Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland houdende regels omtrent het duurzaamheidsfonds van bestaande woningen met de ambitie om een energieneutraal en klimaat adaptief Waterland te realiseren (Uitvoeringsregeling duurzaamheidsfonds bestaande woningen Waterland 2021-2025)

Geldend van 03-02-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland houdende regels omtrent het duurzaamheidsfonds van bestaande woningen met de ambitie om een energieneutraal en klimaat adaptief Waterland te realiseren (Uitvoeringsregeling duurzaamheidsfonds bestaande woningen Waterland 2021-2025)

[Deze publicatie betreft een rectificatie vanwege een onjuist opgenomen maximaal subsidiebedrag in nummer 1 en 2 van tabel 1a. De oorspronkelijke publicatie is op 20 mei 2021 bekendgemaakt, beschikbaar via Gemeenteblad 2021, 153966.]

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland,

overwegende dat het wenselijk is om een uitvoeringsregeling vast te stellen in verband met de ambitie om een energieneutraal en klimaat adaptief Waterland te realiseren;

gelet op artikel 147, derde lid Gemeentewet, titel 4.2 Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Waterland 2021,

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende uitvoeringsregeling duurzaamheidsfonds bestaande woningen Waterland 2021-2025.

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • a) aanvrager: een natuurlijk persoon, woonachtig in de gemeente Waterland, die als eigenaar- bewoner of huurder, een aanvraag heeft ingediend;

 • b) bestaande koopwoning: een bewoonbare woning in de gemeente Waterland die is opgeleverd aan de eigenaar-bewoner voor de inwerkingtreding van deze uitvoeringsregeling, niet zijnde een woning met een recreatiefunctie;

 • c) college: het college van burgemeester en wethouders van Waterland;

 • d) eigenaar-bewoner: een natuurlijk persoon, woonachtig in de gemeente Waterland, die als eigenaar en bewoner van een als woning gebruikte onroerende zaak waaraan energie wordt geleverd;

 • e) gemeente: de gemeente Waterland;

 • f) huurder: een natuurlijk persoon, woonachtig in de gemeente waterland, die als hoofdhuurder en bewoner van een als woning gebruikte onroerende zaak waaraan energie wordt geleverd, een huurcontract is aangegaan;

 • g) maatregelenlijst subsidie: de lijst met maatregelen en diensten waar, op grond van deze subsidieregeling, subsidie voor kan worden aangevraagd, zoals opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling;

 • h) subsidieregeling en subsidie: uitvoeringsregeling duurzaamheidsfonds bestaande woningen Waterland 2021-2025;

 • i) verordening: Algemene subsidieverordening (ASV) Gemeente Waterland 2021;

 • j) voorzieningen en bijbehorende activiteiten: de te treffen maatregelen vermeld in bijlage 1 die de genoemde doelen in artikel 2 ondersteunen.

 • k) woning: een tot bewoning bestemd gebouw dat blijvend is bestemd voor permanente bewoning door één particulier huishouden.

Artikel 2. Doel van de regeling

Deze uitvoeringsregeling heeft tot doel het stimuleren van duurzaamheidsmaatregelen en klimaatbestendige maatregelen in de lijn met de duurzaamheidsagenda van de gemeente:

 • 1.

  Een verlaging van de energievraag, dan wel een vermindering van de CO2-uitstoot;

 • 2.

  Het verhogen van het aandeel duurzame energie in de energievoorziening van de gebouwde omgeving;

 • 3.

  Het klimaatbestendiger maken van de gebouwde omgeving.

Artikel 3. Reikwijdte

 • 1. Subsidie op grond van deze uitvoeringsregeling kan uitsluitend worden verleend voor voorzieningen en bijbehorende activiteiten die voorkomen op de maatregelenlijst subsidie zoals opgenomen in bijlage 1 en die worden toegepast bij bestaande koopwoningen.

 • 2. Subsidie wordt uitsluitend toegekend voor maatregelen die reeds zijn uitgevoerd.

 • 3. De aanvrager dient aan te tonen dat aan het in de maatregelenlijst subsidie vermelde criterium wordt voldaan.

 • 4. Indien de voorzieningen worden geïnstalleerd door de aanvrager zelf, dan komen alleen de materiaalkosten voor subsidie in aanmerking.

