Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar, WOZ-ambtenaar, invorderingsambtenaar, belastingambtenaren, belastingdeurwaarder en inlichtingenverplichting Tribuut 2021

Geldend van 01-06-2021 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar, WOZ-ambtenaar, invorderingsambtenaar, belastingambtenaren, belastingdeurwaarder en inlichtingenverplichting Tribuut 2021

Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Tribuut belastingsamenwerking;

Ter zake bevoegd op grond van en gelet op de artikelen 5 en 11 van gemeenschappelijke regeling Tribuut belastingsamenwerking (hierna ook: Tribuut), de artikelen 1, tweede lid, 30 en 31 van de Wet waardering onroerende zaken (hierna: WOZ), de artikelen 232, vierde lid en 246a van de Gemeentewet, de artikelen 47, 49, 50, 51, 53a, 56, 63 en 66 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de artikelen 58, 60 en 63a van de Invorderingswet 1990;

Gelet op het functieboek, inclusief de bijlage, van Tribuut;

BESLUIT

 • 1.

  de juridisch beleidsadviseur (adviseur III) van Tribuut aan te wijzen als de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 232, vierde lid, onderdeel a, van de Gemeentewet (heffingsambtenaar) en artikel 1, tweede lid, Wet WOZ (WOZ-ambtenaar) van de aan Tribuut deelnemende gemeenten.

 • 2.

  de teammanager Dienstverlening van Tribuut aan te wijzen als de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 232, vierde lid, onderdeel b, van de Gemeentewet (invorderingsambtenaar) van de aan Tribuut deelnemende gemeenten.

 • 3.

  alle ambtenaren van Tribuut, behalve de controller, aan te wijzen als gemeenteambtenaar als bedoeld in artikel 232, vierde lid, onderdeel c, van de Gemeentewet (belastingambtenaar) van de aan Tribuut deelnemende gemeenten, jegens wie tevens gelden de verplichtingen als bedoeld in de artikelen 47, 49, 50, 51, 53a, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de artikelen 58 en 60 van de Invorderingswet 1990, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 246a van de Gemeentewet of artikel 31 van de Wet WOZ.

 • 4.

  de medewerkers invordering/deurwaarder (medewerker bedrijfsvoering II) van Tribuut aan te wijzen als gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 232, vierde lid, onderdeel d, van de Gemeentewet (belastingdeurwaarder) van de aan Tribuut deelnemende gemeenten.

 • 5.

  Gedurende de periode dat de functie van juridisch beleidsadviseur vacant is, wordt als heffings- en WOZ-ambtenaar aangewezen: de senior medewerker Heffen (adviseur III van het cluster Heffen).

 • 6.

  Gedurende de periode dat de functie van teammanager Dienstverlening vacant is, wordt als invorderingsambtenaar aangewezen: de senior medewerker Invordering (beleidsuitvoerder I van het cluster Invordering).

 • 7.

  Inwerkingtreding en citeertitel

  • a.

   Het "aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar, WOZ-ambtenaar, invorderingsambtenaar, belastingambtenaren, belastingdeurwaarder en inlichtingenverplichting Tribuut 2016" van 8 januari 2016 wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid bedoelde datum van inwerkingtreding van dit besluit.

  • b.

   Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juni 2021.

  • c.

   Dit besluit kan worden aangehaald als: "aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar, WOZ-ambtenaar, invorderingsambtenaar, belastingambtenaren, belastingdeurwaarder en inlichtingenverplichting Tribuut 2021".

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van Tribuut belastingsamenwerking.
Epe, 21 mei 2021.
de voorzitter, de ambtelijk secretaris,
D. Cziesso B.J. Groot Wesseldijk