Regeling vervallen per 15-07-2023

Subsidieregeling alliantieprojecten Sociale Agenda provincie Drenthe

Geldend van 01-07-2021 t/m 07-07-2022

Intitulé

Subsidieregeling alliantieprojecten Sociale Agenda provincie Drenthe

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017;

BESLUITEN:

de Subsidieregeling alliantieprojecten Sociale Agenda provincie Drenthe vast te stellen.

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2021 en vervalt van rechtswege op 31 december 2023.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

Assen, 1 juni 2021

Kenmerk 5.7/2021000964

Uitgegeven: 4 juni 2021

Subsidieregeling alliantieprojecten Sociale Agenda provincie Drenthe

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  adviescommissie: Provinciale Adviescommissie Sociale Agenda 2020-2023;

 • b.

  alliantieproject: project dat wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband;

 • c.

  Asv 2017: Algemene subsidieverordening Drenthe 2017;

 • d.

  overheadkosten: algemene kosten die worden gemaakt voor de uitvoering van het alliantieproject, zoals personeelskosten (lonen en salarissen), administratiekosten en huisvestingskosten;

 • e.

  projectfiche: uitgebreid formulier waarmee subsidie wordt aangevraagd;

 • f.

  samenwerkingsverband: verband tussen twee of meer partijen die in gezamenlijkheid een project uitvoeren;

 • g.

  Sociale Agenda 2020-2023: door Provinciale Staten vastgestelde agenda met daarin uitgangspunten en kaders op verschillende sociale thema’s;

 • h.

  vliegwieleffect: het effect op andere partijen om soortgelijke projecten uit voeren;

 • i.

  vlog: persoonlijke videoboodschap.

Artikel 2 Doel

De subsidie heeft tot doel het stimuleren van projecten in het kader van de Sociale Agenda waarbij iedereen kan meedoen en welke zorgen voor een levendig en sociaal Drenthe.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verleend voor alliantieprojecten die vallen onder één of meer van de zes thema’s van de Sociale Agenda. Deze thema’s zijn:

 • -

  leefbaarheid en bereikbaarheid;

 • -

  wonen;

 • -

  armoede en laaggeletterdheid;

 • -

  gezondheid en vitaliteit;

 • -

  iedereen doet mee (inclusie);

 • -

  onderwijskwaliteit en gelijke kansen.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een partij (penvoerder) van een samenwerkingsverband dat een alliantieproject in Drenthe uitvoert.

Artikel 5 Openstelling en subsidieplafond

In afwijking van artikel 2.3, lid 1, van de Asv 2017 wordt een subsidieaanvraag ingediend in een door Gedeputeerde Staten vastgestelde periode, aangegeven in een openstellingsbesluit. Gedeputeerde Staten stellen in ditzelfde openstellingsbesluit het voor deze periode geldende subsidieplafond per thema zoals opgenomen in artikel 3, vast.

Artikel 6 Aanvraag

Voorafgaand aan de vastgestelde aanvraagperiode dient de aanvrager een projectidee in en vindt er een intakegesprek plaats met de ambtelijke afdeling van de provincie Drenthe. Een aanvraag voor subsidie wordt vervolgens schriftelijk en ondertekend ingediend door middel van een gepersonaliseerd projectfiche dat aan de aanvrager is toegezonden ná het intakegesprek. Ten behoeve van de adviescommissie dient de aanvrager een vlog in waaruit volgt welk probleem zich voordoet en waarom het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd daar een oplossing voor biedt.

Artikel 7 Weigeringsgronden

In aanvulling op de Asv 2017 en Awb wordt een subsidie in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  de aanvraag betrekking heeft op de reguliere activiteiten van de aanvrager;

 • b.

  de aanvraag betrekking heeft op de instandhoudingskosten of inrichtingskosten van de aanvrager;

 • c.

  de aanvraag een structurele activiteit betreft, met uitzondering van structurele activiteiten die in een opbouwfase verkeren;

 • d.

  de aanvraag een jaarlijks terugkerende activiteit betreft;

 • e.

  de aanvraag betrekking heeft op een activiteit die onvoldoende provinciale prioriteit heeft.