 • 5. In uitzondering op artikel 3, eerste lid kan de huurder van een huurwoning alleen subsidie aanvragen voor het aanschaffen van een elektrische- of inductiekookplaat en geveltuin (bijlage 1 tabel 1b).

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door een natuurlijk persoon die eigenaar-bewoner c.q. huurder is van een bestaande woning binnen het grondgebied van de gemeente Waterland.

Artikel 5. Subsidiecriteria

 • 1. Aanvragen kunnen alleen worden ingediend nadat de voorzieningen en bijbehorende activiteiten zijn geplaatst c.q. getroffen.

 • 2. Per bestaande koopwoning mogen tijdens de duur van deze uitvoeringsregeling meerdere aanvragen worden ingediend tot het maximumbedrag volgens artikel 6 lid 1 is bereikt.

 • 3. De aanvrager dient op basis van (kopieën van) offertes, facturen en betaalbewijzen (bijvoorbeeld bankafschriften) en foto’s aan te tonen dat de voorzieningen en bijbehorende activiteiten zijn geplaatst c.q. getroffen. De foto’s dienen een herkenbaar beeld te geven van de uitvoering van de maatregel. De in dit artikel 5, derde lid genoemde stukken moeten bij de aanvraag worden overlegd.

Artikel 6. Hoogte subsidie

 • 1. De subsidie per uitgevoerde maatregel bedraagt 25% van het aankoopbedrag inclusief btw van de in bijlage 1 – tabel 1a, genoemde maatregelen. Het uit te keren subsidiebedrag per maatregel is nooit hoger dan het in bijlage 1, tabel 1a genoemde maximumbedrag.

 • 2. De subsidie per uitgevoerde maatregel bedraagt 80% van het aankoopbedrag inclusief btw voor de in bijlage 1, tabel 1b, genoemde maatregelen. Het uit te keren subsidiebedrag per maatregel is nooit hoger dan het in bijlage 1, tabel 1b, genoemde maximumbedrag.

 • 3. Het maximaal uit te keren subsidiebedrag van alle gezamenlijke maatregelen conform bijlage 1, tabel 1a en 1b, per bestaande koopwoning is € 2.000,- inclusief btw.

 • 4. Het maximaal uit te keren subsidiebedrag van alle gezamenlijke maatregelen conform bijlage 1, tabel 1b, voor een huurder is € 400,- inclusief btw.

 • 5. Het minimaal uit te keren subsidiebedrag van alle gezamenlijke maatregelen conform bijlage 1, tabel 1a en 1b, bedraagt € 150,- inclusief btw.

 • 6. In afwijking op artikel 6, eerste lid geldt voor geveltuinen dat deze op kosten van de gemeente worden aangelegd (zie hiervoor specifieke voorwaarden geveltuinen).

Artikel 7. Aanvragen subsidie

 • 1. Aanvragen kunnen alleen via de website van de gemeente Waterland worden ingediend via het speciaal daartoe beschikbaar gestelde digitale aanvraagformulier.

 • 2. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag voor een subsidie binnen 10 werkdagen.

 • 3. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid om de aanvraag binnen een termijn van 4 weken volledig te maken.

 • 4. Als de aanvrager krachtens dit artikel 7, derde lid de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag volledig is aangevuld.

 • 5. Indien de aanvrager niet voldoet aan het in dit artikel 7, derde lid genoemde verzoek, stelt het college deze binnen 4 weken buiten behandeling en doet daarvan mededeling aan de aanvrager.

 • 6. Bij het buiten behandeling stellen van de aanvraag volgens dit artikel 7, vijfde lid kan de bewoner een nieuwe aanvraag doen;

 • 7. Een volledig ingediende online aanvraag bevat ten minste:

  • a)

   naam en het adres van de aanvrager;

  • b)

   adres van de woning, wanneer deze afwijkt van bovenstaande;

  • c)

   het emailadres van de aanvrager;

  • d)

   het telefoonnummer van de aanvrager;

  • e)

   de maatregelen waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, voor zover van toepassing inclusief een kwantificering van het aantal vierkante meters en gevraagde criterium;

  • f)

   een kopie van het factuur en betaalbewijs (bankafschrift of bon) waaruit blijkt dat de maatregel is uitgevoerd en betaald;

  • g)

   het rekeningnummer van aanvrager;

  • h)

   de foto’s die als bewijslast dienen;

  • i)

   een verklaring dat voldaan is/zal worden aan (indien van toepassing) een vergunningplicht c.q. bouw/veiligheidsvoorschriften voor de te nemen maatregel; Zie tevens artikel 11 lid 1.

