Subsidieregeling regenton gemeente Kampen

Geldend van 02-06-2021 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling regenton gemeente Kampen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen,

gelezen het voorstel van 25 mei 2021, kenmerk Zaak-40046-2021

gelet op het bepaalde in artikel 4:21 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 2 en 3 van de Algemene Subsidieverordening Kampen,

overwegende dat het wenselijk is om een subsidie beschikbaar te stellen voor het aanschaffen van een regenton om zo te stimuleren dat inwoners van de gemeente Kampen bewust om gaan met watergebruik in en rond de woning door het opvangen van regenwater en dit hergebruiken, en op die manier onze openbare ruimte mede helpen klimaatbestendig te maken,

besluit vast te stellen de

Subsidieregeling regenton gemeente Kampen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • -

  aanvraag: een aanvraag om subsidie zoals bedoeld in deze regeling die de aanvrager indient;

 • -

  aanvrager: een natuurlijk persoon die woont in de gemeente Kampen en op dat woonadres staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (Brp);

 • -

  Asv: de Algemene subsidieverordening Kampen;

 • -

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen;

 • -

  regenton: een bovengrondse tank (b.v. ton, vat of regenwaterschutting) waarin het regenwater wordt gebufferd dat via een dakgoot en regenpijp afstroomt vanaf een dakoppervlak, eventueel met een aansluitset, een voetstuk en/of een vulautomaat;

 • -

  woning: het gebouw waarin aanvrager woont en is ingeschreven in de Brp.

Artikel 2 Algemene subsidieverordening gemeente Kampen

 • 1.

  Op deze regeling is de Asv van toepassing, tenzij hiervan in deze regeling nadrukkelijk wordt afgeweken.

 • 2.

  De subsidies die op grond van deze nadere regels worden verstrekt zijn aan te merken als eenmalige subsidies.

Artikel 3 Doel van de regeling

Deze regeling heeft als doel inwoners van de gemeente Kampen te stimuleren bewust om te gaan met watergebruik in en rond de woning door het opvangen van regenwater en dit te hergebruiken, en op die manier onze openbare ruimte mede helpen klimaatbestendig te maken.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

Het college kan aan een aanvrager subsidie verstrekken voor de aanschaf van maximaal één regenton per woonadres gelegen binnen de gemeente Kampen, onder de in deze regeling opgenomen voorwaarden.

Artikel 5 Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1.

  Het college heeft het subsidieplafond voor deze regeling op € 5.000,- voor 2021 en € 5.000,- voor 2022 vastgesteld.

 • 2.

  De subsidie bedraagt de aanschafwaarde van de regenton tot maximaal € 50 per regenton (inclusief BTW).

 • 3.

  Aanvragen voor een regenton aangeschaft in 2021 dienen uiterlijk 31 december 2021 te zijn ingediend. Aanvragen voor een regenton aangeschaft in 2022 dienen uiterlijk 31 december 2022 te zijn ingediend.

 • 4.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het vastgestelde subsidieplafond van € 5.000,- per jaar is bereikt.

 • 5.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen en de aanvraag compleet is.

 • 6.

  Complete aanvragen die op dezelfde datum in de volgorde van ontvangst zijn opgenomen, worden geacht tegelijkertijd te zijn ontvangen. Tussen deze aanvragen wordt geloot, indien toekenning tot overschrijding van het subsidieplafond zou leiden.

 • 7.

  Voor zover door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de subsidie slechts vastgesteld tot aan het nog beschikbare bedrag tot het subsidieplafond. Voor het overige deel wordt de subsidie geweigerd.

Artikel 6 Verplichtingen

Het college kan aan de aanvrager, als tegemoetkoming in de aanschafkosten, een subsidie vaststellen, onder de volgende verplichtingen:

 • a.

  de aanvrager is eigenaar van de woning of huurder van de woning waarin hij woont, waarbij hij toestemming heeft van de eigenaar;

 • b.

  de regenton wordt voor een periode van tenminste twee jaar geplaatst op het betreffende woonadres van de aanvrager;

 • c.

  er wordt minimaal 5 m2 dakoppervlak aangesloten per regenton, hetgeen in de aanvraag wordt aangetoond door middel van een foto of tekening;

 • d.

  de aanvraag wordt ingediend na het plaatsen en aansluiten van de regenton;

 • e.

  de regenton dient in 2021 of 2022 te zijn aangekocht;

 • f.

  de plaatsing en aansluiting van de regenton moet deugdelijk en zorgvuldig zijn uitgevoerd.

Artikel 7 Aanvraag

 • 1.

  Na het plaatsen en aansluiten van de regenton kan de aanvrager een aanvraag om subsidie indienen door het insturen van:

  • a.

   een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;

  • b.

   een kassabon/aankoopbewijs met technische specificaties en een aankoopdatum gelegen in 2021 of 2022;

  • c.

   een foto van de nieuwe situatie met de regenton, waarbij de woning van aanvrager op de foto duidelijk zichtbaar is;

  • d.

   als deze is vereist: de omgevingsvergunning of de monumentenvergunning; en

  • e.

   als u huurder bent: schriftelijke toestemming van de eigenaar.

 • 2.

  Het college is bevoegd ook andere dan, of slechts enkele van, de genoemde gegevens te verlangen, indien die voor het nemen van de beslissing op de aanvraag noodzakelijk respectievelijk voldoende zijn.

Artikel 8 Beslistermijn

1. Het college beslist, in afwijking van artikel 8, tweede lid, van de Asv, binnen 6 weken nadat de volledige aanvraag om subsidie is ingediend. Het college kan deze termijn eenmalig met vier weken verlengen.

2. Het college stelt de subsidie direct vast.

Artikel 9 Weigeringsgronden

De subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  er sprake is van een situatie beschreven in artikel 4:35, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  de woning van de aanvrager zich niet binnen de gemeente Kampen bevindt;

 • c.

  subsidie wordt verzocht voor meer dan 1 regenton per woonadres, voor de meerdere tonnen boven 1;

 • d.

  deze verzocht wordt voor herstel, reparatie, onderhoud of uitbreiding of andere maatregelen ten aanzien van de regenton;

 • e.

  er voor dezelfde subsidiabele activiteit voor het gehele aangevraagde bedrag vanuit een andere regeling of voorziening (ook van andere overheids(instellingen)) al een subsidie of budget in welke vorm dan ook aan de aanvrager beschikbaar is gesteld en toekenning van de aanvraag tot een dubbeling zou leiden. Er kan voor eenzelfde activiteit geen dubbele subsidie worden aangevraagd.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

Artikel 11 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling regenton gemeente Kampen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 25 mei 2021.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen,

drs. N.J. Middelbos,

secretaris

drs. mr. B. Koelewijn,

burgemeester