.

Hoofdstuk 4 Besloten deel

Artikel 19 Algemeen

 • 1. Indien het nodig of wenselijk is, kan de inspraakbijeenkomst op voorstel van de voorzitter, vergaderen achter gesloten deuren.

 • 2. Op een besloten deel van de inspraakbijeenkomst zijn de bepalingen van deze verordening van overeenkomstige toepassing voor zover deze bepalingen niet strijdig zijn met het besloten karakter van de bijeenkomst.

 • 3. De raadsleden, collegeleden en de secretaris zijn bevoegd om het besloten deel van de bijeenkomst bij te wonen.

 • 4. De voorzitter bepaalt of eventuele adviseurs of derden toegang krijgen tot het besloten deel van de bijeenkomst.

Artikel 20 Audioverslag

 • 1. Van het besloten deel van de inspraakbijeenkomst wordt een audioverslag gemaakt, dat alleen te raadplegen is door raadsleden en de griffie.

 • 2. Er wordt geen schriftelijk verslag van de bijeenkomst gemaakt. Toezeggingen worden door de secretaris genoteerd.

Artikel 21 Geheimhouding

Voor de afloop van het besloten deel van de bijeenkomst beslist de voorzitter overeenkomstig artikel 86, eerste lid, van de Gemeentewet of omtrent de inhoud van de stukken en het verhandelde geheimhouding zal gelden. Bij behandeling van het bespreekstuk in de raadscommissie kan de commissie besluiten de geheimhouding op te heffen.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 22 Uitleg reglement

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, bij twijfel over de toepassing van het reglement of indien het niet mogelijk is het reglement toe te passen, beslist de voorzitter, voor zover wettelijke voorschriften dit niet verhinderen.

Artikel 23 Intrekking

Het Reglement van orde voor de beeldvormende raadsbijeenkomsten, vastgesteld op 16 maart 2017, in werking getreden op 10-4-2017, wordt ingetrokken.

Artikel 24 Inwerkingtreding

Dit Reglement van orde treedt in werking op de derde dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

Artikel 25 Citeertitel

Dit reglement wordt aangehaald als: ‘Reglement van orde voor de inspraakbijeenkomsten van de raad’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 mei 2021,

de griffier, de voorzitter,