Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo houdende regels omtrent het afkoppelen van hemelwater (Stimulering afkoppelen hemelwater op particulier terrein 2021)

Geldend van 09-07-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-06-2021

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo houdende regels omtrent het afkoppelen van hemelwater (Stimulering afkoppelen hemelwater op particulier terrein 2021)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo maakt bekend, dat de gemeenteraad van de gemeente Geldrop-Mierlo in haar vergadering van 4 mei 2021 heeft besloten,

gelet op het bepaalde in artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Geldrop-Mierlo 2017, titel 4.2 en 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht.

vast te stellen de navolgende:

Subsidieregeling “stimulering afkoppelen hemelwater op particulier terrein 2021”

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Afkoppelen: onderbreken van de afvoer van op schoon verhard oppervlak (dakoppervlakken en/of particuliere erfverhardingen) vallend hemelwater naar openbare rioolstelsels. In plaats daarvan wordt het hemelwater lokaal vastgehouden en verwerkt bijvoorbeeld via infiltratie in de bodem of nuttig gebruik.

 • b.

  Bergingsvoorziening: voorziening bedoeld om regenwater tijdelijk of langdurig vast te houden alvorens het verdampt, hergebruikt, geïnfiltreerd of afgevoerd wordt.

 • c.

  Biodiversiteit: verzamelnaam van verscheidenheid aan leven binnen de natuur en de verschillende soorten binnen de natuur zoals o.a. planten, dieren, bomen.

 • d.

  College: College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo.

 • e.

  Gemengd rioolstelsel: rioolstelsel waarbij afvoer van afvalwater en hemelwater in één riool plaatsvindt naar de Rioolwater Zuiveringsinstallatie (verder te noemen RWZI).

 • f.

  Gescheiden rioolstelsel: rioolstelsel waarbij afvoer van afvalwater en hemelwater gescheiden plaatsvindt. Afvalwater wordt naar de RWZI en hemelwater naar oppervlaktewater geleid.

 • g.

  Groen dak: dakoppervlak dat bedekt is met een begroeiing waarbij de begroeiing een waterbergend vermogen heeft.

 • h.

  Hemelwater: neerslag in de vorm van regenwater, ijzel, hagel en sneeuw.

 • i.

  Infiltratie: proces waarbij hemelwater dat van dakoppervlakken en/of particuliere erfverhardingen afstroomt in de bodem wegzakt.

 • j.

  Klimaatrobuustheid: het totaal aan maatregelen om overlast ten gevolge van het veranderende klimaat op te kunnen vangen, waaronder het tegengaan van de opwarming van de gemeente, het terugdringen van wateroverlast door ontlasting van openbare rioolstelsels, het verminderen van CO2-emissies door energiebesparing, het terugdringen van geluidshinder (groene daken), en het verhogen van de biodiversiteit en de leefbaarheid.

 • k.

  Noodoverloop: voorziening die aangesproken wordt als de bergingsvoorziening niet toereikend is teneinde wateroverlast te voorkomen.

 • l.

  Ontharden: weghalen van dakoppervlakken en/of particuliere erfverhardingen.

 • m.

  Openbaar rioolstelsel: een gemengd rioolstelsel, een gescheiden rioolstelsel of een verbeterd gescheiden rioolstelsel.

 • n.

  Regenwaterstelsel: rioolstelsel waarmee uitsluitend regenwater wordt afgevoerd.

 • o.

  Schoon verhard oppervlak: dakoppervlakken en/of particuliere erfverhardingen waarvan het hemelwater, dat tot afstroming komt, als schoon kan worden aangemerkt.

 • p.

  Verbeterd gescheiden rioolstelsel: rioolstelsel waarbij afvoer van afvalwater en hemelwater gescheiden plaatsvindt. Afvalwater wordt samen met een klein deel van het hemelwater(geringe neerslag) naar de RWZI geleid. Bij grotere regenbuien wordt hemelwater afgevoerd naar het oppervlaktewater.