  • j)

   ondertekening van de aanvrager;

  • k)

   bij een aanvrager welke nog niet woont op het adres van de woning waar subsidie voor wordt aangevraagd, wordt aanvullend gevraagd:

   • i.

    het correspondentieadres;

   • ii.

    koopovereenkomst van de woning;

   • iii.

    een intentieverklaring waarbij de aanvrager verklaart binnen 6 maanden in de betreffende woning te gaan wonen.

 • 8. Indien een aanvrager geen toegang heeft tot internet kan deze de bovenstaande stukken, informatie en verklaringen per post aanleveren aan de door de gemeente aangestelde verantwoordelijke partij voor controle van de ingediende subsidieaanvragen.

Artikel 8. Subsidiabele periode

 • 1. Subsidie kan worden aangevraagd met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021.

 • 2. Subsidie kan worden aangevraagd tot en met 1 juni 2025 of tot het moment dat het beschikbare subsidieplafond is bereikt in de gemeente Waterland.

 • 3. Aanvragen die na 1 juni 2025 worden ingediend worden niet in behandeling genomen. De gemeente behoudt zich het recht voor de subsidiabele periode met enkele maanden te verlengen indien daar aanleiding toe is.

Artikel 9. Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1. Het subsidieplafond is voor de looptijd van de regeling vastgesteld op € 325.000,-.

 • 2. Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening bij het college, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

Artikel 10. Weigeringsgronden

Naast de in artikel 9 van de Algemene Subsidieverordening (ASV) Gemeente Waterland 2021, of van een opvolgende Algemene Subsidieverordening, genoemde weigeringsgronden wordt de subsidie niet verleend indien:

 • 1.

  niet voldaan is aan de eisen en criteria genoemd in deze regeling;

 • 2.

  het subsidieplafond is bereikt;

 • 3.

  naar het oordeel van het college gegronde redenen bestaan om aan te nemen, dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden, bepalingen en/of doelstellingen van deze uitvoeringsregeling wordt of zal worden voldaan;

 • 4.

  de aanvrager onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt;

 • 5.

  er subsidie wordt aangevraagd voor maatregelen die onderdeel zijn van de voor de bouw van de bestaande koopwoning aangevraagde omgevingsvergunning/BENG-berekening en/of verplicht zijn volgens het destijds geldende bouwbesluit;

 • 6.

  het uit te keren subsidiebedrag lager is dan € 150,- inclusief btw.

Artikel 11. Verplichtingen subsidieontvanger

Naast artikel 11 van de Algemene Subsidieverordening (ASV) Gemeente Waterland 2021, of van een opvolgende Algemene Subsidie Verordening, gelden de volgende verplichtingen voor de subsidieontvanger:

 • 1.

  de subsidieontvanger is verplicht zelf zorg te dragen dat de maatregel(en) technisch uitvoerbaar is/zijn en, indien van toepassing, de benodigde publiekrechtelijke en/of privaatrechtelijke toestemmingen/vergunningen voor het uitvoeren van de maatregel(en) zijn verkregen; Aan de toekenning van de subsidie kan geen enkele publiekrechtelijke toestemming worden ontleent.

 • 2.

  de verkrijger van de subsidie is verplicht de maatregelen, waarvoor subsidie is verkregen, minimaal 5 jaar in stand te houden;

 • 3.

  de aanvrager die de maatregelen zelf uitvoert, verklaart voldoende kennis te hebben ingewonnen om de maatregel(en) veilig en deskundig uit te kunnen voeren. Hierbij verklaart de bewoner kennis te hebben genomen van de betreffende regelgeving en wettelijke kaders. De aanvrager is hiervoor zelf verantwoordelijk.

Artikel 12. Verantwoording van de subsidie

De Gemeente en/of de door de gemeente aangestelde verantwoordelijke partij voor controle van de ingediende subsidieaanvragen behouden zich het recht voor om, in overleg, ter plekke te controleren of de gesubsidieerde maatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd. De controles worden door de gemeente steekproefsgewijs uitgevoerd.

Artikel 13. Beslistermijn

 • 1. Na ontvangst van de volledige aanvraag beslist de gemeente over de ingediende subsidieaanvragen uiterlijk binnen 8 weken over het verlenen van de subsidie.

