Mandaatbesluit heffingsambtenaar BsGW gemeente Peel en Maas 2021

Geldend van 25-05-2021 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit heffingsambtenaar BsGW gemeente Peel en Maas 2021

De heffingsambtenaar van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking gemeenten en Waterschappen (BsGW);

Overwegende:

dat het Dagelijks Bestuur van de BsGW op grond van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen bevoegd is de ambtenaar als bedoeld in artikel 232, vierde lid onder a van de Gemeentewet (heffingsambtenaar) aan te wijzen;

dat het Dagelijks Bestuur op 24 december 2020 heeft besloten de heer N.M.J.G. Lebens, directeur van BsGW, aan te wijzen als heffingsambtenaar;

dat het wenselijk is om de bevoegdheden, zoals hieronder aangegeven te mandateren;

gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT

Artikel 1 Mandaat

De heffingsambtenaar mandateert aan de heffingsambtenaar van de gemeente Peel en Maas, de heffingsbevoegdheid en – voor zover van toepassing – de bevoegdheid tot toezending of uitreiking van kennisgevingen, nota’ s of andere schrifturen dan wel aanslagbiljetten ter zake de volgende heffingen op grond van een door het bevoegde orgaan van de gemeente Peel en Maas vastgestelde regeling:

 • a.

  afvalstoffenheffing (hoofdstuk 2 Verordening reinigingsheffingen)

Artikel 2 Kaderstelling

 • 1.

  De uitoefening van de bevoegdheden geschiedt met inachtneming van de kaders en specifieke voorwaarden, zoals aangegeven in dit besluit:

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid geschiedt de uitoefening van de bevoegdheden binnen de grenzen van het recht, waarop deze bevoegdheden steunen en de ter zake geldende uitvoeringsregels:

 • 3.

  Voor zover de uitoefening van de bevoegdheden financiële consequenties voor de gemeente met zich brengt, geschiedt zulks met inachtneming van de ter zake gestelde budgettaire kaders.

 • 4.

  Afhandeling van bezwaar- en beroepschriften is uitgesloten van dit mandaat.

Artikel 3 Ondertekening

De ondertekening van uitgaande stukken, waarop de besluitbevoegdheid betrekking heeft, geschiedt als volgt:

De heffingsambtenaar van de BsGW,

namens deze “,

gevolgd door de functieaanduiding van de gemandateerde, diens handtekening en naam. Het gebruik van voorbedrukte formulieren is toegestaan.

Artikel 4 Ondermandaat

Ondermandaat van de in dit besluit toegekende bevoegdheden is toegestaan aan functionarissen in dienst van de gemeente Peel en Maas.

Artikel 5 Toezicht en rapportage

 • 1. De mandaatgever draagt zorg voor het toezicht op de rechtmatige uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden.

 • 2. De gemandateerde draagt desgevraagd zorg voor periodieke rapportages aan de mandaatgever over de uitoefening van zijn gemandateerde bevoegdheden.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Dit besluit treedt in werking de dag na publicatie zoals bedoeld in artikel 3:42 van de Algemene Wet Bestuursrecht.

 • 2. Dit besluit kan worden aangehaald als “Mandaatbesluit heffingsambtenaar BsGW gemeente Peel en Maas 2021”.

Ondertekening

Roermond, 24 februari 2021

De ambtenaar als bedoeld in artikel 232 vierde lid onder a van de Gemeentewet

(heffingsambtenaar),

De directeur,

N.M.J.G. Lebens

Ondergetekende,

Verklaart zich akkoord met de voorgestelde mandatering (als bedoeld in artikel 10:4 van de Awb),

Panningen,10 maart 2021

Leon Brouwers

Adviseur financiële adminsitratie en belastingen / heffingsambtenaar