 • q.

  Vergroenen: aanbrengen van gras, planten en/of bomen op de locatie waar ontharding plaatsvindt.

 • r.

  Vertraagde afvoer: voorziening bedoeld om opgeslagen regenwater gedoseerd af te voeren.

Artikel 2 Doel

Deze subsidieregeling heeft tot doel het lokaal vasthouden en verwerken van hemelwater te stimuleren via groene daken, het afkoppelen en het ontharden en vergroenen op particulier terrein binnen de grenzen van de gemeente Geldrop-Mierlo om zo een bijdrage te leveren aan de klimaatrobuustheid van de gemeente Geldrop-Mierlo.

Artikel 3 Subsidieaanvrager

 • 1.

  Voor subsidie komt een rechtspersoon of natuurlijk persoon in aanmerking die eigenaar is van een in Geldrop-Mierlo gelegen perceel waarop schone dakvlakken aangesloten op een openbaar rioolstelsel en/of schone erfverhardingen zijn aangebracht.

 • 2.

  In geval er sprake is van een groep van personen als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, kan één aanvraag worden ingediend waarbij de indiener een rechtsgeldige volmacht dient te overleggen van de andere eigenaren.

Artikel 4 De te subsidiëren activiteiten

 • 1.

  Een eigenaar of groep van eigenaren als bedoeld in artikel 3, tweede lid kan eenmalige subsidie verkrijgen voor:

  • a.

   het vasthouden en verwerken van hemelwater door het vergroenen van bestaande dakverhardingen op particulier terrein;

  • b.

   het vasthouden en verwerken van hemelwater door het afkoppelen van dakverhardingen en/of erfverharding op particulier terrein van bestaande openbare gemeentelijke rioolstelsels;

  • c.

   het vasthouden en verwerken van hemelwater door het ontharden en vergroenen van erfverhardingen op particulier terrein.

 • 2.

  Geen subsidie wordt verleend voor

  • a.

   groene gevels, of;

  • b.

   regentonnen of andere voorzieningen zonder de vereiste aanvullende bergingsvoorzieningen, of;

  • c.

   openbare verhardingen waaronder bijv. geveltuintjes, of;

  • d.

   particuliere verhardingen bij nieuwbouw, of;

  • e.

   de aanleg van half open verhardingen zoals bijv. grasbetonstenen, of;

  • f.

   de aanleg van kunstgras of kunstplanten.

Artikel 5 Subsidiabele periode

 • 1.

  Subsidie kan worden aangevraagd vanaf de dag van inwerkingtreding van deze Subsidieregeling.

 • 2.

  Subsidie kan worden aangevraagd tot en met 31 december 2021.

 • 3.

  Aanvragen die na 31 december 2021 worden ingediend worden niet in behandeling genomen. Bij besluit van het college kan de looptijd van deze subsidieregeling worden verlengd met een in dat besluit te noemen periode.

Artikel 6 Subsidievereisten

 • 1.

  Om in aanmerking te komen voor subsidie zoals bedoeld in artikel 4 van deze subsidieregeling dient te worden voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   er is niet eerder een subsidie verstrekt door de gemeente Geldrop-Mierlo voor de activiteit waarvoor nu subsidie wordt gevraagd; en

  • b.

   de subsidie is aangevraagd voordat het groene dak is aangelegd, de ontharding en vergroening of de afkoppeling heeft plaatsgevonden; en

  • c.

   het groene dak, de vergroening of de afkoppelingswerkzaamheden blijven minimaal tien jaar in stand; en

 • 2.

  De subsidieaanvrager blijft zelf verantwoordelijk voor het adequaat verwerken van zijn of haar hemelwater zonder dat er nadelige gevolgen bij omliggende percelen ontstaan.

 • 3.

