Nadere regels subsidie coronamaatregel lokale vrijwilligersorganisaties voor jeugd

Geldend van 29-05-2021 t/m heden

Intitulé

Nadere regels subsidie coronamaatregel lokale vrijwilligersorganisaties voor jeugd

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere;

gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Almere 2020;

besluit:

vast te stellen de navolgende Nadere regels subsidie coronamaatregel lokale vrijwilligersorganisaties voor jeugd

Artikel 1. Doel

Deze regeling is bedoeld om lokale vrijwilligersorganisaties voor jeugd (zoals scoutinggroepen, speeltuinen, jeugd- en jongerenwerk, stads- en kinderboerderijen, kindervakantiewerk, jeugdkampen) die niet of onvoldoende aanspraak kunnen maken op algemene coronasteun, tegemoet te komen in geleden schade die is veroorzaakt door de corona-maatregelen in de periode van 16 maart 2020 tot en met 31 december 2020.

Artikel 2. Criteria organisaties om in aanmerking te komen

Reeds bestaande lokale vrijwilligersorganisaties kunnen aanspraak maken op subsidie indien zij:

 • a.

  Geen winstoogmerk hebben,

 • b.

  Een publieke functie hebben in Almere,

 • c.

  Activiteiten organiseren voor jongeren (0-18 jaar),

 • d.

  Bijdragen aan een positieve en gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren en daarmee belangrijke, preventieve spelers zijn om jeugdzorgproblemen te voorkomen,

 • e.

  Voor het uitvoeren van activiteiten hoofdzakelijk afhankelijk zijn van de inzet van vrijwilligers,

 • f.

  Niet in surseance van betaling of staat van faillissement verkeren,

 • g.

  Onvoldoende eigen reserves hebben waaruit de schade bekostigd kan worden, en

 • h.

  Niet of onvoldoende in aanmerking komen voor andere tegemoetkomingen die de overheid biedt vanwege de gevolgen in het kader van corona.

Artikel 3. Aanvraag en aanvraagcriteria

 • 1. Het college kan eenmalig aan een lokale organisatie, die hoofdzakelijk vrijwilligers inzet voor het uitvoeren van de activiteiten, subsidie verlenen.

 • 2. Een aanvraag om subsidie geschiedt door het indienen van het “Aanvraagformulier coronamaatregel lokale vrijwilligersorganisaties” en bijlagen waarmee de aanvraag wordt onderbouwd.

 • 3. Uit de onderbouwing bij de subsidieaanvraag dient te blijken dat:

 • a. Er sprake is van directe en aantoonbare financiële schade door de coronamaatregelen, zoals activiteiten die niet meer kunnen worden georganiseerd en/of financiële schade door minder inkomsten vanwege de corona maatregelen;

 • b. Er niet of onvoldoende aanspraak mogelijkheid was op andere regelingen die een compensatie bieden vanwege de gevolgen van corona.

 • 4. Een subsidieaanvraag dient uiterlijk op 30 juni 2021 door het college te zijn ontvangen.

 • 5. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst van een volledige aanvraag in behandeling genomen.

 • 6. Het college besluit binnen 6 weken na ontvangst van een volledige aanvraag.

Artikel 4. Subsidie

 • 1. Voor subsidie komt in aanmerking aantoonbare schade die is geleden, waarvoor niet of onvoldoende aanspraakmogelijkheid was op een andere tegemoetkoming, in de periode van 16 maart 2020 tot en met 31 december 2020.

 • 2. Alleen aantoonbare geleden schade in de periode genoemd in het eerste lid én die direct verband houden met de gevolgen van het niet kunnen uitvoeren van activiteiten en de daaruit voortvloeiende schade komen voor subsidie in aanmerking.

 • 3. Per aanvraag kan gehonoreerd worden:

 • a. Zonder eigen accommodatie : de daadwerkelijke kosten met een maximum van € 2.500,-

 • b. Met eigen accommodatie (welke niet door de gemeente bekostigd dan wel gecompenseerd wordt): de daadwerkelijke kosten met een maximum van € 7.500,-

Artikel 5. Subsidieplafond

 • 1. Het college stelt voor deze nadere regels een subsidieplafond vast van € 100.000,-.

 • 2. De subsidieverlening voor deze nadere regels geschiedt volgens de verdeelsleutel “Wie het eerst komt, die het eerst maalt”, uitgaande van een volledige aanvraag.

Artikel 6. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen gemotiveerd afwijken van de bepalingen van deze nadere regels indien toepassing van deze nadere regels tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 7. Inwerkingtreding

De nadere regels treden in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Artikel 8. Citeertitel

De nadere regels worden aangehaald als ‘Nadere regels subsidie coronamaatregel lokale vrijwilligersorganisaties voor jeugd’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in het college van BenW d.d. 18 mei 2021,

de secretaris, de burgemeester,

R. Wielinga F.M. Weerwind