Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delft houdende regels omtrent de tijdelijke ondersteuning voor noodzakelijke kosten (Beleidsregel Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten gemeente Delft)

Geldend van 03-06-2021 t/m 01-08-2021

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delft houdende regels omtrent de tijdelijke ondersteuning voor noodzakelijke kosten (Beleidsregel Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten gemeente Delft)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delft,

gelet op:

 • -

  titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 35 Participatiewet;

overwegende dat:

 • -

  het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden een burger in aanmerking kan komen voor een tegemoetkoming Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijk Kosten (TONK);

 • -

  het daarom wenselijk is voor dit doel een aparte, tijdelijke, beleidsregel vast te stellen;

besluit:

vast te stellen de volgende beleidsregel:

Beleidsregel Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) gemeente Delft

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Participatiewet;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delft;

 • c.

  inkomen: het inkomen van de aanvrager;

 • d.

  inkomensterugval: een onvoorzienbare, onvermijdelijke en substantiële terugval in het inkomen als gevolg van de coronacrisis;

 • e.

  Tozo 3 regeling: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers, zoals die geldt van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021;

 • f.

  Tozo 4 regeling: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers, zoals die geldt van 1 april 2021 tot 1 juli 2021.

Artikel 2 Doelgroep TONK

Een tegemoetkoming TONK is bedoeld voor de aanvrager:

 • die door de huidige omstandigheden als gevolg van de coronacrisis te maken heeft met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval van minimaal 25% in zijn of haar inkomen;

 • die daardoor noodzakelijke kosten zoals woonlasten niet meer kan voldoen, en

 • waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden.

Artikel 3 Voorwaarden tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten

 • 1. Het college kan een tegemoetkoming TONK verstrekken aan de aanvrager die te maken heeft met een inkomensterugval, waardoor de betaling van noodzakelijke kosten niet mogelijk is uit de beschikbare geldmiddelen, waarbij uitsluitend de direct beschikbare geldmiddelen in aanmerking worden genomen.

 • 2. Aanvragers die op 1 januari 2021 of op aanvraagdatum voor een tegemoetkoming TONK, een Tozo 3 of Tozo 4 tegemoetkoming hebben, worden geacht deel uit te maken van de doelgroep die in aanmerking komt voor de TONK.

 • 3. Voor aanvragers die geen gebruik maken van de Tozo 3 of Tozo 4 regeling geldt dat de aanvrager verklaart dat de substantiële terugval in inkomen het gevolg is van de maatregelen in verband met het coronavirus (Covid-19) en toont met bewijsstukken aan dat de terugval in inkomen minimaal 25% is en minimaal gemiddeld 250.euro per maand. Als peildatum geldt hiervoor januari 2021 ten opzichte van januari 2020 dan wel de datum van de aanvraag ten opzichte van januari 2020.

 • 4. Recht op een tegemoetkoming TONK bestaat als de direct beschikbare geldmiddelen, zoals bedoeld in artikel 10 van deze beleidsregel, van de aanvrager minder zijn dan € 30.001.

 • 5. De ‘Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Delft 2015’ zijn niet van toepassing op de aanvragen TONK.

 • 6. De kostendelersnorm zoals genoemd in artikel 22a Participatiewet wordt bij de uitvoering van deze regeling niet toegepast.

Artikel 4 Noodzakelijke kosten

De tegemoetkoming TONK kan betrekking hebben op de volgende voor de aanvrager noodzakelijke algemene kosten van bestaan van de woning waar de aanvrager zelf verblijft:

 • a.

  kosten van huur;

 • b.

  kosten van de hypotheek(rente) voor de woning;

 • c.

  kosten van elektriciteit, gas en water voor de woning.

Artikel 5 Aanvraag

 • 1. De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt digitaal ingediend via www.delft.nl. In afwijking van deze digitale aanvraag is een schriftelijke aanvraag mogelijk indien naar het oordeel van het college bijzondere omstandigheden in het individuele geval hiertoe aanleiding geven.

 • 2. Aanvrager overlegt bij de aanvraag: de bewijzen van het inkomen van de maand januari 2020 en januari 2021, of de aanvrager kan aantonen dat hij/zij gebruik maakt van de Tozo 3 of Tozo 4 regeling. a) b) de bewijzen van de beschikbare geldmiddelen van de maand januari 2021. c) de bewijzen van de noodzakelijke kosten van de maand januari 2021.

 • 3. Een aanvraag tegemoetkoming TONK kan worden ingediend tot 1 augustus 2021.

Artikel 6 Terugwerkende kracht

Een aanvraag voor een tegemoetkoming TONK kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd vanaf 1 januari 2021.