  In aanvulling op de in de leden 1 en 2 opgenomen vereisten gelden de volgende eisen specifiek voor de in artikel 4 sub a, b en c te subsidiëren activiteiten:

  • a.

   Artikel 4 sub a.:

   • de minimale oppervlakte voor een groen dak is 10 m2 ; en

   • het dak waarop het groene dak gerealiseerd wordt is minimaal 2 jaar oud; en

   • in de bestaande situatie wordt het dakwater geloosd op het openbare rioolstelsel; en

   • het dak waarop het groene dak wordt aangelegd is voldoende draagkrachtig voor de extra belasting die wordt toegevoegd; en

   • het groene dak heeft een minimale wateropslag van 25 L/m2 waarna overloop van hemelwater mag plaatsvinden naar groene zones in de tuin of naar de openbare ruimte; en

   • het groene dak is opgebouwd uit een wortelwerende laag, alsmede een drainage-, substraat- en een vegetatielaag; en

   • het dak wordt aangelegd door een bedrijf dat aangesloten is bij een brancheorganisatie voor groene daken, over certificering dak- en gevelbegroening beschikt of aantoonbare soortgelijke ervaring heeft met het aanleggen van groene daken.

 • b.

  Artikel 4 sub b:

  • de minimaal af te koppelen oppervlakte is 20 m2; en

  • het dak of de verharding dat afgekoppeld wordt is minimaal 2 jaar oud; en

  • in de bestaande situatie wordt het afstromend water geloosd op het openbare rioolstelsel; en

  • de voorziening waarin hemelwater van afgekoppelde oppervlakten wordt vastgehouden en verwerkt heeft een minimale waterberging van 30 l/m2 waarna overloop van hemelwater mag plaatsvinden naar groene zones in de tuin of naar de openbare ruimte.

  • Indien er sprake is van een infiltratievoorziening ligt de bodem van deze voorziening boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand;

  • Bij een ondergrondse afvoer van hemelwater naar een infiltratievoorziening, worden alle regenpijpen voorzien van een bladafscheider en een zandvanger;

  • De waterberging heeft een leegloopcapaciteit zodat binnen vijf dagen de waterberging leeg is, bij maximaal 2 mm neerslag per etmaal.

  • de subsidieaanvrager heeft onderzocht of de bodemopbouw voldoende is om (hemel)water te laten infiltreren.

 • c.

  Artikel 4 sub c:

  • de minimaal te ontharden en vervolgens te vergroenen oppervlakte is 20 m2; en

  • de verhardingen die in het kader van deze regeling onthard worden zijn aangebracht minimaal 2 jaar voor datum van indiening;

  • de vergroening die aangebracht wordt bestaat uit levend materiaal, te weten gras, planten en/of bomen.

 • 4.

  Per perceel wordt slechts 1 keer subsidie verstrekt. Als gebruik gemaakt wordt van de diverse subsidiemogelijkheden, dan dient dit in één aanvraag verwerkt te worden.

Artikel 7 Subsidieplafond/de verdeling van de subsidie

 • 1.

  Het subsidieplafond voor het subsidiëren van activiteiten, zoals bedoeld in deze subsidieregeling, wordt vastgesteld op € 70.000 voor 2021.

 • 2.

  Het moment van indienen van een ontvankelijke en kwalitatief volwaardig onderbouwde aanvraag is bepalend voor de volgorde van binnenkomst van aanvragen.

Artikel 8 Subsidieweigering

Subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.

  Geen subsidiabele activiteit als bedoeld in artikel 4 lid 2 is aangevraagd;

 • b.

  Niet voldaan wordt aan de subsidievereisten als bedoeld in artikel 6;

 • c.

  Het subsidieplafond als bedoeld in artikel 7 is bereikt.

Artikel 9 Subsidiehoogte

 • 1.

  De hoogtes van de subsidiebedragen zijn:

 • a.