Artikel 8 Toetsingscriteria en adviescommissie

 • 1.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen, dient te worden voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   er is sprake van een alliantieproject waarbij tussen de deelnemers van het samenwerkingsverband afspraken zijn gemaakt over ieders inbreng en de naleving daarvan; en

  • b.

   de subsidiering van het project geeft een extra impuls aan de innovatie en transformatie in het sociale domein welke anders niet tot stand zou zijn gekomen en waarvoor geen andere financieringsmogelijkheden te vinden zijn;

  • c.

   het project dient uitvoeringsklaar te zijn.

 • 2.

  Aanvragen die voldoen aan de criteria opgenomen in lid 1 onder a tot en met c van dit artikel worden voorgelegd aan de adviescommissie. De adviescommissie toetst de aanvragen vervolgens aan de hand van onderstaande criteria. Om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen dient in ieder geval aan de hierna onder a en b genoemde criteria te worden voldaan.

  • a.

   het project heeft een grote invloed op het dagelijks sociale leven van de inwoners van Drenthe, of specifieke, belangrijke doelgroepen, waaraan aantoonbare behoefte bestaat;

  • b.

   het project levert zichtbare resultaten die bijdragen aan de realisatie van de doelen

  • c.

   van de thema’s uit de Sociale Agenda, welke doelen gezamenlijk zijn geformuleerd;

  • d.

   het project heeft minimaal een regionaal effect en bij voorkeur een effect voor de gehele provincie Drenthe;

  • e.

   het project heeft een leereffect en er wordt beschreven hoe deze effecten na afloop van het project verwerkt worden in de uitvoering;

  • f.

   het project heeft een vliegwieleffect en creëert een effect dat ook na de projectperiode doorwerkt;

  • g.

   het project heeft een uitstraling naar of dient als voorbeeld buiten de provincies.

 • 3.

  De adviescommissie brengt na toetsing van de aanvragen aan de criteria genoemd in lid 2 van dit artikel advies uit aan Gedeputeerde Staten.

Artikel 9 Subsidiabele kosten

Subsidiabele kosten zijn de voor het project noodzakelijke kosten die aantoonbaar rechtstreeks zijn toe te rekenen aan het uit te voeren project en binnen de periode van het project worden gemaakt.

Artikel 10 Niet subsidiabele kosten

In aanvulling op artikel 1.13 van de Asv 2017 komen de volgende kosten niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  overheadkosten die meer dan 10% van de totale subsidiabele projectkosten bedragen;

 • b.

  kosten waarvoor de aanvrager al een subsidie vanuit de provincie Drenthe heeft ontvangen.

Artikel 11 Subsidiehoogte/verdeelsystematiek

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal honderd procent van de subsidiabele kosten tenzij het subsidieplafond dreigt te worden overschreden. In dat geval wordt de subsidie naar rato verdeeld over alle projectaanvragen die in dezelfde aanvraagperiode zijn ingediend en waarover door de adviescommissie positief is geadviseerd. De verdeling geschiedt in dat geval door bij alle projectaanvragen hetzelfde percentage van de totale subsidiabele projectkosten aan subsidie te verlenen.

Artikel 12 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Aan de subsidieontvanger worden de volgende verplichtingen opgelegd:

 • a.

  het project moet zijn afgerond binnen een jaar na de einddatum van het alliantieproject.

 • b.

  het project dient na afloop te worden geëvalueerd en de resultaten dienen te worden vastgelegd en gedeeld met de betrokken partijen.

Artikel 13 Staatssteun

Subsidie wordt slechts verstrekt indien, volgens de Europeesrechtelijke regels omtrent staatssteun, de steun geoorloofd kan worden verleend.

Artikel 14 Inwerkingtreding en horizonbepaling

Deze subsidieregeling treedt met ingang van 1 juli 2021 in werking en vervalt van rechtswege op 31 december 2023.

Artikel 15 Overgangsrecht

De subsidieregeling blijft van toepassing op subsidies verstrekt op grond van deze regeling en op volledige aanvragen die zijn ingediend voor de vervaldatum van deze regeling.

Ondertekening