 • 2. De door de gemeente aangestelde verantwoordelijke partij voor controle van de ingediende subsidieaanvragen kan de beslistermijn met maximaal 8 weken verdagen. Zij doet hiervan voor afloop van de beslistermijn mededeling aan de aanvrager.

 • 3. Uit een overschrijding van de artikel 13 lid 2 benoemde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat de aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 • 4. De vaststelling van de subsidie wordt per brief beschikbaar gesteld aan de aanvrager van de subsidie.

Artikel 14. Betaling van de subsidie

 • 1. Indien een beschikking tot subsidievaststelling is gegeven, vindt de betaling van de gehele subsidie in één bedrag plaats binnen 4 weken na vaststelling;

 • 2. Op de subsidie wordt geen voorschot verleend.

Artikel 15. Bevoegdheid college

Het college is bevoegd om:

 • 1.

  de maatregelenlijst subsidie (bijlage 1) en/of voorwaarden te wijzigen, uit te breiden of in te korten;

 • 2.

  de percentages en (maximale) bedragen van artikel 6 te wijzigen;

 • 3.

  aanvullende informatie op te vragen die nodig is ter beoordeling van de aanvraag;

 • 4.

  aan een toekenningsbesluit nadere voorwaarden te verbinden.

Artikel 16. Terugvordering subsidie

De gemeente heeft het recht om de subsidie in te vorderen indien:

 • 1.

  de maatregel(en) niet minimaal 5 jaar in stand worden gehouden volgens artikel 11, tweede lid;

 • 2.

  niet tijdig aan de zelfwoonverplichting volgens artikel 7, zevende lid sub k, onder iii wordt voldaan.

Artikel 17. Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, afwijken van het bepaalde in deze regeling, indien een strikte toepassing daarvan zal leiden tot een onevenredige benadeling van de aanvrager of subsidieontvanger.

Artikel 18. Inwerkingtreding en slotbepalingen

 • 1. Deze regeling treedt in werking per 01-06-2021 na bekendmaking.

 • 2. Deze regeling vervalt op 01-06-2025, met dien verstande dat zij blijft gelden voor het afhandelen van aanvragen die gedurende het van kracht zijn van deze regeling zijn ingediend.

Artikel 19. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: “Uitvoeringsregeling duurzaamheidsfonds bestaande woningen Waterland 2021-2025”.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, gehouden op 6 april 2021.

drs. E.G.H. Dijk MPM

gemeentesecretaris/algemeen directeur

drs. M.C. van der Weele

burgemeester

Bijlage 1 behorende bij Uitvoeringsregeling duurzaamheidsfonds bestaande woningen Waterland 2021-2025

Maatregelenlijst subsidie

Het maximaal te subsidiëren bedrag van alle gezamenlijke maatregelen in tabel 1a en 1b betreft € 2.000,- bij voor een eigenaar-bewoner van een bestaande koopwoning en €400 voor een huurder.

Tabel 1a

Nummer

Maatregel

Criterium

Vastgesteld maximaal subsidiebedrag per maatregel

1

Spouwmuurisolatie

Minimaal Rd ≥ 1.1 [m2 K/W]**

-*

2

Gevelisolatie binnenzijde (voorzetwand)

Rd ≥ 2.5 [m2 K/W]**

-*

3

Gevelisolatie buitenzijde (buitengevelisolatie)

Rd ≥ 2.5 [m2 K/W]**

-*

4

Vloerisolatie / renovatievloer

Rd ≥ 2.5 [m2 K/W]**

-*

5

Zoldervloerisolatie

Rd ≥ 2.5 [m2 K/W]**

-*

6

Bodemisolatie

Rd ≥ 2.5 [m2 K/W]**

-*

7

Vervangen beglazing

U-glas ≤ 1,2

-*

8

Vervangen kozijnen

U-raam ≤ 1,5

-*

9

Dakisolatie binnenzijde

Rd ≥ 2.5 [m2 K/W]**

-*

10

Dakisolatie buitenzijde

Rd ≥ 2.5 [m2 K/W]**

-*

11

Zonneboiler

Apparaat dient op de apparatenlijst van het RVO te staan

€ 500,-*

12

Lucht-water warmtepomp

Apparaat dient op de apparatenlijst van het RVO te staan

€ 500,-*

13

Warmtepomp

Apparaat dient op de apparatenlijst van het RVO te staan

€ 500,-*

14

Douche WTW

Minimaal rendement van 40%

€ 250,-*

15

Ventilatiesysteem met warmteterugwinning

Minimaal rendement van 90% en het apparaat moet voldoen aan de ERP richtlijnen

€ 500,-*

16

Laag temperatuurverwarming – vloerverwarming (exclusief afwerkvloer zoals PVC, laminaat, etc.)