  Voor het vasthouden en verwerken van hemelwater door het vergroenen van dak-verhardingen op particulier terrein, zoals bedoeld in artikel 4 sub a:

 • € 20 per m2 met een maximum van € 5.000,- per subsidieaanvraag met dien verstande dat het subsidiebedrag nimmer de gemaakte kosten kan overschrijden.

 • b.

  Voor het vasthouden en verwerken van hemelwater door het afkoppelen van dak-verhardingen en/of erfverhardingen op particulier terrein van bestaande openbare gemeentelijke rioolstelsels, zoals bedoeld in artikel 4 sub b:

 • € 8 euro per m2 met een maximum van € 2.000,- per subsidieaanvraag met dien verstande dat het subsidiebedrag nimmer de gemaakte kosten kan overschrijden.

 • c.

  Voor het vasthouden en verwerken van hemelwater door het ontharden en vergroenen van erfverhardingen op particulier terrein, zoals bedoeld in artikel 4 sub c:

 • € 4 per m2 met een maximum van € 500,- per subsidieaanvraag met dien verstande dat het subsidiebedrag nimmer de gemaakte kosten kan overschrijden.

 • 2.

  Bij een gecombineerde aanvraag waarin sprake is van twee of meer subsidiabele activiteiten zoals opgenomen onder sub a, b en c van artikel 4, geldt een maximum van de optelsom van de bedragen zoals opgenomen in het eerste lid van dit artikel.

Artikel 10 Indiening subsidieaanvraag

 • 1.

  Voor de in artikel 4 te subsidiëren activiteiten gelden de volgende indieningsvereisten:

 • een omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden

 • een kaart waarop de activiteit of activiteiten zijn aangeduid met een aanduiding van het aantal vierkante meters, en

 • foto's van de situatie voor uitvoering van de activiteit, en

 • offerte of raming van de kosten van de uit te voeren werkzaamheden en/of de te gebruiken materialen

 • 2.

  Aanvullend gelden voor de in artikel 4 sub a (groen dak) te subsidiëren activiteiten de volgende indieningsvereisten:

 • technische omschrijving van het groene dak met daarin minimaal opgenomen de laagopbouw, waterhoudend vermogen en noodoverloop/vertraagde afvoer.

 • een verklaring van een constructeur waaruit blijkt dat het dak voldoende draagkrachtig.

 • de offerte als bedoeld in het eerste lid dient afkomstig te zijn van een bedrijf dat aangesloten is bij een brancheorganisatie voor groene daken en/of over certificering dak- en gevelbegroening beschikt

 • 3.

  Aanvullend gelden voor de in artikel 4 sub b (afkoppeling dak) te subsidiëren activiteiten de volgende indieningsvereisten:

 • een technische omschrijving van de omschrijving van de afkoppelvoorziening met daarin minimaal opgenomen de soort voorziening, inhoud, noodoverloop en de werking.

 • Verklaring dat de bodemopbouw voldoende ins om hemelwater te laten infiltreren.

 • 4.

  Aanvullend gelden voor de in artikel 4 sub c (vergroenen) te subsidiëren activiteiten de volgende indieningsvereisten:

 • een tekening met een indeling en beschrijving van de aan te planten begroeiing .

 • 5.

  De aanvraag moet worden ingediend met het daarvoor bestemde aanvraagformulier "Aanvraag subsidie Subsidieregeling stimulering afkoppelen hemelwater op particulier terrein 2021"

 • 6.

  Een aanvraag wordt pas in behandeling genomen wanneer de aanvraag volledig en ontvankelijk is.

 • 7.

  Het college is bevoegd, het overleggen van andere bescheiden, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het beoordelen van de aanvraag overeenkomstig de eisen van de Algemene subsidieverordening Geldrop-Mierlo 2017, te verlangen.

Artikel 11 Subsidieverlening

 • 1.

  Binnen 8 weken na ontvangst van de volledige en ontvankelijke aanvraag wordt een subsidieverleningsbeschikking genomen.