Artikel 7 Duur

De tegemoetkoming wordt verstrekt voor ten hoogste de periode van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021.

Artikel 8 Hoogte tegemoetkoming

 • 1. De tegemoetkoming op basis van deze beleidsregel bedraagt 1.500 euro per huishouden. Het college behoudt zich het recht voor om dit bedrag aan te passen op basis van nadere Richtlijnen van het Rijk.

 • 2. Voor zover de inkomensterugval niet eerder aantoonbaar is dan na 1 april 2021 maar voor 1 juli 2021 bedraagt de hoogte van de bijdrage 750 euro.

Artikel 9 Inkomen

Onder inkomen van de aanvrager wordt in ieder geval verstaan:

 • a.

  inkomen uit arbeid;

 • b.

  inkomen uit een uitkering;

 • c.

  inkomen uit verhuur; en

 • d.

  inkomen uit partneralimentatie

Artikel 10 Beschikbare geldmiddelen

 • 1. Beschikbare geldmiddelen zijn geldmiddelen waarover de aanvrager beschikt of redelijkerwijs kan beschikken.

 • 2. Onder beschikbare geldmiddelen wordt verstaan:

  • a.

   contant geld;

  • b.

   geld op betaal- en spaarrekeningen;

  • c.

   cryptovaluta (zoals bitcoins);

  • d.

   de waarde van effecten (hierbij gaat het om beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, en opties en effecten in depot).

Artikel 11 Drempelbedrag

Geen tegemoetkoming TONK wordt verstrekt voor zover de kosten waarvoor de tegemoetkoming wordt gevraagd, een bedrag van 1.500 euro over de periode van 6 maanden niet te boven gaan.

Artikel 12 Uitbetaling

De uitbetaling vindt eenmalig plaats en is om niet.

Artikel 13 Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming TONK kan het college, gelet op alle omstandigheden waaronder een terugval in inkomen van de aanvrager als gevolg van de coronacrisis, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregel alsnog in aanmerking komt voor een tegemoetkoming TONK, indien zeer dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 14 Inwerkingtreding en duur beleidsregel

 • 1. De beleidsregel treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2021.

 • 2. De beleidsregel vervalt op 1 augustus 2021.

Artikel 15 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten gemeente Delft.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 25-05-2021

Het college van burgemeester en wethouders,

, burgemeester

, secretaris

Toelichting

Inleiding

Door de coronacrisis hebben veel huishoudens opeens veel minder inkomsten. Het kabinet helpt mensen met verschillende steunpakketten. Maar die hulp is niet altijd genoeg. Het kabinet heeft daarom nog een extra regeling bedacht: de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (afgekort: de TONK). De TONK geldt voor de periode 1 januari 2021 tot 1 juli 2021.

Het Rijk stelt een paar voorwaarden. Verder moet de gemeente zelf bedenken hoe zij de regeling invult. In deze beleidsregel staat hoe de gemeente Delft de TONK uitvoert.

Uitleg per artikel

In artikel 1 staat wat we bedoelen met een aantal belangrijke woorden.

In artikel 2 staat voor wie de TONK is. Iedere Delftenaar die voldoet aan de volgende voorwaarden kan de TONK aanvragen:

 • 1)

  U kunt bewijzen dat uw inkomen door de coronacrisis ten minste 25% minder is geworden.

 • 2)

  U heeft minder dan € 30.000 aan geld.

 • 3)

  U heeft noodzakelijke kosten.

In artikel 3 leggen we uit hoe we vaststellen dat iemand 25% minder inkomen heeft door de coronacrisis:

In artikel 9 leggen we uit wat we bedoelen met het inkomen.

In artikel 10 staat wat we bedoelen met beschikbare geldmiddelen.

In artikel 4 staat welke kosten we in Delft noodzakelijk vinden. Het gaat om huur of hypotheek, kosten van elektriciteit, gas en water voor uw woning.

In artikel 5 tot en met artikel 7 staat dat u de TONK kunt aanvragen over de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2021. U mag de TONK aanvragen tot 1 augustus. In deze artikelen staat ook wat u moet inleveren bij uw aanvraag.

In artikel 8 staat dat de TONK maximaal 1.500 euro is.

In artikel 11 staat dat u alleen TONK krijgt als u voor ten minste 1.500 euro aan noodzakelijke kosten heeft in de periode januari tot en met juni 2021.

In artikel 12 staat dat de gemeente de TONK in één keer betaalt. U hoeft de TONK niet terug te betalen.

In artikel 13 staat dat de gemeente soms toch de TONK kan geven, ook als u niet voldoet aan de voorwaarden.