Minimaal 10 m2, gebruikt als hoofdverwarming (ontwerp aanvoertemperatuur maximaal 40 graden).

€ 500,-*

17

Laag temperatuurverwarming – laag temperatuur radiatoren/convectoren (exclusief afwerkvloer zoals PVC, laminaat, etc.)

Ontwerp aanvoertemperatuur maximaal 55 graden.

€ 500,-*

18

Thuisaccu

> 3kWh per Li-ion-accu

€ 500,-*

19

Groen dak/sedum dak

Minimaal 10 m2 (exclusief randzone) en een waterbergende capaciteit van minimaal 25 l/m2

Maximaal € 15,- per m2 met een maximum van € 500,-*

20

Wateropslag voor besproeiing tuin en/of grijswatersysteem met hergebruik voor toilet

> 3 m3 opslagcapaciteit

€ 500,-*

21

Electrische laadpaal op particulier terrein

 

€ 250,-*

22

Geveltuinen

N.v.t. - Altijd in overleg met de gemeente

N.v.t. - Altijd in overleg met de gemeente

23

Innovatieve maatregel die bijdraagt aan de in artikel 2 gestelde doelen

In overleg

€500,- *

* Per uitgevoerde maatregel uit tabel 1a is het subsidiebedrag maximaal 25% van het aankoopbedrag inclusief btw met een maximum per uitgevoerde maatregel zoals vastgesteld in tabel 1a.

Voorbeeld: de aanvrager koopt voor € 2.400,- aan spouwmuurisolatie en krijgt voor € 600,- subsidie (25%). Neemt de aanvrager meerdere maatregelen, dan worden deze bedragen opgeteld en kan maximaal € 2.000,- worden gesubsidieerd.

** De isolatiewaarde die minimaal toegevoegd dient te worden aan de huidige constructie. Alleen de huidige thermische schil komt in aanmerking voor subsidie. Nieuwe constructies aan de woning dienen te voldoen aan de isolatiewaarden van het huidige bouwbesluit.

LET OP! De Rijksoverheid vraagt een hogere isolatiewaarde voor de ISDE subsidieregeling. Wilt u tevens voor deze subsidieregeling in aanmerking komen, zorg er dan voor dat u de door de ISDE gevraagde minimale isolatiewaarde toepast. De isolatiewaarde die minimaal toegevoegd dient te worden aan de huidige constructie. Alleen de huidige thermische schil komt in aanmerking voor subsidie.

In afwijking hierop geldt dat - Bij woningen welke zijn gebouwd vóór 1945 geldt dat afgeweken kan worden van de gestelde isolatiewaarden bij spouwmuurisolatie en het vervangen van beglazing, mits aantoonbaar gemaakt wordt dat een grotere waarde Rd of kleinere waarde U niet mogelijk is.

Tabel 1b

1.

Inductie/elektrische kookplaat – overige aanpassingen voor het aanbrengen van de kookplaat vallen niet onder deze uitvoeringsregeling.

-

€ 400,-***

*** Per uitgevoerde maatregel uit tabel 1b is het subsidiebedrag maximaal 80% van het aankoopbedrag inclusief btw met een maximum per uitgevoerde maatregel zoals vastgesteld in tabel 1b.

Het maximaal te subsidiëren bedrag van alle gezamenlijke maatregelen in lijst 1a en 1b betreft € 2.000,- bij een bestaande koopwoning. Dit bedrag is maximaal € 400,- voor een huurder.

Voorbeeld: de aanvrager koopt voor € 475,- een inductiekookplaat. De aanvrager krijgt € 380,- subsidie op de inductiekookplaat (80%). Neemt de persoon meerdere maatregelen dan worden deze bedragen opgeteld en kan maximaal € 2.000,- worden gesubsidieerd voor een bestaande koopwoning en maximaal € 400,- voor een huurder.