 • 2.

  De beslistermijn kan met 4 weken worden verdaagd.

 • 3.

  De beschikking tot subsidieverlening vermeldt aan welke voorwaarden en verplichtingen moet worden voldaan.

 • 4.

  De beschikking tot subsidieverlening vermeldt de maximale hoogte van de subsidie.

 • 5.

  Het college kan aan de beschikking tot subsidieverlening nadere voorschriften en voorwaarden verbinden.

Artikel 12 Verplichtingen van de subsidieontvanger en subsidievaststelling

 • 1.

  De werkzaamheden dienen uiterlijk 6 maanden na vaststelling van de subsidieverleningsbeschikking uitgevoerd te zijn.

 • 2.

  De subsidieontvanger dient uiterlijk 2 maanden na gereedkomen van de werkzaamheden de aanvraag om subsidievaststelling in te dienen.

 • 3.

  De aanvraag tot subsidievaststelling bestaat uit:

  • a.

   het formulier “aanvraag subsidievaststelling Subsidieregeling stimulering afkoppelen hemelwater op particulier terrein 2021”

  • b.

   foto’s van de situatie na uitvoering van de werkzaamheden

  • c.

   facturen van de gemaakte kosten (in het geval van een groen dak dient de factuur afkomstig te zijn van een bedrijf dat aangesloten is bij een brancheorganisatie voor groene daken en/of over certificering dak- en gevelbegroening beschikt)

 • 4.

  Het bedrag dat als subsidie wordt vastgesteld kan niet hoger zijn dan het bedrag dat conform artikel 11 lid 4 in de beschikking tot subsidieverlening is opgenomen.

 • 5.

  De beschikking tot subsidievaststelling vermeldt in ieder geval of is voldaan aan de voorwaarden en verplichtingen waaronder de beschikking tot subsidievaststelling is gegeven alsmede de hoogte van de definitieve subsidie.

Artikel 13 Betaling van de subsidie

 • 1.

  De uitbetaling van de definitieve subsidie geschiedt in één termijn, binnen 8 weken nadat het besluit tot subsidievaststelling bekend is gemaakt;

 • 2.

  Uitbetaling van de subsidie vindt uitsluitend plaats op het door de aanvrager om subsidievaststelling opgegeven rekeningnummer (IBAN);

 • 3.

  Er wordt geen voorschot op de subsidie verleend.

Artikel 14 Verplichtingen

 • 1.

  Het college voert steekproefsgewijs controle uit op de daadwerkelijke afkoppeling.

 • 2.

  De subsidieaanvrager is verplicht ten behoeve van controles toegang te verlenen tot het perceel met opstallen waarin, waarop of waaraan de activiteiten hebben plaatsgevonden waarvoor subsidie is gegeven.

 • 3.

  Indien niet wordt voldaan aan de instandhoudingsplicht zoals vermeld in artikel 6, eerste lid onder d, wordt aan de subsidieontvanger een hersteltermijn van 3 maanden geboden om de afkoppeling opnieuw te realiseren. Indien de subsidieontvanger na het verstrijken van deze termijn in gebreke blijft, zal het verleende subsidiebedrag naar rato worden teruggevorderd.

Artikel 15 Hardheidsclausule

In het geval een in deze Subsidieregeling genoemde termijn voor de subsidieaanvrager of – ontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn in relatie tot de daarmee gediende doelen, kan het college een andere termijn vaststellen.

Artikel 16 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 juni 2021.

 • 2.

  Deze subsidieregeling blijft van kracht tot 31 december 2021.

Artikel 17 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als:

Subsidieregeling “stimulering afkoppelen hemelwater op particulier terrein 2021”

Ondertekening

Het college van burgemeester en wethouders,

4 mei 2021

Nick Scheltens, Jos van Bree,

Gemeentesecretaris Burgemeester