Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 25 mei 2021, PZH-2021-773500719, houdende regels omtrent de openstelling voor het jaar 2021 voor de Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland (Openstellingsbesluit 2021 Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland)

Geldend van 03-06-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 25 mei 2021, PZH-2021-773500719, houdende regels omtrent de openstelling voor het jaar 2021 voor de Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland (Openstellingsbesluit 2021 Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland)

Gedeputeerde staten van de Provincie Zuid-Holland,

Gelet op de artikelen 4:25 en 4:26 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Gelet op artikel 2.3 van de Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland;

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Openstellingsbesluit 2021 Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland

Artikel 1 Aanvraagperiode

Subsidie als bedoeld in Paragraaf 2. Te versterken, te optimaliseren en overige centra, van de Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland, kan worden aangevraagd van 3 juni 2021 tot en met 31 december 2021.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit 2021 Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland.

Ondertekening

Den Haag, 25 mei 2021

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

drs. H.M.M. KOEK, secretaris

drs. J. SMIT, voorzitter